Patchwork [0/1] hy_AM: Add alternative month names (bug 23140).

login
register
mail settings
Submitter Rafal Luzynski
Date June 29, 2018, 10:56 a.m.
Message ID <1241985506.527267.1530269811042@poczta.nazwa.pl>
Download mbox | patch
Permalink /patch/28138/
State Not Applicable
Headers show

Comments

Rafal Luzynski - June 29, 2018, 10:56 a.m.
I think we have enough info to commit this patch.

Again, this does not yet close the bug because I still hope to get
more feedback about oc_FR and os_RU.

Here is a decoded version:

Patch

diff --git a/localedata/locales/hy_AM b/localedata/locales/hy_AM
index 805c327..74e1b77 100644
--- a/localedata/locales/hy_AM
+++ b/localedata/locales/hy_AM
@@ -130,18 +130,30 @@ abmon    "Հնվ";/
       "Հոկ";/
       "Նմբ";/
       "Դեկ"
-mon     "Հունվարի";/
-      "Փետրվարի";/
-      "Մարտի";/
-      "Ապրիլի";/
-      "Մայիսի";/
-      "Հունիսի";/
-      "Հուլիսի";/
-      "Օգոստոսի";/
-      "Սեպտեմբերի";/
-      "Հոկտեմբերի";/
-      "Նոյեմբերի";/
-      "Դեկտեմբերի"
+alt_mon   "հունվար";/
+      "փետրվար";/
+      "մարտ";/
+      "ապրիլ";/
+      "մայիս";/
+      "հունիս";/
+      "հուլիս";/
+      "օգոստոս";/
+      "սեպտեմբեր";/
+      "հոկտեմբեր";/
+      "նոյեմբեր";/
+      "դեկտեմբեր"
+mon     "հունվարի";/
+      "փետրվարի";/
+      "մարտի";/
+      "ապրիլի";/
+      "մայիսի";/
+      "հունիսի";/
+      "հուլիսի";/
+      "օգոստոսի";/
+      "սեպտեմբերի";/
+      "հոկտեմբերի";/
+      "նոյեմբերի";/
+      "դեկտեմբերի"
 d_t_fmt   "%a %d %b %Y %r %Z"
 d_fmt    "%m//%d//%y"
 t_fmt    "%r"