Patchwork [COMMITTED] Update translations from the Translation Project

login
register
mail settings
Submitter Dmitry Levin
Date Jan. 12, 2018, 8:39 p.m.
Message ID <20180112203938.GA4012@altlinux.org>
Download mbox | patch
Permalink /patch/25369/
State Committed
Headers show

Comments

Dmitry Levin - Jan. 12, 2018, 8:39 p.m.
* po/bg.po: Update translations.
* po/cs.po: Likewise.
* po/de.po: Likewise.
* po/ko.po: Likewise.
* po/pl.po: Likewise.
* po/sv.po: Likewise.
* po/uk.po: Likewise.
* po/vi.po: Likewise.
---
 ChangeLog |  11 +
 po/bg.po | 1081 +++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 po/cs.po | 1083 ++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 po/de.po | 1076 ++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 po/ko.po | 1075 ++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 po/pl.po | 1077 ++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 po/sv.po | 1083 ++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 po/uk.po | 1081 +++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 po/vi.po | 1101 +++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 9 files changed, 4330 insertions(+), 4338 deletions(-)

Patch

diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 9003f84..9afd5f8 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -3,13 +3,13 @@ 
 # This file is distributed under the same license as the glibc package.
 #
 # Anton Zinoviev <zinoviev@debian.org>, 2007
-# Roumen Petrov <transl@roumenpetrov.info>, 2008,2009,2011,2012,2017
+# Roumen Petrov <transl@roumenpetrov.info>, 2008,2009,2011,2012,2017,2018
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: libc 2.25.90\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-25 12:32+0530\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-07-25 22:07+0300\n"
+"Project-Id-Version: libc 2.26.9000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-01-10 15:00+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-10 21:46+0300\n"
 "Last-Translator: Roumen Petrov <transl@roumenpetrov.info>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
 "Language: bg\n"
@@ -147,9 +147,9 @@ msgstr ""
 "[ИЗХОДЕН-ФАЙЛ [ВХОДЕН_ФАЙЛ]...]"
 
 #: catgets/gencat.c:229 debug/pcprofiledump.c:209 elf/ldconfig.c:308
-#: elf/pldd.c:252 elf/sln.c:77 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:408
-#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:277
-#: locale/programs/localedef.c:366 login/programs/pt_chown.c:89
+#: elf/pldd.c:252 elf/sln.c:77 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:405
+#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:275
+#: locale/programs/localedef.c:427 login/programs/pt_chown.c:89
 #: malloc/memusagestat.c:563 nss/getent.c:913 nss/makedb.c:369
 #: posix/getconf.c:503 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:61
 #, c-format
@@ -162,8 +162,8 @@ msgstr ""
 
 #: catgets/gencat.c:245 debug/pcprofiledump.c:225 debug/xtrace.sh:64
 #: elf/ldconfig.c:324 elf/ldd.bash.in:38 elf/pldd.c:268 elf/sotruss.sh:75
-#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:425 iconv/iconvconfig.c:396
-#: locale/programs/locale.c:294 locale/programs/localedef.c:392
+#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:422 iconv/iconvconfig.c:396
+#: locale/programs/locale.c:292 locale/programs/localedef.c:453
 #: login/programs/pt_chown.c:63 malloc/memusage.sh:71
 #: malloc/memusagestat.c:581 nscd/nscd.c:509 nss/getent.c:86 nss/makedb.c:385
 #: posix/getconf.c:485 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
@@ -178,9 +178,9 @@ msgstr ""
 "ГАРАНЦИИ, включително без предполагаемите гаранции за полезност и пригодност.\n"
 
 #: catgets/gencat.c:250 debug/pcprofiledump.c:230 debug/xtrace.sh:68
-#: elf/ldconfig.c:329 elf/pldd.c:273 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:430
-#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:299
-#: locale/programs/localedef.c:397 malloc/memusage.sh:75
+#: elf/ldconfig.c:329 elf/pldd.c:273 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:427
+#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:297
+#: locale/programs/localedef.c:458 malloc/memusage.sh:75
 #: malloc/memusagestat.c:586 nscd/nscd.c:514 nss/getent.c:91 nss/makedb.c:390
 #: posix/getconf.c:490
 #, c-format
@@ -191,7 +191,7 @@ msgstr "Автори: %s.\n"
 msgid "*standard input*"
 msgstr "*стандартен изход*"
 
-#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:293
+#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:290
 #: nss/makedb.c:246
 #, c-format
 msgid "cannot open input file `%s'"
@@ -393,7 +393,7 @@ msgstr "Неизвестна ОС"
 msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
 msgstr ", ОС ДПИ(двоичен програмен интерфейс): %s %d.%d.%d"
 
-#: elf/cache.c:157 elf/ldconfig.c:1341
+#: elf/cache.c:157 elf/ldconfig.c:1332
 #, c-format
 msgid "Can't open cache file %s\n"
 msgstr "Не може да се отвори файлът за кеш %s\n"
@@ -433,47 +433,47 @@ msgstr "Пропадна смяната па правата за достъп о
 msgid "Renaming of %s to %s failed"
 msgstr "Пропадна преименуването от %s към %s"
 
-#: elf/dl-close.c:397 elf/dl-open.c:478
+#: elf/dl-close.c:399 elf/dl-open.c:425
 msgid "cannot create scope list"
 msgstr "не може да се създаде списък на обхватът"
 
-#: elf/dl-close.c:837
+#: elf/dl-close.c:839
 msgid "shared object not open"
 msgstr "не е отворен споделеният обект"
 
-#: elf/dl-deps.c:112
+#: elf/dl-deps.c:111
 msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
 msgstr "не е разрешено DST(dynamic string token) за SUID/SGID програми"
 
-#: elf/dl-deps.c:125
+#: elf/dl-deps.c:124
 msgid "empty dynamic string token substitution"
 msgstr "празен DST(dynamic string token) за заместване"
 
-#: elf/dl-deps.c:131
+#: elf/dl-deps.c:130
 #, c-format
 msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
 msgstr "не може да се свърже \"%s\", като допълнение, поради празен DST(dynamic string token) за заместване\n"
 
-#: elf/dl-deps.c:467
+#: elf/dl-deps.c:442
 msgid "cannot allocate dependency list"
 msgstr "не може да се задели памет за списък със зависимости"
 
-#: elf/dl-deps.c:504 elf/dl-deps.c:564
+#: elf/dl-deps.c:479 elf/dl-deps.c:539
 msgid "cannot allocate symbol search list"
 msgstr "не може да се задели памет за списък със символи за търсене"
 
-#: elf/dl-deps.c:544
+#: elf/dl-deps.c:519
 msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
 msgstr "Не се поддържат филтри при LD_TRACE_PRELINKING"
 
-#: elf/dl-error-skeleton.c:87
-msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
-msgstr "ДЕФЕКТ В ПРОГРАМАТА ЗА ДИНАМИЧНО СВЪРЗВАНЕ!!!"
-
-#: elf/dl-error-skeleton.c:136
+#: elf/dl-error-skeleton.c:80
 msgid "error while loading shared libraries"
 msgstr "грешка при свързване на споделени библиотеки"
 
+#: elf/dl-error-skeleton.c:113
+msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
+msgstr "ДЕФЕКТ В ПРОГРАМАТА ЗА ДИНАМИЧНО СВЪРЗВАНЕ!!!"
+
 #: elf/dl-fptr.c:88 sysdeps/hppa/dl-fptr.c:95
 msgid "cannot map pages for fdesc table"
 msgstr "не може да се изобразят страници за таблицата fdesc(описание на функциите)"
@@ -486,143 +486,143 @@ msgstr "не може да се изобразят страници за таб
 msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
 msgstr "вътрешна грешка: symidx е извън границите на таблицата fptr"
 
-#: elf/dl-hwcaps.c:191 elf/dl-hwcaps.c:203
+#: elf/dl-hwcaps.c:202 elf/dl-hwcaps.c:214
 msgid "cannot create capability list"
 msgstr "не може да се създаде списък за възможности"
 
-#: elf/dl-load.c:412
+#: elf/dl-load.c:369
 msgid "cannot allocate name record"
 msgstr "не може да се задели памет за записите с имена"
 
-#: elf/dl-load.c:497 elf/dl-load.c:613 elf/dl-load.c:696 elf/dl-load.c:815
+#: elf/dl-load.c:455 elf/dl-load.c:568 elf/dl-load.c:657 elf/dl-load.c:753
 msgid "cannot create cache for search path"
 msgstr "не може да се създаде кеш на директориите за търсене"
 
-#: elf/dl-load.c:588
+#: elf/dl-load.c:551
 msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
 msgstr "не може да се създаде копие на RUNPATH/RPATH"
 
-#: elf/dl-load.c:682
+#: elf/dl-load.c:644
 msgid "cannot create search path array"
 msgstr "не може да се създаде масив на директориите за търсене"
 
-#: elf/dl-load.c:888
+#: elf/dl-load.c:825
 msgid "cannot stat shared object"
 msgstr "не може да се определят атрибутите на споделен обект"
 
-#: elf/dl-load.c:965
+#: elf/dl-load.c:902
 msgid "cannot open zero fill device"
 msgstr "не може да се отвори устройството за запълване с нули(/dev/zero)"
 
-#: elf/dl-load.c:1012 elf/dl-load.c:2172
+#: elf/dl-load.c:949 elf/dl-load.c:2125
 msgid "cannot create shared object descriptor"
 msgstr "не може да се създаде описание за споделен обект"
 
-#: elf/dl-load.c:1031 elf/dl-load.c:1556 elf/dl-load.c:1668
+#: elf/dl-load.c:968 elf/dl-load.c:1499 elf/dl-load.c:1611
 msgid "cannot read file data"
 msgstr "не може да се прочетат данни от файлът"
 
-#: elf/dl-load.c:1071
+#: elf/dl-load.c:1014
 msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
 msgstr "подравняването, в командата за зареждане на ELF, не е подравнено на страници"
 
-#: elf/dl-load.c:1078
+#: elf/dl-load.c:1021
 msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
 msgstr "адресът/отместването, в командата за зареждане на ELF, не е подравнен правилно"
 
-#: elf/dl-load.c:1163
+#: elf/dl-load.c:1106
 msgid "object file has no loadable segments"
 msgstr "обектният файл е без дялове за свързване"
 
-#: elf/dl-load.c:1172 elf/dl-load.c:1648
+#: elf/dl-load.c:1115 elf/dl-load.c:1591
 msgid "cannot dynamically load executable"
 msgstr "изпълнимият файл не може да се свърже динамично"
 
-#: elf/dl-load.c:1193
+#: elf/dl-load.c:1136
 msgid "object file has no dynamic section"
 msgstr "обектният файл е без дял за динамично свързване"
 
-#: elf/dl-load.c:1216
+#: elf/dl-load.c:1159
 msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
 msgstr "не е възможно dlopen() за споделеният обект"
 
-#: elf/dl-load.c:1229
+#: elf/dl-load.c:1172
 msgid "cannot allocate memory for program header"
 msgstr "не може да се задели памет за заглавието на програмата"
 
-#: elf/dl-load.c:1245 elf/dl-open.c:195
+#: elf/dl-load.c:1188 elf/dl-open.c:193
 msgid "invalid caller"
 msgstr "неправилен извикващ"
 
-#: elf/dl-load.c:1268 elf/dl-load.h:130
+#: elf/dl-load.c:1211 elf/dl-load.h:130
 msgid "cannot change memory protections"
 msgstr "не може да се промени защитата на паметта"
 
-#: elf/dl-load.c:1288
+#: elf/dl-load.c:1231
 msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
 msgstr "стекът не може да се разреши за изпълнение, както е поискано от споделения обект"
 
-#: elf/dl-load.c:1301
+#: elf/dl-load.c:1244
 msgid "cannot close file descriptor"
 msgstr "не може да се затвори описанието на файлът"
 
-#: elf/dl-load.c:1556
+#: elf/dl-load.c:1499
 msgid "file too short"
 msgstr "файлът е твърде къс"
 
-#: elf/dl-load.c:1591
+#: elf/dl-load.c:1534
 msgid "invalid ELF header"
 msgstr "неправилен ELF заглавен блок"
 
-#: elf/dl-load.c:1603
+#: elf/dl-load.c:1546
 msgid "ELF file data encoding not big-endian"
 msgstr "данните от ELF файлът не са кодирани със старши байт първи(big-endian)"
 
-#: elf/dl-load.c:1605
+#: elf/dl-load.c:1548
 msgid "ELF file data encoding not little-endian"
 msgstr "данните от ELF файлът не са кодирани с младши байт първи(little-endian)"
 
-#: elf/dl-load.c:1609
+#: elf/dl-load.c:1552
 msgid "ELF file version ident does not match current one"
 msgstr "номерът на версия от ELF-файла не съответства на текущата"
 
-#: elf/dl-load.c:1613
+#: elf/dl-load.c:1556
 msgid "ELF file OS ABI invalid"
 msgstr "ELF файлът е с неправилен номер на ДПИ(ABI-двоичен програмен интерфейс) за ОС "
 
-#: elf/dl-load.c:1616
+#: elf/dl-load.c:1559
 msgid "ELF file ABI version invalid"
 msgstr "ELF файлът е с неправилна версия за ДПИ(двоичен програмен интерфейс)"
 
-#: elf/dl-load.c:1619
+#: elf/dl-load.c:1562
 msgid "nonzero padding in e_ident"
 msgstr "ненулево допълване при e_ident"
 
-#: elf/dl-load.c:1622
+#: elf/dl-load.c:1565
 msgid "internal error"
 msgstr "вътрешна грешка"
 
-#: elf/dl-load.c:1629
+#: elf/dl-load.c:1572
 msgid "ELF file version does not match current one"
 msgstr "версията, на ELF файлът, не съответства на текущата"
 
-#: elf/dl-load.c:1637
+#: elf/dl-load.c:1580
 msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
 msgstr "само ET_DYN и ET_EXEC могат да се свържат"
 
-#: elf/dl-load.c:1653
+#: elf/dl-load.c:1596
 msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
 msgstr "неочакван размер на елемент(phentsize) в заглавието на ELF файл"
 
-#: elf/dl-load.c:2191
+#: elf/dl-load.c:2144
 msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
 msgstr "неправилен ELF клас: ELFCLASS64"
 
-#: elf/dl-load.c:2192
+#: elf/dl-load.c:2145
 msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
 msgstr "неправилен ELF клас: ELFCLASS32"
 
-#: elf/dl-load.c:2195
+#: elf/dl-load.c:2148
 msgid "cannot open shared object file"
 msgstr "не може да се отвори файлът със споделения обект"
 
@@ -634,68 +634,68 @@ msgstr "пропадна изображението на дял от споде
 msgid "cannot map zero-fill pages"
 msgstr "не може да се изобразят страници запълнени с нули"
 
-#: elf/dl-lookup.c:849
+#: elf/dl-lookup.c:834
 msgid "relocation error"
 msgstr "грешка при преместване"
 
-#: elf/dl-lookup.c:875
+#: elf/dl-lookup.c:857
 msgid "symbol lookup error"
 msgstr "грешка при търсене на символ"
 
-#: elf/dl-open.c:102
+#: elf/dl-open.c:101
 msgid "cannot extend global scope"
 msgstr "не може да се увеличи общата област"
 
-#: elf/dl-open.c:528
+#: elf/dl-open.c:475
 msgid "TLS generation counter wrapped! Please report this."
 msgstr "Превъртян брояч за пораждане на TLS! Моля рапортувайте го."
 
-#: elf/dl-open.c:592
+#: elf/dl-open.c:539
 msgid "invalid mode for dlopen()"
 msgstr "неправилен режим за dlopen()"
 
-#: elf/dl-open.c:609
+#: elf/dl-open.c:556
 msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
 msgstr "не са налични повече именувани пространства за dlmopen()"
 
-#: elf/dl-open.c:633
+#: elf/dl-open.c:580
 msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
 msgstr "неправилно именувано целево пространство в dlmopen()"
 
-#: elf/dl-reloc.c:121
+#: elf/dl-reloc.c:120
 msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
 msgstr "не може да се задели памет в статичен TSL блок"
 
-#: elf/dl-reloc.c:206
+#: elf/dl-reloc.c:205
 msgid "cannot make segment writable for relocation"
 msgstr "дялът не може да се маркира като записваем за \"преместваем код\""
 
-#: elf/dl-reloc.c:277
+#: elf/dl-reloc.c:276
 #, c-format
 msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
 msgstr "%s: недостиг на памет за съхраняване на резултата за \"преместваем код\" на %s\n"
 
-#: elf/dl-reloc.c:293
+#: elf/dl-reloc.c:292
 msgid "cannot restore segment prot after reloc"
 msgstr "не може да се възстанови защитата на дяла след преместване"
 
-#: elf/dl-reloc.c:324
+#: elf/dl-reloc.c:323
 msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
 msgstr "след преместването не може да се постави допълнителна защита на паметта"
 
-#: elf/dl-sym.c:153
+#: elf/dl-sym.c:136
 msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
 msgstr "RTLD_NEXT е използван в код, който не е за динамично свързване"
 
-#: elf/dl-tls.c:940
+#: elf/dl-tls.c:931
 msgid "cannot create TLS data structures"
 msgstr "не може да се създадат структури за TLS данни"
 
-#: elf/dl-version.c:166
+#: elf/dl-version.c:148
 msgid "version lookup error"
 msgstr "грешка при търсене на версия"
 
-#: elf/dl-version.c:296
+#: elf/dl-version.c:279
 msgid "cannot allocate version reference table"
 msgstr "не може да се създаде таблица с препратки за версиите"
 
@@ -811,7 +811,7 @@ msgstr " (ПРЕСКОЧЕН)\n"
 msgid "Can't find %s"
 msgstr "%s не е открит"
 
-#: elf/ldconfig.c:603 elf/ldconfig.c:776 elf/ldconfig.c:835 elf/ldconfig.c:869
+#: elf/ldconfig.c:603 elf/ldconfig.c:769 elf/ldconfig.c:825 elf/ldconfig.c:857
 #, c-format
 msgid "Cannot lstat %s"
 msgstr "Не може да се определят атрибутите(lstat) на %s"
@@ -831,88 +831,88 @@ msgstr "Не е създадена връзка, защото не е намер
 msgid "Can't open directory %s"
 msgstr "Не може да се отвори директория %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:794 elf/ldconfig.c:856 elf/readlib.c:97
+#: elf/ldconfig.c:787 elf/ldconfig.c:845 elf/readlib.c:97
 #, c-format
 msgid "Input file %s not found.\n"
 msgstr "Входния файл %s не е намерен.\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:801
+#: elf/ldconfig.c:794
 #, c-format
 msgid "Cannot stat %s"
 msgstr "Не може да се определят атрибутите на %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:952
+#: elf/ldconfig.c:939
 #, c-format
 msgid "libc5 library %s in wrong directory"
 msgstr "libc5 библиотека %s в неправилна директория"
 
-#: elf/ldconfig.c:955
+#: elf/ldconfig.c:942
 #, c-format
 msgid "libc6 library %s in wrong directory"
 msgstr "libc6 библиотека %s в неправилна директория"
 
-#: elf/ldconfig.c:958
+#: elf/ldconfig.c:945
 #, c-format
 msgid "libc4 library %s in wrong directory"
 msgstr "libc4 библиотека %s в неправилна директория"
 
-#: elf/ldconfig.c:986
+#: elf/ldconfig.c:973
 #, c-format
 msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
 msgstr "библиотеките %s и %s от директория %s са с еднакво SONAME, но с различен тип."
 
-#: elf/ldconfig.c:1095
+#: elf/ldconfig.c:1082
 #, c-format
 msgid "Warning: ignoring configuration file that cannot be opened: %s"
 msgstr "Предупреждение: пренебрегване на файл с настройки, който не може да се отвори: %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1161
+#: elf/ldconfig.c:1148
 #, c-format
 msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
 msgstr "%s:%u: неправилен синтаксис при hwcap ред"
 
-#: elf/ldconfig.c:1167
+#: elf/ldconfig.c:1154
 #, c-format
 msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
 msgstr "%s:%u: индексът %lu на hwcap е повече от максимума %u"
 
-#: elf/ldconfig.c:1174 elf/ldconfig.c:1182
+#: elf/ldconfig.c:1161 elf/ldconfig.c:1169
 #, c-format
 msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
 msgstr "%s:%u: индексът %lu на hwcap е вече определен като %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1185
+#: elf/ldconfig.c:1172
 #, c-format
 msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
 msgstr "%s:%u: повторен hwcap %lu %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1207
+#: elf/ldconfig.c:1194
 #, c-format
 msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
 msgstr "изисква се абсолютно име на настройващ файл когато се използва -r"
 
-#: elf/ldconfig.c:1214 locale/programs/xmalloc.c:63 malloc/obstack.c:416
+#: elf/ldconfig.c:1201 locale/programs/xmalloc.c:63 malloc/obstack.c:416
 #: malloc/obstack.c:418 posix/getconf.c:458 posix/getconf.c:697
 #, c-format
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "паметта е изчерпана"
 
-#: elf/ldconfig.c:1246
+#: elf/ldconfig.c:1233
 #, c-format
 msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
 msgstr "%s:%u: не може да се чете директорията %s "
 
-#: elf/ldconfig.c:1290
+#: elf/ldconfig.c:1281
 #, c-format
 msgid "relative path `%s' used to build cache"
 msgstr "използван е относителен път %s за създаване на кеш"
 
-#: elf/ldconfig.c:1320
+#: elf/ldconfig.c:1311
 #, c-format
 msgid "Can't chdir to /"
 msgstr "Не може да се смени директорията на /"
 
-#: elf/ldconfig.c:1361
+#: elf/ldconfig.c:1352
 #, c-format
 msgid "Can't open cache file directory %s\n"
 msgstr "Не може да се отвори директорията '%s' за кеш файлът\n"
@@ -970,15 +970,15 @@ msgstr "не е обикновен файл"
 msgid "warning: you do not have execution permission for"
 msgstr "предупреждение: вие нямата права за изпълнение на "
 
-#: elf/ldd.bash.in:182
+#: elf/ldd.bash.in:170
 msgid "\tnot a dynamic executable"
 msgstr "\tизпълнимият файл не е с динамично свързване"
 
-#: elf/ldd.bash.in:190
+#: elf/ldd.bash.in:178
 msgid "exited with unknown exit code"
 msgstr "приключване с неизвестен код за завършване"
 
-#: elf/ldd.bash.in:195
+#: elf/ldd.bash.in:183
 msgid "error: you do not have read permission for"
 msgstr "грешка: вие нямате права за четене на"
 
@@ -1339,12 +1339,12 @@ msgstr "\"%s\" не е подходящ файл с диагностични д
 msgid "cannot allocate symbol data"
 msgstr "не може да се памет за данни за символи"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:448
+#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:445
 #, c-format
 msgid "cannot open output file"
 msgstr "не може да се отвори изходният файл"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:311
+#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:308
 #, c-format
 msgid "error while closing input `%s'"
 msgstr "грешка при затваряне на входа \"%s\""
@@ -1354,18 +1354,18 @@ msgstr "грешка при затваряне на входа \"%s\""
 msgid "illegal input sequence at position %Zd"
 msgstr "незаконна входна последователност на позиция %Zd"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:454 iconv/iconv_prog.c:539
+#: iconv/iconv_charmap.c:454 iconv/iconv_prog.c:536
 #, c-format
 msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
 msgstr "непълен знак или изместваща последователност в края на буфера"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:499 iconv/iconv_charmap.c:535 iconv/iconv_prog.c:582
-#: iconv/iconv_prog.c:618
+#: iconv/iconv_charmap.c:499 iconv/iconv_charmap.c:535 iconv/iconv_prog.c:579
+#: iconv/iconv_prog.c:615
 #, c-format
 msgid "error while reading the input"
 msgstr "грешка при прочитането на входа"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:517 iconv/iconv_prog.c:600
+#: iconv/iconv_charmap.c:517 iconv/iconv_prog.c:597
 #, c-format
 msgid "unable to allocate buffer for input"
 msgstr "не може да се задели входен буфер"
@@ -1390,7 +1390,7 @@ msgstr "Сведение:"
 msgid "list all known coded character sets"
 msgstr "изброяване на всички познати кодирани знакови множества"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:123
+#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:120
 msgid "Output control:"
 msgstr "Управление на изхода:"
 
@@ -1399,8 +1399,8 @@ msgid "omit invalid characters from output"
 msgstr "изпускане на неправилни знаци при извеждане"
 
 #: iconv/iconv_prog.c:66 iconv/iconvconfig.c:128
-#: locale/programs/localedef.c:116 locale/programs/localedef.c:118
-#: locale/programs/localedef.c:120 locale/programs/localedef.c:140
+#: locale/programs/localedef.c:113 locale/programs/localedef.c:115
+#: locale/programs/localedef.c:117 locale/programs/localedef.c:144
 #: malloc/memusagestat.c:56
 msgid "FILE"
 msgstr "ФАЙЛ"
@@ -1425,57 +1425,57 @@ msgstr "Преобразува кодирането на зададените ф
 msgid "[FILE...]"
 msgstr "[ФАЙЛ...]"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:233
+#: iconv/iconv_prog.c:230
 #, c-format
 msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
 msgstr "не се поддържа преобразуване от \"%s\" и към \"%s\""
 
-#: iconv/iconv_prog.c:238
+#: iconv/iconv_prog.c:235
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' is not supported"
 msgstr "не се поддържа преобразуване от \"%s\""
 
-#: iconv/iconv_prog.c:245
+#: iconv/iconv_prog.c:242
 #, c-format
 msgid "conversion to `%s' is not supported"
 msgstr "не се поддържа преобразуване към \"%s\""
 
-#: iconv/iconv_prog.c:249
+#: iconv/iconv_prog.c:246
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
 msgstr "не се поддържа преобразуване от \"%s\" към \"%s\""
 
-#: iconv/iconv_prog.c:259
+#: iconv/iconv_prog.c:256
 #, c-format
 msgid "failed to start conversion processing"
 msgstr "не можа да започне процеса за преобразуване"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:357
+#: iconv/iconv_prog.c:354
 #, c-format
 msgid "error while closing output file"
 msgstr "грешка при затваряне на изходния файл"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:458
+#: iconv/iconv_prog.c:455
 #, c-format
 msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
 msgstr "поради проблем при записването на изхода, преобразуването е спряно"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:535
+#: iconv/iconv_prog.c:532
 #, c-format
 msgid "illegal input sequence at position %ld"
 msgstr "незаконна входна последователност на позиция %ld"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:543
+#: iconv/iconv_prog.c:540
 #, c-format
 msgid "internal error (illegal descriptor)"
 msgstr "вътрешна грешка(незаконен описател)"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:546
+#: iconv/iconv_prog.c:543
 #, c-format
 msgid "unknown iconv() error %d"
 msgstr "неизвестна iconv() грешка %d"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:791
+#: iconv/iconv_prog.c:786
 msgid ""
 "The following list contains all the coded character sets known. This does\n"
 "not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
@@ -1499,7 +1499,7 @@ msgstr "Създава настройващ файл за бързо зареж
 msgid "[DIR...]"
 msgstr "[ДИР...]"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:126
+#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:123
 msgid "PATH"
 msgstr "ПЪТ"
 
@@ -1520,7 +1520,7 @@ msgstr "Да не се търси в стандартните директори
 msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
 msgstr "Нужен е аргумент за директория, когато се използва --nostdlib"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:341 locale/programs/localedef.c:287
+#: iconv/iconvconfig.c:341
 #, c-format
 msgid "no output file produced because warnings were issued"
 msgstr "не е създаден изходен файл, като следствие от предупрежденията"
@@ -1530,7 +1530,7 @@ msgstr "не е създаден изходен файл, като следст
 msgid "while inserting in search tree"
 msgstr "при вмъкване е дървото за търсене"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:1239
+#: iconv/iconvconfig.c:1238
 #, c-format
 msgid "cannot generate output file"
 msgstr "не може да се създаде изходен файл"
@@ -1621,7 +1621,7 @@ msgstr "Неизвестен .netrc-ключ %s"
 msgid "Character out of range for UTF-8"
 msgstr "Знакът е извън диапазона за UTF-8"
 
-#: locale/programs/charmap-dir.c:57
+#: locale/programs/charmap-dir.c:56
 #, c-format
 msgid "cannot read character map directory `%s'"
 msgstr "не може да се прочете директорията за изображението на знаците \"%s\""
@@ -1631,901 +1631,888 @@ msgstr "не може да се прочете директорията за и
 msgid "character map file `%s' not found"
 msgstr "не е намерен файлът за изображението на знаците \"%s\""
 
-#: locale/programs/charmap.c:195
+#: locale/programs/charmap.c:196
 #, c-format
 msgid "default character map file `%s' not found"
 msgstr "не е намерен файлът по подразбиране за изображение на знаците \"%s\" "
 
-#: locale/programs/charmap.c:258
+#: locale/programs/charmap.c:265
 #, c-format
-msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
-msgstr "изображението на знаците \"%s\" не е съвместимо с ASCII, езиковата настройка не е съобразно ИСО Си\n"
+msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant [--no-warnings=ascii]"
+msgstr "изображението на знаците \"%s\" не е съвместимо с ASCII, езиковата настройка не е съобразно ИСО Си [--no-warnings=ascii]"
 
-#: locale/programs/charmap.c:337
+#: locale/programs/charmap.c:343
 #, c-format
 msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
 msgstr "%s: <mb_cur_max> трябва да е по-голям от <mb_cur_min>\n"
 
-#: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
-#: locale/programs/repertoire.c:174
+#: locale/programs/charmap.c:363 locale/programs/charmap.c:380
+#: locale/programs/repertoire.c:173
 #, c-format
 msgid "syntax error in prolog: %s"
 msgstr "синтактична грешка в началото: %s"
 
-#: locale/programs/charmap.c:358
+#: locale/programs/charmap.c:364
 msgid "invalid definition"
 msgstr "неправилно определение"
 
-#: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:131
-#: locale/programs/locfile.c:158 locale/programs/repertoire.c:175
+#: locale/programs/charmap.c:381 locale/programs/locfile.c:131
+#: locale/programs/locfile.c:158 locale/programs/repertoire.c:174
 msgid "bad argument"
 msgstr "неправилен аргумент"
 
-#: locale/programs/charmap.c:403
+#: locale/programs/charmap.c:408
 #, c-format
 msgid "duplicate definition of <%s>"
 msgstr "повторно определение за <%s>"
 
-#: locale/programs/charmap.c:410
+#: locale/programs/charmap.c:415
 #, c-format
 msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
 msgstr "стойността за <%s> трябва да е 1 или по-голяма"
 
-#: locale/programs/charmap.c:422
+#: locale/programs/charmap.c:427
 #, c-format
 msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
 msgstr "стойността <%s> трябва да е по-голяма или равна от стойността на <%s>"
 
-#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:183
+#: locale/programs/charmap.c:450 locale/programs/repertoire.c:182
 #, c-format
 msgid "argument to <%s> must be a single character"
 msgstr "аргументът на <%s> трябва да бъде един знак"
 
-#: locale/programs/charmap.c:471
+#: locale/programs/charmap.c:476
 msgid "character sets with locking states are not supported"
 msgstr "не се поддържат кодировки с блокиращи състояния"
 
-#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
-#: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
-#: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
-#: locale/programs/charmap.c:815
+#: locale/programs/charmap.c:503 locale/programs/charmap.c:557
+#: locale/programs/charmap.c:589 locale/programs/charmap.c:683
+#: locale/programs/charmap.c:738 locale/programs/charmap.c:779
+#: locale/programs/charmap.c:820
 #, c-format
 msgid "syntax error in %s definition: %s"
 msgstr "синтактична грешка в определението на %s: %s"
 
-#: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
-#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:230
+#: locale/programs/charmap.c:504 locale/programs/charmap.c:684
+#: locale/programs/charmap.c:780 locale/programs/repertoire.c:229
 msgid "no symbolic name given"
 msgstr "не е зададено символично име"
 
-#: locale/programs/charmap.c:553
+#: locale/programs/charmap.c:558
 msgid "invalid encoding given"
 msgstr "зададено е неправилно кодиране"
 
-#: locale/programs/charmap.c:562
+#: locale/programs/charmap.c:567
 msgid "too few bytes in character encoding"
 msgstr "твърде малко байтове в кодирането на знак"
 
-#: locale/programs/charmap.c:564
+#: locale/programs/charmap.c:569
 msgid "too many bytes in character encoding"
 msgstr "твърде много байтове в кодирането на знак"
 
-#: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
-#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:296
+#: locale/programs/charmap.c:591 locale/programs/charmap.c:739
+#: locale/programs/charmap.c:822 locale/programs/repertoire.c:295
 msgid "no symbolic name given for end of range"
 msgstr "не е зададено символично име за край на диапазон"
 
-#: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:528
-#: locale/programs/ld-collate.c:2626 locale/programs/ld-collate.c:3784
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2128 locale/programs/ld-ctype.c:2840
-#: locale/programs/ld-identification.c:399
-#: locale/programs/ld-measurement.c:215 locale/programs/ld-messages.c:298
-#: locale/programs/ld-monetary.c:740 locale/programs/ld-name.c:264
-#: locale/programs/ld-numeric.c:326 locale/programs/ld-paper.c:214
-#: locale/programs/ld-telephone.c:278 locale/programs/ld-time.c:947
-#: locale/programs/repertoire.c:313
+#: locale/programs/charmap.c:615 locale/programs/ld-address.c:524
+#: locale/programs/ld-collate.c:2616 locale/programs/ld-collate.c:3774
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2117 locale/programs/ld-ctype.c:2829
+#: locale/programs/ld-identification.c:397
+#: locale/programs/ld-measurement.c:213 locale/programs/ld-messages.c:295
+#: locale/programs/ld-monetary.c:748 locale/programs/ld-name.c:262
+#: locale/programs/ld-numeric.c:325 locale/programs/ld-paper.c:212
+#: locale/programs/ld-telephone.c:276 locale/programs/ld-time.c:934
+#: locale/programs/repertoire.c:312
 #, c-format
 msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
 msgstr "%1$s: определението не завършва с \"END %1$s\""
 
-#: locale/programs/charmap.c:643
+#: locale/programs/charmap.c:648
 msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
 msgstr "само определение за WIDTH е разрешено да следва след определение за CHARMAP"
 
-#: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
+#: locale/programs/charmap.c:656 locale/programs/charmap.c:719
 #, c-format
 msgid "value for %s must be an integer"
 msgstr "стойността за %s трябва да е цяло число"
 
-#: locale/programs/charmap.c:842
+#: locale/programs/charmap.c:847
 #, c-format
 msgid "%s: error in state machine"
 msgstr "%s: грешка в състоянието на машината"
 
-#: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:544
-#: locale/programs/ld-collate.c:2623 locale/programs/ld-collate.c:3977
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2125 locale/programs/ld-ctype.c:2857
-#: locale/programs/ld-identification.c:415
-#: locale/programs/ld-measurement.c:231 locale/programs/ld-messages.c:314
-#: locale/programs/ld-monetary.c:756 locale/programs/ld-name.c:280
-#: locale/programs/ld-numeric.c:342 locale/programs/ld-paper.c:230
-#: locale/programs/ld-telephone.c:294 locale/programs/ld-time.c:963
-#: locale/programs/locfile.c:1000 locale/programs/repertoire.c:324
+#: locale/programs/charmap.c:855 locale/programs/ld-address.c:540
+#: locale/programs/ld-collate.c:2613 locale/programs/ld-collate.c:3967
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2114 locale/programs/ld-ctype.c:2846
+#: locale/programs/ld-identification.c:413
+#: locale/programs/ld-measurement.c:229 locale/programs/ld-messages.c:311
+#: locale/programs/ld-monetary.c:764 locale/programs/ld-name.c:278
+#: locale/programs/ld-numeric.c:341 locale/programs/ld-paper.c:228
+#: locale/programs/ld-telephone.c:292 locale/programs/ld-time.c:950
+#: locale/programs/locfile.c:997 locale/programs/repertoire.c:323
 #, c-format
 msgid "%s: premature end of file"
 msgstr "%s: преждевременен кай на файл"
 
-#: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
+#: locale/programs/charmap.c:874 locale/programs/charmap.c:885
 #, c-format
 msgid "unknown character `%s'"
 msgstr "неизвестен знак \"%s\""
 
-#: locale/programs/charmap.c:888
+#: locale/programs/charmap.c:893
 #, c-format
 msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
 msgstr "боя на байтовете, в последователност от байтове за начало и край на диапазон, не е същия: %d с/у %d"
 
-#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:2903
-#: locale/programs/repertoire.c:419
+#: locale/programs/charmap.c:998 locale/programs/ld-collate.c:2893
+#: locale/programs/repertoire.c:418
 msgid "invalid names for character range"
 msgstr "неправилни имена за диапазон от знаци"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:431
+#: locale/programs/charmap.c:1010 locale/programs/repertoire.c:430
 msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
 msgstr "за диапазон в шестнадесетичен формат трябва да използват само главни букви"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:449
+#: locale/programs/charmap.c:1028 locale/programs/repertoire.c:448
 #, c-format
 msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
 msgstr "<%s> и <%s> са неправилни имена за диапазон"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:456
+#: locale/programs/charmap.c:1034 locale/programs/repertoire.c:455
 msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
 msgstr "горната граница за диапазон е по-малка то долната"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1087
+#: locale/programs/charmap.c:1092
 msgid "resulting bytes for range not representable."
 msgstr "резултата от байтове за диапазона не може да се представят."
 
-#: locale/programs/ld-address.c:135 locale/programs/ld-collate.c:1565
-#: locale/programs/ld-ctype.c:431 locale/programs/ld-identification.c:133
-#: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
-#: locale/programs/ld-monetary.c:193 locale/programs/ld-name.c:94
-#: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
-#: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
+#: locale/programs/ld-address.c:133 locale/programs/ld-collate.c:1563
+#: locale/programs/ld-ctype.c:430 locale/programs/ld-identification.c:131
+#: locale/programs/ld-measurement.c:92 locale/programs/ld-messages.c:96
+#: locale/programs/ld-monetary.c:192 locale/programs/ld-name.c:93
+#: locale/programs/ld-numeric.c:97 locale/programs/ld-paper.c:89
+#: locale/programs/ld-telephone.c:92 locale/programs/ld-time.c:158
 #, c-format
 msgid "No definition for %s category found"
 msgstr "Не е намерено определение за категория %s"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:146 locale/programs/ld-address.c:184
-#: locale/programs/ld-address.c:202 locale/programs/ld-address.c:231
-#: locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:322
-#: locale/programs/ld-address.c:335 locale/programs/ld-identification.c:146
-#: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:205
-#: locale/programs/ld-monetary.c:249 locale/programs/ld-monetary.c:265
-#: locale/programs/ld-monetary.c:277 locale/programs/ld-name.c:105
-#: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
-#: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
-#: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
-#: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
-#: locale/programs/ld-time.c:196
+#: locale/programs/ld-address.c:144 locale/programs/ld-address.c:182
+#: locale/programs/ld-address.c:199 locale/programs/ld-address.c:228
+#: locale/programs/ld-address.c:300 locale/programs/ld-address.c:319
+#: locale/programs/ld-address.c:331 locale/programs/ld-identification.c:144
+#: locale/programs/ld-measurement.c:103 locale/programs/ld-monetary.c:204
+#: locale/programs/ld-monetary.c:258 locale/programs/ld-monetary.c:274
+#: locale/programs/ld-monetary.c:286 locale/programs/ld-name.c:104
+#: locale/programs/ld-name.c:141 locale/programs/ld-numeric.c:111
+#: locale/programs/ld-numeric.c:125 locale/programs/ld-paper.c:100
+#: locale/programs/ld-paper.c:109 locale/programs/ld-telephone.c:103
+#: locale/programs/ld-telephone.c:160 locale/programs/ld-time.c:174
+#: locale/programs/ld-time.c:195
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' not defined"
 msgstr "%s: полето \"%s\" е неопределено"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:158 locale/programs/ld-address.c:210
-#: locale/programs/ld-address.c:240 locale/programs/ld-address.c:278
-#: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
+#: locale/programs/ld-address.c:156 locale/programs/ld-address.c:207
+#: locale/programs/ld-address.c:237 locale/programs/ld-address.c:275
+#: locale/programs/ld-name.c:116 locale/programs/ld-telephone.c:115
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' must not be empty"
 msgstr "%s: полето \"%s\" не може да е празно"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:170
+#: locale/programs/ld-address.c:168
 #, c-format
 msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
 msgstr "%s: неправилна заместваща(escape) последователност \"%%%c\" в полето\"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-address.c:221
+#: locale/programs/ld-address.c:218
 #, c-format
 msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
 msgstr "%s: не е определен кода за език \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-address.c:246
+#: locale/programs/ld-address.c:243
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' must not be defined"
 msgstr "%s: полето \"%s\" не трябва да е определено"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:260 locale/programs/ld-address.c:289
+#: locale/programs/ld-address.c:257 locale/programs/ld-address.c:286
 #, c-format
 msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
 msgstr "%s: съкращението за име на език \"%s\" не е определено"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:267 locale/programs/ld-address.c:295
-#: locale/programs/ld-address.c:329 locale/programs/ld-address.c:341
+#: locale/programs/ld-address.c:264 locale/programs/ld-address.c:292
+#: locale/programs/ld-address.c:325 locale/programs/ld-address.c:337
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
 msgstr "%s: стойността \"%s\" не съответства на \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-address.c:314
+#: locale/programs/ld-address.c:311
 #, c-format
 msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
 msgstr "%s: неправилен цифров код на държава \"%d\""
 
-#: locale/programs/ld-address.c:436 locale/programs/ld-address.c:473
-#: locale/programs/ld-address.c:511 locale/programs/ld-ctype.c:2489
-#: locale/programs/ld-identification.c:311
-#: locale/programs/ld-measurement.c:198 locale/programs/ld-messages.c:267
-#: locale/programs/ld-monetary.c:495 locale/programs/ld-monetary.c:530
-#: locale/programs/ld-monetary.c:571 locale/programs/ld-name.c:237
-#: locale/programs/ld-numeric.c:218 locale/programs/ld-paper.c:197
-#: locale/programs/ld-telephone.c:253 locale/programs/ld-time.c:852
-#: locale/programs/ld-time.c:894
+#: locale/programs/ld-address.c:432 locale/programs/ld-address.c:469
+#: locale/programs/ld-address.c:507 locale/programs/ld-ctype.c:2478
+#: locale/programs/ld-identification.c:309
+#: locale/programs/ld-measurement.c:196 locale/programs/ld-messages.c:264
+#: locale/programs/ld-monetary.c:503 locale/programs/ld-monetary.c:538
+#: locale/programs/ld-monetary.c:579 locale/programs/ld-name.c:235
+#: locale/programs/ld-numeric.c:217 locale/programs/ld-paper.c:195
+#: locale/programs/ld-telephone.c:251 locale/programs/ld-time.c:839
+#: locale/programs/ld-time.c:881
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' declared more than once"
 msgstr "%s: полето \"%s\" е обявено повече от веднъж"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:440 locale/programs/ld-address.c:478
-#: locale/programs/ld-identification.c:315 locale/programs/ld-messages.c:277
-#: locale/programs/ld-monetary.c:499 locale/programs/ld-monetary.c:534
-#: locale/programs/ld-name.c:241 locale/programs/ld-numeric.c:222
-#: locale/programs/ld-telephone.c:257 locale/programs/ld-time.c:746
-#: locale/programs/ld-time.c:815 locale/programs/ld-time.c:857
+#: locale/programs/ld-address.c:436 locale/programs/ld-address.c:474
+#: locale/programs/ld-identification.c:313 locale/programs/ld-messages.c:274
+#: locale/programs/ld-monetary.c:507 locale/programs/ld-monetary.c:542
+#: locale/programs/ld-name.c:239 locale/programs/ld-numeric.c:221
+#: locale/programs/ld-telephone.c:255 locale/programs/ld-time.c:733
+#: locale/programs/ld-time.c:802 locale/programs/ld-time.c:844
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in field `%s'"
 msgstr "%s: неизвестен знак в полето \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-address.c:525 locale/programs/ld-collate.c:3782
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2837 locale/programs/ld-identification.c:396
-#: locale/programs/ld-measurement.c:212 locale/programs/ld-messages.c:296
-#: locale/programs/ld-monetary.c:738 locale/programs/ld-name.c:262
-#: locale/programs/ld-numeric.c:324 locale/programs/ld-paper.c:212
-#: locale/programs/ld-telephone.c:276 locale/programs/ld-time.c:945
+#: locale/programs/ld-address.c:521 locale/programs/ld-collate.c:3772
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2826 locale/programs/ld-identification.c:394
+#: locale/programs/ld-measurement.c:210 locale/programs/ld-messages.c:293
+#: locale/programs/ld-monetary.c:746 locale/programs/ld-name.c:260
+#: locale/programs/ld-numeric.c:323 locale/programs/ld-paper.c:210
+#: locale/programs/ld-telephone.c:274 locale/programs/ld-time.c:932
 #, c-format
 msgid "%s: incomplete `END' line"
 msgstr "%s: непълен ред \"END\""
 
-#: locale/programs/ld-address.c:535 locale/programs/ld-collate.c:551
-#: locale/programs/ld-collate.c:603 locale/programs/ld-collate.c:899
-#: locale/programs/ld-collate.c:912 locale/programs/ld-collate.c:2592
-#: locale/programs/ld-collate.c:2613 locale/programs/ld-collate.c:3967
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1857 locale/programs/ld-ctype.c:2115
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2687 locale/programs/ld-ctype.c:2848
-#: locale/programs/ld-identification.c:406
-#: locale/programs/ld-measurement.c:222 locale/programs/ld-messages.c:305
-#: locale/programs/ld-monetary.c:747 locale/programs/ld-name.c:271
-#: locale/programs/ld-numeric.c:333 locale/programs/ld-paper.c:221
-#: locale/programs/ld-telephone.c:285 locale/programs/ld-time.c:954
+#: locale/programs/ld-address.c:531 locale/programs/ld-collate.c:550
+#: locale/programs/ld-collate.c:602 locale/programs/ld-collate.c:898
+#: locale/programs/ld-collate.c:911 locale/programs/ld-collate.c:2582
+#: locale/programs/ld-collate.c:2603 locale/programs/ld-collate.c:3957
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1846 locale/programs/ld-ctype.c:2104
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2676 locale/programs/ld-ctype.c:2837
+#: locale/programs/ld-identification.c:404
+#: locale/programs/ld-measurement.c:220 locale/programs/ld-messages.c:302
+#: locale/programs/ld-monetary.c:755 locale/programs/ld-name.c:269
+#: locale/programs/ld-numeric.c:332 locale/programs/ld-paper.c:219
+#: locale/programs/ld-telephone.c:283 locale/programs/ld-time.c:941
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error"
 msgstr "%s: синтактична грешка"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:426
+#: locale/programs/ld-collate.c:425
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined in charmap"
 msgstr "\"%.*s\" е вече определен в изображението на знаците"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:435
+#: locale/programs/ld-collate.c:434
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
 msgstr "\"%.*s\" е вече определен в набора от знаци"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:442
+#: locale/programs/ld-collate.c:441
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
 msgstr "\"%.*s\" е вече определен като символ за подреждане"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:449
+#: locale/programs/ld-collate.c:448
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined as collating element"
 msgstr "\"%.*s\" е вече определен като елемент за подреждане"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:480 locale/programs/ld-collate.c:506
+#: locale/programs/ld-collate.c:479 locale/programs/ld-collate.c:505
 #, c-format
 msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
 msgstr "%s: \"forward\" и \"backward\" са взаимоизключващи се"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:490 locale/programs/ld-collate.c:516
-#: locale/programs/ld-collate.c:532
+#: locale/programs/ld-collate.c:489 locale/programs/ld-collate.c:515
+#: locale/programs/ld-collate.c:531
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
 msgstr "%s: \"%s\" се среща повече от веднъж в определение за тегло %d"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:588
+#: locale/programs/ld-collate.c:587
 #, c-format
 msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
 msgstr "%s: твърде много правила; за първият запис бяха %d"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:624
+#: locale/programs/ld-collate.c:623
 #, c-format
 msgid "%s: not enough sorting rules"
 msgstr "%s: недостатъчно правила за подреждане"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:789
+#: locale/programs/ld-collate.c:788
 #, c-format
 msgid "%s: empty weight string not allowed"
 msgstr "%s: не е разрешен празен низ за тегло"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:884
+#: locale/programs/ld-collate.c:883
 #, c-format
 msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
 msgstr "%s: теглата трябва да използват същото многоточие като името"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:940
+#: locale/programs/ld-collate.c:939
 #, c-format
 msgid "%s: too many values"
 msgstr "%s: твърде много стойности"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1060 locale/programs/ld-collate.c:1235
+#: locale/programs/ld-collate.c:1059 locale/programs/ld-collate.c:1234
 #, c-format
 msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
 msgstr "редът за \"%.*s\" е вече определен при %s:%Zu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1110
+#: locale/programs/ld-collate.c:1109
 #, c-format
 msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
 msgstr "%s: началният и крайният символ за диапазон трябва да обозначават знаци"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1137
+#: locale/programs/ld-collate.c:1136
 #, c-format
 msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
 msgstr "%s: последователността от байтове, за първия и последния знак, трябва да е с еднаква дължина"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1179
+#: locale/programs/ld-collate.c:1178
 #, c-format
 msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
 msgstr "%s: последователността от байтове за първия знак на диапазона не е по-малка от тази за последния знак"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1304
+#: locale/programs/ld-collate.c:1303
 #, c-format
 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
 msgstr "%s: многоточие за символичен диапазон не може веднага да следва \"order_start\""
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1308
+#: locale/programs/ld-collate.c:1307
 #, c-format
 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
 msgstr "%s: многоточие за символичен диапазон не може да бъде последвано веднага от \"order_end\""
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1328 locale/programs/ld-ctype.c:1374
+#: locale/programs/ld-collate.c:1327 locale/programs/ld-ctype.c:1363
 #, c-format
 msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
 msgstr "\"%s\" и \"%.*s\" не са правилни имена за символичен диапазон"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1378 locale/programs/ld-collate.c:3718
+#: locale/programs/ld-collate.c:1377 locale/programs/ld-collate.c:3708
 #, c-format
 msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
 msgstr "%s: редът за \"%.*s\" е вече определен при %s:%Zu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1387
+#: locale/programs/ld-collate.c:1386
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' must be a character"
 msgstr "%s: \"%s\" трябва да е знак"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1582
+#: locale/programs/ld-collate.c:1580
 #, c-format
 msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
 msgstr "%s: \"position\" трябва да се използва на точно определено ниво във всички дялове или в нито един"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1607
+#: locale/programs/ld-collate.c:1604
 #, c-format
 msgid "symbol `%s' not defined"
 msgstr "символът \"%s\" е неопределен"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1683 locale/programs/ld-collate.c:1789
+#: locale/programs/ld-collate.c:1680 locale/programs/ld-collate.c:1785
 #, c-format
 msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
 msgstr "символът \"%s\" е с същото кодиране като"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1687 locale/programs/ld-collate.c:1793
+#: locale/programs/ld-collate.c:1684 locale/programs/ld-collate.c:1789
 #, c-format
 msgid "symbol `%s'"
 msgstr "символа \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1833
-#, c-format
-msgid "no definition of `UNDEFINED'"
-msgstr "няма определение за \"UNDEFINED\""
-
-#: locale/programs/ld-collate.c:1862
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-collate.c:1852
 msgid "too many errors; giving up"
 msgstr "твърде много грешки; отказване"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2518 locale/programs/ld-collate.c:3906
+#: locale/programs/ld-collate.c:2508 locale/programs/ld-collate.c:3896
 #, c-format
 msgid "%s: nested conditionals not supported"
 msgstr "%s: не се поддържа вграждане на условия"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2536
+#: locale/programs/ld-collate.c:2526
 #, c-format
 msgid "%s: more than one 'else'"
 msgstr "%s: повече от един 'else'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2711
+#: locale/programs/ld-collate.c:2701
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
 msgstr "%s: повторно определяне на \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2747
+#: locale/programs/ld-collate.c:2737
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
 msgstr "%s: повторно обявяване на дял \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2883
+#: locale/programs/ld-collate.c:2873
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
 msgstr "%s: неизвестен знак за име на символ за подреждане"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3012
+#: locale/programs/ld-collate.c:3002
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
 msgstr "%s: неизвестен знак за име в определение за равностойност"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3023
+#: locale/programs/ld-collate.c:3013
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
 msgstr "%s: неизвестен знак за стойност в определение за равностойност"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3033
+#: locale/programs/ld-collate.c:3023
 #, c-format
 msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
 msgstr "%s: неизвестен символ \"%s\" в определение за равностойност"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3042
+#: locale/programs/ld-collate.c:3032
 msgid "error while adding equivalent collating symbol"
 msgstr "грешка при добавяне на равностоен символ за подреждане"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3080
+#: locale/programs/ld-collate.c:3070
 #, c-format
 msgid "duplicate definition of script `%s'"
 msgstr "повторно определение за писменост \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3128
+#: locale/programs/ld-collate.c:3118
 #, c-format
 msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
 msgstr "%s: неизвестно име на дял \"%.*s\""
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3157
+#: locale/programs/ld-collate.c:3147
 #, c-format
 msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
 msgstr "%s: многократни определения за ред в дял \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3185
+#: locale/programs/ld-collate.c:3175
 #, c-format
 msgid "%s: invalid number of sorting rules"
 msgstr "%s: неправилен брой правила за подреждане"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3212
+#: locale/programs/ld-collate.c:3202
 #, c-format
 msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
 msgstr "%s: многократни определения за ред в безимен дял"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3267 locale/programs/ld-collate.c:3397
-#: locale/programs/ld-collate.c:3760
+#: locale/programs/ld-collate.c:3257 locale/programs/ld-collate.c:3387
+#: locale/programs/ld-collate.c:3750
 #, c-format
 msgid "%s: missing `order_end' keyword"
 msgstr "%s: липсващ ключ \"order_end\""
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3330
+#: locale/programs/ld-collate.c:3320
 #, c-format
 msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
 msgstr "%s: все още не е определен редът на символа за подреждане %.*s"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3348
+#: locale/programs/ld-collate.c:3338
 #, c-format
 msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
 msgstr "%s: все още не е определен редът на елемента за подреждане %.*s"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3359
+#: locale/programs/ld-collate.c:3349
 #, c-format
 msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
 msgstr "%s: не може да се пренареди след %.*s: символът е неизвестен"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3411 locale/programs/ld-collate.c:3772
+#: locale/programs/ld-collate.c:3401 locale/programs/ld-collate.c:3762
 #, c-format
 msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
 msgstr "%s: липсва ключ \"reorder-end\""
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3445 locale/programs/ld-collate.c:3643
+#: locale/programs/ld-collate.c:3435 locale/programs/ld-collate.c:3633
 #, c-format
 msgid "%s: section `%.*s' not known"
 msgstr "%s: неизвестен дял \"%.*s\""
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3510
+#: locale/programs/ld-collate.c:3500
 #, c-format
 msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
 msgstr "%s: неправилен символ <%.*s>"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3706
+#: locale/programs/ld-collate.c:3696
 #, c-format
 msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
 msgstr "%s: \"%s\" не може да бъде край на диапазон с многоточие"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3756
+#: locale/programs/ld-collate.c:3746
 #, c-format
 msgid "%s: empty category description not allowed"
 msgstr "%s: не е разрешено празно описание на категория"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3775
+#: locale/programs/ld-collate.c:3765
 #, c-format
 msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
 msgstr "%s: липсва ключ \"reorder-sections-end\""
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3939
+#: locale/programs/ld-collate.c:3929
 #, c-format
 msgid "%s: '%s' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
 msgstr "%s: '%s' е без съответстващ 'ifdef' или 'ifndef'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3957
+#: locale/programs/ld-collate.c:3947
 #, c-format
 msgid "%s: 'endif' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
 msgstr "%s: 'endif' без съответстващ 'ifdef' или 'ifndef'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:450
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:448
 msgid "No character set name specified in charmap"
 msgstr "Неопределено име на множеството от знаци в изображението на знаците"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:479
+#: locale/programs/ld-ctype.c:476
 #, c-format
 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
 msgstr "знакът L'\\u%0*x' от клас \"%s\" трябва да е в клас \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:494
+#: locale/programs/ld-ctype.c:490
 #, c-format
 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
 msgstr "знакът L'\\u%0*x' от клас \"%s\" не може да е в клас \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:508 locale/programs/ld-ctype.c:566
+#: locale/programs/ld-ctype.c:504 locale/programs/ld-ctype.c:560
 #, c-format
 msgid "internal error in %s, line %u"
 msgstr "вътрешна грешка в %s, на ред %u"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:537
+#: locale/programs/ld-ctype.c:532
 #, c-format
 msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
 msgstr "знакът \"%s\" от клас \"%s\" трябва да е в клас \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:553
+#: locale/programs/ld-ctype.c:547
 #, c-format
 msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
 msgstr "знакът \"%s\" от клас \"%s\" не може да е в клас \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:583 locale/programs/ld-ctype.c:621
+#: locale/programs/ld-ctype.c:576 locale/programs/ld-ctype.c:611
 #, c-format
 msgid "<SP> character not in class `%s'"
 msgstr "знакът <SP> не е в клас \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:595 locale/programs/ld-ctype.c:632
+#: locale/programs/ld-ctype.c:587 locale/programs/ld-ctype.c:621
 #, c-format
 msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
 msgstr "знакът <SP> не може да е в клас \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:610
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:601
 msgid "character <SP> not defined in character map"
 msgstr "знакът <SP> не е определен в изображението на знаците"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:746
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:735
 msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
 msgstr "вписванията в категорията \"digit\" не се групират по десет"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:795
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:784
 msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
 msgstr "в изображението на знаците не са определени входящите цифри и никое от стандартните имена"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:860
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:849
 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
 msgstr "не всички знаци използвани в \"outdigit\" са достъпни в изображението на знаците"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:877
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:866
 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
 msgstr "не всички знаци използвани в \"outdigit\" са достъпни в знаковия набор"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1142
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1131
 #, c-format
 msgid "character class `%s' already defined"
 msgstr "вече е определен класът знаци \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1148
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1137
 #, c-format
 msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
 msgstr "ограничение в реализацията: не за разрешени повече от %Zd класа за знаци"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1174
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1163
 #, c-format
 msgid "character map `%s' already defined"
 msgstr "изображението на знаците \"%s\" вече е определено"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1180
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1169
 #, c-format
 msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
 msgstr "ограничение в реализацията: не са разрешени повече от %d изображения за знаци"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1445 locale/programs/ld-ctype.c:1570
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1676 locale/programs/ld-ctype.c:2352
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3324
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1434 locale/programs/ld-ctype.c:1559
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1665 locale/programs/ld-ctype.c:2341
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3299
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
 msgstr "%s: полето \"%s\" не съдържа точно десет записа"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1473 locale/programs/ld-ctype.c:2047
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1462 locale/programs/ld-ctype.c:2036
 #, c-format
 msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
 msgstr "горната граница <U%0*X> на диапазона е по-малка от долната <U%0*X>"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1600
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1589
 msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
 msgstr "началната и крайната знакова последователност на диапазона трябва да са с еднаква дължина"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1607
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1596
 msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
 msgstr "началната знакова последователност е по-малка от крайната"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1967 locale/programs/ld-ctype.c:2018
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1956 locale/programs/ld-ctype.c:2007
 msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
 msgstr "преждевременен край на определение \"translit_ignore\""
 
 # TODO
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1973 locale/programs/ld-ctype.c:2024
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2066
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1962 locale/programs/ld-ctype.c:2013
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2055
 msgid "syntax error"
 msgstr "синтактична грешка"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2199
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2188
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
 msgstr "%s: синтактична грешка в определението за описание за клас знаци"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2214
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2203
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
 msgstr "%s: синтактична грешка в определението на ново изображение на знаци"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2374
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2363
 msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
 msgstr "диапазон с многоточие трябва да бъде ограничен от два еднотипни операнда"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2383
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2372
 msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
 msgstr "при диапазон със символично име трябва да се използва самостоятелно многоточие \"...\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2398
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2387
 msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
 msgstr "при UCS диапазон трябва да се използва шестнадесетично символично многоточие \"..\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2412
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2401
 msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
 msgstr "при диапазон от кодове на знаци трябва да се използва самостоятелно многоточие \"...\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2563
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2552
 #, c-format
 msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
 msgstr "повторно определяне на изображението \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2649 locale/programs/ld-ctype.c:2793
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2638 locale/programs/ld-ctype.c:2782
 #, c-format
 msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
 msgstr "%s: \"translit_start\" - дяла не завършва с \"translit_end\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2744
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2733
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
 msgstr "%s: повторно определени за \"default_missing\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2749
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2738
 msgid "previous definition was here"
 msgstr "предишното определение бе тук"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2771
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2760
 #, c-format
 msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
 msgstr "%s: не е намерено представимо определение за \"default_missing\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2889 locale/programs/ld-ctype.c:2986
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3006 locale/programs/ld-ctype.c:3027
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3048 locale/programs/ld-ctype.c:3069
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3090 locale/programs/ld-ctype.c:3130
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3151 locale/programs/ld-ctype.c:3216
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3258 locale/programs/ld-ctype.c:3283
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2877 locale/programs/ld-ctype.c:2973
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2992 locale/programs/ld-ctype.c:3012
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3032 locale/programs/ld-ctype.c:3052
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3072 locale/programs/ld-ctype.c:3111
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3131 locale/programs/ld-ctype.c:3195
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3236 locale/programs/ld-ctype.c:3259
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
 msgstr "%s: знакът \"%s\" е неопределен, въпреки че е необходим като стойност по подразбиране"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2894 locale/programs/ld-ctype.c:2991
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3011 locale/programs/ld-ctype.c:3032
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3053 locale/programs/ld-ctype.c:3074
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3095 locale/programs/ld-ctype.c:3135
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3156 locale/programs/ld-ctype.c:3221
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2882 locale/programs/ld-ctype.c:2978
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2997 locale/programs/ld-ctype.c:3017
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3037 locale/programs/ld-ctype.c:3057
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3077 locale/programs/ld-ctype.c:3116
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3136 locale/programs/ld-ctype.c:3200
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
 msgstr "%s: знакът \"%s\", от изображението на знаците, не е представим с един байт"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3265 locale/programs/ld-ctype.c:3290
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3242 locale/programs/ld-ctype.c:3265
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
 msgstr "%s: знакът \"%s\", необходим като стойност по подразбиране, не може да се представи с един байт"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3346
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3321
 msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
 msgstr "в изображението на знаците не са определени изходящите цифри и никое от стандартните имена"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3595
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3570
 #, c-format
 msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
 msgstr "%s: не са налични данни за транслитерация от езикова настройка \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3695
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3669
 #, c-format
-msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
-msgstr "%s: таблица за клас \"%s\": %lu байта\n"
+msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes"
+msgstr "%s: таблица за клас \"%s\": %lu байта"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3760
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3733
 #, c-format
-msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
-msgstr "%s: таблица за изображение \"%s\": %lu байта\n"
+msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes"
+msgstr "%s: таблица за изображение \"%s\": %lu байта"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3885
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3857
 #, c-format
-msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
-msgstr "%s: таблица за ширина: %lu байта\n"
+msgid "%s: table for width: %lu bytes"
+msgstr "%s: таблица за ширина: %lu байта"
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:175
+#: locale/programs/ld-identification.c:173
 #, c-format
 msgid "%s: no identification for category `%s'"
 msgstr "%s: липсва номенклатура за категорията \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:199
+#: locale/programs/ld-identification.c:197
 #, c-format
 msgid "%s: unknown standard `%s' for category `%s'"
 msgstr "%s: непознат standard \"%s\" за категория \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:382
+#: locale/programs/ld-identification.c:380
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate category version definition"
 msgstr "%s: повторно определение за версия на категорията"
 
-#: locale/programs/ld-measurement.c:113
+#: locale/programs/ld-measurement.c:111
 #, c-format
 msgid "%s: invalid value for field `%s'"
 msgstr "%s: неправилна стойност за поле \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
+#: locale/programs/ld-messages.c:113 locale/programs/ld-messages.c:146
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' undefined"
 msgstr "%s: полето \"%s\" е неопределено"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
-#: locale/programs/ld-monetary.c:255 locale/programs/ld-numeric.c:118
+#: locale/programs/ld-messages.c:119 locale/programs/ld-messages.c:152
+#: locale/programs/ld-monetary.c:264 locale/programs/ld-numeric.c:117
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
 msgstr "%s: стойността на полето \"%s\" не може да е празен низ"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
+#: locale/programs/ld-messages.c:135 locale/programs/ld-messages.c:168
 #, c-format
 msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
 msgstr "%s: неподходящ регулярен израз за поле \"%s\": %s"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:223
+#: locale/programs/ld-monetary.c:228
 #, c-format
 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
 msgstr "%s: стойността на полето \"int_curr_symbol\" е с неправилна дължина"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:236
+#: locale/programs/ld-monetary.c:245
 #, c-format
-msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
-msgstr "%s: стойността на полето \"int_curr_symbol\" не съответства на действително име от ISO 4217"
+msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217 [--no-warnings=intcurrsym]"
+msgstr "%s: стойността на полето \"int_curr_symbol\" не съответства на действително име от ИСО 4217 [--no-warnings=intcurrsym]"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:284 locale/programs/ld-monetary.c:314
+#: locale/programs/ld-monetary.c:293 locale/programs/ld-monetary.c:322
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
 msgstr "%s: стойността за полето \"%s\" трябва да е в диапазона %d...%d"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:541 locale/programs/ld-numeric.c:229
+#: locale/programs/ld-monetary.c:549 locale/programs/ld-numeric.c:228
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
 msgstr "%s: стойността за полето \"%s\" трябва да е единичен знак"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:638 locale/programs/ld-numeric.c:273
+#: locale/programs/ld-monetary.c:646 locale/programs/ld-numeric.c:272
 #, c-format
 msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
 msgstr "%s: \"-1\" трябва да е последния запис за полето \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:660 locale/programs/ld-numeric.c:290
+#: locale/programs/ld-monetary.c:668 locale/programs/ld-numeric.c:289
 #, c-format
 msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
 msgstr "%s: стойността за полето \"%s\" трябва да е по-малка от 127"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:706
+#: locale/programs/ld-monetary.c:714
 msgid "conversion rate value cannot be zero"
 msgstr "обменният курс не може да е нула"
 
-#: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
-#: locale/programs/ld-telephone.c:149
+#: locale/programs/ld-name.c:128 locale/programs/ld-telephone.c:124
+#: locale/programs/ld-telephone.c:147
 #, c-format
 msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
 msgstr "%s: неправилна заместваща(escape) последователност в полето\"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-time.c:247
+#: locale/programs/ld-time.c:245
 #, c-format
 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
 msgstr "%s: флагът за посока в низа %Zd, за полето \"era\", не е '+' или '-'"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:258
+#: locale/programs/ld-time.c:255
 #, c-format
 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
 msgstr "%s: флагът за посока в низа %Zd, за полето \"era\", не е единичен знак"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:271
+#: locale/programs/ld-time.c:267
 #, c-format
 msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: неправилно число за отместване в низа %Zd, за полето \"era\""
 
-#: locale/programs/ld-time.c:279
+#: locale/programs/ld-time.c:274
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: боклук в края на стойността за отместване в низа %Zd, за полето \"era\""
 
-#: locale/programs/ld-time.c:330
+#: locale/programs/ld-time.c:324
 #, c-format
 msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: неправилна начална дата в низа %Zd, за полето \"era\""
 
-#: locale/programs/ld-time.c:339
+#: locale/programs/ld-time.c:332
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
 msgstr "%s: боклук в края на началната дата в низа %Zd, за полето \"era\""
 
-#: locale/programs/ld-time.c:358
+#: locale/programs/ld-time.c:350
 #, c-format
 msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: началната дата е неправилна в низа %Zd, за полето \"era\""
 
-#: locale/programs/ld-time.c:407 locale/programs/ld-time.c:435
+#: locale/programs/ld-time.c:398 locale/programs/ld-time.c:424
 #, c-format
 msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: неправилна крайна дата в низа %Zd, за полето \"era\""
 
-#: locale/programs/ld-time.c:416
+#: locale/programs/ld-time.c:406
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: боклук в края на крайната дата в низа %Zd, за полето \"era\""
 
-#: locale/programs/ld-time.c:444
+#: locale/programs/ld-time.c:432
 #, c-format
 msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: липсва името на епохата в низа %Zd, за полето \"era\""
 
-#: locale/programs/ld-time.c:456
+#: locale/programs/ld-time.c:443
 #, c-format
 msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: липсва формата на епохата в низа %Zd, за полето \"era\""
 
-#: locale/programs/ld-time.c:501
+#: locale/programs/ld-time.c:488
 #, c-format
 msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
 msgstr "%s: третият операнд за стойността на полето \"%s\" не трябва да е по-голям от %d"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:509 locale/programs/ld-time.c:517
-#: locale/programs/ld-time.c:525
+#: locale/programs/ld-time.c:496 locale/programs/ld-time.c:504
+#: locale/programs/ld-time.c:512
 #, c-format
 msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
 msgstr "%s: стойността за полето \"%s\" не трябва да е по-голяма от %d"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:730
+#: locale/programs/ld-time.c:717
 #, c-format
 msgid "%s: too few values for field `%s'"
 msgstr "%s: твърде малко стойности за полето \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-time.c:775
+#: locale/programs/ld-time.c:762
 msgid "extra trailing semicolon"
 msgstr "излишна точка и запетая на края"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:778
+#: locale/programs/ld-time.c:765
 #, c-format
 msgid "%s: too many values for field `%s'"
 msgstr "%s: твърде много стойности за полето \"%s\""
@@ -2550,20 +2537,16 @@ msgstr "незавършено символично име"
 msgid "illegal escape sequence at end of string"
 msgstr "незаконна заместваща(escape) последователност в края на низа"
 
-#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
+#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:847
 msgid "unterminated string"
 msgstr "незавършен низ"
 
-#: locale/programs/linereader.c:669
-msgid "non-symbolic character value should not be used"
-msgstr "не символична знакова стойност не трябва да се използва"
-
-#: locale/programs/linereader.c:816
+#: locale/programs/linereader.c:808
 #, c-format
 msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
 msgstr "символът \"%.*s\" не е в изображението на знаците"
 
-#: locale/programs/linereader.c:837
+#: locale/programs/linereader.c:829
 #, c-format
 msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
 msgstr "символът \"%.*s\" не е в изображението на набора"
@@ -2573,39 +2556,39 @@ msgstr "символът \"%.*s\" не е в изображението на н
 msgid "unknown name \"%s\""
 msgstr "неизвестно име \"%s\""
 
-#: locale/programs/locale.c:72
+#: locale/programs/locale.c:70
 msgid "System information:"
 msgstr "Сведение за системата:"
 
-#: locale/programs/locale.c:74
+#: locale/programs/locale.c:72
 msgid "Write names of available locales"
 msgstr "Извеждане на имената на наличните езикови настройки"
 
-#: locale/programs/locale.c:76
+#: locale/programs/locale.c:74
 msgid "Write names of available charmaps"
 msgstr "Извеждане имената на наличните изображения на знаци"
 
-#: locale/programs/locale.c:77
+#: locale/programs/locale.c:75
 msgid "Modify output format:"
 msgstr "Промяна на изходния формат:"
 
-#: locale/programs/locale.c:78
+#: locale/programs/locale.c:76
 msgid "Write names of selected categories"
 msgstr "Извеждане имената на избраните категории"
 
-#: locale/programs/locale.c:79
+#: locale/programs/locale.c:77
 msgid "Write names of selected keywords"
 msgstr "Извеждане имената на избраните ключови думи"
 
-#: locale/programs/locale.c:80
+#: locale/programs/locale.c:78
 msgid "Print more information"
 msgstr "Извеждане на подробни сведения"
 
-#: locale/programs/locale.c:85
+#: locale/programs/locale.c:83
 msgid "Get locale-specific information."
 msgstr "Получаване на сведения отличителни за езикова настройка."
 
-#: locale/programs/locale.c:88
+#: locale/programs/locale.c:86
 msgid ""
 "NAME\n"
 "[-a|-m]"
@@ -2613,108 +2596,120 @@ msgstr ""
 "ИМЕ\n"
 "[-a|-m]"
 
-#: locale/programs/locale.c:192
+#: locale/programs/locale.c:190
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
 msgstr "За LC_CTYPE не може да се зададе езикова настройка по подразбиране"
 
-#: locale/programs/locale.c:194
+#: locale/programs/locale.c:192
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
 msgstr "За LC_MESSAGES не може да се зададе езикова настройка по подразбиране"
 
-#: locale/programs/locale.c:207
+#: locale/programs/locale.c:205
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
 msgstr "За LC_COLLATE не може да се зададе езикова настройка по подразбиране"
 
-#: locale/programs/locale.c:223
+#: locale/programs/locale.c:221
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
 msgstr "За LC_ALL не може да се зададе езикова настройка по подразбиране"
 
-#: locale/programs/locale.c:525
+#: locale/programs/locale.c:521
 #, c-format
 msgid "while preparing output"
 msgstr "при подготвяне на изхода"
 
-#: locale/programs/localedef.c:115
+#: locale/programs/localedef.c:112
 msgid "Input Files:"
 msgstr "Входни файлове:"
 
-#: locale/programs/localedef.c:117
+#: locale/programs/localedef.c:114
 msgid "Symbolic character names defined in FILE"
 msgstr "Символични имена за знаци определени в FILE"
 
-#: locale/programs/localedef.c:119
+#: locale/programs/localedef.c:116
 msgid "Source definitions are found in FILE"
 msgstr "Началните определения се намират във FILE"
 
-#: locale/programs/localedef.c:121
+#: locale/programs/localedef.c:118
 msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
 msgstr "FILE съдържащ изображение от символични имена към UCS4 стойности"
 
-#: locale/programs/localedef.c:125
+#: locale/programs/localedef.c:122
 msgid "Create output even if warning messages were issued"
 msgstr "Създаване на изход дори когато са издадени предупредителни съобщения"
 
-#: locale/programs/localedef.c:126
+#: locale/programs/localedef.c:123
 msgid "Optional output file prefix"
 msgstr "Незадължителен префикс за изходен файл"
 
-#: locale/programs/localedef.c:127
+#: locale/programs/localedef.c:124
 msgid "Strictly conform to POSIX"
 msgstr "Отговаря точно на POSIX"
 
-#: locale/programs/localedef.c:129
+#: locale/programs/localedef.c:126
 msgid "Suppress warnings and information messages"
 msgstr "Подтискане на предупредителни и осведомителни съобщения"
 
-#: locale/programs/localedef.c:130
+#: locale/programs/localedef.c:127
 msgid "Print more messages"
 msgstr "Извеждане на повече съобщения"
 
-#: locale/programs/localedef.c:131
+#: locale/programs/localedef.c:128 locale/programs/localedef.c:131
+msgid "<warnings>"
+msgstr "<предупреждения>"
+
+#: locale/programs/localedef.c:129
+msgid "Comma-separated list of warnings to disable; supported warnings are: ascii, intcurrsym"
+msgstr "Списък от забранени предупреждения, разделени със запетая. Поддържани предупреждения са ascii и intcurrsym."
+
+#: locale/programs/localedef.c:132
+msgid "Comma-separated list of warnings to enable; supported warnings are: ascii, intcurrsym"
+msgstr "Списък от разрешени предупреждения, разделени със запетая. Поддържани предупреждения са ascii и intcurrsym."
+
+#: locale/programs/localedef.c:135
 msgid "Archive control:"
 msgstr "Управление на архива:"
 
-#: locale/programs/localedef.c:133
+#: locale/programs/localedef.c:137
 msgid "Don't add new data to archive"
 msgstr "Да не се добавят нови данни към архива"
 
-#: locale/programs/localedef.c:135
+#: locale/programs/localedef.c:139
 msgid "Add locales named by parameters to archive"
 msgstr "Добавяне, към архива, на езиковите настройки указани от параметрите"
 
-#: locale/programs/localedef.c:136
+#: locale/programs/localedef.c:140
 msgid "Replace existing archive content"
 msgstr "Заместване на съществуващото съдържание на архива"
 
-#: locale/programs/localedef.c:138
+#: locale/programs/localedef.c:142
 msgid "Remove locales named by parameters from archive"
 msgstr "Премахване, от архива, на езиковите настройки указани от параметрите"
 
-#: locale/programs/localedef.c:139
+#: locale/programs/localedef.c:143
 msgid "List content of archive"
 msgstr "Изброяване на съдържанието на архива"
 
-#: locale/programs/localedef.c:141
+#: locale/programs/localedef.c:145
 msgid "locale.alias file to consult when making archive"
 msgstr "locale.alias файл, който да се вземе предвид, при правенето на архив"
 
-#: locale/programs/localedef.c:143
+#: locale/programs/localedef.c:147
 msgid "Generate little-endian output"
 msgstr "Извеждане с младши байт първи"
 
-#: locale/programs/localedef.c:145
+#: locale/programs/localedef.c:149
 msgid "Generate big-endian output"
 msgstr "Извеждане със старши байт първи"
 
-#: locale/programs/localedef.c:150
+#: locale/programs/localedef.c:154
 msgid "Compile locale specification"
 msgstr "Компилира указания за езикова настройка"
 
-#: locale/programs/localedef.c:153
+#: locale/programs/localedef.c:157
 msgid ""
 "NAME\n"
 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
@@ -2724,28 +2719,31 @@ msgstr ""
 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] ФАЙЛ...\n"
 "--list-archive [ФАЙЛ]"
 
-#: locale/programs/localedef.c:228
+#: locale/programs/localedef.c:232
 #, c-format
 msgid "cannot create directory for output files"
 msgstr "не може да се създаде директория за изходните файлове"
 
-#: locale/programs/localedef.c:239
-#, c-format
+#: locale/programs/localedef.c:243
 msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
 msgstr "ПАГУБНО: системата не определя \"_POSIX2_LOCALEDEF\"\t"
 
-#: locale/programs/localedef.c:253 locale/programs/localedef.c:269
-#: locale/programs/localedef.c:602 locale/programs/localedef.c:622
+#: locale/programs/localedef.c:257 locale/programs/localedef.c:273
+#: locale/programs/localedef.c:663 locale/programs/localedef.c:683
 #, c-format
 msgid "cannot open locale definition file `%s'"
 msgstr "не е възможно да се отвори файл \"%s\" с определения за езикова настройка"
 
-#: locale/programs/localedef.c:281
+#: locale/programs/localedef.c:297
 #, c-format
 msgid "cannot write output files to `%s'"
 msgstr "не може да се запишат изходните файлове в \"%s\""
 
-#: locale/programs/localedef.c:370
+#: locale/programs/localedef.c:303
+msgid "no output file produced because errors were issued"
+msgstr "не е създаден изходен файл, вследствие на грешките"
+
+#: locale/programs/localedef.c:431
 #, c-format
 msgid ""
 "System's directory for character maps : %s\n"
@@ -2758,12 +2756,11 @@ msgstr ""
 "            път за език. настр. : %s\n"
 "%s"
 
-#: locale/programs/localedef.c:570
-#, c-format
+#: locale/programs/localedef.c:631
 msgid "circular dependencies between locale definitions"
 msgstr "циклични зависимости между определения за езикова настройка"
 
-#: locale/programs/localedef.c:576
+#: locale/programs/localedef.c:637
 #, c-format
 msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
 msgstr "не може да се добави, повторно, вече прочетена езикова настройка\"%s\""
@@ -2800,7 +2797,6 @@ msgid "cannot change mode of new locale archive"
 msgstr "не може да се променят правата за достъп на новия архив"
 
 #: locale/programs/locarchive.c:324
-#, c-format
 msgid "cannot read data from locale archive"
 msgstr "не може да се прочетат данни от архива за езикови настройка"
 
@@ -2886,17 +2882,17 @@ msgstr "\"%s\" не е директория - пренебрегнато"
 msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
 msgstr "не може да се отвори директорията \"%s\": %s - пренебрегнато"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1442
+#: locale/programs/locarchive.c:1438
 #, c-format
 msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
 msgstr "непълно множество от файлове за езикови настройки в \"%s\""
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1506
+#: locale/programs/locarchive.c:1502
 #, c-format
 msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
 msgstr "не може да се прочетат всички файлове в \"%s\" - пренебрегнато"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1576
+#: locale/programs/locarchive.c:1572
 #, c-format
 msgid "locale \"%s\" not in archive"
 msgstr "езиковата настройка \"%s\" не е в архива"
@@ -2910,54 +2906,53 @@ msgstr "аргументът на \"%s\" трябва да бъде единич
 msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
 msgstr "синтактична грешка: извън дял за определяне на езикова настройка"
 
-#: locale/programs/locfile.c:800
+#: locale/programs/locfile.c:799
 #, c-format
 msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
 msgstr "не може да се отвори изходният файл \"%s\" за категорията \"%s\""
 
-#: locale/programs/locfile.c:824
+#: locale/programs/locfile.c:822
 #, c-format
 msgid "failure while writing data for category `%s'"
 msgstr "неуспех при записване на данни за категорията \"%s\""
 
-#: locale/programs/locfile.c:920
+#: locale/programs/locfile.c:917
 #, c-format
 msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
 msgstr "не може да се създаде изходният файл \"%s\" за категорията \"%s\""
 
-#: locale/programs/locfile.c:956
+#: locale/programs/locfile.c:953
 msgid "expecting string argument for `copy'"
 msgstr "очаква се аргумент от тип низ за 'copy'"
 
-#: locale/programs/locfile.c:960
+#: locale/programs/locfile.c:957
 msgid "locale name should consist only of portable characters"
 msgstr "името на езикова настройка трябва да съдържа само преносими знаци"
 
-#: locale/programs/locfile.c:979
+#: locale/programs/locfile.c:976
 msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
 msgstr "не може да се задават други ключови думи, когато се използва \"copy\""
 
-#: locale/programs/locfile.c:993
+#: locale/programs/locfile.c:990
 #, c-format
 msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
 msgstr "\"%1$s\" определението не завършва с \"END %1$s\""
 
-#: locale/programs/repertoire.c:229 locale/programs/repertoire.c:270
-#: locale/programs/repertoire.c:295
+#: locale/programs/repertoire.c:228 locale/programs/repertoire.c:269
+#: locale/programs/repertoire.c:294
 #, c-format
 msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
 msgstr "синтактична грешка в определението за изображение на набор: %s"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:271
+#: locale/programs/repertoire.c:270
 msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
 msgstr "не е зададена <Uxxxx> или <Uxxxxxxxx> стойност"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:331
-#, c-format
+#: locale/programs/repertoire.c:330
 msgid "cannot save new repertoire map"
 msgstr "не можа да се съхрани изображението за набор"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:342
+#: locale/programs/repertoire.c:341
 #, c-format
 msgid "repertoire map file `%s' not found"
 msgstr "не е намерен файлът с изображението за набор \"%s\""
@@ -3919,173 +3914,173 @@ msgstr "осигуряване на достъп, до файлов описат
 msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
 msgstr "не може да се обработи заявка от стара версия %d - текущата версия е %d"
 
-#: nscd/connections.c:1090
+#: nscd/connections.c:1091
 #, c-format
 msgid "request from %ld not handled due to missing permission"
 msgstr "заявката от %ld не е обработена поради липсващи права"
 
-#: nscd/connections.c:1095
+#: nscd/connections.c:1096
 #, c-format
 msgid "request from '%s' [%ld] not handled due to missing permission"
 msgstr "заявката от '%s' [%ld] не е обработена поради липсващи права"
 
-#: nscd/connections.c:1100
+#: nscd/connections.c:1101
 msgid "request not handled due to missing permission"
 msgstr "заявката не е обработена поради липсващи права"
 
-#: nscd/connections.c:1138 nscd/connections.c:1191
+#: nscd/connections.c:1139 nscd/connections.c:1192
 #, c-format
 msgid "cannot write result: %s"
 msgstr "не може да се запише резултата: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1282
+#: nscd/connections.c:1283
 #, c-format
 msgid "error getting caller's id: %s"
 msgstr "грешка при получаване на номера на извикващия: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1342
+#: nscd/connections.c:1343
 #, c-format
 msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "не може да се отвори /proc/self/cmdline: %s- забраняване на параноичния режим"
 
-#: nscd/connections.c:1356
+#: nscd/connections.c:1357
 #, c-format
 msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "не може да се прочете /proc/self/cmdline: %s - забраняване на параноичния режим"
 
-#: nscd/connections.c:1396
+#: nscd/connections.c:1397
 #, c-format
 msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "не може да се върне към предишния номер на потребител: %s - забраняване на параноичния режим"
 
-#: nscd/connections.c:1406
+#: nscd/connections.c:1407
 #, c-format
 msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "не може да се върне към предишния номер на група: %s - забраняване на параноичния режим"
 
-#: nscd/connections.c:1419
+#: nscd/connections.c:1420
 #, c-format
 msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "не може да се върне към предишната работна директория: %s - забраняване на параноичния режим"
 
-#: nscd/connections.c:1465
+#: nscd/connections.c:1466
 #, c-format
 msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "повторното изпълнение не успя: %s - забраняване на параноичния режим"
 
-#: nscd/connections.c:1474
+#: nscd/connections.c:1475
 #, c-format
 msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
 msgstr "не може да се смени текущата работна директория на \"/\": %s"
 
-#: nscd/connections.c:1657
+#: nscd/connections.c:1658
 #, c-format
 msgid "short read while reading request: %s"
 msgstr "недостиг при четене докато се четеше заявката: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1690
+#: nscd/connections.c:1691
 #, c-format
 msgid "key length in request too long: %d"
 msgstr "дължината на ключа в заявката е твърде голяма: %d"
 
-#: nscd/connections.c:1703
+#: nscd/connections.c:1704
 #, c-format
 msgid "short read while reading request key: %s"
 msgstr "недостиг при четене докато се четеше заявения ключ: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1713
+#: nscd/connections.c:1714
 #, c-format
 msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
 msgstr "handle_request: получена заявка (версия = %d) от процес номер(PID) %ld"
 
-#: nscd/connections.c:1718
+#: nscd/connections.c:1719
 #, c-format
 msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
 msgstr "handle_request: получена заявка (версия = %d)"
 
-#: nscd/connections.c:1858
+#: nscd/connections.c:1859
 #, c-format
 msgid "ignored inotify event for `%s` (file exists)"
 msgstr "пренебрегване на събитие inotify за '%s', файла съществува"
 
-#: nscd/connections.c:1863
+#: nscd/connections.c:1864
 #, c-format
 msgid "monitored file `%s` was %s, removing watch"
 msgstr "наблюдавания файл '%s' бе %s (преместен или изтрит), премахване на следенето"
 
-#: nscd/connections.c:1871 nscd/connections.c:1913
+#: nscd/connections.c:1872 nscd/connections.c:1914
 #, c-format
 msgid "failed to remove file watch `%s`: %s"
 msgstr "не можа да се премахне следенето на файл '%s': %s"
 
-#: nscd/connections.c:1886
+#: nscd/connections.c:1887
 #, c-format
 msgid "monitored file `%s` was written to"
 msgstr "наблюдавания файл '%s' е записан в"
 
-#: nscd/connections.c:1910
+#: nscd/connections.c:1911
 #, c-format
 msgid "monitored parent directory `%s` was %s, removing watch on `%s`"
 msgstr "наблюдаваната родителска директория '%s' бе %s(преместен или изтрит), премахване на следенето на '%s'"
 
-#: nscd/connections.c:1936
+#: nscd/connections.c:1937
 #, c-format
 msgid "monitored file `%s` was %s, adding watch"
 msgstr "наблюдавания файл '%s' бе %s(създаден или преместен), добавяне на следене"
 
-#: nscd/connections.c:1948
+#: nscd/connections.c:1949
 #, c-format
 msgid "failed to add file watch `%s`: %s"
 msgstr "не може да се добави следене на '%s': %s"
 
-#: nscd/connections.c:2126 nscd/connections.c:2291
+#: nscd/connections.c:2127 nscd/connections.c:2292
 #, c-format
 msgid "disabled inotify-based monitoring after read error %d"
 msgstr "inotify наблюдение е забранено след грешка при четене %d"
 
-#: nscd/connections.c:2406
+#: nscd/connections.c:2407
 msgid "could not initialize conditional variable"
 msgstr "не може да се зададе условна променлива"
 
-#: nscd/connections.c:2414
+#: nscd/connections.c:2415
 msgid "could not start clean-up thread; terminating"
 msgstr "не може да се пусне почистваща нишка; прекратяване"
 
-#: nscd/connections.c:2428
+#: nscd/connections.c:2429
 msgid "could not start any worker thread; terminating"
 msgstr "не може да се пусне работна нишка; прекратяване"
 
-#: nscd/connections.c:2483 nscd/connections.c:2485 nscd/connections.c:2501
-#: nscd/connections.c:2511 nscd/connections.c:2529 nscd/connections.c:2540
-#: nscd/connections.c:2550
+#: nscd/connections.c:2484 nscd/connections.c:2486 nscd/connections.c:2502
+#: nscd/connections.c:2512 nscd/connections.c:2530 nscd/connections.c:2541
+#: nscd/connections.c:2551
 #, c-format
 msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
 msgstr "Не успя да се пусне nscd от името на потребител \"%s\""
 
-#: nscd/connections.c:2503
+#: nscd/connections.c:2504
 msgid "initial getgrouplist failed"
 msgstr "първоначалният getgrouplist не успя"
 
-#: nscd/connections.c:2512
+#: nscd/connections.c:2513
 msgid "getgrouplist failed"
 msgstr "getgrouplist не успя"
 
-#: nscd/connections.c:2530
+#: nscd/connections.c:2531
 msgid "setgroups failed"
 msgstr "setgroups не успя"
 
-#: nscd/grpcache.c:416 nscd/hstcache.c:432 nscd/initgrcache.c:411
+#: nscd/grpcache.c:416 nscd/hstcache.c:432 nscd/initgrcache.c:416
 #: nscd/pwdcache.c:394 nscd/servicescache.c:338
 #, c-format
 msgid "short write in %s: %s"
 msgstr "недостиг при запис в %s: %s"
 
-#: nscd/grpcache.c:461 nscd/initgrcache.c:78
+#: nscd/grpcache.c:461 nscd/initgrcache.c:84
 #, c-format
 msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
 msgstr "Не е намерено \"%s\" в кеша за групи!"
 
-#: nscd/grpcache.c:463 nscd/initgrcache.c:80
+#: nscd/grpcache.c:463 nscd/initgrcache.c:86
 #, c-format
 msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
 msgstr "Презареждане на \"%s\" в кеша за групи!"
@@ -4206,7 +4201,7 @@ msgstr "не може да се смени текущата работна ди
 msgid "Could not create log file"
 msgstr "Не може да се създаде регистрационен файл"
 
-#: nscd/nscd.c:355 nscd/nscd_stat.c:194
+#: nscd/nscd.c:355 nscd/nscd_stat.c:209
 #, c-format
 msgid "write incomplete"
 msgstr "непълно записване"
@@ -4221,7 +4216,7 @@ msgstr "не може да се прочете потвърждение за а
 msgid "invalidation failed"
 msgstr "пропадна обезсилването"
 
-#: nscd/nscd.c:417 nscd/nscd.c:442 nscd/nscd_stat.c:175
+#: nscd/nscd.c:417 nscd/nscd.c:442 nscd/nscd_stat.c:190
 #, c-format
 msgid "Only root is allowed to use this option!"
 msgstr "Разрешено е само суперпотребител да използва тази опция!"
@@ -4307,35 +4302,35 @@ msgstr "не може да се взема текущата работна ди
 msgid "maximum file size for %s database too small"
 msgstr "максималният размер на файл, за база данни %s, е много малък"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:144
+#: nscd/nscd_stat.c:159
 #, c-format
 msgid "cannot write statistics: %s"
 msgstr "не може да се запише статистиката: %s"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:159
+#: nscd/nscd_stat.c:174
 msgid "yes"
 msgstr "да"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:160
+#: nscd/nscd_stat.c:175
 msgid "no"
 msgstr "не"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:171
+#: nscd/nscd_stat.c:186
 #, c-format
 msgid "Only root or %s is allowed to use this option!"
 msgstr "Разрешено е само на суперпотребител или %s да използва тази опция!"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:182
+#: nscd/nscd_stat.c:197
 #, c-format
 msgid "nscd not running!\n"
 msgstr "nscd не е пуснат!\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:206
+#: nscd/nscd_stat.c:221
 #, c-format
 msgid "cannot read statistics data"
 msgstr "не може да се прочетат статистическите данни"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:209
+#: nscd/nscd_stat.c:224
 #, c-format
 msgid ""
 "nscd configuration:\n"
@@ -4346,27 +4341,27 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%15d ниво за осведомяваме на сървъра\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:233
+#: nscd/nscd_stat.c:248
 #, c-format
 msgid "%3ud %2uh %2um %2lus server runtime\n"
 msgstr "%3uд %2uч %2uм %2luс време на работа на сървъра\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:236
+#: nscd/nscd_stat.c:251
 #, c-format
 msgid "  %2uh %2um %2lus server runtime\n"
 msgstr "  %2uч %2uм %2luс време на работа на сървъра\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:238
+#: nscd/nscd_stat.c:253
 #, c-format
 msgid "    %2um %2lus server runtime\n"
 msgstr "    %2uм %2luс време на работа на сървъра\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:240
+#: nscd/nscd_stat.c:255
 #, c-format
 msgid "      %2lus server runtime\n"
 msgstr "      %2luс време на работа на сървъра\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:242
+#: nscd/nscd_stat.c:257
 #, c-format
 msgid ""
 "%15d current number of threads\n"
@@ -4383,7 +4378,7 @@ msgstr ""
 "%15lu интервал за повторно пускване\n"
 "%15u брой презареждания\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:277
+#: nscd/nscd_stat.c:292
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4853,11 +4848,11 @@ msgstr "Регулярният израз е твърде дълъг"
 msgid "Unmatched ) or \\)"
 msgstr "Несъответствие на ) или \\)"
 
-#: posix/regcomp.c:673
+#: posix/regcomp.c:675
 msgid "No previous regular expression"
 msgstr "Липсва предишен регулярен израз"
 
-#: posix/wordexp.c:1822
+#: posix/wordexp.c:1803
 msgid "parameter null or not set"
 msgstr "параметърът е празен или не е зададен"
 
@@ -5054,43 +5049,43 @@ msgstr "Налични входящи данни с предимство"
 msgid "Device disconnected"
 msgstr "Устройството е изключено"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:139
+#: stdio-common/psiginfo.c:140
 msgid "Signal sent by kill()"
 msgstr "Сигнал изпратен от kill()"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:142
+#: stdio-common/psiginfo.c:143
 msgid "Signal sent by sigqueue()"
 msgstr "Сигнал изпратен от sigqueue()"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:145
+#: stdio-common/psiginfo.c:146
 msgid "Signal generated by the expiration of a timer"
 msgstr "Сигнал създаден след изтичане на време"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:148
+#: stdio-common/psiginfo.c:149
 msgid "Signal generated by the completion of an asynchronous I/O request"
 msgstr "Сигнал създаден след завършване на асинхронен В/И заявка"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:152
+#: stdio-common/psiginfo.c:153
 msgid "Signal generated by the arrival of a message on an empty message queue"
 msgstr "Сигнал създаден при постъпване на съобщение в празна опашка"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:157
+#: stdio-common/psiginfo.c:158
 msgid "Signal sent by tkill()"
 msgstr "Сигнал изпратен от tkill()"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:162
+#: stdio-common/psiginfo.c:163
 msgid "Signal generated by the completion of an asynchronous name lookup request"
 msgstr "Сигнал създаден пру завършване на асинхронно търсене по име"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:168
+#: stdio-common/psiginfo.c:169
 msgid "Signal generated by the completion of an I/O request"
 msgstr "Сигнал изпратен при завършване на в/и заявка"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:174
+#: stdio-common/psiginfo.c:175
 msgid "Signal sent by the kernel"
 msgstr "Сигнал изптратен от ядрото"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:198
+#: stdio-common/psiginfo.c:199
 #, c-format
 msgid "Unknown signal %d\n"
 msgstr "Неизвестен сигнал %d\n"
@@ -5124,14 +5119,14 @@ msgid "Unknown signal %d"
 msgstr "Неизвестен сигнал %d"
 
 #: sunrpc/auth_unix.c:112 sunrpc/clnt_tcp.c:124 sunrpc/clnt_udp.c:139
-#: sunrpc/clnt_unix.c:125 sunrpc/svc_tcp.c:189 sunrpc/svc_tcp.c:234
-#: sunrpc/svc_udp.c:161 sunrpc/svc_unix.c:189 sunrpc/svc_unix.c:230
+#: sunrpc/clnt_unix.c:125 sunrpc/svc_tcp.c:189 sunrpc/svc_tcp.c:233
+#: sunrpc/svc_udp.c:161 sunrpc/svc_unix.c:189 sunrpc/svc_unix.c:229
 #: sunrpc/xdr.c:628 sunrpc/xdr.c:788 sunrpc/xdr_array.c:102
 #: sunrpc/xdr_rec.c:153 sunrpc/xdr_ref.c:79
 msgid "out of memory\n"
 msgstr "недостиг на памет\n"
 
-#: sunrpc/auth_unix.c:350
+#: sunrpc/auth_unix.c:349
 msgid "auth_unix.c: Fatal marshalling problem"
 msgstr "auth_unix.c: Пагубен проблем при прехвърляне на данни"
 
@@ -5270,23 +5265,23 @@ msgstr "pmap_getmaps.c: rpc проблем"
 msgid "Cannot register service"
 msgstr "Не може да се регистрира услуга"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:245
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:244
 msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
 msgstr "Не може да се създаде гнездо за разпръскване на rpc"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:252
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:251
 msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
 msgstr "На гнездото не може да се установи флага SO_BROADCAST"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:304
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:303
 msgid "Cannot send broadcast packet"
 msgstr "Не може да се изпрати пакет за разпръскване"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:329
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:328
 msgid "Broadcast poll problem"
 msgstr "Проблем от poll при разпръскване"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:342
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:341
 msgid "Cannot receive reply to broadcast"
 msgstr "Не може да се получи отговор на разпръскването"
 
@@ -7225,3 +7220,9 @@ msgstr "твърде много или твърде дълго съкращен
 #, c-format
 msgid "%s: Can't create directory %s: %s"
 msgstr "%s: Не може да се създаде директория %s: %s"
+
+#~ msgid "no definition of `UNDEFINED'"
+#~ msgstr "няма определение за \"UNDEFINED\""
+
+#~ msgid "non-symbolic character value should not be used"
+#~ msgstr "не символична знакова стойност не трябва да се използва"
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 91e17f5..170ffc9 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -3,7 +3,7 @@ 
 # This file is distributed under the same license as the glibc package.
 # Vladimir Michl <Vladimir.Michl@seznam.cz>, 1997.
 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
-# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2017.
+# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2017, 2018.
 #
 # Thanks to:
 # Petr Kolar <Petr.Kolar@vslib.cz>
@@ -15,7 +15,7 @@ 
 #
 # Notes:
 # host, name, hostname - jméno, název, označení?
-# Untranslated: netid (RFC 1833: Network Identifier), nettype 
+# Untranslated: netid (RFC 1833: Network Identifier), nettype
 # Translations of "socket" => "soket",
 # byte => bajt
 # out of memory => nedostatek paměti
@@ -24,9 +24,9 @@ 
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: libc 2.25.90\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-25 12:32+0530\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-07-25 22:10+02:00\n"
+"Project-Id-Version: libc 2.26.9000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-01-10 15:00+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-10 21:31+01:00\n"
 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -167,9 +167,9 @@ msgstr ""
 "[ VÝSTUPNÍ_SOUBOR [VSTUPNÍ_SOUBOR]…]"
 
 #: catgets/gencat.c:229 debug/pcprofiledump.c:209 elf/ldconfig.c:308
-#: elf/pldd.c:252 elf/sln.c:77 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:408
-#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:277
-#: locale/programs/localedef.c:366 login/programs/pt_chown.c:89
+#: elf/pldd.c:252 elf/sln.c:77 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:405
+#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:275
+#: locale/programs/localedef.c:427 login/programs/pt_chown.c:89
 #: malloc/memusagestat.c:563 nss/getent.c:913 nss/makedb.c:369
 #: posix/getconf.c:503 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:61
 #, c-format
@@ -182,8 +182,8 @@ msgstr ""
 
 #: catgets/gencat.c:245 debug/pcprofiledump.c:225 debug/xtrace.sh:64
 #: elf/ldconfig.c:324 elf/ldd.bash.in:38 elf/pldd.c:268 elf/sotruss.sh:75
-#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:425 iconv/iconvconfig.c:396
-#: locale/programs/locale.c:294 locale/programs/localedef.c:392
+#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:422 iconv/iconvconfig.c:396
+#: locale/programs/locale.c:292 locale/programs/localedef.c:453
 #: login/programs/pt_chown.c:63 malloc/memusage.sh:71
 #: malloc/memusagestat.c:581 nscd/nscd.c:509 nss/getent.c:86 nss/makedb.c:385
 #: posix/getconf.c:485 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
@@ -199,9 +199,9 @@ msgstr ""
 "a to i bez záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ ÚČEL.\n"
 
 #: catgets/gencat.c:250 debug/pcprofiledump.c:230 debug/xtrace.sh:68
-#: elf/ldconfig.c:329 elf/pldd.c:273 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:430
-#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:299
-#: locale/programs/localedef.c:397 malloc/memusage.sh:75
+#: elf/ldconfig.c:329 elf/pldd.c:273 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:427
+#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:297
+#: locale/programs/localedef.c:458 malloc/memusage.sh:75
 #: malloc/memusagestat.c:586 nscd/nscd.c:514 nss/getent.c:91 nss/makedb.c:390
 #: posix/getconf.c:490
 #, c-format
@@ -212,7 +212,7 @@ msgstr "Autor: %s.\n"
 msgid "*standard input*"
 msgstr "*standardní vstup*"
 
-#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:293
+#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:290
 #: nss/makedb.c:246
 #, c-format
 msgid "cannot open input file `%s'"
@@ -415,7 +415,7 @@ msgstr "Neznámý OS"
 msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
 msgstr ", ABI OS: %s %d.%d.%d"
 
-#: elf/cache.c:157 elf/ldconfig.c:1341
+#: elf/cache.c:157 elf/ldconfig.c:1332
 #, c-format
 msgid "Can't open cache file %s\n"
 msgstr "Soubor s keší %s nelze otevřít\n"
@@ -455,47 +455,47 @@ msgstr "Změna přístupových práv k %s na %#o se nezdařila"
 msgid "Renaming of %s to %s failed"
 msgstr "Přejmenování z %s na %s selhalo"
 
-#: elf/dl-close.c:397 elf/dl-open.c:478
+#: elf/dl-close.c:399 elf/dl-open.c:425
 msgid "cannot create scope list"
 msgstr "seznam rozsahů nelze vytvořit"
 
-#: elf/dl-close.c:837
+#: elf/dl-close.c:839
 msgid "shared object not open"
 msgstr "sdílený objekt není otevřen"
 
-#: elf/dl-deps.c:112
+#: elf/dl-deps.c:111
 msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
 msgstr "V SUID/SGID programech není DST povoleno"
 
-#: elf/dl-deps.c:125
+#: elf/dl-deps.c:124
 msgid "empty dynamic string token substitution"
 msgstr "prázdné nahrazená dynamického řetězcového dílku (DST)"
 
-#: elf/dl-deps.c:131
+#: elf/dl-deps.c:130
 #, c-format
 msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
 msgstr "pomocnou „%s“ nelze načíst kvůli prázdnému nahrazení dynamických řetězcových dílků\n"
 
-#: elf/dl-deps.c:467
+#: elf/dl-deps.c:442
 msgid "cannot allocate dependency list"
 msgstr "dynamický seznam nelze alokovat"
 
-#: elf/dl-deps.c:504 elf/dl-deps.c:564
+#: elf/dl-deps.c:479 elf/dl-deps.c:539
 msgid "cannot allocate symbol search list"
 msgstr "seznam pro vyhledávání symbolů nelze alokovat"
 
-#: elf/dl-deps.c:544
+#: elf/dl-deps.c:519
 msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
 msgstr "Filtry s LD_TRACE_PRELINKING nejsou podporovány"
 
-#: elf/dl-error-skeleton.c:87
-msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
-msgstr "CHYBA DYNAMICKÉHO LINKERU!!!"
-
-#: elf/dl-error-skeleton.c:136
+#: elf/dl-error-skeleton.c:80
 msgid "error while loading shared libraries"
 msgstr "chyba během načítání sdílených knihoven"
 
+#: elf/dl-error-skeleton.c:113
+msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
+msgstr "CHYBA DYNAMICKÉHO LINKERU!!!"
+
 #: elf/dl-fptr.c:88 sysdeps/hppa/dl-fptr.c:95
 msgid "cannot map pages for fdesc table"
 msgstr "stránky pro tabulku fdesc nelze namapovat"
@@ -508,143 +508,143 @@ msgstr "stránky pro tabulku fptr nelze namapovat"
 msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
 msgstr "vnitřní chyba: symidx mimo rozsah tabulky fptr"
 
-#: elf/dl-hwcaps.c:191 elf/dl-hwcaps.c:203
+#: elf/dl-hwcaps.c:202 elf/dl-hwcaps.c:214
 msgid "cannot create capability list"
 msgstr "nelze vytvořit seznam kvalifikací"
 
-#: elf/dl-load.c:412
+#: elf/dl-load.c:369
 msgid "cannot allocate name record"
 msgstr "nelze alokovat paměť pro záznam jména"
 
-#: elf/dl-load.c:497 elf/dl-load.c:613 elf/dl-load.c:696 elf/dl-load.c:815
+#: elf/dl-load.c:455 elf/dl-load.c:568 elf/dl-load.c:657 elf/dl-load.c:753
 msgid "cannot create cache for search path"
 msgstr "keš pro vyhledávací cestu nelze vytvořit"
 
-#: elf/dl-load.c:588
+#: elf/dl-load.c:551
 msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
 msgstr "nelze vytvořit kopii RUNPATH/RPATH"
 
-#: elf/dl-load.c:682
+#: elf/dl-load.c:644
 msgid "cannot create search path array"
 msgstr "nelze vytvořit pole vyhledávacích cest"
 
-#: elf/dl-load.c:888
+#: elf/dl-load.c:825
 msgid "cannot stat shared object"
 msgstr "nelze získat informace o sdíleném objektu"
 
-#: elf/dl-load.c:965
+#: elf/dl-load.c:902
 msgid "cannot open zero fill device"
 msgstr "nulami vyplněné zařízení (zero) nelze otevřít"
 
-#: elf/dl-load.c:1012 elf/dl-load.c:2172
+#: elf/dl-load.c:949 elf/dl-load.c:2125
 msgid "cannot create shared object descriptor"
 msgstr "deskriptor sdíleného objektu nelze vytvořit"
 
-#: elf/dl-load.c:1031 elf/dl-load.c:1556 elf/dl-load.c:1668
+#: elf/dl-load.c:968 elf/dl-load.c:1499 elf/dl-load.c:1611
 msgid "cannot read file data"
 msgstr "data ze souboru nelze načíst"
 
-#: elf/dl-load.c:1071
+#: elf/dl-load.c:1014
 msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
 msgstr "Zarovnání kódu zavaděče formátu ELF nelícuje se stránkou"
 
-#: elf/dl-load.c:1078
+#: elf/dl-load.c:1021
 msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
 msgstr "Adresa/ofset kódu zavaděče formátu ELF není správně zarovnána"
 
-#: elf/dl-load.c:1163
+#: elf/dl-load.c:1106
 msgid "object file has no loadable segments"
 msgstr "objektový soubor nemá žádné nahratelné segmenty"
 
-#: elf/dl-load.c:1172 elf/dl-load.c:1648
+#: elf/dl-load.c:1115 elf/dl-load.c:1591
 msgid "cannot dynamically load executable"
 msgstr "spustitelný kód nelze dynamicky nahrát"
 
-#: elf/dl-load.c:1193
+#: elf/dl-load.c:1136
 msgid "object file has no dynamic section"
 msgstr "objektový soubor nemá žádnou dynamickou sekci"
 
-#: elf/dl-load.c:1216
+#: elf/dl-load.c:1159
 msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
 msgstr "sdílený objekt nebylo možné načíst funkcí dlopen()"
 
-#: elf/dl-load.c:1229
+#: elf/dl-load.c:1172
 msgid "cannot allocate memory for program header"
 msgstr "nelze alokovat paměť pro hlavičku programu"
 
-#: elf/dl-load.c:1245 elf/dl-open.c:195
+#: elf/dl-load.c:1188 elf/dl-open.c:193
 msgid "invalid caller"
 msgstr "nepřípustný kód volání"
 
-#: elf/dl-load.c:1268 elf/dl-load.h:130
+#: elf/dl-load.c:1211 elf/dl-load.h:130
 msgid "cannot change memory protections"
 msgstr "ochrany paměti nelze změnit"
 
-#: elf/dl-load.c:1288
+#: elf/dl-load.c:1231
 msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
 msgstr "nemohu povolit spustitelnost zásobníku, jak vyžaduje sdílený objekt"
 
-#: elf/dl-load.c:1301
+#: elf/dl-load.c:1244
 msgid "cannot close file descriptor"
 msgstr "deskriptor souboru nelze zavřít"
 
-#: elf/dl-load.c:1556
+#: elf/dl-load.c:1499
 msgid "file too short"
 msgstr "soubor je příliš krátký"
 
-#: elf/dl-load.c:1591
+#: elf/dl-load.c:1534
 msgid "invalid ELF header"
 msgstr "neplatný hlavička ELF"
 
-#: elf/dl-load.c:1603
+#: elf/dl-load.c:1546
 msgid "ELF file data encoding not big-endian"
 msgstr "Kódování dat souboru ELF nemá velkou endianitu"
 
-#: elf/dl-load.c:1605
+#: elf/dl-load.c:1548
 msgid "ELF file data encoding not little-endian"
 msgstr "Kódování dat souboru ELF nemá malou endianitu"
 
-#: elf/dl-load.c:1609
+#: elf/dl-load.c:1552
 msgid "ELF file version ident does not match current one"
 msgstr "ident verze souboru ELF se neshoduje se současnou"
 
-#: elf/dl-load.c:1613
+#: elf/dl-load.c:1556
 msgid "ELF file OS ABI invalid"
 msgstr "Chybné ABI OS souboru ELF"
 
-#: elf/dl-load.c:1616
+#: elf/dl-load.c:1559
 msgid "ELF file ABI version invalid"
 msgstr "Chybná verze ABI souboru ELF"
 
-#: elf/dl-load.c:1619
+#: elf/dl-load.c:1562
 msgid "nonzero padding in e_ident"
 msgstr "nenulová výplň v e_ident"
 
-#: elf/dl-load.c:1622
+#: elf/dl-load.c:1565
 msgid "internal error"
 msgstr "vnitřní chyba"
 
-#: elf/dl-load.c:1629
+#: elf/dl-load.c:1572
 msgid "ELF file version does not match current one"
 msgstr "Verze souboru ELD se neshoduje se současnou"
 
-#: elf/dl-load.c:1637
+#: elf/dl-load.c:1580
 msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
 msgstr "jen ET_DYN a ET_EXEC mohou být nahráni"
 
-#: elf/dl-load.c:1653
+#: elf/dl-load.c:1596
 msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
 msgstr "phentsize souboru ELF má neočekávanou velikost"
 
-#: elf/dl-load.c:2191
+#: elf/dl-load.c:2144
 msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
 msgstr "chybná třída ELF: ELFCLASS64"
 
-#: elf/dl-load.c:2192
+#: elf/dl-load.c:2145
 msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
 msgstr "chybná třída ELF: ELFCLASS32"
 
-#: elf/dl-load.c:2195
+#: elf/dl-load.c:2148
 msgid "cannot open shared object file"
 msgstr "sdílený objektový soubor nelze otevřít"
 
@@ -656,68 +656,68 @@ msgstr "namapování segmentu ze sdíleného objektu se nepodařilo"
 msgid "cannot map zero-fill pages"
 msgstr "nulami vyplněné stránky nelze mapovat"
 
-#: elf/dl-lookup.c:849
+#: elf/dl-lookup.c:834
 msgid "relocation error"
 msgstr "chyba při přemisťování"
 
-#: elf/dl-lookup.c:875
+#: elf/dl-lookup.c:857
 msgid "symbol lookup error"
 msgstr "chyba při vyhledávání symbolu"
 
-#: elf/dl-open.c:102
+#: elf/dl-open.c:101
 msgid "cannot extend global scope"
 msgstr "globální rozsah nelze rozšířit"
 
-#: elf/dl-open.c:528
+#: elf/dl-open.c:475
 msgid "TLS generation counter wrapped! Please report this."
 msgstr "Čítač generátoru TLS oříznut! Prosím, tuto skutečnost nahlaste."
 
-#: elf/dl-open.c:592
+#: elf/dl-open.c:539
 msgid "invalid mode for dlopen()"
 msgstr "neplatný mód pro dlopen()"
 
-#: elf/dl-open.c:609
+#: elf/dl-open.c:556
 msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
 msgstr "pro dlmopen() již není dostupný žádný další jmenný prostor"
 
-#: elf/dl-open.c:633
+#: elf/dl-open.c:580
 msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
 msgstr "neplatný cílový jmenný prostor v dlmopen()"
 
-#: elf/dl-reloc.c:121
+#: elf/dl-reloc.c:120
 msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
 msgstr "nelze alokovat paměť uvnitř statického bloku TLS"
 
-#: elf/dl-reloc.c:206
+#: elf/dl-reloc.c:205
 msgid "cannot make segment writable for relocation"
 msgstr "segment nelze kvůli přemístění učinit zapisovatelný"
 
-#: elf/dl-reloc.c:277
+#: elf/dl-reloc.c:276
 #, c-format
 msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
 msgstr "%s: pro uložení výsledků přemístění %s není dost paměti\n"
 
-#: elf/dl-reloc.c:293
+#: elf/dl-reloc.c:292
 msgid "cannot restore segment prot after reloc"
 msgstr "segment prot nelze po reloc obnovit"
 
-#: elf/dl-reloc.c:324
+#: elf/dl-reloc.c:323
 msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
 msgstr "po přemístění nelze nelze uplatnit dodatečnou ochranu paměti"
 
-#: elf/dl-sym.c:153
+#: elf/dl-sym.c:136
 msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
 msgstr "RTLD_NEXT je použito pro kód, který není dynamicky zaveden"
 
-#: elf/dl-tls.c:940
+#: elf/dl-tls.c:931
 msgid "cannot create TLS data structures"
 msgstr "datové struktury TLS nelze vytvořit"
 
-#: elf/dl-version.c:166
+#: elf/dl-version.c:148
 msgid "version lookup error"
 msgstr "chyba při vyhledávání verze"
 
-#: elf/dl-version.c:296
+#: elf/dl-version.c:279
 msgid "cannot allocate version reference table"
 msgstr "tabulku odkazů na verze nelze alokovat"
 
@@ -833,7 +833,7 @@ msgstr " (PŘESKOČENO)\n"
 msgid "Can't find %s"
 msgstr "%s nezle nalézt"
 
-#: elf/ldconfig.c:603 elf/ldconfig.c:776 elf/ldconfig.c:835 elf/ldconfig.c:869
+#: elf/ldconfig.c:603 elf/ldconfig.c:769 elf/ldconfig.c:825 elf/ldconfig.c:857
 #, c-format
 msgid "Cannot lstat %s"
 msgstr "Informace o symbolickém odkazu %s nelze získat"
@@ -853,88 +853,88 @@ msgstr "Protože nebyl nalezen název sdílené knihovny (soname) %s, žádný o
 msgid "Can't open directory %s"
 msgstr "Adresář %s nelze otevřít"
 
-#: elf/ldconfig.c:794 elf/ldconfig.c:856 elf/readlib.c:97
+#: elf/ldconfig.c:787 elf/ldconfig.c:845 elf/readlib.c:97
 #, c-format
 msgid "Input file %s not found.\n"
 msgstr "Vstupní soubor %s nebyl nalezen.\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:801
+#: elf/ldconfig.c:794
 #, c-format
 msgid "Cannot stat %s"
 msgstr "Informace o %s nelze získat"
 
-#: elf/ldconfig.c:952
+#: elf/ldconfig.c:939
 #, c-format
 msgid "libc5 library %s in wrong directory"
 msgstr "libc5 knihovna %s je ve špatném adresáři"
 
-#: elf/ldconfig.c:955
+#: elf/ldconfig.c:942
 #, c-format
 msgid "libc6 library %s in wrong directory"
 msgstr "libc6 knihovna %s je ve špatném adresáři"
 
-#: elf/ldconfig.c:958
+#: elf/ldconfig.c:945
 #, c-format
 msgid "libc4 library %s in wrong directory"
 msgstr "libc4 knihovna %s je ve špatném adresáři"
 
-#: elf/ldconfig.c:986
+#: elf/ldconfig.c:973
 #, c-format
 msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
 msgstr "knihovny %s a %s z adresáře %s mají stejný název (soname), ale rozdílný typ."
 
-#: elf/ldconfig.c:1095
+#: elf/ldconfig.c:1082
 #, c-format
 msgid "Warning: ignoring configuration file that cannot be opened: %s"
 msgstr "Pozor: soubor, který nelze otevřít, bude ignorován: %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1161
+#: elf/ldconfig.c:1148
 #, c-format
 msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
 msgstr "%s:%u: chybná syntaxe na řádku hwcap"
 
-#: elf/ldconfig.c:1167
+#: elf/ldconfig.c:1154
 #, c-format
 msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
 msgstr "%s:%u: index hwcap %lu přesáhl maximum %u"
 
-#: elf/ldconfig.c:1174 elf/ldconfig.c:1182
+#: elf/ldconfig.c:1161 elf/ldconfig.c:1169
 #, c-format
 msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
 msgstr "%s:%u: index hwcap %lu již definován jako %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1185
+#: elf/ldconfig.c:1172
 #, c-format
 msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
 msgstr "%s:%u: duplicitní hwcap %lu %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1207
+#: elf/ldconfig.c:1194
 #, c-format
 msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
 msgstr "Při použití -r je třeba zadat absolutní jméno konfiguračního souboru"
 
-#: elf/ldconfig.c:1214 locale/programs/xmalloc.c:63 malloc/obstack.c:416
+#: elf/ldconfig.c:1201 locale/programs/xmalloc.c:63 malloc/obstack.c:416
 #: malloc/obstack.c:418 posix/getconf.c:458 posix/getconf.c:697
 #, c-format
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "paměť vyčerpána"
 
-#: elf/ldconfig.c:1246
+#: elf/ldconfig.c:1233
 #, c-format
 msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
 msgstr "%s:%u: adresář %s nelze načíst"
 
-#: elf/ldconfig.c:1290
+#: elf/ldconfig.c:1281
 #, c-format
 msgid "relative path `%s' used to build cache"
 msgstr "pro vybudování keše byla použita relativní cesta „%s“"
 
-#: elf/ldconfig.c:1320
+#: elf/ldconfig.c:1311
 #, c-format
 msgid "Can't chdir to /"
 msgstr "Nelze se přepnout do adresáře /"
 
-#: elf/ldconfig.c:1361
+#: elf/ldconfig.c:1352
 #, c-format
 msgid "Can't open cache file directory %s\n"
 msgstr "Adresář %s se soubory keší nelze otevřít\n"
@@ -993,15 +993,15 @@ msgstr "není obyčejným souborem"
 msgid "warning: you do not have execution permission for"
 msgstr "varování: nemáte práva ke spuštění"
 
-#: elf/ldd.bash.in:182
+#: elf/ldd.bash.in:170
 msgid "\tnot a dynamic executable"
 msgstr "\tnení dynamickým spustitelným kódem"
 
-#: elf/ldd.bash.in:190
+#: elf/ldd.bash.in:178
 msgid "exited with unknown exit code"
 msgstr "skončil s neznám výstupním kódem"
 
-#: elf/ldd.bash.in:195
+#: elf/ldd.bash.in:183
 msgid "error: you do not have read permission for"
 msgstr "chyba: nemáte oprávnění číst"
 
@@ -1365,12 +1365,12 @@ msgstr "„%s“ nejsou správná profilovací data pro „%s“"
 msgid "cannot allocate symbol data"
 msgstr "paměť pro symboly nelze alokovat"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:448
+#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:445
 #, c-format
 msgid "cannot open output file"
 msgstr "výstupní soubor nelze otevřít"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:311
+#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:308
 #, c-format
 msgid "error while closing input `%s'"
 msgstr "chyba během uzavírání vstupu „%s“"
@@ -1380,18 +1380,18 @@ msgstr "chyba během uzavírání vstupu „%s“"
 msgid "illegal input sequence at position %Zd"
 msgstr "nepovolená vstupní sekvence na pozici %Zd"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:454 iconv/iconv_prog.c:539
+#: iconv/iconv_charmap.c:454 iconv/iconv_prog.c:536
 #, c-format
 msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
 msgstr "nekompletní znak nebo shift sekvence na konci vyrovnávací paměti"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:499 iconv/iconv_charmap.c:535 iconv/iconv_prog.c:582
-#: iconv/iconv_prog.c:618
+#: iconv/iconv_charmap.c:499 iconv/iconv_charmap.c:535 iconv/iconv_prog.c:579
+#: iconv/iconv_prog.c:615
 #, c-format
 msgid "error while reading the input"
 msgstr "chyba během čtení vstupu"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:517 iconv/iconv_prog.c:600
+#: iconv/iconv_charmap.c:517 iconv/iconv_prog.c:597
 #, c-format
 msgid "unable to allocate buffer for input"
 msgstr "vyrovnávací paměť pro vstup nelze alokovat"
@@ -1416,7 +1416,7 @@ msgstr "Informace:"
 msgid "list all known coded character sets"
 msgstr "vypíše všechny známé znakové sady"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:123
+#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:120
 msgid "Output control:"
 msgstr "Řízení výstupu:"
 
@@ -1425,8 +1425,8 @@ msgid "omit invalid characters from output"
 msgstr "vynechá nepřípustné znaky na výstupu"
 
 #: iconv/iconv_prog.c:66 iconv/iconvconfig.c:128
-#: locale/programs/localedef.c:116 locale/programs/localedef.c:118
-#: locale/programs/localedef.c:120 locale/programs/localedef.c:140
+#: locale/programs/localedef.c:113 locale/programs/localedef.c:115
+#: locale/programs/localedef.c:117 locale/programs/localedef.c:144
 #: malloc/memusagestat.c:56
 msgid "FILE"
 msgstr "SOUBOR"
@@ -1451,57 +1451,57 @@ msgstr "Konvertuje zadané soubory z jednoho kódování do druhého."
 msgid "[FILE...]"
 msgstr "[SOUBOR…]"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:233
+#: iconv/iconv_prog.c:230
 #, c-format
 msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
 msgstr "konverze z „%s“ a do „%s“ není podporována"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:238
+#: iconv/iconv_prog.c:235
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' is not supported"
 msgstr "konverze z „%s“ není podporována"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:245
+#: iconv/iconv_prog.c:242
 #, c-format
 msgid "conversion to `%s' is not supported"
 msgstr "konverze do „%s“ není podporována"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:249
+#: iconv/iconv_prog.c:246
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
 msgstr "konverze z „%s“ do „%s“ není podporována"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:259
+#: iconv/iconv_prog.c:256
 #, c-format
 msgid "failed to start conversion processing"
 msgstr "konverze se nezdařila"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:357
+#: iconv/iconv_prog.c:354
 #, c-format
 msgid "error while closing output file"
 msgstr "chyba během uzavírání výstupního souboru"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:458
+#: iconv/iconv_prog.c:455
 #, c-format
 msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
 msgstr "konverze zastavena kvůli problému při zápisu výstupu"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:535
+#: iconv/iconv_prog.c:532
 #, c-format
 msgid "illegal input sequence at position %ld"
 msgstr "nepovolená vstupní sekvence na pozici %ld"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:543
+#: iconv/iconv_prog.c:540
 #, c-format
 msgid "internal error (illegal descriptor)"
 msgstr "vnitřní chyba (nepřípustný deskriptor)"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:546
+#: iconv/iconv_prog.c:543
 #, c-format
 msgid "unknown iconv() error %d"
 msgstr "neznámá chyba funkce iconv() (%d)"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:791
+#: iconv/iconv_prog.c:786
 msgid ""
 "The following list contains all the coded character sets known. This does\n"
 "not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
@@ -1524,7 +1524,7 @@ msgstr "Vytvoří konfigurační soubor modulu iconv pro rychlé načítání"
 msgid "[DIR...]"
 msgstr "[ADRESÁŘ…]"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:126
+#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:123
 msgid "PATH"
 msgstr "CESTA"
 
@@ -1545,7 +1545,7 @@ msgstr "Neprohledává standardní adresáře, jen ty z příkazové řádky"
 msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
 msgstr "Za použití --nostdlib je třeba zadat adresářové argumenty"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:341 locale/programs/localedef.c:287
+#: iconv/iconvconfig.c:341
 #, c-format
 msgid "no output file produced because warnings were issued"
 msgstr "výstupní soubor nebyl vytvořen, protože se vyskytla varování"
@@ -1555,7 +1555,7 @@ msgstr "výstupní soubor nebyl vytvořen, protože se vyskytla varování"
 msgid "while inserting in search tree"
 msgstr "během vkládání do vyhledávacího stromu"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:1239
+#: iconv/iconvconfig.c:1238
 #, c-format
 msgid "cannot generate output file"
 msgstr "výstupní soubor nelze vytvořit"
@@ -1646,7 +1646,7 @@ msgstr "Neznámé klíčové slovo v .netrc: %s"
 msgid "Character out of range for UTF-8"
 msgstr "Znak mimo povolený rozsah UTF-8"
 
-#: locale/programs/charmap-dir.c:57
+#: locale/programs/charmap-dir.c:56
 #, c-format
 msgid "cannot read character map directory `%s'"
 msgstr "adresář „%s“ znakových sad nelze načíst"
@@ -1656,901 +1656,888 @@ msgstr "adresář „%s“ znakových sad nelze načíst"
 msgid "character map file `%s' not found"
 msgstr "soubor „%s“ znakové sady nebyl nalezen"
 
-#: locale/programs/charmap.c:195
+#: locale/programs/charmap.c:196
 #, c-format
 msgid "default character map file `%s' not found"
 msgstr "implicitní soubor „%s“ znakové sady nebyl nalezen"
 
-#: locale/programs/charmap.c:258
+#: locale/programs/charmap.c:265
 #, c-format
-msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
-msgstr "znaková sada „%s“ není kompatibilní s ASCII, národní prostředí nebude v souladu s ISO C\n"
+msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant [--no-warnings=ascii]"
+msgstr "znaková sada „%s“ není kompatibilní s ASCII, národní prostředí nebude v souladu s ISO C [--no-warnings=ascii]"
 
-#: locale/programs/charmap.c:337
+#: locale/programs/charmap.c:343
 #, c-format
 msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
 msgstr "%s: <mb_cur_max> musí být větší než <mb_cur_min>\n"
 
-#: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
-#: locale/programs/repertoire.c:174
+#: locale/programs/charmap.c:363 locale/programs/charmap.c:380
+#: locale/programs/repertoire.c:173
 #, c-format
 msgid "syntax error in prolog: %s"
 msgstr "syntaktická chyba v prologu: %s"
 
-#: locale/programs/charmap.c:358
+#: locale/programs/charmap.c:364
 msgid "invalid definition"
 msgstr "chybná definice"
 
-#: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:131
-#: locale/programs/locfile.c:158 locale/programs/repertoire.c:175
+#: locale/programs/charmap.c:381 locale/programs/locfile.c:131
+#: locale/programs/locfile.c:158 locale/programs/repertoire.c:174
 msgid "bad argument"
 msgstr "chybný argument"
 
-#: locale/programs/charmap.c:403
+#: locale/programs/charmap.c:408
 #, c-format
 msgid "duplicate definition of <%s>"
 msgstr "duplicitní definice <%s>"
 
-#: locale/programs/charmap.c:410
+#: locale/programs/charmap.c:415
 #, c-format
 msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
 msgstr "hodnota pro <%s> musí být 1 nebo větší"
 
-#: locale/programs/charmap.c:422
+#: locale/programs/charmap.c:427
 #, c-format
 msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
 msgstr "hodnota <%s> musí být větší nebo rovna hodnotě <%s>"
 
-#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:183
+#: locale/programs/charmap.c:450 locale/programs/repertoire.c:182
 #, c-format
 msgid "argument to <%s> must be a single character"
 msgstr "argument pro <%s> musí být jednoznakový"
 
-#: locale/programs/charmap.c:471
+#: locale/programs/charmap.c:476
 msgid "character sets with locking states are not supported"
 msgstr "znakové sady se uzamykacími stavy nejsou podporovány"
 
-#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
-#: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
-#: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
-#: locale/programs/charmap.c:815
+#: locale/programs/charmap.c:503 locale/programs/charmap.c:557
+#: locale/programs/charmap.c:589 locale/programs/charmap.c:683
+#: locale/programs/charmap.c:738 locale/programs/charmap.c:779
+#: locale/programs/charmap.c:820
 #, c-format
 msgid "syntax error in %s definition: %s"
 msgstr "syntaktická chyba v definici %s: %s"
 
-#: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
-#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:230
+#: locale/programs/charmap.c:504 locale/programs/charmap.c:684
+#: locale/programs/charmap.c:780 locale/programs/repertoire.c:229
 msgid "no symbolic name given"
 msgstr "žádné symbolické jméno nebylo zadáno"
 
-#: locale/programs/charmap.c:553
+#: locale/programs/charmap.c:558
 msgid "invalid encoding given"
 msgstr "zadáno nepřípustné kódování"
 
-#: locale/programs/charmap.c:562
+#: locale/programs/charmap.c:567
 msgid "too few bytes in character encoding"
 msgstr "v kódu znaku je příliš málo bajtů"
 
-#: locale/programs/charmap.c:564
+#: locale/programs/charmap.c:569
 msgid "too many bytes in character encoding"
 msgstr "v kódu znaku je příliš mnoho bajtů"
 
-#: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
-#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:296
+#: locale/programs/charmap.c:591 locale/programs/charmap.c:739
+#: locale/programs/charmap.c:822 locale/programs/repertoire.c:295
 msgid "no symbolic name given for end of range"
 msgstr "žádné symbolické jméno nebylo pro konec rozsahu zadáno"
 
-#: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:528
-#: locale/programs/ld-collate.c:2626 locale/programs/ld-collate.c:3784
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2128 locale/programs/ld-ctype.c:2840
-#: locale/programs/ld-identification.c:399
-#: locale/programs/ld-measurement.c:215 locale/programs/ld-messages.c:298
-#: locale/programs/ld-monetary.c:740 locale/programs/ld-name.c:264
-#: locale/programs/ld-numeric.c:326 locale/programs/ld-paper.c:214
-#: locale/programs/ld-telephone.c:278 locale/programs/ld-time.c:947
-#: locale/programs/repertoire.c:313
+#: locale/programs/charmap.c:615 locale/programs/ld-address.c:524
+#: locale/programs/ld-collate.c:2616 locale/programs/ld-collate.c:3774
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2117 locale/programs/ld-ctype.c:2829
+#: locale/programs/ld-identification.c:397
+#: locale/programs/ld-measurement.c:213 locale/programs/ld-messages.c:295
+#: locale/programs/ld-monetary.c:748 locale/programs/ld-name.c:262
+#: locale/programs/ld-numeric.c:325 locale/programs/ld-paper.c:212
+#: locale/programs/ld-telephone.c:276 locale/programs/ld-time.c:934
+#: locale/programs/repertoire.c:312
 #, c-format
 msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
 msgstr "%1$s: definice nekončí na „END %1$s“"
 
-#: locale/programs/charmap.c:643
+#: locale/programs/charmap.c:648
 msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
 msgstr "definici CHARMAP mohou následovat pouze definice WIDTH"
 
-#: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
+#: locale/programs/charmap.c:656 locale/programs/charmap.c:719
 #, c-format
 msgid "value for %s must be an integer"
 msgstr "hodnota pro %s musí být celé číslo"
 
-#: locale/programs/charmap.c:842
+#: locale/programs/charmap.c:847
 #, c-format
 msgid "%s: error in state machine"
 msgstr "%s: chyba ve stavovém automatu"
 
-#: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:544
-#: locale/programs/ld-collate.c:2623 locale/programs/ld-collate.c:3977
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2125 locale/programs/ld-ctype.c:2857
-#: locale/programs/ld-identification.c:415
-#: locale/programs/ld-measurement.c:231 locale/programs/ld-messages.c:314
-#: locale/programs/ld-monetary.c:756 locale/programs/ld-name.c:280
-#: locale/programs/ld-numeric.c:342 locale/programs/ld-paper.c:230
-#: locale/programs/ld-telephone.c:294 locale/programs/ld-time.c:963
-#: locale/programs/locfile.c:1000 locale/programs/repertoire.c:324
+#: locale/programs/charmap.c:855 locale/programs/ld-address.c:540
+#: locale/programs/ld-collate.c:2613 locale/programs/ld-collate.c:3967
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2114 locale/programs/ld-ctype.c:2846
+#: locale/programs/ld-identification.c:413
+#: locale/programs/ld-measurement.c:229 locale/programs/ld-messages.c:311
+#: locale/programs/ld-monetary.c:764 locale/programs/ld-name.c:278
+#: locale/programs/ld-numeric.c:341 locale/programs/ld-paper.c:228
+#: locale/programs/ld-telephone.c:292 locale/programs/ld-time.c:950
+#: locale/programs/locfile.c:997 locale/programs/repertoire.c:323
 #, c-format
 msgid "%s: premature end of file"
 msgstr "%s: předčasný konec souboru"
 
-#: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
+#: locale/programs/charmap.c:874 locale/programs/charmap.c:885
 #, c-format
 msgid "unknown character `%s'"
 msgstr "neznámý znak „%s“"
 
-#: locale/programs/charmap.c:888
+#: locale/programs/charmap.c:893
 #, c-format
 msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
 msgstr "počet bajtů sekvence pro počátek a konec rozsahu není stejný: %d vs. %d"
 
-#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:2903
-#: locale/programs/repertoire.c:419
+#: locale/programs/charmap.c:998 locale/programs/ld-collate.c:2893
+#: locale/programs/repertoire.c:418
 msgid "invalid names for character range"
 msgstr "nepovolené názvy pro rozsah znaků"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:431
+#: locale/programs/charmap.c:1010 locale/programs/repertoire.c:430
 msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
 msgstr "šestnáctkový formát rozsahu by měl používat jen velká písmena"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:449
+#: locale/programs/charmap.c:1028 locale/programs/repertoire.c:448
 #, c-format
 msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
 msgstr "<%s> a <%s> nejsou platné názvy pro rozsah"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:456
+#: locale/programs/charmap.c:1034 locale/programs/repertoire.c:455
 msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
 msgstr "horní mez rozsahu je menší než dolní mez"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1087
+#: locale/programs/charmap.c:1092
 msgid "resulting bytes for range not representable."
 msgstr "výsledné bajty rozsahu nejsou reprezentovatelné."
 
-#: locale/programs/ld-address.c:135 locale/programs/ld-collate.c:1565
-#: locale/programs/ld-ctype.c:431 locale/programs/ld-identification.c:133
-#: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
-#: locale/programs/ld-monetary.c:193 locale/programs/ld-name.c:94
-#: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
-#: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
+#: locale/programs/ld-address.c:133 locale/programs/ld-collate.c:1563
+#: locale/programs/ld-ctype.c:430 locale/programs/ld-identification.c:131
+#: locale/programs/ld-measurement.c:92 locale/programs/ld-messages.c:96
+#: locale/programs/ld-monetary.c:192 locale/programs/ld-name.c:93
+#: locale/programs/ld-numeric.c:97 locale/programs/ld-paper.c:89
+#: locale/programs/ld-telephone.c:92 locale/programs/ld-time.c:158
 #, c-format
 msgid "No definition for %s category found"
 msgstr "Žádná definice kategorie %s nebyla nalezena"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:146 locale/programs/ld-address.c:184
-#: locale/programs/ld-address.c:202 locale/programs/ld-address.c:231
-#: locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:322
-#: locale/programs/ld-address.c:335 locale/programs/ld-identification.c:146
-#: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:205
-#: locale/programs/ld-monetary.c:249 locale/programs/ld-monetary.c:265
-#: locale/programs/ld-monetary.c:277 locale/programs/ld-name.c:105
-#: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
-#: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
-#: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
-#: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
-#: locale/programs/ld-time.c:196
+#: locale/programs/ld-address.c:144 locale/programs/ld-address.c:182
+#: locale/programs/ld-address.c:199 locale/programs/ld-address.c:228
+#: locale/programs/ld-address.c:300 locale/programs/ld-address.c:319
+#: locale/programs/ld-address.c:331 locale/programs/ld-identification.c:144
+#: locale/programs/ld-measurement.c:103 locale/programs/ld-monetary.c:204
+#: locale/programs/ld-monetary.c:258 locale/programs/ld-monetary.c:274
+#: locale/programs/ld-monetary.c:286 locale/programs/ld-name.c:104
+#: locale/programs/ld-name.c:141 locale/programs/ld-numeric.c:111
+#: locale/programs/ld-numeric.c:125 locale/programs/ld-paper.c:100
+#: locale/programs/ld-paper.c:109 locale/programs/ld-telephone.c:103
+#: locale/programs/ld-telephone.c:160 locale/programs/ld-time.c:174
+#: locale/programs/ld-time.c:195
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' not defined"
 msgstr "%s: položka „%s“ není definována"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:158 locale/programs/ld-address.c:210
-#: locale/programs/ld-address.c:240 locale/programs/ld-address.c:278
-#: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
+#: locale/programs/ld-address.c:156 locale/programs/ld-address.c:207
+#: locale/programs/ld-address.c:237 locale/programs/ld-address.c:275
+#: locale/programs/ld-name.c:116 locale/programs/ld-telephone.c:115
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' must not be empty"
 msgstr "%s: položka „%s“ nesmí být prázdná"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:170
+#: locale/programs/ld-address.c:168
 #, c-format
 msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
 msgstr "%s: chybná escape sekvence „%%%c“ v položce „%s“"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:221
+#: locale/programs/ld-address.c:218
 #, c-format
 msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
 msgstr "%s: názvoslovný kód jazyka „%s“ není definován"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:246
+#: locale/programs/ld-address.c:243
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' must not be defined"
 msgstr "%s: položka „%s“ nesmí být definována"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:260 locale/programs/ld-address.c:289
+#: locale/programs/ld-address.c:257 locale/programs/ld-address.c:286
 #, c-format
 msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
 msgstr "%s: zkratka jazyka „%s“ není definována"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:267 locale/programs/ld-address.c:295
-#: locale/programs/ld-address.c:329 locale/programs/ld-address.c:341
+#: locale/programs/ld-address.c:264 locale/programs/ld-address.c:292
+#: locale/programs/ld-address.c:325 locale/programs/ld-address.c:337
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
 msgstr "%s: hodnota „%s“ nesouhlasí s hodnotou „%s“"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:314
+#: locale/programs/ld-address.c:311
 #, c-format
 msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
 msgstr "%s: číselný kód země „%d“ není platný"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:436 locale/programs/ld-address.c:473
-#: locale/programs/ld-address.c:511 locale/programs/ld-ctype.c:2489
-#: locale/programs/ld-identification.c:311
-#: locale/programs/ld-measurement.c:198 locale/programs/ld-messages.c:267
-#: locale/programs/ld-monetary.c:495 locale/programs/ld-monetary.c:530
-#: locale/programs/ld-monetary.c:571 locale/programs/ld-name.c:237
-#: locale/programs/ld-numeric.c:218 locale/programs/ld-paper.c:197
-#: locale/programs/ld-telephone.c:253 locale/programs/ld-time.c:852
-#: locale/programs/ld-time.c:894
+#: locale/programs/ld-address.c:432 locale/programs/ld-address.c:469
+#: locale/programs/ld-address.c:507 locale/programs/ld-ctype.c:2478
+#: locale/programs/ld-identification.c:309
+#: locale/programs/ld-measurement.c:196 locale/programs/ld-messages.c:264
+#: locale/programs/ld-monetary.c:503 locale/programs/ld-monetary.c:538
+#: locale/programs/ld-monetary.c:579 locale/programs/ld-name.c:235
+#: locale/programs/ld-numeric.c:217 locale/programs/ld-paper.c:195
+#: locale/programs/ld-telephone.c:251 locale/programs/ld-time.c:839
+#: locale/programs/ld-time.c:881
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' declared more than once"
 msgstr "%s: položka „%s“ deklarována více krát"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:440 locale/programs/ld-address.c:478
-#: locale/programs/ld-identification.c:315 locale/programs/ld-messages.c:277
-#: locale/programs/ld-monetary.c:499 locale/programs/ld-monetary.c:534
-#: locale/programs/ld-name.c:241 locale/programs/ld-numeric.c:222
-#: locale/programs/ld-telephone.c:257 locale/programs/ld-time.c:746
-#: locale/programs/ld-time.c:815 locale/programs/ld-time.c:857
+#: locale/programs/ld-address.c:436 locale/programs/ld-address.c:474
+#: locale/programs/ld-identification.c:313 locale/programs/ld-messages.c:274
+#: locale/programs/ld-monetary.c:507 locale/programs/ld-monetary.c:542
+#: locale/programs/ld-name.c:239 locale/programs/ld-numeric.c:221
+#: locale/programs/ld-telephone.c:255 locale/programs/ld-time.c:733
+#: locale/programs/ld-time.c:802 locale/programs/ld-time.c:844
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in field `%s'"
 msgstr "%s: neznámý znak v položce „%s“"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:525 locale/programs/ld-collate.c:3782
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2837 locale/programs/ld-identification.c:396
-#: locale/programs/ld-measurement.c:212 locale/programs/ld-messages.c:296
-#: locale/programs/ld-monetary.c:738 locale/programs/ld-name.c:262
-#: locale/programs/ld-numeric.c:324 locale/programs/ld-paper.c:212
-#: locale/programs/ld-telephone.c:276 locale/programs/ld-time.c:945
+#: locale/programs/ld-address.c:521 locale/programs/ld-collate.c:3772
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2826 locale/programs/ld-identification.c:394
+#: locale/programs/ld-measurement.c:210 locale/programs/ld-messages.c:293
+#: locale/programs/ld-monetary.c:746 locale/programs/ld-name.c:260
+#: locale/programs/ld-numeric.c:323 locale/programs/ld-paper.c:210
+#: locale/programs/ld-telephone.c:274 locale/programs/ld-time.c:932
 #, c-format
 msgid "%s: incomplete `END' line"
 msgstr "%s: neúplný řádek „END“"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:535 locale/programs/ld-collate.c:551
-#: locale/programs/ld-collate.c:603 locale/programs/ld-collate.c:899
-#: locale/programs/ld-collate.c:912 locale/programs/ld-collate.c:2592
-#: locale/programs/ld-collate.c:2613 locale/programs/ld-collate.c:3967
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1857 locale/programs/ld-ctype.c:2115
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2687 locale/programs/ld-ctype.c:2848
-#: locale/programs/ld-identification.c:406
-#: locale/programs/ld-measurement.c:222 locale/programs/ld-messages.c:305
-#: locale/programs/ld-monetary.c:747 locale/programs/ld-name.c:271
-#: locale/programs/ld-numeric.c:333 locale/programs/ld-paper.c:221
-#: locale/programs/ld-telephone.c:285 locale/programs/ld-time.c:954
+#: locale/programs/ld-address.c:531 locale/programs/ld-collate.c:550
+#: locale/programs/ld-collate.c:602 locale/programs/ld-collate.c:898
+#: locale/programs/ld-collate.c:911 locale/programs/ld-collate.c:2582
+#: locale/programs/ld-collate.c:2603 locale/programs/ld-collate.c:3957
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1846 locale/programs/ld-ctype.c:2104
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2676 locale/programs/ld-ctype.c:2837
+#: locale/programs/ld-identification.c:404
+#: locale/programs/ld-measurement.c:220 locale/programs/ld-messages.c:302
+#: locale/programs/ld-monetary.c:755 locale/programs/ld-name.c:269
+#: locale/programs/ld-numeric.c:332 locale/programs/ld-paper.c:219
+#: locale/programs/ld-telephone.c:283 locale/programs/ld-time.c:941
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error"
 msgstr "%s: chyba syntaxe"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:426
+#: locale/programs/ld-collate.c:425
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined in charmap"
 msgstr "„%.*s“ již definováno v mapě znaků"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:435
+#: locale/programs/ld-collate.c:434
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
 msgstr "„%.*s“ již definováno v repertoáru"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:442
+#: locale/programs/ld-collate.c:441
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
 msgstr "„%.*s“ již definovaná jako řadicí symbol"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:449
+#: locale/programs/ld-collate.c:448
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined as collating element"
 msgstr "„%.*s“ již definováno jako řadicí prvek"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:480 locale/programs/ld-collate.c:506
+#: locale/programs/ld-collate.c:479 locale/programs/ld-collate.c:505
 #, c-format
 msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
 msgstr "%s: pořadí řazení „forward“ (dopředné) a „backward“ (zpětné) se navzájem vylučují"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:490 locale/programs/ld-collate.c:516
-#: locale/programs/ld-collate.c:532
+#: locale/programs/ld-collate.c:489 locale/programs/ld-collate.c:515
+#: locale/programs/ld-collate.c:531
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
 msgstr "%s: “%s“ zmíněno v definici o váze %d více krát"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:588
+#: locale/programs/ld-collate.c:587
 #, c-format
 msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
 msgstr "%s: příliš mnoho pravidel, jen první položka jich má %d"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:624
+#: locale/programs/ld-collate.c:623
 #, c-format
 msgid "%s: not enough sorting rules"
 msgstr "%s: nedostatek řadicích pravidel"
 
 # prázdné jméno váhy - řádek ignorován
-#: locale/programs/ld-collate.c:789
+#: locale/programs/ld-collate.c:788
 #, c-format
 msgid "%s: empty weight string not allowed"
 msgstr "%s: řetězec s prázdnou váhou není povolen"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:884
+#: locale/programs/ld-collate.c:883
 #, c-format
 msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
 msgstr "%s: váhy musí používat stejný symbol výpustky jako jméno"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:940
+#: locale/programs/ld-collate.c:939
 #, c-format
 msgid "%s: too many values"
 msgstr "%s: příliš mnoho hodnot"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1060 locale/programs/ld-collate.c:1235
+#: locale/programs/ld-collate.c:1059 locale/programs/ld-collate.c:1234
 #, c-format
 msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
 msgstr "pořadí „%.*s“ již definováno v %s:%Zu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1110
+#: locale/programs/ld-collate.c:1109
 #, c-format
 msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
 msgstr "%s: počáteční a koncový symbol rozsahu musí být znakem"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1137
+#: locale/programs/ld-collate.c:1136
 #, c-format
 msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
 msgstr "%s: sekvence bajtů prvního a posledního znaku musí mít stejnou délku"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1179
+#: locale/programs/ld-collate.c:1178
 #, c-format
 msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
 msgstr "%s: sekvence bajtů prvního znaku z rozsahu není menší než sekvence posledního znaku"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1304
+#: locale/programs/ld-collate.c:1303
 #, c-format
 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
 msgstr "%s: výpustky symbolického rozsahu nesmí následovat hned za „order_start“"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1308
+#: locale/programs/ld-collate.c:1307
 #, c-format
 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
 msgstr "%s: výpustky symbolického rozsahu nesmí být přímo následovány „order_end“"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1328 locale/programs/ld-ctype.c:1374
+#: locale/programs/ld-collate.c:1327 locale/programs/ld-ctype.c:1363
 #, c-format
 msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
 msgstr "„%s“ a „%.*s“ nejsou platné názvy pro symbolický rozsah"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1378 locale/programs/ld-collate.c:3718
+#: locale/programs/ld-collate.c:1377 locale/programs/ld-collate.c:3708
 #, c-format
 msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
 msgstr "%s: pořadí pro „%.*s“ již definováno v %s:%Zu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1387
+#: locale/programs/ld-collate.c:1386
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' must be a character"
 msgstr "%s: „%s“ musí být znak"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1582
+#: locale/programs/ld-collate.c:1580
 #, c-format
 msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
 msgstr "%s: „position“ (pozice) musí být použita pro určitou úroveň ve všech sekcích, nebo v žádné"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1607
+#: locale/programs/ld-collate.c:1604
 #, c-format
 msgid "symbol `%s' not defined"
 msgstr "symbol „%s“ nedefinován"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1683 locale/programs/ld-collate.c:1789
+#: locale/programs/ld-collate.c:1680 locale/programs/ld-collate.c:1785
 #, c-format
 msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
 msgstr "symbol „%s“ má stejné kódování jako"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1687 locale/programs/ld-collate.c:1793
+#: locale/programs/ld-collate.c:1684 locale/programs/ld-collate.c:1789
 #, c-format
 msgid "symbol `%s'"
 msgstr "symbol „%s“"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1833
-#, c-format
-msgid "no definition of `UNDEFINED'"
-msgstr "chybí definice symbolu „UNDEFINED“"
-
-#: locale/programs/ld-collate.c:1862
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-collate.c:1852
 msgid "too many errors; giving up"
 msgstr "příliš mnoho chyb, vzdávám to"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2518 locale/programs/ld-collate.c:3906
+#: locale/programs/ld-collate.c:2508 locale/programs/ld-collate.c:3896
 #, c-format
 msgid "%s: nested conditionals not supported"
 msgstr "%s: vnořené podmínky nejsou podporovány"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2536
+#: locale/programs/ld-collate.c:2526
 #, c-format
 msgid "%s: more than one 'else'"
 msgstr "%s: více jak jeden „else“"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2711
+#: locale/programs/ld-collate.c:2701
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
 msgstr "%s: duplicitní definice „%s“"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2747
+#: locale/programs/ld-collate.c:2737
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
 msgstr "%s: duplicitní deklarace sekce „%s“"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2883
+#: locale/programs/ld-collate.c:2873
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
 msgstr "%s: neznámý znak v názvu řadicího symbolu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3012
+#: locale/programs/ld-collate.c:3002
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
 msgstr "%s: neznámý znak ve jméně definice rovnocennosti"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3023
+#: locale/programs/ld-collate.c:3013
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
 msgstr "%s: neznámý znak v hodnotě definice rovnocennosti"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3033
+#: locale/programs/ld-collate.c:3023
 #, c-format
 msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
 msgstr "%s: neznámý symbol „%s“ v definici rovnocennosti"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3042
+#: locale/programs/ld-collate.c:3032
 msgid "error while adding equivalent collating symbol"
 msgstr "chyba při přidávání rovnocenného řadicího symbolu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3080
+#: locale/programs/ld-collate.c:3070
 #, c-format
 msgid "duplicate definition of script `%s'"
 msgstr "duplicitní definice skriptu „%s“"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3128
+#: locale/programs/ld-collate.c:3118
 #, c-format
 msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
 msgstr "%s: jméno sekce „%.*s“ není známo"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3157
+#: locale/programs/ld-collate.c:3147
 #, c-format
 msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
 msgstr "%s: násobná definice pořadí pro sekci „%s“"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3185
+#: locale/programs/ld-collate.c:3175
 #, c-format
 msgid "%s: invalid number of sorting rules"
 msgstr "%s: neplatné číslo řadicího pravidla"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3212
+#: locale/programs/ld-collate.c:3202
 #, c-format
 msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
 msgstr "%s: násobná definice pořadí pro nepojmenovanou sekci"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3267 locale/programs/ld-collate.c:3397
-#: locale/programs/ld-collate.c:3760
+#: locale/programs/ld-collate.c:3257 locale/programs/ld-collate.c:3387
+#: locale/programs/ld-collate.c:3750
 #, c-format
 msgid "%s: missing `order_end' keyword"
 msgstr "%s: chybí klíčové slovo „order_end“"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3330
+#: locale/programs/ld-collate.c:3320
 #, c-format
 msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
 msgstr "%s: pořadí pro řadicí symbol %.*s nebylo ještě definováno"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3348
+#: locale/programs/ld-collate.c:3338
 #, c-format
 msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
 msgstr "%s: pořadí pro řadicí prvek %.*s nebylo ještě definováno"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3359
+#: locale/programs/ld-collate.c:3349
 #, c-format
 msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
 msgstr "%s: po %.*s nelze změnit pořadí: symbol není znám"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3411 locale/programs/ld-collate.c:3772
+#: locale/programs/ld-collate.c:3401 locale/programs/ld-collate.c:3762
 #, c-format
 msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
 msgstr "%s: chybí klíčové slovo „reorder-end“"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3445 locale/programs/ld-collate.c:3643
+#: locale/programs/ld-collate.c:3435 locale/programs/ld-collate.c:3633
 #, c-format
 msgid "%s: section `%.*s' not known"
 msgstr "%s: sekce „%.*s“ není známa"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3510
+#: locale/programs/ld-collate.c:3500
 #, c-format
 msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
 msgstr "%s: chybný symbol <%.*s>"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3706
+#: locale/programs/ld-collate.c:3696
 #, c-format
 msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
 msgstr "%s: nemohu mít „%s“ jako konec výpustkového rozsahu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3756
+#: locale/programs/ld-collate.c:3746
 #, c-format
 msgid "%s: empty category description not allowed"
 msgstr "%s: prázdný popis kategorie není dovolen"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3775
+#: locale/programs/ld-collate.c:3765
 #, c-format
 msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
 msgstr "%s: chybí klíčové slovo „reorder-sections-end“"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3939
+#: locale/programs/ld-collate.c:3929
 #, c-format
 msgid "%s: '%s' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
 msgstr "%s: „%s“ bez odpovídajícího „ifdef“ nebo „ifndef“"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3957
+#: locale/programs/ld-collate.c:3947
 #, c-format
 msgid "%s: 'endif' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
 msgstr "%s: „endif“ bez odpovídajícího „ifdef“ nebo „ifndef“"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:450
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:448
 msgid "No character set name specified in charmap"
 msgstr "V mapě znaků není určena znaková sada"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:479
+#: locale/programs/ld-ctype.c:476
 #, c-format
 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
 msgstr "znak L'\\u%0*x' ve třídě „%s“ musí být ve třídě „%s“"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:494
+#: locale/programs/ld-ctype.c:490
 #, c-format
 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
 msgstr "znak L'\\u%0*x' ve třídě „%s“ nesmí být ve třídě „%s“"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:508 locale/programs/ld-ctype.c:566
+#: locale/programs/ld-ctype.c:504 locale/programs/ld-ctype.c:560
 #, c-format
 msgid "internal error in %s, line %u"
 msgstr "vnitřní chyba ve funkci %s na řádku %u"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:537
+#: locale/programs/ld-ctype.c:532
 #, c-format
 msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
 msgstr "znak „%s“ ve třídě „%s“ musí být ve třídě „%s“"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:553
+#: locale/programs/ld-ctype.c:547
 #, c-format
 msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
 msgstr "znak „%s“ ve třídě „%s“ nesmí být ve třídě „%s“"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:583 locale/programs/ld-ctype.c:621
+#: locale/programs/ld-ctype.c:576 locale/programs/ld-ctype.c:611
 #, c-format
 msgid "<SP> character not in class `%s'"
 msgstr "znak <SP> ve třídě „%s“ není"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:595 locale/programs/ld-ctype.c:632
+#: locale/programs/ld-ctype.c:587 locale/programs/ld-ctype.c:621
 #, c-format
 msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
 msgstr "znak <SP> nesmí ve třídě „%s“ být"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:610
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:601
 msgid "character <SP> not defined in character map"
 msgstr "znak <SP> není ve znakové sadě definován"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:746
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:735
 msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
 msgstr "kategorie „digit“ (číslice) nemá položky ve skupinách po deseti"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:795
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:784
 msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
 msgstr "nedefinovány žádné vstupní číslice a žádná standardní jména v mapě znaků"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:860
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:849
 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
 msgstr "ne všechny znaky použité v „outdigit“ (výstupní číslice) jsou dostupné v mapě znaků"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:877
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:866
 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
 msgstr "ne všechny znaky použité v „outdigit“ (výstupní číslice) jsou dostupné v repertoáru"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1142
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1131
 #, c-format
 msgid "character class `%s' already defined"
 msgstr "třída znaků „%s“ již je definována"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1148
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1137
 #, c-format
 msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
 msgstr "implementační omezení: maximální počet tříd znaků je %Zd"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1174
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1163
 #, c-format
 msgid "character map `%s' already defined"
 msgstr "znaková sada „%s“ již je definována"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1180
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1169
 #, c-format
 msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
 msgstr "implementační omezení: maximální počet znakových sad je %d"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1445 locale/programs/ld-ctype.c:1570
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1676 locale/programs/ld-ctype.c:2352
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3324
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1434 locale/programs/ld-ctype.c:1559
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1665 locale/programs/ld-ctype.c:2341
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3299
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
 msgstr "%s: pole „%s“ neobsahuje přesně deset položek"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1473 locale/programs/ld-ctype.c:2047
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1462 locale/programs/ld-ctype.c:2036
 #, c-format
 msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
 msgstr "horní mez rozsahu <U%0*X> je menší než dolní mez <U%0*X>"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1600
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1589
 msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
 msgstr "úvodní a závěrečná sekvence znaků rozsahu musí mít stejnou délku"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1607
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1596
 msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
 msgstr "sekvence znaků horní meze je menší než sekvence dolní meze"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1967 locale/programs/ld-ctype.c:2018
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1956 locale/programs/ld-ctype.c:2007
 msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
 msgstr "předčasný konec definice „translit_ignore“"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1973 locale/programs/ld-ctype.c:2024
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2066
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1962 locale/programs/ld-ctype.c:2013
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2055
 msgid "syntax error"
 msgstr "chyba syntaxe"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2199
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2188
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
 msgstr "%s: syntaktická chyba v definici nové třídy znaků"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2214
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2203
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
 msgstr "%s: syntaktická chyba v definici nové znakové sady"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2374
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2363
 msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
 msgstr "výpustkový rozsah musí být vyznačen dvěma operandy stejného typu"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2383
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2372
 msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
 msgstr "s hodnotami symbolického jmenného rozsahu nelze použit absolutní výpustku „...“"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2398
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2387
 msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
 msgstr "spolu s hodnotami UCS rozsahu se musí použít šestnáctková symbolická výpustka „..“"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2412
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2401
 msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
 msgstr "spolu s hodnotami rozsahu kódů znaku se misí použít absolutní výpustka „...“"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2563
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2552
 #, c-format
 msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
 msgstr "duplicitní definice mapovaní „%s“"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2649 locale/programs/ld-ctype.c:2793
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2638 locale/programs/ld-ctype.c:2782
 #, c-format
 msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
 msgstr "%s: sekce „translit_start“ nekončí na „translit_end“"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2744
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2733
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
 msgstr "%s: duplicitní definice „default_missing“"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2749
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2738
 msgid "previous definition was here"
 msgstr "předchozí definice byla zde"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2771
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2760
 #, c-format
 msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
 msgstr "%s: nenalezena žádná reprezentovatelná definice „default_missing“"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2889 locale/programs/ld-ctype.c:2986
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3006 locale/programs/ld-ctype.c:3027
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3048 locale/programs/ld-ctype.c:3069
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3090 locale/programs/ld-ctype.c:3130
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3151 locale/programs/ld-ctype.c:3216
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3258 locale/programs/ld-ctype.c:3283
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2877 locale/programs/ld-ctype.c:2973
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2992 locale/programs/ld-ctype.c:3012
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3032 locale/programs/ld-ctype.c:3052
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3072 locale/programs/ld-ctype.c:3111
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3131 locale/programs/ld-ctype.c:3195
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3236 locale/programs/ld-ctype.c:3259
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
 msgstr "%s: znak „%s“ potřebný jako implicitní hodnota není definován"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2894 locale/programs/ld-ctype.c:2991
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3011 locale/programs/ld-ctype.c:3032
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3053 locale/programs/ld-ctype.c:3074
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3095 locale/programs/ld-ctype.c:3135
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3156 locale/programs/ld-ctype.c:3221
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2882 locale/programs/ld-ctype.c:2978
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2997 locale/programs/ld-ctype.c:3017
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3037 locale/programs/ld-ctype.c:3057
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3077 locale/programs/ld-ctype.c:3116
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3136 locale/programs/ld-ctype.c:3200
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
 msgstr "%s: znak „%s“ z mapy znaků není reprezentovatelný jedním bajtem"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3265 locale/programs/ld-ctype.c:3290
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3242 locale/programs/ld-ctype.c:3265
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
 msgstr "%s: znak „%s“ potřebný jako implicitní hodnota není reprezentovatelný jedním bajtem"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3346
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3321
 msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
 msgstr "nedefinovány žádné výstupní číslice a žádná standardní jména v mapě znaků"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3595
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3570
 #, c-format
 msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
 msgstr "%s: přepisovací data pro národní prostřední „%s“ nejsou dostupná"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3695
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3669
 #, c-format
-msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
-msgstr "%s: tabulka pro třídu „%s“: %lu bajtů\n"
+msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes"
+msgstr "%s: tabulka pro třídu „%s“: %lu bajtů"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3760
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3733
 #, c-format
-msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
-msgstr "%s: tabulka pro mapu „%s“: %lu bajtů\n"
+msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes"
+msgstr "%s: tabulka pro mapu „%s“: %lu bajtů"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3885
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3857
 #, c-format
-msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
-msgstr "%s: tabulka se šířkou: %lu bajtů\n"
+msgid "%s: table for width: %lu bytes"
+msgstr "%s: tabulka se šířkou: %lu bajtů"
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:175
+#: locale/programs/ld-identification.c:173
 #, c-format
 msgid "%s: no identification for category `%s'"
 msgstr "%s: kategorii „%s“ chybí identifikace"
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:199
+#: locale/programs/ld-identification.c:197
 #, c-format
 msgid "%s: unknown standard `%s' for category `%s'"
 msgstr "%s: neznámý standard „%s“ pro kategorii „%s“"
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:382
+#: locale/programs/ld-identification.c:380
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate category version definition"
 msgstr "%s: duplicitní definice verze kategorie"
 
-#: locale/programs/ld-measurement.c:113
+#: locale/programs/ld-measurement.c:111
 #, c-format
 msgid "%s: invalid value for field `%s'"
 msgstr "%s: neplatná hodnota položky „%s“"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
+#: locale/programs/ld-messages.c:113 locale/programs/ld-messages.c:146
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' undefined"
 msgstr "%s: položka „%s“ není definována"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
-#: locale/programs/ld-monetary.c:255 locale/programs/ld-numeric.c:118
+#: locale/programs/ld-messages.c:119 locale/programs/ld-messages.c:152
+#: locale/programs/ld-monetary.c:264 locale/programs/ld-numeric.c:117
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
 msgstr "%s: hodnota položky „%s“ nesmí být prázdný řetězec"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
+#: locale/programs/ld-messages.c:135 locale/programs/ld-messages.c:168
 #, c-format
 msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
 msgstr "%s: pro položku „%s“ není korektní regulární výraz: %s"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:223
+#: locale/programs/ld-monetary.c:228
 #, c-format
 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
 msgstr "%s: hodnota položky „int_curr_symbol“ má chybnou délku"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:236
+#: locale/programs/ld-monetary.c:245
 #, c-format
-msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
-msgstr "%s: hodnota položky „int_curr_symbol“ neodpovídá platnému jménu dle ISO 4217"
+msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217 [--no-warnings=intcurrsym]"
+msgstr "%s: hodnota položky „int_curr_symbol“ neodpovídá platnému jménu dle ISO 4217 [--no-warnings=intcurrsym]"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:284 locale/programs/ld-monetary.c:314
+#: locale/programs/ld-monetary.c:293 locale/programs/ld-monetary.c:322
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
 msgstr "%s: hodnota položky „%s“ musí být v rozsahu %d–%d"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:541 locale/programs/ld-numeric.c:229
+#: locale/programs/ld-monetary.c:549 locale/programs/ld-numeric.c:228
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
 msgstr "%s: hodnota položku „%s“ musí být jednoznaková"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:638 locale/programs/ld-numeric.c:273
+#: locale/programs/ld-monetary.c:646 locale/programs/ld-numeric.c:272
 #, c-format
 msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
 msgstr "%s: „-1“ musí být posledním údajem v položce „%s“"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:660 locale/programs/ld-numeric.c:290
+#: locale/programs/ld-monetary.c:668 locale/programs/ld-numeric.c:289
 #, c-format
 msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
 msgstr "%s: hodnoty položky „%s“ musí být menší než 127"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:706
+#: locale/programs/ld-monetary.c:714
 msgid "conversion rate value cannot be zero"
 msgstr "hodnota převodního poměru nesmí být nula"
 
-#: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
-#: locale/programs/ld-telephone.c:149
+#: locale/programs/ld-name.c:128 locale/programs/ld-telephone.c:124
+#: locale/programs/ld-telephone.c:147
 #, c-format
 msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
 msgstr "%s: chybná escape-sekvence v položce „%s“"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:247
+#: locale/programs/ld-time.c:245
 #, c-format
 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
 msgstr "%s: příznak směru v řetězci (%Zd) položky není „+“ ani „-“"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:258
+#: locale/programs/ld-time.c:255
 #, c-format
 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
 msgstr "%s: příznak směru v řetězci (%Zd) položky „era“ není jednoznakový"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:271
+#: locale/programs/ld-time.c:267
 #, c-format
 msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: chybná hodnota posunutí v řetězci (%Zd) položky „era“"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:279
+#: locale/programs/ld-time.c:274
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: smetí na konci hodnoty posunutí v řetězci %Zd položky „era“"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:330
+#: locale/programs/ld-time.c:324
 #, c-format
 msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: neplatné počáteční datum v řetězci %Zd položky „era“"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:339
+#: locale/programs/ld-time.c:332
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
 msgstr "%s: smetí na konci počátečního data v řetězci %Zd položky „era“"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:358
+#: locale/programs/ld-time.c:350
 #, c-format
 msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: nepovolené počáteční datum v řetězci %Zd položky „era“"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:407 locale/programs/ld-time.c:435
+#: locale/programs/ld-time.c:398 locale/programs/ld-time.c:424
 #, c-format
 msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: neplatné koncové datum v řetězci %Zd položky „era“"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:416
+#: locale/programs/ld-time.c:406
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: smetí na konci koncového data v řetězci %Zd položky „era“"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:444
+#: locale/programs/ld-time.c:432
 #, c-format
 msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: řetězec %Zd položky „era“ neobsahuje jméno éry"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:456
+#: locale/programs/ld-time.c:443
 #, c-format
 msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: řetězec %Zd položky „era“ neobsahuje formát éry"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:501
+#: locale/programs/ld-time.c:488
 #, c-format
 msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
 msgstr "%s: třetí operand hodnoty pole „%s“ nesmí být větší než %d"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:509 locale/programs/ld-time.c:517
-#: locale/programs/ld-time.c:525
+#: locale/programs/ld-time.c:496 locale/programs/ld-time.c:504
+#: locale/programs/ld-time.c:512
 #, c-format
 msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
 msgstr "%s: hodnoty položky „%s“ nesmí být větší než %d"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:730
+#: locale/programs/ld-time.c:717
 #, c-format
 msgid "%s: too few values for field `%s'"
 msgstr "%s: příliš málo hodnot pro položku „%s“"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:775
+#: locale/programs/ld-time.c:762
 msgid "extra trailing semicolon"
 msgstr "středník přebývající na konci"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:778
+#: locale/programs/ld-time.c:765
 #, c-format
 msgid "%s: too many values for field `%s'"
 msgstr "%s: příliš mnoho hodnot pro položku „%s“"
@@ -2575,20 +2562,16 @@ msgstr "neukončené symbolické jméno"
 msgid "illegal escape sequence at end of string"
 msgstr "chybná escape-sekvence na konci řetězce"
 
-#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
+#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:847
 msgid "unterminated string"
 msgstr "neukončený řetězec"
 
-#: locale/programs/linereader.c:669
-msgid "non-symbolic character value should not be used"
-msgstr "hodnota nesymbolického znaku by neměla být používána"
-
-#: locale/programs/linereader.c:816
+#: locale/programs/linereader.c:808
 #, c-format
 msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
 msgstr "symbol „%.*s“ není v mapě znaků"
 
-#: locale/programs/linereader.c:837
+#: locale/programs/linereader.c:829
 #, c-format
 msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
 msgstr "symbol „%.*s“ není v mapě repertoárů"
@@ -2598,39 +2581,39 @@ msgstr "symbol „%.*s“ není v mapě repertoárů"
 msgid "unknown name \"%s\""
 msgstr "neznámý název „%s“"
 
-#: locale/programs/locale.c:72
+#: locale/programs/locale.c:70
 msgid "System information:"
 msgstr "Systémové informace:"
 
-#: locale/programs/locale.c:74
+#: locale/programs/locale.c:72
 msgid "Write names of available locales"
 msgstr "Vypíše názvy dostupných národních prostředí"
 
-#: locale/programs/locale.c:76
+#: locale/programs/locale.c:74
 msgid "Write names of available charmaps"
 msgstr "Vypíše názvy dostupných znakových sad"
 
-#: locale/programs/locale.c:77
+#: locale/programs/locale.c:75
 msgid "Modify output format:"
 msgstr "Změna výstupního formátu:"
 
-#: locale/programs/locale.c:78
+#: locale/programs/locale.c:76
 msgid "Write names of selected categories"
 msgstr "Vypíše názvy vybraných kategorií"
 
-#: locale/programs/locale.c:79
+#: locale/programs/locale.c:77
 msgid "Write names of selected keywords"
 msgstr "Vypíše názvy vybraných klíčových slov"
 
-#: locale/programs/locale.c:80
+#: locale/programs/locale.c:78
 msgid "Print more information"
 msgstr "Vypisuje další informace"
 
-#: locale/programs/locale.c:85
+#: locale/programs/locale.c:83
 msgid "Get locale-specific information."
 msgstr "Získání určitých informací o národním prostředí."
 
-#: locale/programs/locale.c:88
+#: locale/programs/locale.c:86
 msgid ""
 "NAME\n"
 "[-a|-m]"
@@ -2638,109 +2621,121 @@ msgstr ""
 "NÁZEV\n"
 "[-a|-m]"
 
-#: locale/programs/locale.c:192
+#: locale/programs/locale.c:190
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
 msgstr "LC_CTYPE nelze nastavit na implicitní národní prostředí"
 
-#: locale/programs/locale.c:194
+#: locale/programs/locale.c:192
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
 msgstr "LC_MESSAGES nelze nastavit na implicitní národní prostředí"
 
-#: locale/programs/locale.c:207
+#: locale/programs/locale.c:205
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
 msgstr "LC_COLLATE nelze nastavit na implicitní národní prostředí"
 
-#: locale/programs/locale.c:223
+#: locale/programs/locale.c:221
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
 msgstr "LC_ALL nelze nastavit na implicitní národní prostředí"
 
-#: locale/programs/locale.c:525
+#: locale/programs/locale.c:521
 #, c-format
 msgid "while preparing output"
 msgstr "během přípravy výstupu"
 
-#: locale/programs/localedef.c:115
+#: locale/programs/localedef.c:112
 msgid "Input Files:"
 msgstr "Vstupní soubory:"
 
-#: locale/programs/localedef.c:117
+#: locale/programs/localedef.c:114
 msgid "Symbolic character names defined in FILE"
 msgstr "Symbolické názvy znaků budou čteny ze SOUBORU (znakové sady)"
 
-#: locale/programs/localedef.c:119
+#: locale/programs/localedef.c:116
 msgid "Source definitions are found in FILE"
 msgstr "Načte zdrojovou definici národního prostředí ze SOUBORU"
 
-#: locale/programs/localedef.c:121
+#: locale/programs/localedef.c:118
 msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
 msgstr "SOUBOR obsahující mapování symbolických názvů na UCS4 hodnoty"
 
-#: locale/programs/localedef.c:125
+#: locale/programs/localedef.c:122
 msgid "Create output even if warning messages were issued"
 msgstr "Vytvoří výstupní soubor i při výskytu varování"
 
-#: locale/programs/localedef.c:126
+#: locale/programs/localedef.c:123
 msgid "Optional output file prefix"
 msgstr "Volitelná předpona výstupních souborů"
 
-#: locale/programs/localedef.c:127
+#: locale/programs/localedef.c:124
 msgid "Strictly conform to POSIX"
 msgstr "Přesně v souladu s POSIX"
 
-#: locale/programs/localedef.c:129
+#: locale/programs/localedef.c:126
 msgid "Suppress warnings and information messages"
 msgstr "Potlačí varovné a informační zprávy"
 
 # Verbose
-#: locale/programs/localedef.c:130
+#: locale/programs/localedef.c:127
 msgid "Print more messages"
 msgstr "Vypíše více informací o průběhu"
 
-#: locale/programs/localedef.c:131
+#: locale/programs/localedef.c:128 locale/programs/localedef.c:131
+msgid "<warnings>"
+msgstr "<varování> "
+
+#: locale/programs/localedef.c:129
+msgid "Comma-separated list of warnings to disable; supported warnings are: ascii, intcurrsym"
+msgstr "Čárkou oddělený seznam varování k zakázání; podporovaná varování jsou: ascii, intcurrsym"
+
+#: locale/programs/localedef.c:132
+msgid "Comma-separated list of warnings to enable; supported warnings are: ascii, intcurrsym"
+msgstr "Čárkou oddělený seznam varování k povolení; podporovaná varování jsou: ascii, intcurrsym"
+
+#: locale/programs/localedef.c:135
 msgid "Archive control:"
 msgstr "Řízení archivace:"
 
-#: locale/programs/localedef.c:133
+#: locale/programs/localedef.c:137
 msgid "Don't add new data to archive"
 msgstr "Do archivu nová data do nepřidá"
 
-#: locale/programs/localedef.c:135
+#: locale/programs/localedef.c:139
 msgid "Add locales named by parameters to archive"
 msgstr "Do archivu přidá nová národní prostředí dle parametrů"
 
-#: locale/programs/localedef.c:136
+#: locale/programs/localedef.c:140
 msgid "Replace existing archive content"
 msgstr "Existující obsah archivu bude nahrazen"
 
-#: locale/programs/localedef.c:138
+#: locale/programs/localedef.c:142
 msgid "Remove locales named by parameters from archive"
 msgstr "Z archivu odstraní národní prostředí dle parametrů"
 
-#: locale/programs/localedef.c:139
+#: locale/programs/localedef.c:143
 msgid "List content of archive"
 msgstr "Vypíše obsah archivu"
 
-#: locale/programs/localedef.c:141
+#: locale/programs/localedef.c:145
 msgid "locale.alias file to consult when making archive"
 msgstr "Soubor locale.alias, který bude použit při vytváření archivu"
 
-#: locale/programs/localedef.c:143
+#: locale/programs/localedef.c:147
 msgid "Generate little-endian output"
 msgstr "Vytvoří výstup s malou endianitou"
 
-#: locale/programs/localedef.c:145
+#: locale/programs/localedef.c:149
 msgid "Generate big-endian output"
 msgstr "Vytvoří výstup s velkou endianitou"
 
-#: locale/programs/localedef.c:150
+#: locale/programs/localedef.c:154
 msgid "Compile locale specification"
 msgstr "Kompiluje definice národního prostředí."
 
-#: locale/programs/localedef.c:153
+#: locale/programs/localedef.c:157
 msgid ""
 "NAME\n"
 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
@@ -2750,28 +2745,31 @@ msgstr ""
 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] SOUBOR…\n"
 "--list-archive [SOUBOR]"
 
-#: locale/programs/localedef.c:228
+#: locale/programs/localedef.c:232
 #, c-format
 msgid "cannot create directory for output files"
 msgstr "adresář pro výstupní soubory nelze vytvořit"
 
-#: locale/programs/localedef.c:239
-#, c-format
+#: locale/programs/localedef.c:243
 msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
 msgstr "FATÁLNÍ CHYBA: systém nedefinuje „_POSIX2_LOCALEDEF“"
 
-#: locale/programs/localedef.c:253 locale/programs/localedef.c:269
-#: locale/programs/localedef.c:602 locale/programs/localedef.c:622
+#: locale/programs/localedef.c:257 locale/programs/localedef.c:273
+#: locale/programs/localedef.c:663 locale/programs/localedef.c:683
 #, c-format
 msgid "cannot open locale definition file `%s'"
 msgstr "soubor „%s“ definice národního prostředí nelze otevřít"
 
-#: locale/programs/localedef.c:281
+#: locale/programs/localedef.c:297
 #, c-format
 msgid "cannot write output files to `%s'"
 msgstr "výstupní soubory nelze do „%s“ zapsat"
 
-#: locale/programs/localedef.c:370
+#: locale/programs/localedef.c:303
+msgid "no output file produced because errors were issued"
+msgstr "výstupní soubor nebyl vytvořen, protože se vyskytly chyby"
+
+#: locale/programs/localedef.c:431
 #, c-format
 msgid ""
 "System's directory for character maps : %s\n"
@@ -2784,12 +2782,11 @@ msgstr ""
 "         lokalizační cesta: %s\n"
 "%s"
 
-#: locale/programs/localedef.c:570
-#, c-format
+#: locale/programs/localedef.c:631
 msgid "circular dependencies between locale definitions"
 msgstr "kruhové závislosti mezi definicemi národního prostředí"
 
-#: locale/programs/localedef.c:576
+#: locale/programs/localedef.c:637
 #, c-format
 msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
 msgstr "již načtené národní prostředí „%s“ nelze po druhé přidat"
@@ -2826,7 +2823,6 @@ msgid "cannot change mode of new locale archive"
 msgstr "přístupová práva k novému archivu národního prostředí nelze změnit"
 
 #: locale/programs/locarchive.c:324
-#, c-format
 msgid "cannot read data from locale archive"
 msgstr "z archivu národního prostředí nelze číst data"
 
@@ -2912,17 +2908,17 @@ msgstr "„%s“ není adresářem: ignorováno"
 msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
 msgstr "adresář „%s“ nelze otevřít: %s: ignorováno"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1442
+#: locale/programs/locarchive.c:1438
 #, c-format
 msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
 msgstr "neúplná sada souborů národních prostředí v „%s“"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1506
+#: locale/programs/locarchive.c:1502
 #, c-format
 msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
 msgstr "všechny soubory v „%s“ nelze přečíst: ignorováno"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1576
+#: locale/programs/locarchive.c:1572
 #, c-format
 msgid "locale \"%s\" not in archive"
 msgstr "národní prostředí „%s“ není v archivu"
@@ -2936,54 +2932,53 @@ msgstr "argument pro „%s“ musí být jednoznakový"
 msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
 msgstr "syntaktická chyba: není uvnitř sekce pro definici národního prostředí"
 
-#: locale/programs/locfile.c:800
+#: locale/programs/locfile.c:799
 #, c-format
 msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
 msgstr "výstupní soubor „%s“ pro kategorii „%s“ nelze otevřít"
 
-#: locale/programs/locfile.c:824
+#: locale/programs/locfile.c:822
 #, c-format
 msgid "failure while writing data for category `%s'"
 msgstr "chyba během zápisu dat kategorie „%s“"
 
-#: locale/programs/locfile.c:920
+#: locale/programs/locfile.c:917
 #, c-format
 msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
 msgstr "výstupní soubor „%s“ pro kategorii „%s“ nelze vytvořit"
 
-#: locale/programs/locfile.c:956
+#: locale/programs/locfile.c:953
 msgid "expecting string argument for `copy'"
 msgstr "jako argument pro „copy“ očekáván řetězec"
 
-#: locale/programs/locfile.c:960
+#: locale/programs/locfile.c:957
 msgid "locale name should consist only of portable characters"
 msgstr "jméno národního prostředí by mělo být tvořeno jen přenositelnými znaky"
 
-#: locale/programs/locfile.c:979
+#: locale/programs/locfile.c:976
 msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
 msgstr "při použití „copy“ není dovoleno použít žádné jiné klíčové slovo"
 
-#: locale/programs/locfile.c:993
+#: locale/programs/locfile.c:990
 #, c-format
 msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
 msgstr "Definice „%1$s“ nekončí „END %1$s“"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:229 locale/programs/repertoire.c:270
-#: locale/programs/repertoire.c:295
+#: locale/programs/repertoire.c:228 locale/programs/repertoire.c:269
+#: locale/programs/repertoire.c:294
 #, c-format
 msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
 msgstr "syntaktická chyba v definici repertoáru znaků: %s"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:271
+#: locale/programs/repertoire.c:270
 msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
 msgstr "hodnota <Uxxxx> nebo <Uxxxxxxxx> nebyla zadána"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:331
-#, c-format
+#: locale/programs/repertoire.c:330
 msgid "cannot save new repertoire map"
 msgstr "nový repertoár znaků nelze uložit"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:342
+#: locale/programs/repertoire.c:341
 #, c-format
 msgid "repertoire map file `%s' not found"
 msgstr "soubor „%s“ repertoáru znaků nebyl nalezen"
@@ -3949,173 +3944,173 @@ msgstr "poskytnout přístup na deskriptor souboru %d pro %s"
 msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
 msgstr "žádost staré verze (%d) nelze zpracovat; aktuální verze je %d"
 
-#: nscd/connections.c:1090
+#: nscd/connections.c:1091
 #, c-format
 msgid "request from %ld not handled due to missing permission"
 msgstr "požadavek z %ld neobsloužen kvůli chybějícím právům"
 
-#: nscd/connections.c:1095
+#: nscd/connections.c:1096
 #, c-format
 msgid "request from '%s' [%ld] not handled due to missing permission"
 msgstr "požadavek z „%s“ [%ld] neobsloužen kvůli chybějícím právům"
 
-#: nscd/connections.c:1100
+#: nscd/connections.c:1101
 msgid "request not handled due to missing permission"
 msgstr "požadavek neobsloužen kvůli chybějícím právům"
 
-#: nscd/connections.c:1138 nscd/connections.c:1191
+#: nscd/connections.c:1139 nscd/connections.c:1192
 #, c-format
 msgid "cannot write result: %s"
 msgstr "výsledek nelze zapsat: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1282
+#: nscd/connections.c:1283
 #, c-format
 msgid "error getting caller's id: %s"
 msgstr "chyba při zjišťování id volajícího: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1342
+#: nscd/connections.c:1343
 #, c-format
 msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "/proc/self/cmdline nelze otevřít: %s, vypínám paranoidní režim"
 
-#: nscd/connections.c:1356
+#: nscd/connections.c:1357
 #, c-format
 msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "/proc/self/cmdline nelze načíst: %s, vypínám paranoidní režim"
 
-#: nscd/connections.c:1396
+#: nscd/connections.c:1397
 #, c-format
 msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "nelze se přepnout do starého UID: %s. vypínám paranoidní režim"
 
-#: nscd/connections.c:1406
+#: nscd/connections.c:1407
 #, c-format
 msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "nelze se přepnout do starého GID: %s, vypínám paranoidní režim"
 
-#: nscd/connections.c:1419
+#: nscd/connections.c:1420
 #, c-format
 msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "nelze se přepnout do starého pracovního adresáře: %s. vypínám paranoidní režim"
 
-#: nscd/connections.c:1465
+#: nscd/connections.c:1466
 #, c-format
 msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "znovuspuštění selhalo: %s, paranoidní režim bude vypnut"
 
-#: nscd/connections.c:1474
+#: nscd/connections.c:1475
 #, c-format
 msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
 msgstr "současný pracovní adresář nelze změnit na „/“: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1657
+#: nscd/connections.c:1658
 #, c-format
 msgid "short read while reading request: %s"
 msgstr "neúplné čtení žádosti: „%s“"
 
-#: nscd/connections.c:1690
+#: nscd/connections.c:1691
 #, c-format
 msgid "key length in request too long: %d"
 msgstr "délka klíče v žádosti je příliš dlouhá: %d"
 
-#: nscd/connections.c:1703
+#: nscd/connections.c:1704
 #, c-format
 msgid "short read while reading request key: %s"
 msgstr "neúplné čtení klíče žádosti: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1713
+#: nscd/connections.c:1714
 #, c-format
 msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
 msgstr "handle_request: žádost přijata (verze = %d) od PID %ld"
 
-#: nscd/connections.c:1718
+#: nscd/connections.c:1719
 #, c-format
 msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
 msgstr "handle_request: žádost přijata (verze = %d)"
 
-#: nscd/connections.c:1858
+#: nscd/connections.c:1859
 #, c-format
 msgid "ignored inotify event for `%s` (file exists)"
 msgstr "událost inotify pro „%s“ ignorována (soubor existuje)"
 
-#: nscd/connections.c:1863
+#: nscd/connections.c:1864
 #, c-format
 msgid "monitored file `%s` was %s, removing watch"
 msgstr "sledovaný soubor „%s“ byl %s, hlídání se ruší"
 
-#: nscd/connections.c:1871 nscd/connections.c:1913
+#: nscd/connections.c:1872 nscd/connections.c:1914
 #, c-format
 msgid "failed to remove file watch `%s`: %s"
 msgstr "zrušení hlídání souboru „%s“ selhalo: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1886
+#: nscd/connections.c:1887
 #, c-format
 msgid "monitored file `%s` was written to"
 msgstr "do sledovaného souboru „%s“ bylo zapsáno"
 
-#: nscd/connections.c:1910
+#: nscd/connections.c:1911
 #, c-format
 msgid "monitored parent directory `%s` was %s, removing watch on `%s`"
 msgstr "sledovaný rodičovský adresář „%s“ byl %s, ruší se hlídání „%s“"
 
-#: nscd/connections.c:1936
+#: nscd/connections.c:1937
 #, c-format
 msgid "monitored file `%s` was %s, adding watch"
 msgstr "sledovaný soubor „%s“ byl %s, začíná se hlídat"
 
-#: nscd/connections.c:1948
+#: nscd/connections.c:1949
 #, c-format
 msgid "failed to add file watch `%s`: %s"
 msgstr "hlídání souboru „%s“ se nepodařilo zahájit: %s"
 
-#: nscd/connections.c:2126 nscd/connections.c:2291
+#: nscd/connections.c:2127 nscd/connections.c:2292
 #, c-format
 msgid "disabled inotify-based monitoring after read error %d"
 msgstr "po chybě v čtení %d bylo zakázáno sledování pomocí inotify"
 
-#: nscd/connections.c:2406
+#: nscd/connections.c:2407
 msgid "could not initialize conditional variable"
 msgstr "proměnnou podmínky nebylo možné inicializovat"
 
-#: nscd/connections.c:2414
+#: nscd/connections.c:2415
 msgid "could not start clean-up thread; terminating"
 msgstr "nebylo možné spustit úklidové vlákno, končím"
 
-#: nscd/connections.c:2428
+#: nscd/connections.c:2429
 msgid "could not start any worker thread; terminating"
 msgstr "nebylo možné spustit jakékoliv výkonné vlákno, končím"
 
-#: nscd/connections.c:2483 nscd/connections.c:2485 nscd/connections.c:2501
-#: nscd/connections.c:2511 nscd/connections.c:2529 nscd/connections.c:2540
-#: nscd/connections.c:2550
+#: nscd/connections.c:2484 nscd/connections.c:2486 nscd/connections.c:2502
+#: nscd/connections.c:2512 nscd/connections.c:2530 nscd/connections.c:2541
+#: nscd/connections.c:2551
 #, c-format
 msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
 msgstr "Spuštění nscd pod uživatelem „%s“ selhalo"
 
-#: nscd/connections.c:2503
+#: nscd/connections.c:2504
 msgid "initial getgrouplist failed"
 msgstr "prvotní získání seznamu skupin (getgrouplist) selhalo"
 
-#: nscd/connections.c:2512
+#: nscd/connections.c:2513
 msgid "getgrouplist failed"
 msgstr "getgrouplist (získej seznam skupin) selhalo"
 
-#: nscd/connections.c:2530
+#: nscd/connections.c:2531
 msgid "setgroups failed"
 msgstr "funkce setgroups() selhala"
 
-#: nscd/grpcache.c:416 nscd/hstcache.c:432 nscd/initgrcache.c:411
+#: nscd/grpcache.c:416 nscd/hstcache.c:432 nscd/initgrcache.c:416
 #: nscd/pwdcache.c:394 nscd/servicescache.c:338
 #, c-format
 msgid "short write in %s: %s"
 msgstr "neúplný zápis v %s(): %s"
 
-#: nscd/grpcache.c:461 nscd/initgrcache.c:78
+#: nscd/grpcache.c:461 nscd/initgrcache.c:84
 #, c-format
 msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
 msgstr "„%s“ nebylo v cache paměti pro skupiny nalezeno!"
 
-#: nscd/grpcache.c:463 nscd/initgrcache.c:80
+#: nscd/grpcache.c:463 nscd/initgrcache.c:86
 #, c-format
 msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
 msgstr "Znovu se nahrává „%s“ do keše skupin!"
@@ -4236,7 +4231,7 @@ msgstr "nelze změnit současný pracovní adresář na „/“"
 msgid "Could not create log file"
 msgstr "Soubor s protokolem nelze vytvořit"
 
-#: nscd/nscd.c:355 nscd/nscd_stat.c:194
+#: nscd/nscd.c:355 nscd/nscd_stat.c:209
 #, c-format
 msgid "write incomplete"
 msgstr "neúplný zápis"
@@ -4251,7 +4246,7 @@ msgstr "zneplatněný ACK (potvrzení) nelze načíst"
 msgid "invalidation failed"
 msgstr "zneplatnění selhalo"
 
-#: nscd/nscd.c:417 nscd/nscd.c:442 nscd/nscd_stat.c:175
+#: nscd/nscd.c:417 nscd/nscd.c:442 nscd/nscd_stat.c:190
 #, c-format
 msgid "Only root is allowed to use this option!"
 msgstr "Tento přepínač je dostupný pouze superuživateli!"
@@ -4337,35 +4332,35 @@ msgstr "nelze získat název současného pracovního adresáře: %s, vypínám
 msgid "maximum file size for %s database too small"
 msgstr "maximální velikost souboru pro databázi %s je příliš malá"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:144
+#: nscd/nscd_stat.c:159
 #, c-format
 msgid "cannot write statistics: %s"
 msgstr "statistiku nelze zapsat: %s"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:159
+#: nscd/nscd_stat.c:174
 msgid "yes"
 msgstr "ano"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:160
+#: nscd/nscd_stat.c:175
 msgid "no"
 msgstr "ne"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:171
+#: nscd/nscd_stat.c:186
 #, c-format
 msgid "Only root or %s is allowed to use this option!"
 msgstr "Tento přepínač je dostupný pouze uživateli root nebo %s!"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:182
+#: nscd/nscd_stat.c:197
 #, c-format
 msgid "nscd not running!\n"
 msgstr "nscd neběží!\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:206
+#: nscd/nscd_stat.c:221
 #, c-format
 msgid "cannot read statistics data"
 msgstr "statistické údaje nelze načíst"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:209
+#: nscd/nscd_stat.c:224
 #, c-format
 msgid ""
 "nscd configuration:\n"
@@ -4376,28 +4371,28 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%15d úroveň ladění serveru\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:233
+#: nscd/nscd_stat.c:248
 #, c-format
 msgid "%3ud %2uh %2um %2lus server runtime\n"
 msgstr "%3ud %2uh %2um %2lus doba běhu serveru\n"
 
 # See nscd -g for indentation reasons
-#: nscd/nscd_stat.c:236
+#: nscd/nscd_stat.c:251
 #, c-format
 msgid "  %2uh %2um %2lus server runtime\n"
 msgstr "  %2uh %2um %2lus doba běhu serveru\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:238
+#: nscd/nscd_stat.c:253
 #, c-format
 msgid "    %2um %2lus server runtime\n"
 msgstr "    %2um %2lus doba běhu serveru\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:240
+#: nscd/nscd_stat.c:255
 #, c-format
 msgid "      %2lus server runtime\n"
 msgstr "      %2lus doba běhu serveru\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:242
+#: nscd/nscd_stat.c:257
 #, c-format
 msgid ""
 "%15d current number of threads\n"
@@ -4414,7 +4409,7 @@ msgstr ""
 "%15lu vnitřních restartů\n"
 "%15u počet znovunačtení\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:277
+#: nscd/nscd_stat.c:292
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4886,11 +4881,11 @@ msgstr "Regulární výraz je příliš velký"
 msgid "Unmatched ) or \\)"
 msgstr "Nepárová ) or \\)"
 
-#: posix/regcomp.c:673
+#: posix/regcomp.c:675
 msgid "No previous regular expression"
 msgstr "Předchozí regulární výraz neexistuje"
 
-#: posix/wordexp.c:1822
+#: posix/wordexp.c:1803
 msgid "parameter null or not set"
 msgstr "parametr je nullový nebo prázdný"
 
@@ -5087,43 +5082,43 @@ msgstr "Vstup s vysokou předností k dispozici"
 msgid "Device disconnected"
 msgstr "Zařízení odpojeno"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:139
+#: stdio-common/psiginfo.c:140
 msgid "Signal sent by kill()"
 msgstr "Signál zaslán pomocí kill()"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:142
+#: stdio-common/psiginfo.c:143
 msgid "Signal sent by sigqueue()"
 msgstr "Signál zaslán pomocí sigqueue()"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:145
+#: stdio-common/psiginfo.c:146
 msgid "Signal generated by the expiration of a timer"
 msgstr "Signál vznikl kvůli vypršení časovače"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:148
+#: stdio-common/psiginfo.c:149
 msgid "Signal generated by the completion of an asynchronous I/O request"
 msgstr "Signál vznikl kvůli dokončení asynchronního I/O požadavku"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:152
+#: stdio-common/psiginfo.c:153
 msgid "Signal generated by the arrival of a message on an empty message queue"
 msgstr "Signál vznikl kvůli zařízení zprávy do prázdné fronty zpráv"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:157
+#: stdio-common/psiginfo.c:158
 msgid "Signal sent by tkill()"
 msgstr "Signál zaslán pomocí tkill()"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:162
+#: stdio-common/psiginfo.c:163
 msgid "Signal generated by the completion of an asynchronous name lookup request"
 msgstr "Signál vznikl kvůli dokončení asynchronního požadavku na vyhledání jména"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:168
+#: stdio-common/psiginfo.c:169
 msgid "Signal generated by the completion of an I/O request"
 msgstr "Signál vznikl kvůli dokončení I/O požadavku"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:174
+#: stdio-common/psiginfo.c:175
 msgid "Signal sent by the kernel"
 msgstr "Signál zaslán jádrem"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:198
+#: stdio-common/psiginfo.c:199
 #, c-format
 msgid "Unknown signal %d\n"
 msgstr "Neznámý signál %d\n"
@@ -5156,14 +5151,14 @@ msgid "Unknown signal %d"
 msgstr "Neznámý signál %d"
 
 #: sunrpc/auth_unix.c:112 sunrpc/clnt_tcp.c:124 sunrpc/clnt_udp.c:139
-#: sunrpc/clnt_unix.c:125 sunrpc/svc_tcp.c:189 sunrpc/svc_tcp.c:234
-#: sunrpc/svc_udp.c:161 sunrpc/svc_unix.c:189 sunrpc/svc_unix.c:230
+#: sunrpc/clnt_unix.c:125 sunrpc/svc_tcp.c:189 sunrpc/svc_tcp.c:233
+#: sunrpc/svc_udp.c:161 sunrpc/svc_unix.c:189 sunrpc/svc_unix.c:229
 #: sunrpc/xdr.c:628 sunrpc/xdr.c:788 sunrpc/xdr_array.c:102
 #: sunrpc/xdr_rec.c:153 sunrpc/xdr_ref.c:79
 msgid "out of memory\n"
 msgstr "nedostatek paměti\n"
 
-#: sunrpc/auth_unix.c:350
+#: sunrpc/auth_unix.c:349
 msgid "auth_unix.c: Fatal marshalling problem"
 msgstr "auth_unix.c: Fatální chyba marshallingu"
 
@@ -5302,23 +5297,23 @@ msgstr "pmap_getmaps.c: problém s RPC"
 msgid "Cannot register service"
 msgstr "Službu nelze registrovat"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:245
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:244
 msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
 msgstr "Soket pro všesměrové rpc vysílání nelze vytvořit"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:252
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:251
 msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
 msgstr "Volbu SO_BROADCAST pro soket nelze nastavit"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:304
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:303
 msgid "Cannot send broadcast packet"
 msgstr "Všesměrový paket nelze poslat"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:329
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:328
 msgid "Broadcast poll problem"
 msgstr "Problém při volání poll pro všesměrové vysílání"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:342
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:341
 msgid "Cannot receive reply to broadcast"
 msgstr "Odpověď na všesměrové vysílání nepřišla"
 
@@ -7259,6 +7254,12 @@ msgstr "příliš mnoho nebo příliš dlouhé zkratky časového pásma"
 msgid "%s: Can't create directory %s: %s"
 msgstr "%s: Adresář %s nelze vytvořit: %s"
 
+#~ msgid "no definition of `UNDEFINED'"
+#~ msgstr "chybí definice symbolu „UNDEFINED“"
+
+#~ msgid "non-symbolic character value should not be used"
+#~ msgstr "hodnota nesymbolického znaku by neměla být používána"
+
 #~ msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
 #~ msgstr "soket nelze nastavit na uzavření při spuštění, %s, vypínám paranoidní režim"
 
diff --git a/po/de.po b/po/de.po
index 10f52f1..2ac17b8 100644
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -6,9 +6,9 @@ 
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: GNU libc 2.25.90\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-25 12:32+0530\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-11-02 15:52+0100\n"
+"Project-Id-Version: GNU libc 2.26.9000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-01-10 15:00+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-10 21:17+0100\n"
 "Last-Translator: Jochen Hein <jochen@jochen.org>\n"
 "Language-Team: German <translation-team-de@lists.sourceforge.net>\n"
 "Language: de\n"
@@ -145,9 +145,9 @@ msgstr ""
 "[AUSGABEDATEI [EINGABEDATEI]...]"
 
 #: catgets/gencat.c:229 debug/pcprofiledump.c:209 elf/ldconfig.c:308
-#: elf/pldd.c:252 elf/sln.c:77 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:408
-#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:277
-#: locale/programs/localedef.c:366 login/programs/pt_chown.c:89
+#: elf/pldd.c:252 elf/sln.c:77 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:405
+#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:275
+#: locale/programs/localedef.c:427 login/programs/pt_chown.c:89
 #: malloc/memusagestat.c:563 nss/getent.c:913 nss/makedb.c:369
 #: posix/getconf.c:503 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:61
 #, c-format
@@ -160,8 +160,8 @@ msgstr ""
 
 #: catgets/gencat.c:245 debug/pcprofiledump.c:225 debug/xtrace.sh:64
 #: elf/ldconfig.c:324 elf/ldd.bash.in:38 elf/pldd.c:268 elf/sotruss.sh:75
-#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:425 iconv/iconvconfig.c:396
-#: locale/programs/locale.c:294 locale/programs/localedef.c:392
+#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:422 iconv/iconvconfig.c:396
+#: locale/programs/locale.c:292 locale/programs/localedef.c:453
 #: login/programs/pt_chown.c:63 malloc/memusage.sh:71
 #: malloc/memusagestat.c:581 nscd/nscd.c:509 nss/getent.c:86 nss/makedb.c:385
 #: posix/getconf.c:485 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
@@ -177,9 +177,9 @@ msgstr ""
 "VERWENDBARKEIT FÜR EINEN ANGEGEBENEN ZWECK.\n"
 
 #: catgets/gencat.c:250 debug/pcprofiledump.c:230 debug/xtrace.sh:68
-#: elf/ldconfig.c:329 elf/pldd.c:273 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:430
-#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:299
-#: locale/programs/localedef.c:397 malloc/memusage.sh:75
+#: elf/ldconfig.c:329 elf/pldd.c:273 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:427
+#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:297
+#: locale/programs/localedef.c:458 malloc/memusage.sh:75
 #: malloc/memusagestat.c:586 nscd/nscd.c:514 nss/getent.c:91 nss/makedb.c:390
 #: posix/getconf.c:490
 #, c-format
@@ -190,7 +190,7 @@ msgstr "Implementiert von %s.\n"
 msgid "*standard input*"
 msgstr "*Standardeingabe*"
 
-#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:293
+#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:290
 #: nss/makedb.c:246
 #, c-format
 msgid "cannot open input file `%s'"
@@ -391,7 +391,7 @@ msgstr "Unbekanntes Betriebssystem"
 msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
 msgstr ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
 
-#: elf/cache.c:157 elf/ldconfig.c:1341
+#: elf/cache.c:157 elf/ldconfig.c:1332
 #, c-format
 msgid "Can't open cache file %s\n"
 msgstr "Kann die Cachedatei »%s« nicht öffnen\n"
@@ -431,49 +431,49 @@ msgstr "Ändern der Zugriffsrechte von »%s« auf %#o fehlgeschlagen"
 msgid "Renaming of %s to %s failed"
 msgstr "Umbenennen von »%s« auf »%s« ist fehlgeschlagen"
 
-#: elf/dl-close.c:397 elf/dl-open.c:478
+#: elf/dl-close.c:399 elf/dl-open.c:425
 msgid "cannot create scope list"
 msgstr "Kann die Scope-Liste nicht erzeugen"
 
-#: elf/dl-close.c:837
+#: elf/dl-close.c:839
 msgid "shared object not open"
 msgstr "Das Shared-Object ist nicht geöffnet"
 
-#: elf/dl-deps.c:112
+#: elf/dl-deps.c:111
 msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
 msgstr "DST ist in SUID/GUID-Programmen nicht erlaubt"
 
 # XXX
-#: elf/dl-deps.c:125
+#: elf/dl-deps.c:124
 msgid "empty dynamic string token substitution"
 msgstr "Leere Ersetzung des dynamischen String Token"
 
 # XXX
-#: elf/dl-deps.c:131
+#: elf/dl-deps.c:130
 #, c-format
 msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
 msgstr "Aufgrund der leeren dynamischen Zeichenketten Token-Substitution kann das Hilfsmittel »%s« nicht geladen werden\n"
 
-#: elf/dl-deps.c:467
+#: elf/dl-deps.c:442
 msgid "cannot allocate dependency list"
 msgstr "Nicht genügend Hauptspeicher für die Abhängigkeitsliste verfügbar"
 
-#: elf/dl-deps.c:504 elf/dl-deps.c:564
+#: elf/dl-deps.c:479 elf/dl-deps.c:539
 msgid "cannot allocate symbol search list"
 msgstr "Nicht genügend Hauptspeicher für Symbol-Suchliste verfügbar"
 
-#: elf/dl-deps.c:544
+#: elf/dl-deps.c:519
 msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
 msgstr "Bei LD_TRACE_PRELINKING ist filtern nicht unterstützt"
 
-#: elf/dl-error-skeleton.c:87
-msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
-msgstr "Fehler des dynamischen Linkers!"
-
-#: elf/dl-error-skeleton.c:136
+#: elf/dl-error-skeleton.c:80
 msgid "error while loading shared libraries"
 msgstr "Fehler beim Laden der Shared Libraries"
 
+#: elf/dl-error-skeleton.c:113
+msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
+msgstr "Fehler des dynamischen Linkers!"
+
 #: elf/dl-fptr.c:88 sysdeps/hppa/dl-fptr.c:95
 msgid "cannot map pages for fdesc table"
 msgstr "Die Speicherseiten der »fdesc«-Tabelle können nicht gemappt werden"
@@ -486,146 +486,146 @@ msgstr "Die Speicherseiten der »fptr«-Tabelle können nicht gemappt werden"
 msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
 msgstr "interner Fehler: »symidx« außerhalb des möglichen Bereiches der »fptr«-Tabelle"
 
-#: elf/dl-hwcaps.c:191 elf/dl-hwcaps.c:203
+#: elf/dl-hwcaps.c:202 elf/dl-hwcaps.c:214
 msgid "cannot create capability list"
 msgstr "Kann die Capability-Liste nicht erstellen"
 
-#: elf/dl-load.c:412
+#: elf/dl-load.c:369
 msgid "cannot allocate name record"
 msgstr "Kann keinen Speicher für den Name-Record allozieren"
 
-#: elf/dl-load.c:497 elf/dl-load.c:613 elf/dl-load.c:696 elf/dl-load.c:815
+#: elf/dl-load.c:455 elf/dl-load.c:568 elf/dl-load.c:657 elf/dl-load.c:753
 msgid "cannot create cache for search path"
 msgstr "Kann den Cache für den Suchpfad nicht erstellen"
 
-#: elf/dl-load.c:588
+#: elf/dl-load.c:551
 msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
 msgstr "Kann die RUNPATH/RPATH-Kopie nicht erstellen"
 
-#: elf/dl-load.c:682
+#: elf/dl-load.c:644
 msgid "cannot create search path array"
 msgstr "Kann das Feld fpr den Suchpfad enicht erzeugen"
 
-#: elf/dl-load.c:888
+#: elf/dl-load.c:825
 msgid "cannot stat shared object"
 msgstr "Fehler beim »stat« des Shared Objects"
 
-#: elf/dl-load.c:965
+#: elf/dl-load.c:902
 msgid "cannot open zero fill device"
 msgstr "Kann das Device »Auffüllen mit Nullen« nicht öffnen"
 
-#: elf/dl-load.c:1012 elf/dl-load.c:2172
+#: elf/dl-load.c:949 elf/dl-load.c:2125
 msgid "cannot create shared object descriptor"
 msgstr "Kann keinen Deskriptor für das Shared Object erzeugen"
 
-#: elf/dl-load.c:1031 elf/dl-load.c:1556 elf/dl-load.c:1668
+#: elf/dl-load.c:968 elf/dl-load.c:1499 elf/dl-load.c:1611
 msgid "cannot read file data"
 msgstr "Kann die Datei-Daten nicht lesen"
 
 # XXX
-#: elf/dl-load.c:1071
+#: elf/dl-load.c:1014
 msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
 msgstr "Das Aligment des ELF Load-Kommandos ist nicht auf Seitengrenze"
 
 # XXX
-#: elf/dl-load.c:1078
+#: elf/dl-load.c:1021
 msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
 msgstr "ELF Load-Kommando Adresse/Offset ist nicht vernüftig aligned"
 
-#: elf/dl-load.c:1163
+#: elf/dl-load.c:1106
 msgid "object file has no loadable segments"
 msgstr "Die Object-Datei hat keine ladbaren Segmente"
 
-#: elf/dl-load.c:1172 elf/dl-load.c:1648
+#: elf/dl-load.c:1115 elf/dl-load.c:1591
 msgid "cannot dynamically load executable"
 msgstr "Kann das Programm nicht dynamisch Laden"
 
-#: elf/dl-load.c:1193
+#: elf/dl-load.c:1136
 msgid "object file has no dynamic section"
 msgstr "Die Objektdatei hat keine dynamischen Abschnitte"
 
-#: elf/dl-load.c:1216
+#: elf/dl-load.c:1159
 msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
 msgstr "Das Shared-Object kann nicht mittels »dlopen()« geladen werden"
 
-#: elf/dl-load.c:1229
+#: elf/dl-load.c:1172
 msgid "cannot allocate memory for program header"
 msgstr "Nicht genügend Speicher für den Programm-Header verfügbar"
 
-#: elf/dl-load.c:1245 elf/dl-open.c:195
+#: elf/dl-load.c:1188 elf/dl-open.c:193
 msgid "invalid caller"
 msgstr "Ungültiger Aufrufer"
 
-#: elf/dl-load.c:1268 elf/dl-load.h:130
+#: elf/dl-load.c:1211 elf/dl-load.h:130
 msgid "cannot change memory protections"
 msgstr "Kann den Speicherschutz nicht ändern"
 
-#: elf/dl-load.c:1288
+#: elf/dl-load.c:1231
 msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
 msgstr "Kann den Stack nicht ausführbar machen wie vom Shared Object verlangt"
 
-#: elf/dl-load.c:1301
+#: elf/dl-load.c:1244
 msgid "cannot close file descriptor"
 msgstr "Der Datei-Deskriptor kann nicht geschlossen werden"
 
-#: elf/dl-load.c:1556
+#: elf/dl-load.c:1499
 msgid "file too short"
 msgstr "Die Datei ist zu kurz"
 
-#: elf/dl-load.c:1591
+#: elf/dl-load.c:1534
 msgid "invalid ELF header"
 msgstr "Ungültiger ELF-Header"
 
-#: elf/dl-load.c:1603
+#: elf/dl-load.c:1546
 msgid "ELF file data encoding not big-endian"
 msgstr "ELF Datei Daten-Encoding ist nicht Big-Endian"
 
-#: elf/dl-load.c:1605
+#: elf/dl-load.c:1548
 msgid "ELF file data encoding not little-endian"
 msgstr "ELF Datei Daten-Encoding ist nicht Little-Endian"
 
 # XXX
-#: elf/dl-load.c:1609
+#: elf/dl-load.c:1552
 msgid "ELF file version ident does not match current one"
 msgstr "Die ELF Datei-Versionsidentifikation passt nicht zur aktuellen Identifikation"
 
-#: elf/dl-load.c:1613
+#: elf/dl-load.c:1556
 msgid "ELF file OS ABI invalid"
 msgstr "Das OS ABI der ELF Datei ist ungültig"
 
-#: elf/dl-load.c:1616
+#: elf/dl-load.c:1559
 msgid "ELF file ABI version invalid"
 msgstr "Die ABI-Version der ELF Datei ist ungültig"
 
-#: elf/dl-load.c:1619
+#: elf/dl-load.c:1562
 msgid "nonzero padding in e_ident"
 msgstr "nicht-nuller Füller in e_ident"
 
-#: elf/dl-load.c:1622
+#: elf/dl-load.c:1565
 msgid "internal error"
 msgstr "Interner Fehler"
 
-#: elf/dl-load.c:1629
+#: elf/dl-load.c:1572
 msgid "ELF file version does not match current one"
 msgstr "Die Version der ELF Datei passt nicht zur aktuellen Version"
 
-#: elf/dl-load.c:1637
+#: elf/dl-load.c:1580
 msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
 msgstr "Nur ET_DYN und ET_EXEC können geladen werden"
 
-#: elf/dl-load.c:1653
+#: elf/dl-load.c:1596
 msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
 msgstr "Die »phentsize« der ELF Datei hat nicht die erwartete Größe"
 
-#: elf/dl-load.c:2191
+#: elf/dl-load.c:2144
 msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
 msgstr "falsche ELF-Klasse: ELFCLASS64"
 
-#: elf/dl-load.c:2192
+#: elf/dl-load.c:2145
 msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
 msgstr "falsche ELF-Klasse: ELFCLASS32"
 
-#: elf/dl-load.c:2195
+#: elf/dl-load.c:2148
 msgid "cannot open shared object file"
 msgstr "Kann die Shared-Object-Datei nicht öffnen"
 
@@ -637,69 +637,69 @@ msgstr "Fehler beim Mappen des Shared Objects"
 msgid "cannot map zero-fill pages"
 msgstr "Kann die Zero-Fill Seiten nicht mappen"
 
-#: elf/dl-lookup.c:849
+#: elf/dl-lookup.c:834
 msgid "relocation error"
 msgstr "Fehler bei der Relozierung"
 
-#: elf/dl-lookup.c:875
+#: elf/dl-lookup.c:857
 msgid "symbol lookup error"
 msgstr "Fehler beim Nachschlagen des Symbols"
 
-#: elf/dl-open.c:102
+#: elf/dl-open.c:101
 msgid "cannot extend global scope"
 msgstr "Kann die globale Sichbarkeit nicht erweitern"
 
-#: elf/dl-open.c:528
+#: elf/dl-open.c:475
 msgid "TLS generation counter wrapped! Please report this."
 msgstr "Überlauf des TLS Gernerationen-Zählers. Bitte einen (englischen) Fehlerbericht mit »glibcbug« senden."
 
-#: elf/dl-open.c:592
+#: elf/dl-open.c:539
 msgid "invalid mode for dlopen()"
 msgstr "Ungültiger Mode für dlopen()"
 
-#: elf/dl-open.c:609
+#: elf/dl-open.c:556
 msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
 msgstr "Keine weiteren Namespaces for »dlmopen()« verfügbar"
 
-#: elf/dl-open.c:633
+#: elf/dl-open.c:580
 msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
 msgstr "Ungültiger Ziel-Namespace für dlmopen()"
 
-#: elf/dl-reloc.c:121
+#: elf/dl-reloc.c:120
 msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
 msgstr "Kein Speicher im statischen TLS-Block verfügbar"
 
-#: elf/dl-reloc.c:206
+#: elf/dl-reloc.c:205
 msgid "cannot make segment writable for relocation"
 msgstr "Kann das Segment nicht schreibbar machen zur Relokation"
 
-#: elf/dl-reloc.c:277
+#: elf/dl-reloc.c:276
 #, c-format
 msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
 msgstr "%s: Kein Speicher zum sichern des Relozierungsergebnisses für %s\n"
 
 # XXX
-#: elf/dl-reloc.c:293
+#: elf/dl-reloc.c:292
 msgid "cannot restore segment prot after reloc"
 msgstr "Kann den Segment-Schutz nach der Relozierung nicht wieder herstellen"
 
-#: elf/dl-reloc.c:324
+#: elf/dl-reloc.c:323
 msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
 msgstr "Kann den Speicherschutz nach Relozierung nicht ändern"
 
-#: elf/dl-sym.c:153
+#: elf/dl-sym.c:136
 msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
 msgstr "»RTLD_NEXT« wird in Code verwendet, der nicht dynamisch geladen ist"
 
-#: elf/dl-tls.c:940
+#: elf/dl-tls.c:931
 msgid "cannot create TLS data structures"
 msgstr "Kann keine TLS Datenstrukturen erzeugen"
 
-#: elf/dl-version.c:166
+#: elf/dl-version.c:148
 msgid "version lookup error"
 msgstr "Fehler beim Nachschlagen der Version"
 
-#: elf/dl-version.c:296
+#: elf/dl-version.c:279
 msgid "cannot allocate version reference table"
 msgstr "Nicht genügend Hauptspeicher für die Versions-Referenz-Tabelle verfügbar"
 
@@ -815,7 +815,7 @@ msgstr " (ÜBERSPRUNGEN)\n"
 msgid "Can't find %s"
 msgstr "%s ist nicht zu finden"
 
-#: elf/ldconfig.c:603 elf/ldconfig.c:776 elf/ldconfig.c:835 elf/ldconfig.c:869
+#: elf/ldconfig.c:603 elf/ldconfig.c:769 elf/ldconfig.c:825 elf/ldconfig.c:857
 #, c-format
 msgid "Cannot lstat %s"
 msgstr "Es ist nicht möglich, den Status (lstat()) der Datei %s zu lesen"
@@ -835,88 +835,88 @@ msgstr "Keinen Link angelegt, da »soname« für %s nicht zu finden ist"
 msgid "Can't open directory %s"
 msgstr "Kann das Verzeichnis »%s« nicht öffnen"
 
-#: elf/ldconfig.c:794 elf/ldconfig.c:856 elf/readlib.c:97
+#: elf/ldconfig.c:787 elf/ldconfig.c:845 elf/readlib.c:97
 #, c-format
 msgid "Input file %s not found.\n"
 msgstr "Die Eingabedatei %s wurde nicht gefunden.\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:801
+#: elf/ldconfig.c:794
 #, c-format
 msgid "Cannot stat %s"
 msgstr "Es ist nicht möglich, den Status (stat()) der Datei %s zu lesen"
 
-#: elf/ldconfig.c:952
+#: elf/ldconfig.c:939
 #, c-format
 msgid "libc5 library %s in wrong directory"
 msgstr "libc5-Bibliothek %s im falschen Verzeichnis"
 
-#: elf/ldconfig.c:955
+#: elf/ldconfig.c:942
 #, c-format
 msgid "libc6 library %s in wrong directory"
 msgstr "libc6-Bibliothek %s im falschen Verzeichnis"
 
-#: elf/ldconfig.c:958
+#: elf/ldconfig.c:945
 #, c-format
 msgid "libc4 library %s in wrong directory"
 msgstr "libc4-Bibliothek %s im falschen Verzeichnis"
 
-#: elf/ldconfig.c:986
+#: elf/ldconfig.c:973
 #, c-format
 msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
 msgstr "Die Bibliotheken »%s« und »%s« im Verzeichnis %s haben den gleichen soname, aber verschiedene Typen."
 
-#: elf/ldconfig.c:1095
+#: elf/ldconfig.c:1082
 #, c-format
 msgid "Warning: ignoring configuration file that cannot be opened: %s"
 msgstr "Warnung: ignoriere Datei, die nicht geöffnet werden kann: %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1161
+#: elf/ldconfig.c:1148
 #, c-format
 msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
 msgstr "%s:%u: fehlerhafte Syntax in der »hwcap«-Zeile"
 
-#: elf/ldconfig.c:1167
+#: elf/ldconfig.c:1154
 #, c-format
 msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
 msgstr "%s:%u: »hwcap«-Index %lu oberhalb des Maximums %u"
 
-#: elf/ldconfig.c:1174 elf/ldconfig.c:1182
+#: elf/ldconfig.c:1161 elf/ldconfig.c:1169
 #, c-format
 msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
 msgstr "%s:%u: Der »hwcap«-Index »%lu« ist bereits definiert durch »%s«"
 
-#: elf/ldconfig.c:1185
+#: elf/ldconfig.c:1172
 #, c-format
 msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
 msgstr "%s:%u: doppelter »hwcap« %lu %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1207
+#: elf/ldconfig.c:1194
 #, c-format
 msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
 msgstr "Für »-r« muß der absolute Name der Konfigurationsdatei angegeben werden"
 
-#: elf/ldconfig.c:1214 locale/programs/xmalloc.c:63 malloc/obstack.c:416
+#: elf/ldconfig.c:1201 locale/programs/xmalloc.c:63 malloc/obstack.c:416
 #: malloc/obstack.c:418 posix/getconf.c:458 posix/getconf.c:697
 #, c-format
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "Hauptspeicher erschöpft"
 
-#: elf/ldconfig.c:1246
+#: elf/ldconfig.c:1233
 #, c-format
 msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
 msgstr "%s:%u: Kann das Verzeichnis »%s« nicht lesen"
 
-#: elf/ldconfig.c:1290
+#: elf/ldconfig.c:1281
 #, c-format
 msgid "relative path `%s' used to build cache"
 msgstr "Der relative Pfad »%s« wird zum Erstellen des Caches verwendet"
 
-#: elf/ldconfig.c:1320
+#: elf/ldconfig.c:1311
 #, c-format
 msgid "Can't chdir to /"
 msgstr "Wechsel in das Verzeichnis / nicht möglich"
 
-#: elf/ldconfig.c:1361
+#: elf/ldconfig.c:1352
 #, c-format
 msgid "Can't open cache file directory %s\n"
 msgstr "Kann das Cache-Verzeichnis »%s« nicht öffnen\n"
@@ -975,17 +975,17 @@ msgstr "Keine reguläre Datei"
 msgid "warning: you do not have execution permission for"
 msgstr "Warnung: Sie haben kein Ausführungsrecht für"
 
-#: elf/ldd.bash.in:182
+#: elf/ldd.bash.in:170
 msgid "\tnot a dynamic executable"
 msgstr "\tdas Programm ist nicht dynamisch gelinkt"
 
 # XXX need to look at source
-#: elf/ldd.bash.in:190
+#: elf/ldd.bash.in:178
 msgid "exited with unknown exit code"
 msgstr "mit unbekanntem Returncode beendet"
 
 # XXX again, looks like a dynamically created string
-#: elf/ldd.bash.in:195
+#: elf/ldd.bash.in:183
 msgid "error: you do not have read permission for"
 msgstr "Fehler: Sie haben keine Leseberechtigung für"
 
@@ -1352,12 +1352,12 @@ msgstr "»%s« ist keine gültige Profiledaten-Datei für »%s«"
 msgid "cannot allocate symbol data"
 msgstr "Nicht genügend Hauptspeicher für Symboldaten verfügbar"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:448
+#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:445
 #, c-format
 msgid "cannot open output file"
 msgstr "Kann die Ausgabedatei nicht öffnen"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:311
+#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:308
 #, c-format
 msgid "error while closing input `%s'"
 msgstr "Fehler beim Schließen der Eingabedatei »%s«"
@@ -1367,18 +1367,18 @@ msgstr "Fehler beim Schließen der Eingabedatei »%s«"
 msgid "illegal input sequence at position %Zd"
 msgstr "ungültige Eingabe-Sequenz an der Stelle %Zd"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:454 iconv/iconv_prog.c:539
+#: iconv/iconv_charmap.c:454 iconv/iconv_prog.c:536
 #, c-format
 msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
 msgstr "unvollständige Zeichen- oder Shift-Folge am Ende des Puffers"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:499 iconv/iconv_charmap.c:535 iconv/iconv_prog.c:582
-#: iconv/iconv_prog.c:618
+#: iconv/iconv_charmap.c:499 iconv/iconv_charmap.c:535 iconv/iconv_prog.c:579
+#: iconv/iconv_prog.c:615
 #, c-format
 msgid "error while reading the input"
 msgstr "Fehler beim Lesen der Eingabe"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:517 iconv/iconv_prog.c:600
+#: iconv/iconv_charmap.c:517 iconv/iconv_prog.c:597
 #, c-format
 msgid "unable to allocate buffer for input"
 msgstr "Fehler beim Allozieren des Puffers für die Eingabe"
@@ -1403,7 +1403,7 @@ msgstr "Informationen:"
 msgid "list all known coded character sets"
 msgstr "Alle bekannten Zeichensatz-Kodierungen ausgeben"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:123
+#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:120
 msgid "Output control:"
 msgstr "Ausgabesteuerung:"
 
@@ -1412,8 +1412,8 @@ msgid "omit invalid characters from output"
 msgstr "Ungültige Zeichen von der Ausgabe ausgelassen"
 
 #: iconv/iconv_prog.c:66 iconv/iconvconfig.c:128
-#: locale/programs/localedef.c:116 locale/programs/localedef.c:118
-#: locale/programs/localedef.c:120 locale/programs/localedef.c:140
+#: locale/programs/localedef.c:113 locale/programs/localedef.c:115
+#: locale/programs/localedef.c:117 locale/programs/localedef.c:144
 #: malloc/memusagestat.c:56
 msgid "FILE"
 msgstr "DATEI"
@@ -1439,57 +1439,57 @@ msgstr "Kodierung von Dateien in eine andere Kodierung konvertieren."
 msgid "[FILE...]"
 msgstr "[Datei...]"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:233
+#: iconv/iconv_prog.c:230
 #, c-format
 msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
 msgstr "Konvertierung von »%s« und nach »%s« wird nicht unterstützt"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:238
+#: iconv/iconv_prog.c:235
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' is not supported"
 msgstr "Konvertierung von »%s« wird nicht unterstützt"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:245
+#: iconv/iconv_prog.c:242
 #, c-format
 msgid "conversion to `%s' is not supported"
 msgstr "Konvertierung nach »%s« wird nicht unterstützt"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:249
+#: iconv/iconv_prog.c:246
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
 msgstr "Konvertierung von »%s« nach »%s« wird nicht unterstützt"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:259
+#: iconv/iconv_prog.c:256
 #, c-format
 msgid "failed to start conversion processing"
 msgstr "Fehler beim Start der Konvertierung"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:357
+#: iconv/iconv_prog.c:354
 #, c-format
 msgid "error while closing output file"
 msgstr "Fehler beim Schließen der Ausgabedatei "
 
-#: iconv/iconv_prog.c:458
+#: iconv/iconv_prog.c:455
 #, c-format
 msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
 msgstr "Die Konvertierung wurde wegen Problemen bei der Ausgabe beendet"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:535
+#: iconv/iconv_prog.c:532
 #, c-format
 msgid "illegal input sequence at position %ld"
 msgstr "ungültige Eingabe-Sequenz an der Stelle %ld"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:543
+#: iconv/iconv_prog.c:540
 #, c-format
 msgid "internal error (illegal descriptor)"
 msgstr "interner Fehler (ungültiger Descriptor)"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:546
+#: iconv/iconv_prog.c:543
 #, c-format
 msgid "unknown iconv() error %d"
 msgstr "unbekannter iconv()-Fehler %d"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:791
+#: iconv/iconv_prog.c:786
 msgid ""
 "The following list contains all the coded character sets known. This does\n"
 "not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
@@ -1513,7 +1513,7 @@ msgstr "Schnell zu ladende Konfigurationsdatei für iconv-Module erzeugen."
 msgid "[DIR...]"
 msgstr "[Verzeichnis...]"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:126
+#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:123
 msgid "PATH"
 msgstr "PFAD"
 
@@ -1534,7 +1534,7 @@ msgstr "Suche nicht in den Standard-Verzeichnissen, sondern nur in den in der Ko
 msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
 msgstr "Verzeichnis-Argumente sind für --nostdlib erforderlich"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:341 locale/programs/localedef.c:287
+#: iconv/iconvconfig.c:341
 #, c-format
 msgid "no output file produced because warnings were issued"
 msgstr "Es wurde keine Ausgabedatei erzeugt, weil Warnungen ausgegeben wurden"
@@ -1544,7 +1544,7 @@ msgstr "Es wurde keine Ausgabedatei erzeugt, weil Warnungen ausgegeben wurden"
 msgid "while inserting in search tree"
 msgstr "Fehler beim Einfügen in den Suchbaum"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:1239
+#: iconv/iconvconfig.c:1238
 #, c-format
 msgid "cannot generate output file"
 msgstr "Die Ausgabedatei kann nicht angelegt werden"
@@ -1635,7 +1635,7 @@ msgstr "Unbekanntes Schlüsselwort »%s« in der Datei ».netrc«"
 msgid "Character out of range for UTF-8"
 msgstr "Das Zeichen ist außerhalb des gültigen Bereiches für UTF-8"
 
-#: locale/programs/charmap-dir.c:57
+#: locale/programs/charmap-dir.c:56
 #, c-format
 msgid "cannot read character map directory `%s'"
 msgstr "Das Verzeichnis »%s« der Zeichensatz-Definitionen kann nicht gelesen werden"
@@ -1645,915 +1645,900 @@ msgstr "Das Verzeichnis »%s« der Zeichensatz-Definitionen kann nicht gelesen w
 msgid "character map file `%s' not found"
 msgstr "Die Zeichensatzbeschreibungsdatei »%s« wurde nicht gefunden"
 
-#: locale/programs/charmap.c:195
+#: locale/programs/charmap.c:196
 #, c-format
 msgid "default character map file `%s' not found"
 msgstr "Die Default-Zeichensatzbeschreibung in der Datei »%s« wurde nicht gefunden"
 
-#: locale/programs/charmap.c:258
+#: locale/programs/charmap.c:265
 #, c-format
-msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
-msgstr ""
-"Zeichensatz-Definition »%s« ist zu ASCII nicht kompatibel, die Lokale ist\n"
-"nicht konform mit ISO C\n"
+msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant [--no-warnings=ascii]"
+msgstr "Zeichensatz-Definition »%s« ist zu ASCII nicht kompatibel, die Lokale ist nicht konform mit ISO C [--no-warnings=ascii]"
 
-#: locale/programs/charmap.c:337
+#: locale/programs/charmap.c:343
 #, c-format
 msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
 msgstr "%s: »<mb_cur_max>« muss größer als »<mb_cur_min>« sein\n"
 
-#: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
-#: locale/programs/repertoire.c:174
+#: locale/programs/charmap.c:363 locale/programs/charmap.c:380
+#: locale/programs/repertoire.c:173
 #, c-format
 msgid "syntax error in prolog: %s"
 msgstr "Syntaxfehler im Prolog: %s"
 
-#: locale/programs/charmap.c:358
+#: locale/programs/charmap.c:364
 msgid "invalid definition"
 msgstr "Ungültige Definition"
 
-#: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:131
-#: locale/programs/locfile.c:158 locale/programs/repertoire.c:175
+#: locale/programs/charmap.c:381 locale/programs/locfile.c:131
+#: locale/programs/locfile.c:158 locale/programs/repertoire.c:174
 msgid "bad argument"
 msgstr "Das Argument ist ungültig"
 
-#: locale/programs/charmap.c:403
+#: locale/programs/charmap.c:408
 #, c-format
 msgid "duplicate definition of <%s>"
 msgstr "Doppelte Definition von »%s«"
 
-#: locale/programs/charmap.c:410
+#: locale/programs/charmap.c:415
 #, c-format
 msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
 msgstr "Der Wert für »%s« muss 1 oder größer sein"
 
-#: locale/programs/charmap.c:422
+#: locale/programs/charmap.c:427
 #, c-format
 msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
 msgstr "Der Wert von »%s« muss größer als der Wert von »%s« sein"
 
-#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:183
+#: locale/programs/charmap.c:450 locale/programs/repertoire.c:182
 #, c-format
 msgid "argument to <%s> must be a single character"
 msgstr "Das Argument für »<%s>« muss ein einzelnes Zeichen sein"
 
-#: locale/programs/charmap.c:471
+#: locale/programs/charmap.c:476
 msgid "character sets with locking states are not supported"
 msgstr "Zeichensätze mit Umschalt-Stati sind nicht unterstützt"
 
-#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
-#: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
-#: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
-#: locale/programs/charmap.c:815
+#: locale/programs/charmap.c:503 locale/programs/charmap.c:557
+#: locale/programs/charmap.c:589 locale/programs/charmap.c:683
+#: locale/programs/charmap.c:738 locale/programs/charmap.c:779
+#: locale/programs/charmap.c:820
 #, c-format
 msgid "syntax error in %s definition: %s"
 msgstr "Syntaxfehler in der »%s«-Definition: %s"
 
-#: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
-#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:230
+#: locale/programs/charmap.c:504 locale/programs/charmap.c:684
+#: locale/programs/charmap.c:780 locale/programs/repertoire.c:229
 msgid "no symbolic name given"
 msgstr "Kein symbolischer Name angegeben"
 
-#: locale/programs/charmap.c:553
+#: locale/programs/charmap.c:558
 msgid "invalid encoding given"
 msgstr "Ungültige Kodierung angegeben"
 
-#: locale/programs/charmap.c:562
+#: locale/programs/charmap.c:567
 msgid "too few bytes in character encoding"
 msgstr "Zu wenige Bytes in der Zeichenkodierung"
 
-#: locale/programs/charmap.c:564
+#: locale/programs/charmap.c:569
 msgid "too many bytes in character encoding"
 msgstr "Zu viele Bytes in der Zeichenkodierung"
 
-#: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
-#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:296
+#: locale/programs/charmap.c:591 locale/programs/charmap.c:739
+#: locale/programs/charmap.c:822 locale/programs/repertoire.c:295
 msgid "no symbolic name given for end of range"
 msgstr "Kein symbolischer Name für das Ende des Intervalles angegeben"
 
-#: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:528
-#: locale/programs/ld-collate.c:2626 locale/programs/ld-collate.c:3784
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2128 locale/programs/ld-ctype.c:2840
-#: locale/programs/ld-identification.c:399
-#: locale/programs/ld-measurement.c:215 locale/programs/ld-messages.c:298
-#: locale/programs/ld-monetary.c:740 locale/programs/ld-name.c:264
-#: locale/programs/ld-numeric.c:326 locale/programs/ld-paper.c:214
-#: locale/programs/ld-telephone.c:278 locale/programs/ld-time.c:947
-#: locale/programs/repertoire.c:313
+#: locale/programs/charmap.c:615 locale/programs/ld-address.c:524
+#: locale/programs/ld-collate.c:2616 locale/programs/ld-collate.c:3774
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2117 locale/programs/ld-ctype.c:2829
+#: locale/programs/ld-identification.c:397
+#: locale/programs/ld-measurement.c:213 locale/programs/ld-messages.c:295
+#: locale/programs/ld-monetary.c:748 locale/programs/ld-name.c:262
+#: locale/programs/ld-numeric.c:325 locale/programs/ld-paper.c:212
+#: locale/programs/ld-telephone.c:276 locale/programs/ld-time.c:934
+#: locale/programs/repertoire.c:312
 #, c-format
 msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
 msgstr "%1$s: Die Definition ist nicht durch »END %1$s« abgeschlossen"
 
-#: locale/programs/charmap.c:643
+#: locale/programs/charmap.c:648
 msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
 msgstr "Nur »WIDTH«-Definitionen dürfen nach einer »CHARMAP«-Definition folgen"
 
-#: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
+#: locale/programs/charmap.c:656 locale/programs/charmap.c:719
 #, c-format
 msgid "value for %s must be an integer"
 msgstr "Der Wert für »%s« muss eine Ganzzahl sein"
 
-#: locale/programs/charmap.c:842
+#: locale/programs/charmap.c:847
 #, c-format
 msgid "%s: error in state machine"
 msgstr "%s: Fehler im (intern verwendeten) endlichen Automaten"
 
-#: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:544
-#: locale/programs/ld-collate.c:2623 locale/programs/ld-collate.c:3977
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2125 locale/programs/ld-ctype.c:2857
-#: locale/programs/ld-identification.c:415
-#: locale/programs/ld-measurement.c:231 locale/programs/ld-messages.c:314
-#: locale/programs/ld-monetary.c:756 locale/programs/ld-name.c:280
-#: locale/programs/ld-numeric.c:342 locale/programs/ld-paper.c:230
-#: locale/programs/ld-telephone.c:294 locale/programs/ld-time.c:963
-#: locale/programs/locfile.c:1000 locale/programs/repertoire.c:324
+#: locale/programs/charmap.c:855 locale/programs/ld-address.c:540
+#: locale/programs/ld-collate.c:2613 locale/programs/ld-collate.c:3967
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2114 locale/programs/ld-ctype.c:2846
+#: locale/programs/ld-identification.c:413
+#: locale/programs/ld-measurement.c:229 locale/programs/ld-messages.c:311
+#: locale/programs/ld-monetary.c:764 locale/programs/ld-name.c:278
+#: locale/programs/ld-numeric.c:341 locale/programs/ld-paper.c:228
+#: locale/programs/ld-telephone.c:292 locale/programs/ld-time.c:950
+#: locale/programs/locfile.c:997 locale/programs/repertoire.c:323
 #, c-format
 msgid "%s: premature end of file"
 msgstr "%s: Unerwartetes Ende der Datei"
 
-#: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
+#: locale/programs/charmap.c:874 locale/programs/charmap.c:885
 #, c-format
 msgid "unknown character `%s'"
 msgstr "unbekanntes Zeichen »%s«"
 
 # XXX translator comment
-#: locale/programs/charmap.c:888
+#: locale/programs/charmap.c:893
 #, c-format
 msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
 msgstr "Die Anzahl der Bytes für die Byte-Sequenz am Beginn bzw. Ende des Bereichs passen nicht zueinander: %d vs %d"
 
-#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:2903
-#: locale/programs/repertoire.c:419
+#: locale/programs/charmap.c:998 locale/programs/ld-collate.c:2893
+#: locale/programs/repertoire.c:418
 msgid "invalid names for character range"
 msgstr "ungültige Namen für den Zeichenbereich"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:431
+#: locale/programs/charmap.c:1010 locale/programs/repertoire.c:430
 msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
 msgstr "Das hexadecimale Bereichsformat sollte nur Großbuchstben enthalten"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:449
+#: locale/programs/charmap.c:1028 locale/programs/repertoire.c:448
 #, c-format
 msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
 msgstr "<%s> und <%s> sind ungültige Namen für einen Zeichenbereich"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:456
+#: locale/programs/charmap.c:1034 locale/programs/repertoire.c:455
 msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
 msgstr "Das obere Ende des Intervalls ist kleiner als das untere Ende"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1087
+#: locale/programs/charmap.c:1092
 msgid "resulting bytes for range not representable."
 msgstr "Resultierende Bytes sind für den Bereich nicht darstellbar."
 
-#: locale/programs/ld-address.c:135 locale/programs/ld-collate.c:1565
-#: locale/programs/ld-ctype.c:431 locale/programs/ld-identification.c:133
-#: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
-#: locale/programs/ld-monetary.c:193 locale/programs/ld-name.c:94
-#: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
-#: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
+#: locale/programs/ld-address.c:133 locale/programs/ld-collate.c:1563
+#: locale/programs/ld-ctype.c:430 locale/programs/ld-identification.c:131
+#: locale/programs/ld-measurement.c:92 locale/programs/ld-messages.c:96
+#: locale/programs/ld-monetary.c:192 locale/programs/ld-name.c:93
+#: locale/programs/ld-numeric.c:97 locale/programs/ld-paper.c:89
+#: locale/programs/ld-telephone.c:92 locale/programs/ld-time.c:158
 #, c-format
 msgid "No definition for %s category found"
 msgstr "Keine Definition für die Kategorie %s gefunden"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:146 locale/programs/ld-address.c:184
-#: locale/programs/ld-address.c:202 locale/programs/ld-address.c:231
-#: locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:322
-#: locale/programs/ld-address.c:335 locale/programs/ld-identification.c:146
-#: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:205
-#: locale/programs/ld-monetary.c:249 locale/programs/ld-monetary.c:265
-#: locale/programs/ld-monetary.c:277 locale/programs/ld-name.c:105
-#: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
-#: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
-#: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
-#: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
-#: locale/programs/ld-time.c:196
+#: locale/programs/ld-address.c:144 locale/programs/ld-address.c:182
+#: locale/programs/ld-address.c:199 locale/programs/ld-address.c:228
+#: locale/programs/ld-address.c:300 locale/programs/ld-address.c:319
+#: locale/programs/ld-address.c:331 locale/programs/ld-identification.c:144
+#: locale/programs/ld-measurement.c:103 locale/programs/ld-monetary.c:204
+#: locale/programs/ld-monetary.c:258 locale/programs/ld-monetary.c:274
+#: locale/programs/ld-monetary.c:286 locale/programs/ld-name.c:104
+#: locale/programs/ld-name.c:141 locale/programs/ld-numeric.c:111
+#: locale/programs/ld-numeric.c:125 locale/programs/ld-paper.c:100
+#: locale/programs/ld-paper.c:109 locale/programs/ld-telephone.c:103
+#: locale/programs/ld-telephone.c:160 locale/programs/ld-time.c:174
+#: locale/programs/ld-time.c:195
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' not defined"
 msgstr "%s: Feld »%s« ist nicht definiert"
 
 # CHECKIT field mit "Eintrag" übersetzen? -ke-
-#: locale/programs/ld-address.c:158 locale/programs/ld-address.c:210
-#: locale/programs/ld-address.c:240 locale/programs/ld-address.c:278
-#: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
+#: locale/programs/ld-address.c:156 locale/programs/ld-address.c:207
+#: locale/programs/ld-address.c:237 locale/programs/ld-address.c:275
+#: locale/programs/ld-name.c:116 locale/programs/ld-telephone.c:115
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' must not be empty"
 msgstr "%s: Feld »%s« darf nicht leer sein"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:170
+#: locale/programs/ld-address.c:168
 #, c-format
 msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
 msgstr "%s: ungültige Escape-Sequenz »%%%c« im Feld »%s«"
 
 # XXX
-#: locale/programs/ld-address.c:221
+#: locale/programs/ld-address.c:218
 #, c-format
 msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
 msgstr "%s: »terminology« Sprach-Code »%s« nicht definiert"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:246
+#: locale/programs/ld-address.c:243
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' must not be defined"
 msgstr "%s: Feld »%s« darf nicht definiert sein"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:260 locale/programs/ld-address.c:289
+#: locale/programs/ld-address.c:257 locale/programs/ld-address.c:286
 #, c-format
 msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
 msgstr "%s: Sprachabkürzung »%s« ist nicht definiert"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:267 locale/programs/ld-address.c:295
-#: locale/programs/ld-address.c:329 locale/programs/ld-address.c:341
+#: locale/programs/ld-address.c:264 locale/programs/ld-address.c:292
+#: locale/programs/ld-address.c:325 locale/programs/ld-address.c:337
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
 msgstr "%s: der Wert »%s« stimmt nicht mit dem Wert »%s« überein"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:314
+#: locale/programs/ld-address.c:311
 #, c-format
 msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
 msgstr "%s: Der numerische Ländercode »%d« ist nicht gültig"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:436 locale/programs/ld-address.c:473
-#: locale/programs/ld-address.c:511 locale/programs/ld-ctype.c:2489
-#: locale/programs/ld-identification.c:311
-#: locale/programs/ld-measurement.c:198 locale/programs/ld-messages.c:267
-#: locale/programs/ld-monetary.c:495 locale/programs/ld-monetary.c:530
-#: locale/programs/ld-monetary.c:571 locale/programs/ld-name.c:237
-#: locale/programs/ld-numeric.c:218 locale/programs/ld-paper.c:197
-#: locale/programs/ld-telephone.c:253 locale/programs/ld-time.c:852
-#: locale/programs/ld-time.c:894
+#: locale/programs/ld-address.c:432 locale/programs/ld-address.c:469
+#: locale/programs/ld-address.c:507 locale/programs/ld-ctype.c:2478
+#: locale/programs/ld-identification.c:309
+#: locale/programs/ld-measurement.c:196 locale/programs/ld-messages.c:264
+#: locale/programs/ld-monetary.c:503 locale/programs/ld-monetary.c:538
+#: locale/programs/ld-monetary.c:579 locale/programs/ld-name.c:235
+#: locale/programs/ld-numeric.c:217 locale/programs/ld-paper.c:195
+#: locale/programs/ld-telephone.c:251 locale/programs/ld-time.c:839
+#: locale/programs/ld-time.c:881
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' declared more than once"
 msgstr "%s: Feld »%s« ist mehr als einmal deklariert"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:440 locale/programs/ld-address.c:478
-#: locale/programs/ld-identification.c:315 locale/programs/ld-messages.c:277
-#: locale/programs/ld-monetary.c:499 locale/programs/ld-monetary.c:534
-#: locale/programs/ld-name.c:241 locale/programs/ld-numeric.c:222
-#: locale/programs/ld-telephone.c:257 locale/programs/ld-time.c:746
-#: locale/programs/ld-time.c:815 locale/programs/ld-time.c:857
+#: locale/programs/ld-address.c:436 locale/programs/ld-address.c:474
+#: locale/programs/ld-identification.c:313 locale/programs/ld-messages.c:274
+#: locale/programs/ld-monetary.c:507 locale/programs/ld-monetary.c:542
+#: locale/programs/ld-name.c:239 locale/programs/ld-numeric.c:221
+#: locale/programs/ld-telephone.c:255 locale/programs/ld-time.c:733
+#: locale/programs/ld-time.c:802 locale/programs/ld-time.c:844
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in field `%s'"
 msgstr "%s: unbekanntes Zeichen im Feld »%s«"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:525 locale/programs/ld-collate.c:3782
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2837 locale/programs/ld-identification.c:396
-#: locale/programs/ld-measurement.c:212 locale/programs/ld-messages.c:296
-#: locale/programs/ld-monetary.c:738 locale/programs/ld-name.c:262
-#: locale/programs/ld-numeric.c:324 locale/programs/ld-paper.c:212
-#: locale/programs/ld-telephone.c:276 locale/programs/ld-time.c:945
+#: locale/programs/ld-address.c:521 locale/programs/ld-collate.c:3772
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2826 locale/programs/ld-identification.c:394
+#: locale/programs/ld-measurement.c:210 locale/programs/ld-messages.c:293
+#: locale/programs/ld-monetary.c:746 locale/programs/ld-name.c:260
+#: locale/programs/ld-numeric.c:323 locale/programs/ld-paper.c:210
+#: locale/programs/ld-telephone.c:274 locale/programs/ld-time.c:932
 #, c-format
 msgid "%s: incomplete `END' line"
 msgstr "%s: unvollständige »END«-Zeile"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:535 locale/programs/ld-collate.c:551
-#: locale/programs/ld-collate.c:603 locale/programs/ld-collate.c:899
-#: locale/programs/ld-collate.c:912 locale/programs/ld-collate.c:2592
-#: locale/programs/ld-collate.c:2613 locale/programs/ld-collate.c:3967
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1857 locale/programs/ld-ctype.c:2115
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2687 locale/programs/ld-ctype.c:2848
-#: locale/programs/ld-identification.c:406
-#: locale/programs/ld-measurement.c:222 locale/programs/ld-messages.c:305
-#: locale/programs/ld-monetary.c:747 locale/programs/ld-name.c:271
-#: locale/programs/ld-numeric.c:333 locale/programs/ld-paper.c:221
-#: locale/programs/ld-telephone.c:285 locale/programs/ld-time.c:954
+#: locale/programs/ld-address.c:531 locale/programs/ld-collate.c:550
+#: locale/programs/ld-collate.c:602 locale/programs/ld-collate.c:898
+#: locale/programs/ld-collate.c:911 locale/programs/ld-collate.c:2582
+#: locale/programs/ld-collate.c:2603 locale/programs/ld-collate.c:3957
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1846 locale/programs/ld-ctype.c:2104
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2676 locale/programs/ld-ctype.c:2837
+#: locale/programs/ld-identification.c:404
+#: locale/programs/ld-measurement.c:220 locale/programs/ld-messages.c:302
+#: locale/programs/ld-monetary.c:755 locale/programs/ld-name.c:269
+#: locale/programs/ld-numeric.c:332 locale/programs/ld-paper.c:219
+#: locale/programs/ld-telephone.c:283 locale/programs/ld-time.c:941
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error"
 msgstr "%s: Syntaxfehler"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:426
+#: locale/programs/ld-collate.c:425
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined in charmap"
 msgstr "»%.*s« ist in der Zeichen-Tabelle bereits definiert"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:435
+#: locale/programs/ld-collate.c:434
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
 msgstr "»%.*s« ist bereits im Repertoire definiert"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:442
+#: locale/programs/ld-collate.c:441
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
 msgstr "»%.*s« ist bereits als Sortiersymbol definiert"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:449
+#: locale/programs/ld-collate.c:448
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined as collating element"
 msgstr "»%.*s« ist bereits als Sortier-Element definiert"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:480 locale/programs/ld-collate.c:506
+#: locale/programs/ld-collate.c:479 locale/programs/ld-collate.c:505
 #, c-format
 msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
 msgstr "%s: Die Anweisungen »forward« und »backward« schließen sich aus"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:490 locale/programs/ld-collate.c:516
-#: locale/programs/ld-collate.c:532
+#: locale/programs/ld-collate.c:489 locale/programs/ld-collate.c:515
+#: locale/programs/ld-collate.c:531
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
 msgstr "%s: »%s« ist mehr als einmal in der Definition der Gewichtung %d genannt"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:588
+#: locale/programs/ld-collate.c:587
 #, c-format
 msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
 msgstr "%s: Zu viele Regeln, der erste Eintrag hat nur %d"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:624
+#: locale/programs/ld-collate.c:623
 #, c-format
 msgid "%s: not enough sorting rules"
 msgstr "%s: Nicht genügend viele Sortierregeln"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:789
+#: locale/programs/ld-collate.c:788
 #, c-format
 msgid "%s: empty weight string not allowed"
 msgstr "%s: Eine leere Zeichenkette als Sortierwichtung ist nicht erlaubt"
 
 # XXX
-#: locale/programs/ld-collate.c:884
+#: locale/programs/ld-collate.c:883
 #, c-format
 msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
 msgstr "%s: Sortierwichtungen müssen dieselbe Auslassung wie der Name verwenden"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:940
+#: locale/programs/ld-collate.c:939
 #, c-format
 msgid "%s: too many values"
 msgstr "%s: Zu viele Werte"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1060 locale/programs/ld-collate.c:1235
+#: locale/programs/ld-collate.c:1059 locale/programs/ld-collate.c:1234
 #, c-format
 msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
 msgstr "Die Reihenfolge von `%.*s' ist bereits bei %s:%Zu definiert"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1110
+#: locale/programs/ld-collate.c:1109
 #, c-format
 msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
 msgstr "%s: Das Start- und Ende-Symbol eines Bereiches muss jeweils für ein Zeichen stehen"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1137
+#: locale/programs/ld-collate.c:1136
 #, c-format
 msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
 msgstr "%s: Die Byte-Sequenz für das erste und letzte Zeichen müssen dieselbe Länge haben"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1179
+#: locale/programs/ld-collate.c:1178
 #, c-format
 msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
 msgstr "%s: Die Byte-Sequenz des ersten Zeichens der Sequenz ist nicht kleiner als die des letzten Zeichens"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1304
+#: locale/programs/ld-collate.c:1303
 #, c-format
 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
 msgstr "%s: Das Symbol für Auslassungen darf nicht unmittelbar auf »order_start« folgen"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1308
+#: locale/programs/ld-collate.c:1307
 #, c-format
 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
 msgstr "%s: Das Symbol für Auslassungen darf nicht unmittelbar vor »order_end« stehen"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1328 locale/programs/ld-ctype.c:1374
+#: locale/programs/ld-collate.c:1327 locale/programs/ld-ctype.c:1363
 #, c-format
 msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
 msgstr "»%s« und »%.*s« sind ungültige Namen für einen symbolischen Zeichenbereich"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1378 locale/programs/ld-collate.c:3718
+#: locale/programs/ld-collate.c:1377 locale/programs/ld-collate.c:3708
 #, c-format
 msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
 msgstr "%s: Die Sortierfolge für »%.*s« ist bereits definiert durch %s:%Zu"
 
 # CHECKIT -ke-
-#: locale/programs/ld-collate.c:1387
+#: locale/programs/ld-collate.c:1386
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' must be a character"
 msgstr "%s: »%s« muss ein einzelnes Zeichen sein"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1582
+#: locale/programs/ld-collate.c:1580
 #, c-format
 msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
 msgstr "%s: »position« muss entweder für einen speziellen Level in allen Abschnitten oder garnicht verwendet werden"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1607
+#: locale/programs/ld-collate.c:1604
 #, c-format
 msgid "symbol `%s' not defined"
 msgstr "Das Symbol »%s« ist nicht definiert"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1683 locale/programs/ld-collate.c:1789
+#: locale/programs/ld-collate.c:1680 locale/programs/ld-collate.c:1785
 #, c-format
 msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
 msgstr "Symbol »%s« hat dieselbe Kodierung wie"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1687 locale/programs/ld-collate.c:1793
+#: locale/programs/ld-collate.c:1684 locale/programs/ld-collate.c:1789
 #, c-format
 msgid "symbol `%s'"
 msgstr "Symbol »%s«"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1833
-#, c-format
-msgid "no definition of `UNDEFINED'"
-msgstr "Keine Definition für »UNDEFINED«"
-
-#: locale/programs/ld-collate.c:1862
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-collate.c:1852
 msgid "too many errors; giving up"
 msgstr "Zu viele Fehler; es wird abgebrochen"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2518 locale/programs/ld-collate.c:3906
+#: locale/programs/ld-collate.c:2508 locale/programs/ld-collate.c:3896
 #, c-format
 msgid "%s: nested conditionals not supported"
 msgstr "%s: Verschachtelte Bedingungen werden nicht unterstützt"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2536
+#: locale/programs/ld-collate.c:2526
 #, c-format
 msgid "%s: more than one 'else'"
 msgstr "%s: Mehr als ein »else« angegeben"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2711
+#: locale/programs/ld-collate.c:2701
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
 msgstr "%s: doppelte Definition von »%s«"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2747
+#: locale/programs/ld-collate.c:2737
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
 msgstr "%s: doppelte Deklaration des Abschnitts »%s«"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2883
+#: locale/programs/ld-collate.c:2873
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
 msgstr "%s: unbekanntes Zeichen im Namen des Sortiersymbols"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3012
+#: locale/programs/ld-collate.c:3002
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
 msgstr "%s: unbekanntes Zeichen in der Äquivalenz-Definition"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3023
+#: locale/programs/ld-collate.c:3013
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
 msgstr "%s: unbekanntes Zeichen in dem Wert der Äquivalenz-Definition"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3033
+#: locale/programs/ld-collate.c:3023
 #, c-format
 msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
 msgstr "%s: unbekanntes Symbol »%s« in der Äquivalent-Definition"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3042
+#: locale/programs/ld-collate.c:3032
 msgid "error while adding equivalent collating symbol"
 msgstr "Fehler beim Hinzufügen des äquivalenten Sortier-Symbols"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3080
+#: locale/programs/ld-collate.c:3070
 #, c-format
 msgid "duplicate definition of script `%s'"
 msgstr "Doppelte Definition des Skriptes »%s«"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3128
+#: locale/programs/ld-collate.c:3118
 #, c-format
 msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
 msgstr "%s: unbekannter Abschnittsname »%.*s«"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3157
+#: locale/programs/ld-collate.c:3147
 #, c-format
 msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
 msgstr "%s: Mehrfache Sortier-Definitionen zum Abschnitt »%s«"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3185
+#: locale/programs/ld-collate.c:3175
 #, c-format
 msgid "%s: invalid number of sorting rules"
 msgstr "%s: ungültige Anzahl von Sortierregeln"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3212
+#: locale/programs/ld-collate.c:3202
 #, c-format
 msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
 msgstr "%s: Mehrere Sortier-Definierionen für einen namenlosen Abschnitt"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3267 locale/programs/ld-collate.c:3397
-#: locale/programs/ld-collate.c:3760
+#: locale/programs/ld-collate.c:3257 locale/programs/ld-collate.c:3387
+#: locale/programs/ld-collate.c:3750
 #, c-format
 msgid "%s: missing `order_end' keyword"
 msgstr "%s: Das Schlüsselwort »order_end« fehlt"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3330
+#: locale/programs/ld-collate.c:3320
 #, c-format
 msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
 msgstr "%s: Die Sortierfolge für das Sortiersymbol »%.*s« ist noch nicht festgelegt"
 
 # Hat hier jemand eine bessere Übersetzung? -- jh
 # Leider nein. Ich würde es nur groß schreiben und auch im folgenden üs. ke
-#: locale/programs/ld-collate.c:3348
+#: locale/programs/ld-collate.c:3338
 #, c-format
 msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
 msgstr "%s: Sortierfolge für das Sortier-Element »%.*s« ist noch nicht definiert"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3359
+#: locale/programs/ld-collate.c:3349
 #, c-format
 msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
 msgstr "%s: es ist nicht möglich, nach %.*s neu zu sortieren: Symbol ist unbekannt"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3411 locale/programs/ld-collate.c:3772
+#: locale/programs/ld-collate.c:3401 locale/programs/ld-collate.c:3762
 #, c-format
 msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
 msgstr "%s: Das Schlüsselwort »reorder-end« fehlt"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3445 locale/programs/ld-collate.c:3643
+#: locale/programs/ld-collate.c:3435 locale/programs/ld-collate.c:3633
 #, c-format
 msgid "%s: section `%.*s' not known"
 msgstr "%s: Abschnitt »%.*s« ist nicht bekannt"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3510
+#: locale/programs/ld-collate.c:3500
 #, c-format
 msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
 msgstr "%s: fehlerhaftes Symbol »%.*s«"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3706
+#: locale/programs/ld-collate.c:3696
 #, c-format
 msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
 msgstr "%s: »%s« kann nicht am Ende eines Auslassungsbereiches stehen"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3756
+#: locale/programs/ld-collate.c:3746
 #, c-format
 msgid "%s: empty category description not allowed"
 msgstr "%s: Eine leere Kategorie-Beschreibung ist nicht erlaubt"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3775
+#: locale/programs/ld-collate.c:3765
 #, c-format
 msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
 msgstr "%s: Das Schlüsselwort »reorder-sections-end« fehlt"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3939
+#: locale/programs/ld-collate.c:3929
 #, c-format
 msgid "%s: '%s' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
 msgstr "%s: »%s« ohne zugehöriges »ifdef« oder »ifndef«"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3957
+#: locale/programs/ld-collate.c:3947
 #, c-format
 msgid "%s: 'endif' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
 msgstr "%s: »endif« ohne zugehöriges »ifdef« oder »ifndef«"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:450
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:448
 msgid "No character set name specified in charmap"
 msgstr "In der Zeichentabelle fehlt der Zeichensatzname"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:479
+#: locale/programs/ld-ctype.c:476
 #, c-format
 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
 msgstr "Das Zeichen L'\\\\u%0*x' in der Zeichenklasse »%s« muss auch in der Zeichenklasse »%s« enthalten sein"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:494
+#: locale/programs/ld-ctype.c:490
 #, c-format
 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
 msgstr "Das Zeichen L'\\\\u%0*x' in der Zeichenklasse »%s« darf nicht in der Zeichenklasse »%s« enthalten sein"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:508 locale/programs/ld-ctype.c:566
+#: locale/programs/ld-ctype.c:504 locale/programs/ld-ctype.c:560
 #, c-format
 msgid "internal error in %s, line %u"
 msgstr "Interner Fehler in der Datei »%s«, Zeile %u"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:537
+#: locale/programs/ld-ctype.c:532
 #, c-format
 msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
 msgstr "Das Zeichen »%s« in der Klasse »%s« muss auch in der Klasse »%s« enthalten sein"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:553
+#: locale/programs/ld-ctype.c:547
 #, c-format
 msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
 msgstr "Das Zeichen »%s« in der Klasse »%s« darf nicht in der Klasse »%s« enthalten sein"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:583 locale/programs/ld-ctype.c:621
+#: locale/programs/ld-ctype.c:576 locale/programs/ld-ctype.c:611
 #, c-format
 msgid "<SP> character not in class `%s'"
 msgstr "Das Zeichen »<SP>« ist nicht in der Klasse »%s« enthalten"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:595 locale/programs/ld-ctype.c:632
+#: locale/programs/ld-ctype.c:587 locale/programs/ld-ctype.c:621
 #, c-format
 msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
 msgstr "Das Zeichen »<SP>« darf nicht in der Klasse »%s« enthalten sein"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:610
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:601
 msgid "character <SP> not defined in character map"
 msgstr "Das Zeichen »<SP>« ist in der Zeichen-Definition nicht enthalten"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:746
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:735
 msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
 msgstr "Die »digit«-Kategorie hat keine Gruppe von zehn Einträgen"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:795
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:784
 msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
 msgstr "Keine Eingabe-Ziffern angegeben und keine der Standardnamen in der Zeichensatztabelle vorhanden"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:860
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:849
 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
 msgstr "Einige in »outdigit« verwendete Zeichen sind nicht in der Zeichensatztabelle verfügbar"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:877
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:866
 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
 msgstr "Einige in »outdigit« verwendete Zeichen sind nicht im Repertoire verfügbar"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1142
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1131
 #, c-format
 msgid "character class `%s' already defined"
 msgstr "Die Zeichenklasse »%s« ist bereits definiert"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1148
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1137
 #, c-format
 msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
 msgstr "Limit der Implementation: Es sind nicht mehr als %Zd Zeichen-Klassen erlaubt"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1174
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1163
 #, c-format
 msgid "character map `%s' already defined"
 msgstr "Die Zeichensatzbeschreibung »%s« ist bereits definiert"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1180
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1169
 #, c-format
 msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
 msgstr "Limit der Implementation: Es sind nicht mehr als %d Zeichen-Maps erlaubt"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1445 locale/programs/ld-ctype.c:1570
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1676 locale/programs/ld-ctype.c:2352
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3324
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1434 locale/programs/ld-ctype.c:1559
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1665 locale/programs/ld-ctype.c:2341
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3299
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
 msgstr "%s: Feld »%s« beinhaltet nicht genau 10 Einträge"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1473 locale/programs/ld-ctype.c:2047
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1462 locale/programs/ld-ctype.c:2036
 #, c-format
 msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
 msgstr "Endwert <U%0*X> des Bereiches ist kleiner als der Startwert <U%0*X>"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1600
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1589
 msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
 msgstr "Start- und Endezeichenfolge des Bereiches müssen dieselbe Länge haben"
 
 # XXX
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1607
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1596
 msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
 msgstr "Der Endwert der Zeichenfolge ist kleiner als der Startwert"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1967 locale/programs/ld-ctype.c:2018
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1956 locale/programs/ld-ctype.c:2007
 msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
 msgstr "Unerwartetes Ende der Definition »translit_ignore«"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1973 locale/programs/ld-ctype.c:2024
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2066
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1962 locale/programs/ld-ctype.c:2013
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2055
 msgid "syntax error"
 msgstr "Syntaxfehler"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2199
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2188
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
 msgstr "%s: Syntaxfehler in der Definition einer neuen Zeichenklasse"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2214
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2203
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
 msgstr "%s: Syntaxfehler in der Definition eines neuen Zeichensatzes"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2374
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2363
 msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
 msgstr "Ein Auslassungsbereich muss von zwei Operanden vom selben Typ begrenzt sein"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2383
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2372
 msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
 msgstr "Mit symbolischen Namen als Bereichsgrenzen darf das absolute Auslassungssymbol »...« nicht verwendet werden"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2398
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2387
 msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
 msgstr "Mit UCS Bereichswerten muss die hexadezimale, symbolische Auslassung »..« verwendet werden"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2412
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2401
 msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
 msgstr "Mit Zeichencodes als Bereichsgrenzen muss die absolute Auslassung »...« verwendet werden"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2563
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2552
 #, c-format
 msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
 msgstr "Mehrfache Definition des Eintrages »%s«"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2649 locale/programs/ld-ctype.c:2793
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2638 locale/programs/ld-ctype.c:2782
 #, c-format
 msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
 msgstr "%s: »translit_start«-Abschnitt endet nicht mit »translit_end«"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2744
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2733
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
 msgstr "%s: doppelte »default_missing«-Definition"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2749
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2738
 msgid "previous definition was here"
 msgstr "Die frühere Definition war hier"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2771
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2760
 #, c-format
 msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
 msgstr "%s: keine darstellbare Definition für »default_missing« gefunden"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2889 locale/programs/ld-ctype.c:2986
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3006 locale/programs/ld-ctype.c:3027
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3048 locale/programs/ld-ctype.c:3069
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3090 locale/programs/ld-ctype.c:3130
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3151 locale/programs/ld-ctype.c:3216
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3258 locale/programs/ld-ctype.c:3283
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2877 locale/programs/ld-ctype.c:2973
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2992 locale/programs/ld-ctype.c:3012
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3032 locale/programs/ld-ctype.c:3052
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3072 locale/programs/ld-ctype.c:3111
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3131 locale/programs/ld-ctype.c:3195
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3236 locale/programs/ld-ctype.c:3259
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
 msgstr "%s: Das Zeichen »%s« ist nicht definiert, wird aber als Vorgabewert benötigt"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2894 locale/programs/ld-ctype.c:2991
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3011 locale/programs/ld-ctype.c:3032
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3053 locale/programs/ld-ctype.c:3074
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3095 locale/programs/ld-ctype.c:3135
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3156 locale/programs/ld-ctype.c:3221
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2882 locale/programs/ld-ctype.c:2978
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2997 locale/programs/ld-ctype.c:3017
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3037 locale/programs/ld-ctype.c:3057
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3077 locale/programs/ld-ctype.c:3116
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3136 locale/programs/ld-ctype.c:3200
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
 msgstr "%s: Das Zeichen »%s« in der Zeichensatztabelle kann nicht mit einem Byte dargestellt werden"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3265 locale/programs/ld-ctype.c:3290
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3242 locale/programs/ld-ctype.c:3265
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
 msgstr "%s: Das Zeichen »%s« wird als Vorgabewert benötigt, kann aber nicht mit einem Byte dargestellt werdeb"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3346
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3321
 msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
 msgstr "Keine Ausgabe-Ziffern definiert und keine der Standardnamen in der Zeichensatztabelle enthalten"
 
 # XXX
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3595
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3570
 #, c-format
 msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
 msgstr "%s: Daten zur Lransliteration zur Lokale »%s« sind nicht verfügbar"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3695
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3669
 #, c-format
-msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
-msgstr "%s: Tabelle für Klasse »%s«: %lu Bytes\n"
+msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes"
+msgstr "%s: Tabelle für Klasse »%s«: %lu Bytes"
 
 # XXX in den Source sehen
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3760
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3733
 #, c-format
-msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
-msgstr "%s: Tabelle zur Map »%s«: %lu Bytes\n"
+msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes"
+msgstr "%s: Tabelle zur Map »%s«: %lu Bytes"
 
 # XXX
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3885
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3857
 #, c-format
-msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
-msgstr "%s: Tabelle für Breite: %lu Bytes\n"
+msgid "%s: table for width: %lu bytes"
+msgstr "%s: Tabelle für Breite: %lu Bytes"
 
 # XXX
-#: locale/programs/ld-identification.c:175
+#: locale/programs/ld-identification.c:173
 #, c-format
 msgid "%s: no identification for category `%s'"
 msgstr "%s: Keine Identifikation für Kategorie »%s«"
 
 # XXX
-#: locale/programs/ld-identification.c:199
+#: locale/programs/ld-identification.c:197
 #, c-format
 msgid "%s: unknown standard `%s' for category `%s'"
 msgstr "%s: unbekannter Standard »%s« für Kategorie »%s«"
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:382
+#: locale/programs/ld-identification.c:380
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate category version definition"
 msgstr "%s: doppelte Kategorie-Version-Definition"
 
-#: locale/programs/ld-measurement.c:113
+#: locale/programs/ld-measurement.c:111
 #, c-format
 msgid "%s: invalid value for field `%s'"
 msgstr "%s: ungültiger Wert für das Feld »%s«"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
+#: locale/programs/ld-messages.c:113 locale/programs/ld-messages.c:146
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' undefined"
 msgstr "%s: Feld »%s« ist nicht definiert"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
-#: locale/programs/ld-monetary.c:255 locale/programs/ld-numeric.c:118
+#: locale/programs/ld-messages.c:119 locale/programs/ld-messages.c:152
+#: locale/programs/ld-monetary.c:264 locale/programs/ld-numeric.c:117
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
 msgstr "%s: Der Wert für das Feld »%s« darf nicht leer sein"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
+#: locale/programs/ld-messages.c:135 locale/programs/ld-messages.c:168
 #, c-format
 msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
 msgstr "%s: kein gültiger regulärer Ausdruck für das Feld »%s«: %s"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:223
+#: locale/programs/ld-monetary.c:228
 #, c-format
 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
 msgstr "%s: Der Wert im Feld »int_curr_symbol« hat eine falsche Länge"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:236
+#: locale/programs/ld-monetary.c:245
 #, c-format
-msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
-msgstr "%s: Der Wert im Feld »int_curr_symbol« gehört nicht zu einem gültigen Namen in ISO 4217"
+msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217 [--no-warnings=intcurrsym]"
+msgstr "%s: Der Wert im Feld »int_curr_symbol« gehört nicht zu einem gültigen Namen in ISO 4217 [--no-warnings=intcurrsym]"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:284 locale/programs/ld-monetary.c:314
+#: locale/programs/ld-monetary.c:293 locale/programs/ld-monetary.c:322
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
 msgstr "%s: Der Wert für das Feld »%s« muss im Bereich von %d...%d sein"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:541 locale/programs/ld-numeric.c:229
+#: locale/programs/ld-monetary.c:549 locale/programs/ld-numeric.c:228
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
 msgstr "%s: Das Argument zu »%s« muss ein einzelnes Zeichen sein"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:638 locale/programs/ld-numeric.c:273
+#: locale/programs/ld-monetary.c:646 locale/programs/ld-numeric.c:272
 #, c-format
 msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
 msgstr "%s: »-1« muss der letzte Eintrag im »%s«-Feld sein"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:660 locale/programs/ld-numeric.c:290
+#: locale/programs/ld-monetary.c:668 locale/programs/ld-numeric.c:289
 #, c-format
 msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
 msgstr "%s: Der Wert für den Eintrag »%s« muss kleiner als 127 sein."
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:706
+#: locale/programs/ld-monetary.c:714
 msgid "conversion rate value cannot be zero"
 msgstr "Der Umrechnungsfaktor darf nicht Null sein"
 
-#: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
-#: locale/programs/ld-telephone.c:149
+#: locale/programs/ld-name.c:128 locale/programs/ld-telephone.c:124
+#: locale/programs/ld-telephone.c:147
 #, c-format
 msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
 msgstr "%s: ungültige Escape-Sequenz im Feld »%s«"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:247
+#: locale/programs/ld-time.c:245
 #, c-format
 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
 msgstr "%s: Der Richtungsanzeiger in der Zeichenkette %Zd im »era«-Feld ist weder »+« noch »-«"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:258
+#: locale/programs/ld-time.c:255
 #, c-format
 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
 msgstr "%s: Der Richtungsanzeiger in der Zeichenkette %Zd im »era«-Feld ist kein einzelnes Zeichen"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:271
+#: locale/programs/ld-time.c:267
 #, c-format
 msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: ungültige Nummer für den Offset in der Zeichenkette %Zd im »era«-Feld"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:279
+#: locale/programs/ld-time.c:274
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: Unsinnige Einträge am Ende des Offset-Wertes in der Zeichenkette %Zd im »era«-Feld"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:330
+#: locale/programs/ld-time.c:324
 #, c-format
 msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: ungültiges Start-Datum in der Zeichenkette %Zd im »era«-Feld"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:339
+#: locale/programs/ld-time.c:332
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
 msgstr "%s: Unsinnige Einträge am Ende des Start-Datums in der Zeichenkette %Zd im »era«-Feld"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:358
+#: locale/programs/ld-time.c:350
 #, c-format
 msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: Das Start-Datum in der Zeichenkette %Zd im »era«-Feld ist ungültig"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:407 locale/programs/ld-time.c:435
+#: locale/programs/ld-time.c:398 locale/programs/ld-time.c:424
 #, c-format
 msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: ungültiges Ende-Datum in der Zeichenkette %Zd im »era«-Feld"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:416
+#: locale/programs/ld-time.c:406
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: Unsinnige Eintrage am Ende des Stop-Datums in der Zeichenkette %Zd im »era«-Feld"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:444
+#: locale/programs/ld-time.c:432
 #, c-format
 msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: fehlender »era«-Name in der Zeichenkette %Zd im »era«-Feld"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:456
+#: locale/programs/ld-time.c:443
 #, c-format
 msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: fehlendes »era«-Format in der Zeichenkette %Zd im »era«-Feld"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:501
+#: locale/programs/ld-time.c:488
 #, c-format
 msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
 msgstr "%s: Der dritte Operand für den Wert im Feld »%s« muss kleiner oder gleich %d sein"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:509 locale/programs/ld-time.c:517
-#: locale/programs/ld-time.c:525
+#: locale/programs/ld-time.c:496 locale/programs/ld-time.c:504
+#: locale/programs/ld-time.c:512
 #, c-format
 msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
 msgstr "%s: Die Werte für das Feld »%s« muss kleiner oder gleich %d sein"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:730
+#: locale/programs/ld-time.c:717
 #, c-format
 msgid "%s: too few values for field `%s'"
 msgstr "%s: Zu wenige Werte für das Feld »%s«"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:775
+#: locale/programs/ld-time.c:762
 msgid "extra trailing semicolon"
 msgstr "überflüsiges Semicolon am Ende"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:778
+#: locale/programs/ld-time.c:765
 #, c-format
 msgid "%s: too many values for field `%s'"
 msgstr "%s: zu viele Werte für das Feld »%s«"
@@ -2579,21 +2564,16 @@ msgstr "Der symbolische Name wird nicht beendet"
 msgid "illegal escape sequence at end of string"
 msgstr "ungültige Escape-Sequenz am Ende der Zeichenkette"
 
-#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
+#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:847
 msgid "unterminated string"
 msgstr "Zeichenkette wird nicht beendet"
 
-# XXX
-#: locale/programs/linereader.c:669
-msgid "non-symbolic character value should not be used"
-msgstr "Nicht-symbolische Zeichenbeschreibungen sollten besser nicht verwendet werden"
-
-#: locale/programs/linereader.c:816
+#: locale/programs/linereader.c:808
 #, c-format
 msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
 msgstr "Das Symbol »%.*s« ist nicht in der Zeichensatztabelle"
 
-#: locale/programs/linereader.c:837
+#: locale/programs/linereader.c:829
 #, c-format
 msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
 msgstr "Das Symbol »%.*s« ist nicht in der Repertoire-Tabelle"
@@ -2603,40 +2583,40 @@ msgstr "Das Symbol »%.*s« ist nicht in der Repertoire-Tabelle"
 msgid "unknown name \"%s\""
 msgstr "Unbekannter Name »%s«"
 
-#: locale/programs/locale.c:72
+#: locale/programs/locale.c:70
 msgid "System information:"
 msgstr "System-Information:"
 
 # locale = "Standorte" ?
-#: locale/programs/locale.c:74
+#: locale/programs/locale.c:72
 msgid "Write names of available locales"
 msgstr "Die Namen der verfügbaren Lokalen ausgeben"
 
-#: locale/programs/locale.c:76
+#: locale/programs/locale.c:74
 msgid "Write names of available charmaps"
 msgstr "Die Namen der verfügbaren »charmaps« ausgeben"
 
-#: locale/programs/locale.c:77
+#: locale/programs/locale.c:75
 msgid "Modify output format:"
 msgstr "Modifiziere Ausgabe-Format:"
 
-#: locale/programs/locale.c:78
+#: locale/programs/locale.c:76
 msgid "Write names of selected categories"
 msgstr "Die Namen der ausgewählten Kategorien ausgeben"
 
-#: locale/programs/locale.c:79
+#: locale/programs/locale.c:77
 msgid "Write names of selected keywords"
 msgstr "Die Namen der ausgewählten Schlüsselwörter ausgeben"
 
-#: locale/programs/locale.c:80
+#: locale/programs/locale.c:78
 msgid "Print more information"
 msgstr "Mehr Informationen ausgeben"
 
-#: locale/programs/locale.c:85
+#: locale/programs/locale.c:83
 msgid "Get locale-specific information."
 msgstr "Lokale-spezifische Informationen ermitteln."
 
-#: locale/programs/locale.c:88
+#: locale/programs/locale.c:86
 msgid ""
 "NAME\n"
 "[-a|-m]"
@@ -2644,108 +2624,120 @@ msgstr ""
 "Name\n"
 "[-a|-m]"
 
-#: locale/programs/locale.c:192
+#: locale/programs/locale.c:190
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
 msgstr "Kann LC_CTYPE nicht auf die Standard-Lokale einstellen"
 
-#: locale/programs/locale.c:194
+#: locale/programs/locale.c:192
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
 msgstr "Kann LC_MESSAGES nicht auf die Standard-Lokale einstellen"
 
-#: locale/programs/locale.c:207
+#: locale/programs/locale.c:205
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
 msgstr "Kann LC_COLLATE nicht auf die Standard-Lokale einstellen"
 
-#: locale/programs/locale.c:223
+#: locale/programs/locale.c:221
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
 msgstr "Kann LC_ALL nicht auf die Standard-Lokale einstellen"
 
-#: locale/programs/locale.c:525
+#: locale/programs/locale.c:521
 #, c-format
 msgid "while preparing output"
 msgstr "beim Aufbereiten der Ausgabe"
 
-#: locale/programs/localedef.c:115
+#: locale/programs/localedef.c:112
 msgid "Input Files:"
 msgstr "Eingabedateien:"
 
-#: locale/programs/localedef.c:117
+#: locale/programs/localedef.c:114
 msgid "Symbolic character names defined in FILE"
 msgstr "Symbolische Namen für Zeichen sind DATEI definiert"
 
-#: locale/programs/localedef.c:119
+#: locale/programs/localedef.c:116
 msgid "Source definitions are found in FILE"
 msgstr "Die Quell-Definitionen stehen in DATEI"
 
-#: locale/programs/localedef.c:121
+#: locale/programs/localedef.c:118
 msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
 msgstr "DATEI enthält Zuordnungen von symbolischen Namen zu UCS4-Werten"
 
-#: locale/programs/localedef.c:125
+#: locale/programs/localedef.c:122
 msgid "Create output even if warning messages were issued"
 msgstr "Ausgabedatei erzeugen, auch wenn Warnungen ausgegeben werden"
 
-#: locale/programs/localedef.c:126
+#: locale/programs/localedef.c:123
 msgid "Optional output file prefix"
 msgstr "Optionales Prefix für die Ausgabedatei"
 
-#: locale/programs/localedef.c:127
+#: locale/programs/localedef.c:124
 msgid "Strictly conform to POSIX"
 msgstr "Strikt POSIX-konform sein"
 
-#: locale/programs/localedef.c:129
+#: locale/programs/localedef.c:126
 msgid "Suppress warnings and information messages"
 msgstr "Warnungen und informative Nachrichten unterdrücken"
 
-#: locale/programs/localedef.c:130
+#: locale/programs/localedef.c:127
 msgid "Print more messages"
 msgstr "Mehr Nachrichten ausgeben"
 
-#: locale/programs/localedef.c:131
+#: locale/programs/localedef.c:128 locale/programs/localedef.c:131
+msgid "<warnings>"
+msgstr "<Warnungen>"
+
+#: locale/programs/localedef.c:129
+msgid "Comma-separated list of warnings to disable; supported warnings are: ascii, intcurrsym"
+msgstr "Komma-separierte Liste von unterdrückten Warnungen; mögliche Warnungen: ascii, intcurrsym"
+
+#: locale/programs/localedef.c:132
+msgid "Comma-separated list of warnings to enable; supported warnings are: ascii, intcurrsym"
+msgstr "Komma-separierte Liste von auszugebenden Warnungen; mögliche Warnungen: ascii, intcurrsym"
+
+#: locale/programs/localedef.c:135
 msgid "Archive control:"
 msgstr "Archiv-Steuerung:"
 
-#: locale/programs/localedef.c:133
+#: locale/programs/localedef.c:137
 msgid "Don't add new data to archive"
 msgstr "Keine neuen Daten zum Archiv hinzufügen"
 
-#: locale/programs/localedef.c:135
+#: locale/programs/localedef.c:139
 msgid "Add locales named by parameters to archive"
 msgstr "Füge die als Parameter angegebenen Lokale zum Archiv hinzu"
 
-#: locale/programs/localedef.c:136
+#: locale/programs/localedef.c:140
 msgid "Replace existing archive content"
 msgstr "Ersetze den bisherigen Inhalt des Archivs"
 
-#: locale/programs/localedef.c:138
+#: locale/programs/localedef.c:142
 msgid "Remove locales named by parameters from archive"
 msgstr "Lösche die als Parameter angegebenen Lokale aus dem Archiv"
 
-#: locale/programs/localedef.c:139
+#: locale/programs/localedef.c:143
 msgid "List content of archive"
 msgstr "Inhalt des Archivs anzeigen"
 
-#: locale/programs/localedef.c:141
+#: locale/programs/localedef.c:145
 msgid "locale.alias file to consult when making archive"
 msgstr "Die »locale.alias« Datei, die beim Erstellen von Archiven verwendet wird"
 
-#: locale/programs/localedef.c:143
+#: locale/programs/localedef.c:147
 msgid "Generate little-endian output"
 msgstr "Erzeuge Ausgabe für Little-Endian"
 
-#: locale/programs/localedef.c:145
+#: locale/programs/localedef.c:149
 msgid "Generate big-endian output"
 msgstr "Erzeuge Ausgabe für Big-Endian"
 
-#: locale/programs/localedef.c:150
+#: locale/programs/localedef.c:154
 msgid "Compile locale specification"
 msgstr "Umwandeln der Lokale-Spezifikation"
 
-#: locale/programs/localedef.c:153
+#: locale/programs/localedef.c:157
 msgid ""
 "NAME\n"
 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
@@ -2755,29 +2747,32 @@ msgstr ""
 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] Datei...\n"
 "--list-archive [Datei]"
 
-#: locale/programs/localedef.c:228
+#: locale/programs/localedef.c:232
 #, c-format
 msgid "cannot create directory for output files"
 msgstr "Das Verzeichnis für die Ausgabedateien kann nicht angelegt werden"
 
-#: locale/programs/localedef.c:239
-#, c-format
+#: locale/programs/localedef.c:243
 msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
 msgstr "Fataler Fehler: Das System definiert das Symbol »_POSIX2_LOCALEDEF« nicht"
 
-#: locale/programs/localedef.c:253 locale/programs/localedef.c:269
-#: locale/programs/localedef.c:602 locale/programs/localedef.c:622
+#: locale/programs/localedef.c:257 locale/programs/localedef.c:273
+#: locale/programs/localedef.c:663 locale/programs/localedef.c:683
 #, c-format
 msgid "cannot open locale definition file `%s'"
 msgstr "Die Lokale-Definitionsdatei »%s« kann nicht geöffnet werden"
 
-#: locale/programs/localedef.c:281
+#: locale/programs/localedef.c:297
 #, c-format
 msgid "cannot write output files to `%s'"
 msgstr "Die Ausgabedateien können nicht nach »%s« geschrieben werden"
 
+#: locale/programs/localedef.c:303
+msgid "no output file produced because errors were issued"
+msgstr "Es wurde keine Ausgabedatei erzeugt, weil Fehlermeldungen ausgegeben wurden"
+
 # XXX wie übersetzen?
-#: locale/programs/localedef.c:370
+#: locale/programs/localedef.c:431
 #, c-format
 msgid ""
 "System's directory for character maps : %s\n"
@@ -2790,12 +2785,11 @@ msgstr ""
 "\t\t    locale path  : %s\n"
 "%s"
 
-#: locale/programs/localedef.c:570
-#, c-format
+#: locale/programs/localedef.c:631
 msgid "circular dependencies between locale definitions"
 msgstr "zirkuläre Abhängigkeiten bei den Lokale-Definitionen"
 
-#: locale/programs/localedef.c:576
+#: locale/programs/localedef.c:637
 #, c-format
 msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
 msgstr "Die bereits eingelesene Lokale »%s« kann nicht ein zweites Mal verwendet werden"
@@ -2832,7 +2826,6 @@ msgid "cannot change mode of new locale archive"
 msgstr "Die Zugriffsrechte auf das neue Lokale-Archiv können nicht verändert werden"
 
 #: locale/programs/locarchive.c:324
-#, c-format
 msgid "cannot read data from locale archive"
 msgstr "Kann aus dem Lokale-Archiv nicht lesen"
 
@@ -2918,17 +2911,17 @@ msgstr "»%s« ist kein Verzeichnis; ignoriert"
 msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
 msgstr "Kann das Verzeichnis »%s« nicht öffnen: %s: ignoriert"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1442
+#: locale/programs/locarchive.c:1438
 #, c-format
 msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
 msgstr "Unvollständige Lokale-Dateien im Verzeichnis »%s«"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1506
+#: locale/programs/locarchive.c:1502
 #, c-format
 msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
 msgstr "Kann nicht alle Dateien im Verzeichnis »%s« lesen: ignoriert"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1576
+#: locale/programs/locarchive.c:1572
 #, c-format
 msgid "locale \"%s\" not in archive"
 msgstr "Die Lokale »%s« ist nicht im Archiv"
@@ -2942,54 +2935,53 @@ msgstr "Das Argument zu »%s« muss ein einzelnes Zeichen sein"
 msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
 msgstr "Syntaxfehler: nicht in einem Abschnitt der Lokale-Definition"
 
-#: locale/programs/locfile.c:800
+#: locale/programs/locfile.c:799
 #, c-format
 msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
 msgstr "Kann die Ausgabedatei »%s« für die Kategorie »%s« nicht öffnen"
 
-#: locale/programs/locfile.c:824
+#: locale/programs/locfile.c:822
 #, c-format
 msgid "failure while writing data for category `%s'"
 msgstr "Fehler beim Schreiben der Daten für die Kategorie »%s«"
 
-#: locale/programs/locfile.c:920
+#: locale/programs/locfile.c:917
 #, c-format
 msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
 msgstr "Kann die Ausgabedatei »%s« für die Kategorie »%s« nicht erstellen"
 
-#: locale/programs/locfile.c:956
+#: locale/programs/locfile.c:953
 msgid "expecting string argument for `copy'"
 msgstr "Für »copy« wird ein String-Argument erwartet"
 
-#: locale/programs/locfile.c:960
+#: locale/programs/locfile.c:957
 msgid "locale name should consist only of portable characters"
 msgstr "Der Name der Lokale sollte nur aus portablen Zeichen bestehen"
 
-#: locale/programs/locfile.c:979
+#: locale/programs/locfile.c:976
 msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
 msgstr "Es dürfen keine anderen Schlüsselworte angegeben werden, wenn »copy« verwendet wird"
 
-#: locale/programs/locfile.c:993
+#: locale/programs/locfile.c:990
 #, c-format
 msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
 msgstr "Die Definition von »%1$s« ist nicht durch »END %1$s« abgeschlossen"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:229 locale/programs/repertoire.c:270
-#: locale/programs/repertoire.c:295
+#: locale/programs/repertoire.c:228 locale/programs/repertoire.c:269
+#: locale/programs/repertoire.c:294
 #, c-format
 msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
 msgstr "Syntaxfehler in der »repertoire« Map-Definition: %s"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:271
+#: locale/programs/repertoire.c:270
 msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
 msgstr "Kein <Uxxxx> oder <Uxxxxxxxx> Wert angegeben"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:331
-#, c-format
+#: locale/programs/repertoire.c:330
 msgid "cannot save new repertoire map"
 msgstr "Kann die neue »repertoire«-Map nicht speichern"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:342
+#: locale/programs/repertoire.c:341
 #, c-format
 msgid "repertoire map file `%s' not found"
 msgstr "Die »repertoire« Map-Datei »%s« wurde nicht gefunden"
@@ -3956,174 +3948,174 @@ msgstr "Ermögliche Zugriff auf Datei-Deskriptor »%d«, für %s"
 msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
 msgstr "Nicht möglich die alte Version %d zu verarbeiten; aktuelle Version ist %d"
 
-#: nscd/connections.c:1090
+#: nscd/connections.c:1091
 #, c-format
 msgid "request from %ld not handled due to missing permission"
 msgstr "Anforderung von %ld aufgrund fehlender Rechte nicht bearbeitet"
 
-#: nscd/connections.c:1095
+#: nscd/connections.c:1096
 #, c-format
 msgid "request from '%s' [%ld] not handled due to missing permission"
 msgstr "Anforderung von »%s« [%ld] aufgrund fehlender Rechte nicht bearbeitet"
 
-#: nscd/connections.c:1100
+#: nscd/connections.c:1101
 msgid "request not handled due to missing permission"
 msgstr "Anforderung aufgrund fehlender Rechte nicht bearbeitet"
 
-#: nscd/connections.c:1138 nscd/connections.c:1191
+#: nscd/connections.c:1139 nscd/connections.c:1192
 #, c-format
 msgid "cannot write result: %s"
 msgstr "Das Ergebnis kann nicht geschrieben werden: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1282
+#: nscd/connections.c:1283
 #, c-format
 msgid "error getting caller's id: %s"
 msgstr "Fehler beim Feststellen der Identität des Aufrufers: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1342
+#: nscd/connections.c:1343
 #, c-format
 msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "Kann »/proc/self/cmdline« nicht öffnen: »%s«; Paranoia-Modus wird nicht verwendet"
 
-#: nscd/connections.c:1356
+#: nscd/connections.c:1357
 #, c-format
 msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "Kann »/proc/self/cmdline« nicht öffnen: »%s«; Paranoia-Modus wird nicht verwendet"
 
-#: nscd/connections.c:1396
+#: nscd/connections.c:1397
 #, c-format
 msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "Kann nicht zur alten Benutzer-ID wechseln: »%s«; Paranoia-Modus wirde nicht verwendet"
 
-#: nscd/connections.c:1406
+#: nscd/connections.c:1407
 #, c-format
 msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "Kann nicht zur alten Gruppen-ID wechseln: »%s«; Paranoia-Modus wird nicht verwendet"
 
-#: nscd/connections.c:1419
+#: nscd/connections.c:1420
 #, c-format
 msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "Kann nicht in das alte Arbeitsverzeichnis wechseln: »%s«; Paranoia-Modus wird nicht verwendet"
 
-#: nscd/connections.c:1465
+#: nscd/connections.c:1466
 #, c-format
 msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "re-»exec« fehlgeschlagen: »%s«; Paranoia-Modus wird nicht verwendet"
 
-#: nscd/connections.c:1474
+#: nscd/connections.c:1475
 #, c-format
 msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
 msgstr "Kann das Arbeitsverzeichnis nicht zu »/« ändern: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1657
+#: nscd/connections.c:1658
 #, c-format
 msgid "short read while reading request: %s"
 msgstr "Kurzer Read beim Lesezugriff: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1690
+#: nscd/connections.c:1691
 #, c-format
 msgid "key length in request too long: %d"
 msgstr "Die Schlüssellänge in der Anforderung ist zu lang: %d"
 
 # XXX das ist sicher Unsinn!
-#: nscd/connections.c:1703
+#: nscd/connections.c:1704
 #, c-format
 msgid "short read while reading request key: %s"
 msgstr "Kurzer Read beim Lesen des Anforderungsschlüssels: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1713
+#: nscd/connections.c:1714
 #, c-format
 msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
 msgstr "handle_request: Anforderung empfangen (Version = %d) vom Prozess %ld"
 
-#: nscd/connections.c:1718
+#: nscd/connections.c:1719
 #, c-format
 msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
 msgstr "handle_request: Anforderung empfangen (Version = %d)"
 
-#: nscd/connections.c:1858
+#: nscd/connections.c:1859
 #, c-format
 msgid "ignored inotify event for `%s` (file exists)"
 msgstr "inotify Event für Datei »%s« ignoriert (Datei existiert)"
 
-#: nscd/connections.c:1863
+#: nscd/connections.c:1864
 #, c-format
 msgid "monitored file `%s` was %s, removing watch"
 msgstr "überwachte Datei »%s« wurde %s, lösche die Überwachung"
 
-#: nscd/connections.c:1871 nscd/connections.c:1913
+#: nscd/connections.c:1872 nscd/connections.c:1914
 #, c-format
 msgid "failed to remove file watch `%s`: %s"
 msgstr "Fehler beim Löschen der Datei-Überwachung »%s«: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1886
+#: nscd/connections.c:1887
 #, c-format
 msgid "monitored file `%s` was written to"
 msgstr "In die überwachte Daten »%s« wurde geschrieben"
 
-#: nscd/connections.c:1910
+#: nscd/connections.c:1911
 #, c-format
 msgid "monitored parent directory `%s` was %s, removing watch on `%s`"
 msgstr "Das überwachte Eltern-Verzeichnis »%s« wurde %s, lösche Überwachung von »%s«"
 
-#: nscd/connections.c:1936
+#: nscd/connections.c:1937
 #, c-format
 msgid "monitored file `%s` was %s, adding watch"
 msgstr "überwachte Datei »%s« wurde %s, füge Überwachung hinzu"
 
-#: nscd/connections.c:1948
+#: nscd/connections.c:1949
 #, c-format
 msgid "failed to add file watch `%s`: %s"
 msgstr "Fehler beim hinzufügen der Datei-Überwachung »%s«: %s"
 
-#: nscd/connections.c:2126 nscd/connections.c:2291
+#: nscd/connections.c:2127 nscd/connections.c:2292
 #, c-format
 msgid "disabled inotify-based monitoring after read error %d"
 msgstr "»inotify«-basierte Überwachung nach Lesefehler »%d« deaktiviert"
 
-#: nscd/connections.c:2406
+#: nscd/connections.c:2407
 msgid "could not initialize conditional variable"
 msgstr "Kann die bedingte Variable nicht initialisieren"
 
-#: nscd/connections.c:2414
+#: nscd/connections.c:2415
 msgid "could not start clean-up thread; terminating"
 msgstr "Konnte den Aufräum-Thread nicht starten; Programmende"
 
-#: nscd/connections.c:2428
+#: nscd/connections.c:2429
 msgid "could not start any worker thread; terminating"
 msgstr "Konnte keinen Worker-Thread starten; Programmende"
 
-#: nscd/connections.c:2483 nscd/connections.c:2485 nscd/connections.c:2501
-#: nscd/connections.c:2511 nscd/connections.c:2529 nscd/connections.c:2540
-#: nscd/connections.c:2550
+#: nscd/connections.c:2484 nscd/connections.c:2486 nscd/connections.c:2502
+#: nscd/connections.c:2512 nscd/connections.c:2530 nscd/connections.c:2541
+#: nscd/connections.c:2551
 #, c-format
 msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
 msgstr "Fehler beim Starten des nscd als Benutzer »%s«"
 
-#: nscd/connections.c:2503
+#: nscd/connections.c:2504
 msgid "initial getgrouplist failed"
 msgstr "Fehler beim ersten »getgrouplist«"
 
-#: nscd/connections.c:2512
+#: nscd/connections.c:2513
 msgid "getgrouplist failed"
 msgstr "Fehler bei getgrouplist"
 
-#: nscd/connections.c:2530
+#: nscd/connections.c:2531
 msgid "setgroups failed"
 msgstr "Fehler bei setgroups"
 
-#: nscd/grpcache.c:416 nscd/hstcache.c:432 nscd/initgrcache.c:411
+#: nscd/grpcache.c:416 nscd/hstcache.c:432 nscd/initgrcache.c:416
 #: nscd/pwdcache.c:394 nscd/servicescache.c:338
 #, c-format
 msgid "short write in %s: %s"
 msgstr "Kurzer Write in »%s«: %s"
 
-#: nscd/grpcache.c:461 nscd/initgrcache.c:78
+#: nscd/grpcache.c:461 nscd/initgrcache.c:84
 #, c-format
 msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
 msgstr "»%s« ist im Group-Cache nicht vorhanden!"
 
-#: nscd/grpcache.c:463 nscd/initgrcache.c:80
+#: nscd/grpcache.c:463 nscd/initgrcache.c:86
 #, c-format
 msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
 msgstr "»%s« neu in denGroup-Cache laden!"
@@ -4245,7 +4237,7 @@ msgstr "Kann »/« nicht zum aktuellen Arbeitsverzeichnis machen"
 msgid "Could not create log file"
 msgstr "Es ist nicht möglich, die Protokolldatei zu erstellen"
 
-#: nscd/nscd.c:355 nscd/nscd_stat.c:194
+#: nscd/nscd.c:355 nscd/nscd_stat.c:209
 #, c-format
 msgid "write incomplete"
 msgstr "'Write' wurde nur unvollständig ausgeführt"
@@ -4261,7 +4253,7 @@ msgstr "Kann kein ACK als ungültig markieren"
 msgid "invalidation failed"
 msgstr "Entwertung fehlgeschlagen"
 
-#: nscd/nscd.c:417 nscd/nscd.c:442 nscd/nscd_stat.c:175
+#: nscd/nscd.c:417 nscd/nscd.c:442 nscd/nscd_stat.c:190
 #, c-format
 msgid "Only root is allowed to use this option!"
 msgstr "Nur der Systemverwalter »root« darf diese Option benutzen!"
@@ -4346,35 +4338,35 @@ msgstr "Kann das aktuelle Arbeitsverzeichnis nicht lesen: %s; Paranoia-Mode wird
 msgid "maximum file size for %s database too small"
 msgstr "Die maximale Dateigröße für die Datenbank »%s« ist zu klein"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:144
+#: nscd/nscd_stat.c:159
 #, c-format
 msgid "cannot write statistics: %s"
 msgstr "Die Statistik kann nicht geschrieben werden: %s"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:159
+#: nscd/nscd_stat.c:174
 msgid "yes"
 msgstr "ja"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:160
+#: nscd/nscd_stat.c:175
 msgid "no"
 msgstr "nein"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:171
+#: nscd/nscd_stat.c:186
 #, c-format
 msgid "Only root or %s is allowed to use this option!"
 msgstr "Nur der Systemverwalter »root« oder der Benutzer »%s« darf diese Option benutzen!"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:182
+#: nscd/nscd_stat.c:197
 #, c-format
 msgid "nscd not running!\n"
 msgstr "nscd läuft nicht!\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:206
+#: nscd/nscd_stat.c:221
 #, c-format
 msgid "cannot read statistics data"
 msgstr "Statistikdaten können nicht gelesen werden"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:209
+#: nscd/nscd_stat.c:224
 #, c-format
 msgid ""
 "nscd configuration:\n"
@@ -4385,27 +4377,27 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%15d Server Debug Level\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:233
+#: nscd/nscd_stat.c:248
 #, c-format
 msgid "%3ud %2uh %2um %2lus server runtime\n"
 msgstr "%3ud %2uh %2um %2lus Server Runtime\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:236
+#: nscd/nscd_stat.c:251
 #, c-format
 msgid "  %2uh %2um %2lus server runtime\n"
 msgstr "  %2uh %2um %2lus Server Runtime\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:238
+#: nscd/nscd_stat.c:253
 #, c-format
 msgid "    %2um %2lus server runtime\n"
 msgstr "    %2um %2lus Server Runtime\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:240
+#: nscd/nscd_stat.c:255
 #, c-format
 msgid "      %2lus server runtime\n"
 msgstr "      %2lus Server Runtime\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:242
+#: nscd/nscd_stat.c:257
 #, c-format
 msgid ""
 "%15d current number of threads\n"
@@ -4422,7 +4414,7 @@ msgstr ""
 "%15lu interner Restart\n"
 "%15u Anzahl Reloads\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:277
+#: nscd/nscd_stat.c:292
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4898,11 +4890,11 @@ msgstr "Der reguläre Ausdruck ist zu groß"
 msgid "Unmatched ) or \\)"
 msgstr "»)« oder »\\)« ohne öffnende Klammer"
 
-#: posix/regcomp.c:673
+#: posix/regcomp.c:675
 msgid "No previous regular expression"
 msgstr "Es wurde bisher noch kein regulärer Ausdruck definiert"
 
-#: posix/wordexp.c:1822
+#: posix/wordexp.c:1803
 msgid "parameter null or not set"
 msgstr "Der Parameter ist Null oder nicht gesetzt"
 
@@ -5102,43 +5094,43 @@ msgstr "hoch priorisierte Eingabe verfügbar"
 msgid "Device disconnected"
 msgstr "Gerät abgetrennt"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:139
+#: stdio-common/psiginfo.c:140
 msgid "Signal sent by kill()"
 msgstr "Signal von kill() gesendet"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:142
+#: stdio-common/psiginfo.c:143
 msgid "Signal sent by sigqueue()"
 msgstr "Signal von sigqueue() gesendet"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:145
+#: stdio-common/psiginfo.c:146
 msgid "Signal generated by the expiration of a timer"
 msgstr "Signal erzeugt durch Ablauf eines Timers"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:148
+#: stdio-common/psiginfo.c:149
 msgid "Signal generated by the completion of an asynchronous I/O request"
 msgstr "Signal erzeugt durch Abschluß einer asynchronen I/O-Anforderung"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:152
+#: stdio-common/psiginfo.c:153
 msgid "Signal generated by the arrival of a message on an empty message queue"
 msgstr "Signal erzeugt durch eintreffen einer Nachricht in einer leeren Nachrichten-Queue"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:157
+#: stdio-common/psiginfo.c:158
 msgid "Signal sent by tkill()"
 msgstr "Signal gesendet durch tkill()"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:162
+#: stdio-common/psiginfo.c:163
 msgid "Signal generated by the completion of an asynchronous name lookup request"
 msgstr "Signal erzeugt beim Ende einer asynchronen Namensauflösung"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:168
+#: stdio-common/psiginfo.c:169
 msgid "Signal generated by the completion of an I/O request"
 msgstr "Signal erzeugt durch Ende einer I/O-Anforderung"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:174
+#: stdio-common/psiginfo.c:175
 msgid "Signal sent by the kernel"
 msgstr "Signal gesendet vom Kernel"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:198
+#: stdio-common/psiginfo.c:199
 #, c-format
 msgid "Unknown signal %d\n"
 msgstr "Unbekanntes Signal %d\n"
@@ -5171,14 +5163,14 @@ msgid "Unknown signal %d"
 msgstr "Unbekanntes Signal %d"
 
 #: sunrpc/auth_unix.c:112 sunrpc/clnt_tcp.c:124 sunrpc/clnt_udp.c:139
-#: sunrpc/clnt_unix.c:125 sunrpc/svc_tcp.c:189 sunrpc/svc_tcp.c:234
-#: sunrpc/svc_udp.c:161 sunrpc/svc_unix.c:189 sunrpc/svc_unix.c:230
+#: sunrpc/clnt_unix.c:125 sunrpc/svc_tcp.c:189 sunrpc/svc_tcp.c:233
+#: sunrpc/svc_udp.c:161 sunrpc/svc_unix.c:189 sunrpc/svc_unix.c:229
 #: sunrpc/xdr.c:628 sunrpc/xdr.c:788 sunrpc/xdr_array.c:102
 #: sunrpc/xdr_rec.c:153 sunrpc/xdr_ref.c:79
 msgid "out of memory\n"
 msgstr "Hauptspeicher erschöpft\n"
 
-#: sunrpc/auth_unix.c:350
+#: sunrpc/auth_unix.c:349
 msgid "auth_unix.c: Fatal marshalling problem"
 msgstr "auth_none.c: Fatales »marshalling«-Problem"
 
@@ -5317,23 +5309,23 @@ msgstr "pmap_getmaps.c: RPC Problem"
 msgid "Cannot register service"
 msgstr "Kann den Service nicht registrieren"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:245
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:244
 msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
 msgstr "Kann den Socket für den Broadcast-RPC nicht erstellen"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:252
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:251
 msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
 msgstr "Kann die Option »SO_BROADCAST« nicht beim Socket setzen"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:304
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:303
 msgid "Cannot send broadcast packet"
 msgstr "Kann das Broadcast-Paket nicht senden"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:329
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:328
 msgid "Broadcast poll problem"
 msgstr "Poll-Problem beim Broadcast"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:342
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:341
 msgid "Cannot receive reply to broadcast"
 msgstr "Kann die Antwort auf den Broadcast nicht empfangen"
 
diff --git a/po/ko.po b/po/ko.po
index ebb249b..ab21a67 100644
--- a/po/ko.po
+++ b/po/ko.po
@@ -2,13 +2,13 @@ 
 # This file is distributed under the same license as the glibc package.
 # Copyright (C) 1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc.
 # Bang Jun-Young <bangjy@nownuri.net>, 1996-97.
-# Changwoo Ryu <cwryu@debian.org>, 2000-2004, 2007-2009, 2011, 2013-2015, 2017.
+# Changwoo Ryu <cwryu@debian.org>, 2000-2004, 2007-2009, 2011, 2013-2015, 2017-2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: GNU libc 2.25.90\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-25 12:32+0530\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-07-26 23:10+0900\n"
+"Project-Id-Version: GNU libc 2.26.9000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-01-10 15:00+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-11 14:24+0900\n"
 "Last-Translator: Changwoo Ryu <cwryu@debian.org>\n"
 "Language-Team: Korean <translation-team-ko@googlegroups.com>\n"
 "Language: ko\n"
@@ -144,9 +144,9 @@ msgstr ""
 "[<출력-파일> [<입력-파일>]...]"
 
 #: catgets/gencat.c:229 debug/pcprofiledump.c:209 elf/ldconfig.c:308
-#: elf/pldd.c:252 elf/sln.c:77 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:408
-#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:277
-#: locale/programs/localedef.c:366 login/programs/pt_chown.c:89
+#: elf/pldd.c:252 elf/sln.c:77 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:405
+#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:275
+#: locale/programs/localedef.c:427 login/programs/pt_chown.c:89
 #: malloc/memusagestat.c:563 nss/getent.c:913 nss/makedb.c:369
 #: posix/getconf.c:503 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:61
 #, c-format
@@ -159,8 +159,8 @@ msgstr ""
 
 #: catgets/gencat.c:245 debug/pcprofiledump.c:225 debug/xtrace.sh:64
 #: elf/ldconfig.c:324 elf/ldd.bash.in:38 elf/pldd.c:268 elf/sotruss.sh:75
-#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:425 iconv/iconvconfig.c:396
-#: locale/programs/locale.c:294 locale/programs/localedef.c:392
+#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:422 iconv/iconvconfig.c:396
+#: locale/programs/locale.c:292 locale/programs/localedef.c:453
 #: login/programs/pt_chown.c:63 malloc/memusage.sh:71
 #: malloc/memusagestat.c:581 nscd/nscd.c:509 nss/getent.c:86 nss/makedb.c:385
 #: posix/getconf.c:485 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
@@ -175,9 +175,9 @@ msgstr ""
 "이나 특정 목적에 대한 적합성을 비롯하여 어떠한 보증도 하지 않습니다.\n"
 
 #: catgets/gencat.c:250 debug/pcprofiledump.c:230 debug/xtrace.sh:68
-#: elf/ldconfig.c:329 elf/pldd.c:273 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:430
-#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:299
-#: locale/programs/localedef.c:397 malloc/memusage.sh:75
+#: elf/ldconfig.c:329 elf/pldd.c:273 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:427
+#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:297
+#: locale/programs/localedef.c:458 malloc/memusage.sh:75
 #: malloc/memusagestat.c:586 nscd/nscd.c:514 nss/getent.c:91 nss/makedb.c:390
 #: posix/getconf.c:490
 #, c-format
@@ -188,7 +188,7 @@ msgstr "만든 사람: %s.\n"
 msgid "*standard input*"
 msgstr "*표준 입력*"
 
-#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:293
+#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:290
 #: nss/makedb.c:246
 #, c-format
 msgid "cannot open input file `%s'"
@@ -389,7 +389,7 @@ msgstr "알 수 없는 운영체제"
 msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
 msgstr ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
 
-#: elf/cache.c:157 elf/ldconfig.c:1341
+#: elf/cache.c:157 elf/ldconfig.c:1332
 #, c-format
 msgid "Can't open cache file %s\n"
 msgstr "캐시 파일 `%s'을(를) 열 수 없습니다\n"
@@ -429,49 +429,49 @@ msgstr "%s의 접근권한을 to %#o로(으로) 바꾸는 데 실패했습니다
 msgid "Renaming of %s to %s failed"
 msgstr "%s에서 %s으로(로) 이름을 바꾸는 데 실패했습니다"
 
-#: elf/dl-close.c:397 elf/dl-open.c:478
+#: elf/dl-close.c:399 elf/dl-open.c:425
 msgid "cannot create scope list"
 msgstr "스코프 목록을 만들 수 없습니다"
 
-#: elf/dl-close.c:837
+#: elf/dl-close.c:839
 msgid "shared object not open"
 msgstr "공유 오브젝트가 열리지 않았습니다"
 
-#: elf/dl-deps.c:112
+#: elf/dl-deps.c:111
 msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
 msgstr "SUID/SGID 프로그램에 DST는 사용할 수 없습니다"
 
 # 번역: 뭔 소리야?
-#: elf/dl-deps.c:125
+#: elf/dl-deps.c:124
 msgid "empty dynamic string token substitution"
 msgstr "비어 있는 동적 문자열 토큰 치환"
 
 # 번역: 뭔 소리야?
-#: elf/dl-deps.c:131
+#: elf/dl-deps.c:130
 #, c-format
 msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
 msgstr "동적 문자열 토큰 치환이 비어 있기 때문에 `%s' 부가 데이터를 읽어들일 수 없습니다\n"
 
-#: elf/dl-deps.c:467
+#: elf/dl-deps.c:442
 msgid "cannot allocate dependency list"
 msgstr "의존성 리스트를 할당할 수 없습니다"
 
-#: elf/dl-deps.c:504 elf/dl-deps.c:564
+#: elf/dl-deps.c:479 elf/dl-deps.c:539
 msgid "cannot allocate symbol search list"
 msgstr "기호 검색 리스트를 할당할 수 없습니다"
 
-#: elf/dl-deps.c:544
+#: elf/dl-deps.c:519
 msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
 msgstr "LD_TRACE_PRELINKING을 사용할 경우 필터는 지원하지 않습니다"
 
-#: elf/dl-error-skeleton.c:87
-msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
-msgstr "동적 링커 버그!!!"
-
-#: elf/dl-error-skeleton.c:136
+#: elf/dl-error-skeleton.c:80
 msgid "error while loading shared libraries"
 msgstr "동적 라이브러리를 읽어들이는데 오류가 발생했습니다"
 
+#: elf/dl-error-skeleton.c:113
+msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
+msgstr "동적 링커 버그!!!"
+
 #: elf/dl-fptr.c:88 sysdeps/hppa/dl-fptr.c:95
 msgid "cannot map pages for fdesc table"
 msgstr "fdesc 테이블의 페이지를 매핑할 수 없습니다"
@@ -486,143 +486,143 @@ msgstr "내부 오류: symidx가 fptr 테이블의 범위를 벗어났습니다"
 
 # 번역: capability는 DB에서 authentication을 줄이기 위해 쓰는 것..
 # 가까운 DB책 참조.
-#: elf/dl-hwcaps.c:191 elf/dl-hwcaps.c:203
+#: elf/dl-hwcaps.c:202 elf/dl-hwcaps.c:214
 msgid "cannot create capability list"
 msgstr "케이퍼빌리티 리스트를 만들 수 없습니다"
 
-#: elf/dl-load.c:412
+#: elf/dl-load.c:369
 msgid "cannot allocate name record"
 msgstr "네임 레코드를 할당할 수 없습니다"
 
-#: elf/dl-load.c:497 elf/dl-load.c:613 elf/dl-load.c:696 elf/dl-load.c:815
+#: elf/dl-load.c:455 elf/dl-load.c:568 elf/dl-load.c:657 elf/dl-load.c:753
 msgid "cannot create cache for search path"
 msgstr "검색 경로에 대한 캐시를 만들 수 없습니다"
 
-#: elf/dl-load.c:588
+#: elf/dl-load.c:551
 msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
 msgstr "RUNPATH/RPATH 카피를 만들 수 없습니다"
 
-#: elf/dl-load.c:682
+#: elf/dl-load.c:644
 msgid "cannot create search path array"
 msgstr "검색 경로 배열을 만들 수 없습니다"
 
-#: elf/dl-load.c:888
+#: elf/dl-load.c:825
 msgid "cannot stat shared object"
 msgstr "동적 오브젝트에 대해 stat()이 실패했습니다"
 
-#: elf/dl-load.c:965
+#: elf/dl-load.c:902
 msgid "cannot open zero fill device"
 msgstr "0으로 채운 장치를 열 수 없습니다"
 
-#: elf/dl-load.c:1012 elf/dl-load.c:2172
+#: elf/dl-load.c:949 elf/dl-load.c:2125
 msgid "cannot create shared object descriptor"
 msgstr "공유 오브젝트 디스크립터를 만들 수 없습니다"
 
-#: elf/dl-load.c:1031 elf/dl-load.c:1556 elf/dl-load.c:1668
+#: elf/dl-load.c:968 elf/dl-load.c:1499 elf/dl-load.c:1611
 msgid "cannot read file data"
 msgstr "파일 데이터를 읽을 수 없습니다"
 
-#: elf/dl-load.c:1071
+#: elf/dl-load.c:1014
 msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
 msgstr "ELF 로드 명령의의 align이 페이지에 align되어 있지 않습니다"
 
-#: elf/dl-load.c:1078
+#: elf/dl-load.c:1021
 msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
 msgstr "ELF 로드 명령의 주소/오프셋이 올바르게 align되어 있지 않습니다"
 
-#: elf/dl-load.c:1163
+#: elf/dl-load.c:1106
 msgid "object file has no loadable segments"
 msgstr "오브젝트 파일에 읽어들일 수 있는 섹션이 없습니다"
 
-#: elf/dl-load.c:1172 elf/dl-load.c:1648
+#: elf/dl-load.c:1115 elf/dl-load.c:1591
 msgid "cannot dynamically load executable"
 msgstr "동적으로 실행파일을 로드할 수 없습니다"
 
-#: elf/dl-load.c:1193
+#: elf/dl-load.c:1136
 msgid "object file has no dynamic section"
 msgstr "오브젝트 파일에 동적 섹션이 없습니다"
 
-#: elf/dl-load.c:1216
+#: elf/dl-load.c:1159
 msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
 msgstr "동적 오브젝트는 dlopen()될 수 없습니다"
 
-#: elf/dl-load.c:1229
+#: elf/dl-load.c:1172
 msgid "cannot allocate memory for program header"
 msgstr "프로그램 헤더에 대한 메모리를 할당할 수 없습니다"
 
-#: elf/dl-load.c:1245 elf/dl-open.c:195
+#: elf/dl-load.c:1188 elf/dl-open.c:193
 msgid "invalid caller"
 msgstr "호출한 측이 올바르지 않습니다"
 
-#: elf/dl-load.c:1268 elf/dl-load.h:130
+#: elf/dl-load.c:1211 elf/dl-load.h:130
 msgid "cannot change memory protections"
 msgstr "메모리 보호를 바꿀 수 없습니다"
 
-#: elf/dl-load.c:1288
+#: elf/dl-load.c:1231
 msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
 msgstr "실행할 수 있는 스택을 공유 오브젝트 필수요소로 만들 수 없습니다"
 
-#: elf/dl-load.c:1301
+#: elf/dl-load.c:1244
 msgid "cannot close file descriptor"
 msgstr "파일 디스크립터를 닫을 수 없습니다"
 
-#: elf/dl-load.c:1556
+#: elf/dl-load.c:1499
 msgid "file too short"
 msgstr "파일이 너무 짧습니다"
 
-#: elf/dl-load.c:1591
+#: elf/dl-load.c:1534
 msgid "invalid ELF header"
 msgstr "ELF 헤더가 잘못됨"
 
-#: elf/dl-load.c:1603
+#: elf/dl-load.c:1546
 msgid "ELF file data encoding not big-endian"
 msgstr "ELF 파일 데이터 인코딩이 빅인디안이 아닙니다"
 
-#: elf/dl-load.c:1605
+#: elf/dl-load.c:1548
 msgid "ELF file data encoding not little-endian"
 msgstr "ELF 파일 데이터 인코딩이 리틀인디안이 아닙니다"
 
-#: elf/dl-load.c:1609
+#: elf/dl-load.c:1552
 msgid "ELF file version ident does not match current one"
 msgstr "ELF 파일 버전 ident가 현재 ident와 맞지 않습니다"
 
-#: elf/dl-load.c:1613
+#: elf/dl-load.c:1556
 msgid "ELF file OS ABI invalid"
 msgstr "ELF 파일 OS ABI가 잘못되었습니다"
 
-#: elf/dl-load.c:1616
+#: elf/dl-load.c:1559
 msgid "ELF file ABI version invalid"
 msgstr "ELF 파일 ABI 버전이 잘못되었습니다"
 
-#: elf/dl-load.c:1619
+#: elf/dl-load.c:1562
 msgid "nonzero padding in e_ident"
 msgstr "e_ident 안에 0이 아닌 채움"
 
-#: elf/dl-load.c:1622
+#: elf/dl-load.c:1565
 msgid "internal error"
 msgstr "내부 오류"
 
-#: elf/dl-load.c:1629
+#: elf/dl-load.c:1572
 msgid "ELF file version does not match current one"
 msgstr "ELF 파일 버전이 현재 버전과 맞지 않습니다"
 
-#: elf/dl-load.c:1637
+#: elf/dl-load.c:1580
 msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
 msgstr "ET_DYN과 ET_EXEC만을 읽어들일 수 있습니다"
 
-#: elf/dl-load.c:1653
+#: elf/dl-load.c:1596
 msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
 msgstr "ELF 파일의 phentsize가 예상과 맞지 않습니다"
 
-#: elf/dl-load.c:2191
+#: elf/dl-load.c:2144
 msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
 msgstr "ELF 클래스가 틀렸습니다: ELFCLASS64"
 
-#: elf/dl-load.c:2192
+#: elf/dl-load.c:2145
 msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
 msgstr "ELF 클래스가 틀렸습니다: ELFCLASS32"
 
-#: elf/dl-load.c:2195
+#: elf/dl-load.c:2148
 msgid "cannot open shared object file"
 msgstr "동적 오브젝트 파일을 열 수 없습니다"
 
@@ -634,68 +634,68 @@ msgstr "동적 오브젝트의 세그먼트를 매핑하는 실패"
 msgid "cannot map zero-fill pages"
 msgstr "0으로 채운 페이지를 매핑할 수 없습니다"
 
-#: elf/dl-lookup.c:849
+#: elf/dl-lookup.c:834
 msgid "relocation error"
 msgstr "리로케이션 오류"
 
-#: elf/dl-lookup.c:875
+#: elf/dl-lookup.c:857
 msgid "symbol lookup error"
 msgstr "심볼 찾기 오류"
 
-#: elf/dl-open.c:102
+#: elf/dl-open.c:101
 msgid "cannot extend global scope"
 msgstr "전역 스코프를 확장할 수 없습니다"
 
-#: elf/dl-open.c:528
+#: elf/dl-open.c:475
 msgid "TLS generation counter wrapped! Please report this."
 msgstr "TLS 만들기 카운터가 겹쳤습니다! 이 문제를 알려 주십시오."
 
-#: elf/dl-open.c:592
+#: elf/dl-open.c:539
 msgid "invalid mode for dlopen()"
 msgstr "dlopen()에 모드가 잘못됨"
 
-#: elf/dl-open.c:609
+#: elf/dl-open.c:556
 msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
 msgstr "dlmopen()에 사용할 수 있는 네임스페이스가 더 이상 없습니다"
 
-#: elf/dl-open.c:633
+#: elf/dl-open.c:580
 msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
 msgstr "dlmopen()에 대상 네임스페이스가 잘못되었습니다"
 
-#: elf/dl-reloc.c:121
+#: elf/dl-reloc.c:120
 msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
 msgstr "정적 TLS 블럭에는 메모리를 할당할 수 없습니다"
 
-#: elf/dl-reloc.c:206
+#: elf/dl-reloc.c:205
 msgid "cannot make segment writable for relocation"
 msgstr "리로케이션을 위해 세그먼트를 쓰기 가능하도록 만들 수 없습니다"
 
-#: elf/dl-reloc.c:277
+#: elf/dl-reloc.c:276
 #, c-format
 msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
 msgstr "%s: %s에 대한 리로케이션 결과를 저장할 메모리가 부족합니다\n"
 
-#: elf/dl-reloc.c:293
+#: elf/dl-reloc.c:292
 msgid "cannot restore segment prot after reloc"
 msgstr "리로케이션 뒤에 prot 세그먼트를 복구할 수 없습니다"
 
-#: elf/dl-reloc.c:324
+#: elf/dl-reloc.c:323
 msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
 msgstr "리로케이션 뒤에 추가로 메모리 보호를 적용할 수 없습니다"
 
-#: elf/dl-sym.c:153
+#: elf/dl-sym.c:136
 msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
 msgstr "동적으로 적재하지 않은 코드에 RTLD_NEXT를 사용함"
 
-#: elf/dl-tls.c:940
+#: elf/dl-tls.c:931
 msgid "cannot create TLS data structures"
 msgstr "TLS 데이터 구조를 만들 수 없습니다"
 
-#: elf/dl-version.c:166
+#: elf/dl-version.c:148
 msgid "version lookup error"
 msgstr "버전 찾기 오류"
 
-#: elf/dl-version.c:296
+#: elf/dl-version.c:279
 msgid "cannot allocate version reference table"
 msgstr "버전 참조 테이블을 할당할 수 없습니다"
 
@@ -811,7 +811,7 @@ msgstr " (지나침)\n"
 msgid "Can't find %s"
 msgstr "%s을(를) 찾을 수 없습니다"
 
-#: elf/ldconfig.c:603 elf/ldconfig.c:776 elf/ldconfig.c:835 elf/ldconfig.c:869
+#: elf/ldconfig.c:603 elf/ldconfig.c:769 elf/ldconfig.c:825 elf/ldconfig.c:857
 #, c-format
 msgid "Cannot lstat %s"
 msgstr "%s에 lstat()할 수 없습니다"
@@ -831,88 +831,88 @@ msgstr "%s에 대한 soname을 찾을 수 없으므로 링크를 만들지 않
 msgid "Can't open directory %s"
 msgstr "디렉터리 %s을(를) 열 수 없습니다"
 
-#: elf/ldconfig.c:794 elf/ldconfig.c:856 elf/readlib.c:97
+#: elf/ldconfig.c:787 elf/ldconfig.c:845 elf/readlib.c:97
 #, c-format
 msgid "Input file %s not found.\n"
 msgstr "입력 파일 %s을(를) 찾지 못했습니다.\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:801
+#: elf/ldconfig.c:794
 #, c-format
 msgid "Cannot stat %s"
 msgstr "%s에 stat()할 수 없습니다"
 
-#: elf/ldconfig.c:952
+#: elf/ldconfig.c:939
 #, c-format
 msgid "libc5 library %s in wrong directory"
 msgstr "libc5 library %s이(가) 잘못된 디렉터리에 있습니다"
 
-#: elf/ldconfig.c:955
+#: elf/ldconfig.c:942
 #, c-format
 msgid "libc6 library %s in wrong directory"
 msgstr "libc6 library %s이(가) 잘못된 디렉터리에 있습니다"
 
-#: elf/ldconfig.c:958
+#: elf/ldconfig.c:945
 #, c-format
 msgid "libc4 library %s in wrong directory"
 msgstr "libc4 library %s이(가) 잘못된 디렉터리에 있습니다"
 
-#: elf/ldconfig.c:986
+#: elf/ldconfig.c:973
 #, c-format
 msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
 msgstr "디렉터리 %s의 라이브러리 %s과(와) %s이(가) 같은 soname을 가지고 있지만 타입이 다릅니다."
 
-#: elf/ldconfig.c:1095
+#: elf/ldconfig.c:1082
 #, c-format
 msgid "Warning: ignoring configuration file that cannot be opened: %s"
 msgstr "경고: 열 수 없는 설정 파일을 무시합니다: %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1161
+#: elf/ldconfig.c:1148
 #, c-format
 msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
 msgstr "%s:%u: hwcap 줄의 문법이 잘못되었습니다"
 
-#: elf/ldconfig.c:1167
+#: elf/ldconfig.c:1154
 #, c-format
 msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
 msgstr "%s:%u: hwcap 인덱스 %lu은(는) 최대값 %u을(를) 넘어갔습니다"
 
-#: elf/ldconfig.c:1174 elf/ldconfig.c:1182
+#: elf/ldconfig.c:1161 elf/ldconfig.c:1169
 #, c-format
 msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
 msgstr "%s:%u: hwcap 인덱스 %lu은(는) 이미 %s(으)로 정의되어 있습니다"
 
-#: elf/ldconfig.c:1185
+#: elf/ldconfig.c:1172
 #, c-format
 msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
 msgstr "%s:%u: 중복된 hwcap %lu %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1207
+#: elf/ldconfig.c:1194
 #, c-format
 msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
 msgstr "-r 옵션을 사용할 경우 설정 파일의 절대 파일 이름이 필요합니다"
 
-#: elf/ldconfig.c:1214 locale/programs/xmalloc.c:63 malloc/obstack.c:416
+#: elf/ldconfig.c:1201 locale/programs/xmalloc.c:63 malloc/obstack.c:416
 #: malloc/obstack.c:418 posix/getconf.c:458 posix/getconf.c:697
 #, c-format
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "메모리가 바닥남"
 
-#: elf/ldconfig.c:1246
+#: elf/ldconfig.c:1233
 #, c-format
 msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
 msgstr "%s:%u: %s 디렉터리를 읽을 수 없습니다"
 
-#: elf/ldconfig.c:1290
+#: elf/ldconfig.c:1281
 #, c-format
 msgid "relative path `%s' used to build cache"
 msgstr "캐시를 만드는데 상대 경로인 `%s' 경로를 사용했습니다"
 
-#: elf/ldconfig.c:1320
+#: elf/ldconfig.c:1311
 #, c-format
 msgid "Can't chdir to /"
 msgstr "/로 디렉터리를 이동할 수 없습니다"
 
-#: elf/ldconfig.c:1361
+#: elf/ldconfig.c:1352
 #, c-format
 msgid "Can't open cache file directory %s\n"
 msgstr "캐시 파일 디렉터리 `%s'을(를) 열 수 없습니다\n"
@@ -970,15 +970,15 @@ msgstr "일반 파일이 아님"
 msgid "warning: you do not have execution permission for"
 msgstr "경고: 다음에 대해 실행 권한이 없습니다"
 
-#: elf/ldd.bash.in:182
+#: elf/ldd.bash.in:170
 msgid "\tnot a dynamic executable"
 msgstr "\t동적 실행 파일이 아닙니다"
 
-#: elf/ldd.bash.in:190
+#: elf/ldd.bash.in:178
 msgid "exited with unknown exit code"
 msgstr "알 수 없는 오류 코드로 끝났습니다"
 
-#: elf/ldd.bash.in:195
+#: elf/ldd.bash.in:183
 msgid "error: you do not have read permission for"
 msgstr "오류: 다음에 대해 읽기 권한이 없습니다"
 
@@ -1339,12 +1339,12 @@ msgstr "`%s'은(는) `%s'에 맞는 프로파일 데이터 파일이 아닙니
 msgid "cannot allocate symbol data"
 msgstr "기호 데이터를 할당할 수 없습니다"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:448
+#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:445
 #, c-format
 msgid "cannot open output file"
 msgstr "출력 파일을 열 수 없습니다"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:311
+#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:308
 #, c-format
 msgid "error while closing input `%s'"
 msgstr "`%s' 입력을 닫는 도중 오류 발생"
@@ -1354,18 +1354,18 @@ msgstr "`%s' 입력을 닫는 도중 오류 발생"
 msgid "illegal input sequence at position %Zd"
 msgstr "%Zd 위치에 잘못된 입력 순서열이 있음"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:454 iconv/iconv_prog.c:539
+#: iconv/iconv_charmap.c:454 iconv/iconv_prog.c:536
 #, c-format
 msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
 msgstr "버퍼의 끝에 불완전한 문자 혹은 쉬프트 연속"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:499 iconv/iconv_charmap.c:535 iconv/iconv_prog.c:582
-#: iconv/iconv_prog.c:618
+#: iconv/iconv_charmap.c:499 iconv/iconv_charmap.c:535 iconv/iconv_prog.c:579
+#: iconv/iconv_prog.c:615
 #, c-format
 msgid "error while reading the input"
 msgstr "입력을 읽는 도중에 오류 발생"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:517 iconv/iconv_prog.c:600
+#: iconv/iconv_charmap.c:517 iconv/iconv_prog.c:597
 #, c-format
 msgid "unable to allocate buffer for input"
 msgstr "입력을 위한 버퍼를 할당할 수 없습니다"
@@ -1390,7 +1390,7 @@ msgstr "정보:"
 msgid "list all known coded character sets"
 msgstr "알려진 모든 문자셋 코드를 열거함"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:123
+#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:120
 msgid "Output control:"
 msgstr "출력 조정:"
 
@@ -1399,8 +1399,8 @@ msgid "omit invalid characters from output"
 msgstr "출력에서 잘못된 문자를 제외합니다"
 
 #: iconv/iconv_prog.c:66 iconv/iconvconfig.c:128
-#: locale/programs/localedef.c:116 locale/programs/localedef.c:118
-#: locale/programs/localedef.c:120 locale/programs/localedef.c:140
+#: locale/programs/localedef.c:113 locale/programs/localedef.c:115
+#: locale/programs/localedef.c:117 locale/programs/localedef.c:144
 #: malloc/memusagestat.c:56
 msgid "FILE"
 msgstr "<파일>"
@@ -1425,57 +1425,57 @@ msgstr "주어진 파일의 인코딩을 한 인코딩에서 또다른 인코딩
 msgid "[FILE...]"
 msgstr "[파일...]"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:233
+#: iconv/iconv_prog.c:230
 #, c-format
 msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
 msgstr "`%s'에서 변환 및 `%s'(으)로의 변환은 지원하지 않습니다"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:238
+#: iconv/iconv_prog.c:235
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' is not supported"
 msgstr "`%s'에서 변환은 지원하지 않습니다"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:245
+#: iconv/iconv_prog.c:242
 #, c-format
 msgid "conversion to `%s' is not supported"
 msgstr "`%s'로의 변환은 지원하지 않습니다"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:249
+#: iconv/iconv_prog.c:246
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
 msgstr "`%s'에서 `%s'로의 변환은 지원하지 않습니다"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:259
+#: iconv/iconv_prog.c:256
 #, c-format
 msgid "failed to start conversion processing"
 msgstr "변환작업을 시작하는데 실패"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:357
+#: iconv/iconv_prog.c:354
 #, c-format
 msgid "error while closing output file"
 msgstr "출력 파일을 닫는 도중 오류 발생"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:458
+#: iconv/iconv_prog.c:455
 #, c-format
 msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
 msgstr "출력파일에 쓸 때 발생한 문제로 변환작업을 중단했습니다"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:535
+#: iconv/iconv_prog.c:532
 #, c-format
 msgid "illegal input sequence at position %ld"
 msgstr "%ld 위치에 잘못된 입력 순서열이 있음"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:543
+#: iconv/iconv_prog.c:540
 #, c-format
 msgid "internal error (illegal descriptor)"
 msgstr "내부 오류(잘못된 디스크립터)"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:546
+#: iconv/iconv_prog.c:543
 #, c-format
 msgid "unknown iconv() error %d"
 msgstr "알 수 없는 iconv() 오류 %d"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:791
+#: iconv/iconv_prog.c:786
 msgid ""
 "The following list contains all the coded character sets known. This does\n"
 "not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
@@ -1499,7 +1499,7 @@ msgstr "고속로딩 iconv 모듈 설정 파일을 만들 수 없습니다."
 msgid "[DIR...]"
 msgstr "[디렉터리...]"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:126
+#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:123
 msgid "PATH"
 msgstr "<경로>"
 
@@ -1520,7 +1520,7 @@ msgstr "표준 디렉터리를 찾지 않고, 명령행의 디렉터리만 찾
 msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
 msgstr "--nostdlib 옵션을 사용하면 디렉터리 인수가 필요합니다"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:341 locale/programs/localedef.c:287
+#: iconv/iconvconfig.c:341
 #, c-format
 msgid "no output file produced because warnings were issued"
 msgstr "경고가 나왔으므로 출력 파일을 만들지 않았습니다"
@@ -1530,7 +1530,7 @@ msgstr "경고가 나왔으므로 출력 파일을 만들지 않았습니다"
 msgid "while inserting in search tree"
 msgstr "검색 트리에 추가하는 동안"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:1239
+#: iconv/iconvconfig.c:1238
 #, c-format
 msgid "cannot generate output file"
 msgstr "출력 파일을 만들 수 없습니다"
@@ -1621,7 +1621,7 @@ msgstr "알 수 없는 .netrc 키워드 %s"
 msgid "Character out of range for UTF-8"
 msgstr "UTF-8 범위를 벗어난 문자"
 
-#: locale/programs/charmap-dir.c:57
+#: locale/programs/charmap-dir.c:56
 #, c-format
 msgid "cannot read character map directory `%s'"
 msgstr "`%s' 문자 지도 디렉터리를 읽을 수 없습니다"
@@ -1631,913 +1631,900 @@ msgstr "`%s' 문자 지도 디렉터리를 읽을 수 없습니다"
 msgid "character map file `%s' not found"
 msgstr "`%s' 문자 지도 파일을 찾지 못했습니다"
 
-#: locale/programs/charmap.c:195
+#: locale/programs/charmap.c:196
 #, c-format
 msgid "default character map file `%s' not found"
 msgstr "`%s' 기본 문자 지도 파일을 찾지 못했습니다"
 
-#: locale/programs/charmap.c:258
+#: locale/programs/charmap.c:265
 #, c-format
-msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
-msgstr "`%s' 문자 지도는 ASCII에 호환하지 않습니다. 로캘이 ISO C에 맞지 않습니다\n"
+msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant [--no-warnings=ascii]"
+msgstr "`%s' 문자 지도는 ASCII에 호환하지 않습니다. 로캘이 ISO C에 맞지 않습니다 [--no-warnings=ascii]"
 
-#: locale/programs/charmap.c:337
+#: locale/programs/charmap.c:343
 #, c-format
 msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
 msgstr "%s: <mb_cur_max>는 <mb_cur_min>보다 커야 합니다\n"
 
-#: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
-#: locale/programs/repertoire.c:174
+#: locale/programs/charmap.c:363 locale/programs/charmap.c:380
+#: locale/programs/repertoire.c:173
 #, c-format
 msgid "syntax error in prolog: %s"
 msgstr "머릿말에 문법 애러: %s"
 
-#: locale/programs/charmap.c:358
+#: locale/programs/charmap.c:364
 msgid "invalid definition"
 msgstr "정의가 잘못되었음"
 
-#: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:131
-#: locale/programs/locfile.c:158 locale/programs/repertoire.c:175
+#: locale/programs/charmap.c:381 locale/programs/locfile.c:131
+#: locale/programs/locfile.c:158 locale/programs/repertoire.c:174
 msgid "bad argument"
 msgstr "잘못된 인수"
 
-#: locale/programs/charmap.c:403
+#: locale/programs/charmap.c:408
 #, c-format
 msgid "duplicate definition of <%s>"
 msgstr "<%s>을(를) 중복 정의했습니다"
 
-#: locale/programs/charmap.c:410
+#: locale/programs/charmap.c:415
 #, c-format
 msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
 msgstr "%s에 대한 값은 1 이상이어야 합니다"
 
-#: locale/programs/charmap.c:422
+#: locale/programs/charmap.c:427
 #, c-format
 msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
 msgstr "<%s>에 대한 값은 <%s>의 값보다 같거나 커야 합니다"
 
-#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:183
+#: locale/programs/charmap.c:450 locale/programs/repertoire.c:182
 #, c-format
 msgid "argument to <%s> must be a single character"
 msgstr "<%s>에 대한 인수는 단일 문자여야 합니다"
 
-#: locale/programs/charmap.c:471
+#: locale/programs/charmap.c:476
 msgid "character sets with locking states are not supported"
 msgstr "잠금상태의 문자셋은 지원하지 않습니다"
 
-#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
-#: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
-#: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
-#: locale/programs/charmap.c:815
+#: locale/programs/charmap.c:503 locale/programs/charmap.c:557
+#: locale/programs/charmap.c:589 locale/programs/charmap.c:683
+#: locale/programs/charmap.c:738 locale/programs/charmap.c:779
+#: locale/programs/charmap.c:820
 #, c-format
 msgid "syntax error in %s definition: %s"
 msgstr "%s 정의 부분에 문법 오류: %s"
 
-#: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
-#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:230
+#: locale/programs/charmap.c:504 locale/programs/charmap.c:684
+#: locale/programs/charmap.c:780 locale/programs/repertoire.c:229
 msgid "no symbolic name given"
 msgstr "기호명이 주어지지 않음"
 
-#: locale/programs/charmap.c:553
+#: locale/programs/charmap.c:558
 msgid "invalid encoding given"
 msgstr "잘못된 인코딩이 주어졌습니다"
 
-#: locale/programs/charmap.c:562
+#: locale/programs/charmap.c:567
 msgid "too few bytes in character encoding"
 msgstr "문자 인코딩에 바이트가 너무 적습니다"
 
-#: locale/programs/charmap.c:564
+#: locale/programs/charmap.c:569
 msgid "too many bytes in character encoding"
 msgstr "문자 인코딩에 바이트가 너무 많습니다"
 
-#: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
-#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:296
+#: locale/programs/charmap.c:591 locale/programs/charmap.c:739
+#: locale/programs/charmap.c:822 locale/programs/repertoire.c:295
 msgid "no symbolic name given for end of range"
 msgstr "범위의 끝까지 기호 이름이 없습니다"
 
-#: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:528
-#: locale/programs/ld-collate.c:2626 locale/programs/ld-collate.c:3784
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2128 locale/programs/ld-ctype.c:2840
-#: locale/programs/ld-identification.c:399
-#: locale/programs/ld-measurement.c:215 locale/programs/ld-messages.c:298
-#: locale/programs/ld-monetary.c:740 locale/programs/ld-name.c:264
-#: locale/programs/ld-numeric.c:326 locale/programs/ld-paper.c:214
-#: locale/programs/ld-telephone.c:278 locale/programs/ld-time.c:947
-#: locale/programs/repertoire.c:313
+#: locale/programs/charmap.c:615 locale/programs/ld-address.c:524
+#: locale/programs/ld-collate.c:2616 locale/programs/ld-collate.c:3774
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2117 locale/programs/ld-ctype.c:2829
+#: locale/programs/ld-identification.c:397
+#: locale/programs/ld-measurement.c:213 locale/programs/ld-messages.c:295
+#: locale/programs/ld-monetary.c:748 locale/programs/ld-name.c:262
+#: locale/programs/ld-numeric.c:325 locale/programs/ld-paper.c:212
+#: locale/programs/ld-telephone.c:276 locale/programs/ld-time.c:934
+#: locale/programs/repertoire.c:312
 #, c-format
 msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
 msgstr "%1$s: 정의가 `END %1$s'(으)로 끝나지 않습니다"
 
-#: locale/programs/charmap.c:643
+#: locale/programs/charmap.c:648
 msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
 msgstr "CHARMAP 정의 바로 다음에는 WIDTH 정의만이 가능합니다"
 
-#: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
+#: locale/programs/charmap.c:656 locale/programs/charmap.c:719
 #, c-format
 msgid "value for %s must be an integer"
 msgstr "%s에 대한 값은 정수여야 합니다"
 
-#: locale/programs/charmap.c:842
+#: locale/programs/charmap.c:847
 #, c-format
 msgid "%s: error in state machine"
 msgstr "%s: 상태 기계에 오류 발생"
 
-#: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:544
-#: locale/programs/ld-collate.c:2623 locale/programs/ld-collate.c:3977
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2125 locale/programs/ld-ctype.c:2857
-#: locale/programs/ld-identification.c:415
-#: locale/programs/ld-measurement.c:231 locale/programs/ld-messages.c:314
-#: locale/programs/ld-monetary.c:756 locale/programs/ld-name.c:280
-#: locale/programs/ld-numeric.c:342 locale/programs/ld-paper.c:230
-#: locale/programs/ld-telephone.c:294 locale/programs/ld-time.c:963
-#: locale/programs/locfile.c:1000 locale/programs/repertoire.c:324
+#: locale/programs/charmap.c:855 locale/programs/ld-address.c:540
+#: locale/programs/ld-collate.c:2613 locale/programs/ld-collate.c:3967
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2114 locale/programs/ld-ctype.c:2846
+#: locale/programs/ld-identification.c:413
+#: locale/programs/ld-measurement.c:229 locale/programs/ld-messages.c:311
+#: locale/programs/ld-monetary.c:764 locale/programs/ld-name.c:278
+#: locale/programs/ld-numeric.c:341 locale/programs/ld-paper.c:228
+#: locale/programs/ld-telephone.c:292 locale/programs/ld-time.c:950
+#: locale/programs/locfile.c:997 locale/programs/repertoire.c:323
 #, c-format
 msgid "%s: premature end of file"
 msgstr "%s: 파일이 완결하지 않은 채 끝남"
 
-#: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
+#: locale/programs/charmap.c:874 locale/programs/charmap.c:885
 #, c-format
 msgid "unknown character `%s'"
 msgstr "알 수 없는 문자 `%s'"
 
 # 뭔 소리여?
-#: locale/programs/charmap.c:888
+#: locale/programs/charmap.c:893
 #, c-format
 msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
 msgstr "범위의 시작과 끝의 바이트 시퀀스 바이트 수가 다릅니다: %d 및 %d"
 
-#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:2903
-#: locale/programs/repertoire.c:419
+#: locale/programs/charmap.c:998 locale/programs/ld-collate.c:2893
+#: locale/programs/repertoire.c:418
 msgid "invalid names for character range"
 msgstr "문자의 범위로 잘못된 이름"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:431
+#: locale/programs/charmap.c:1010 locale/programs/repertoire.c:430
 msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
 msgstr "16진수 범위 포맷은 대문자만을 사용해야 합니다"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:449
+#: locale/programs/charmap.c:1028 locale/programs/repertoire.c:448
 #, c-format
 msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
 msgstr "<%s>과(와) <%s>은(는) 문자의 범위로 잘못된 이름입니다"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:456
+#: locale/programs/charmap.c:1034 locale/programs/repertoire.c:455
 msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
 msgstr "범위의 상한값이 하한값보다 작습니다"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1087
+#: locale/programs/charmap.c:1092
 msgid "resulting bytes for range not representable."
 msgstr "범위의 최종 바이트수를 표시할 수 없습니다."
 
-#: locale/programs/ld-address.c:135 locale/programs/ld-collate.c:1565
-#: locale/programs/ld-ctype.c:431 locale/programs/ld-identification.c:133
-#: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
-#: locale/programs/ld-monetary.c:193 locale/programs/ld-name.c:94
-#: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
-#: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
+#: locale/programs/ld-address.c:133 locale/programs/ld-collate.c:1563
+#: locale/programs/ld-ctype.c:430 locale/programs/ld-identification.c:131
+#: locale/programs/ld-measurement.c:92 locale/programs/ld-messages.c:96
+#: locale/programs/ld-monetary.c:192 locale/programs/ld-name.c:93
+#: locale/programs/ld-numeric.c:97 locale/programs/ld-paper.c:89
+#: locale/programs/ld-telephone.c:92 locale/programs/ld-time.c:158
 #, c-format
 msgid "No definition for %s category found"
 msgstr "%s 범주에 대한 정의가 없습니다"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:146 locale/programs/ld-address.c:184
-#: locale/programs/ld-address.c:202 locale/programs/ld-address.c:231
-#: locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:322
-#: locale/programs/ld-address.c:335 locale/programs/ld-identification.c:146
-#: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:205
-#: locale/programs/ld-monetary.c:249 locale/programs/ld-monetary.c:265
-#: locale/programs/ld-monetary.c:277 locale/programs/ld-name.c:105
-#: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
-#: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
-#: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
-#: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
-#: locale/programs/ld-time.c:196
+#: locale/programs/ld-address.c:144 locale/programs/ld-address.c:182
+#: locale/programs/ld-address.c:199 locale/programs/ld-address.c:228
+#: locale/programs/ld-address.c:300 locale/programs/ld-address.c:319
+#: locale/programs/ld-address.c:331 locale/programs/ld-identification.c:144
+#: locale/programs/ld-measurement.c:103 locale/programs/ld-monetary.c:204
+#: locale/programs/ld-monetary.c:258 locale/programs/ld-monetary.c:274
+#: locale/programs/ld-monetary.c:286 locale/programs/ld-name.c:104
+#: locale/programs/ld-name.c:141 locale/programs/ld-numeric.c:111
+#: locale/programs/ld-numeric.c:125 locale/programs/ld-paper.c:100
+#: locale/programs/ld-paper.c:109 locale/programs/ld-telephone.c:103
+#: locale/programs/ld-telephone.c:160 locale/programs/ld-time.c:174
+#: locale/programs/ld-time.c:195
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' not defined"
 msgstr "%s: `%s' 필드를 정의하지 않았습니다"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:158 locale/programs/ld-address.c:210
-#: locale/programs/ld-address.c:240 locale/programs/ld-address.c:278
-#: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
+#: locale/programs/ld-address.c:156 locale/programs/ld-address.c:207
+#: locale/programs/ld-address.c:237 locale/programs/ld-address.c:275
+#: locale/programs/ld-name.c:116 locale/programs/ld-telephone.c:115
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' must not be empty"
 msgstr "%s: `%s' 필드는 비어 있으면 안 됩니다"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:170
+#: locale/programs/ld-address.c:168
 #, c-format
 msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
 msgstr "%1$s: `%3$s' 필드에 잘못된 이스케이프 `%%%2$c' 순서열"
 
 # 번역: terminology???
-#: locale/programs/ld-address.c:221
+#: locale/programs/ld-address.c:218
 #, c-format
 msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
 msgstr "%s: terminology 언어코드 `%s'이(가) 정의하지 않았습니다"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:246
+#: locale/programs/ld-address.c:243
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' must not be defined"
 msgstr "%s: `%s' 필드는 정의해서는 안 됩니다"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:260 locale/programs/ld-address.c:289
+#: locale/programs/ld-address.c:257 locale/programs/ld-address.c:286
 #, c-format
 msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
 msgstr "%s: 언어 줄임말 `%s'이(가) 정의하지 않았습니다"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:267 locale/programs/ld-address.c:295
-#: locale/programs/ld-address.c:329 locale/programs/ld-address.c:341
+#: locale/programs/ld-address.c:264 locale/programs/ld-address.c:292
+#: locale/programs/ld-address.c:325 locale/programs/ld-address.c:337
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
 msgstr "%s: `%s'의 값은 `%s'의 값과 맞지 않습니다"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:314
+#: locale/programs/ld-address.c:311
 #, c-format
 msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
 msgstr "%s: 국가 코드 숫자 `%d'번은 올바르지 않습니다"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:436 locale/programs/ld-address.c:473
-#: locale/programs/ld-address.c:511 locale/programs/ld-ctype.c:2489
-#: locale/programs/ld-identification.c:311
-#: locale/programs/ld-measurement.c:198 locale/programs/ld-messages.c:267
-#: locale/programs/ld-monetary.c:495 locale/programs/ld-monetary.c:530
-#: locale/programs/ld-monetary.c:571 locale/programs/ld-name.c:237
-#: locale/programs/ld-numeric.c:218 locale/programs/ld-paper.c:197
-#: locale/programs/ld-telephone.c:253 locale/programs/ld-time.c:852
-#: locale/programs/ld-time.c:894
+#: locale/programs/ld-address.c:432 locale/programs/ld-address.c:469
+#: locale/programs/ld-address.c:507 locale/programs/ld-ctype.c:2478
+#: locale/programs/ld-identification.c:309
+#: locale/programs/ld-measurement.c:196 locale/programs/ld-messages.c:264
+#: locale/programs/ld-monetary.c:503 locale/programs/ld-monetary.c:538
+#: locale/programs/ld-monetary.c:579 locale/programs/ld-name.c:235
+#: locale/programs/ld-numeric.c:217 locale/programs/ld-paper.c:195
+#: locale/programs/ld-telephone.c:251 locale/programs/ld-time.c:839
+#: locale/programs/ld-time.c:881
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' declared more than once"
 msgstr "%s: `%s' 필드를 여러 번 선언했습니다"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:440 locale/programs/ld-address.c:478
-#: locale/programs/ld-identification.c:315 locale/programs/ld-messages.c:277
-#: locale/programs/ld-monetary.c:499 locale/programs/ld-monetary.c:534
-#: locale/programs/ld-name.c:241 locale/programs/ld-numeric.c:222
-#: locale/programs/ld-telephone.c:257 locale/programs/ld-time.c:746
-#: locale/programs/ld-time.c:815 locale/programs/ld-time.c:857
+#: locale/programs/ld-address.c:436 locale/programs/ld-address.c:474
+#: locale/programs/ld-identification.c:313 locale/programs/ld-messages.c:274
+#: locale/programs/ld-monetary.c:507 locale/programs/ld-monetary.c:542
+#: locale/programs/ld-name.c:239 locale/programs/ld-numeric.c:221
+#: locale/programs/ld-telephone.c:255 locale/programs/ld-time.c:733
+#: locale/programs/ld-time.c:802 locale/programs/ld-time.c:844
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in field `%s'"
 msgstr "%s: `%s' 필드에 알려지지 않은 문자가 있습니다"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:525 locale/programs/ld-collate.c:3782
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2837 locale/programs/ld-identification.c:396
-#: locale/programs/ld-measurement.c:212 locale/programs/ld-messages.c:296
-#: locale/programs/ld-monetary.c:738 locale/programs/ld-name.c:262
-#: locale/programs/ld-numeric.c:324 locale/programs/ld-paper.c:212
-#: locale/programs/ld-telephone.c:276 locale/programs/ld-time.c:945
+#: locale/programs/ld-address.c:521 locale/programs/ld-collate.c:3772
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2826 locale/programs/ld-identification.c:394
+#: locale/programs/ld-measurement.c:210 locale/programs/ld-messages.c:293
+#: locale/programs/ld-monetary.c:746 locale/programs/ld-name.c:260
+#: locale/programs/ld-numeric.c:323 locale/programs/ld-paper.c:210
+#: locale/programs/ld-telephone.c:274 locale/programs/ld-time.c:932
 #, c-format
 msgid "%s: incomplete `END' line"
 msgstr "%s: 불완전한 `END' 줄"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:535 locale/programs/ld-collate.c:551
-#: locale/programs/ld-collate.c:603 locale/programs/ld-collate.c:899
-#: locale/programs/ld-collate.c:912 locale/programs/ld-collate.c:2592
-#: locale/programs/ld-collate.c:2613 locale/programs/ld-collate.c:3967
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1857 locale/programs/ld-ctype.c:2115
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2687 locale/programs/ld-ctype.c:2848
-#: locale/programs/ld-identification.c:406
-#: locale/programs/ld-measurement.c:222 locale/programs/ld-messages.c:305
-#: locale/programs/ld-monetary.c:747 locale/programs/ld-name.c:271
-#: locale/programs/ld-numeric.c:333 locale/programs/ld-paper.c:221
-#: locale/programs/ld-telephone.c:285 locale/programs/ld-time.c:954
+#: locale/programs/ld-address.c:531 locale/programs/ld-collate.c:550
+#: locale/programs/ld-collate.c:602 locale/programs/ld-collate.c:898
+#: locale/programs/ld-collate.c:911 locale/programs/ld-collate.c:2582
+#: locale/programs/ld-collate.c:2603 locale/programs/ld-collate.c:3957
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1846 locale/programs/ld-ctype.c:2104
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2676 locale/programs/ld-ctype.c:2837
+#: locale/programs/ld-identification.c:404
+#: locale/programs/ld-measurement.c:220 locale/programs/ld-messages.c:302
+#: locale/programs/ld-monetary.c:755 locale/programs/ld-name.c:269
+#: locale/programs/ld-numeric.c:332 locale/programs/ld-paper.c:219
+#: locale/programs/ld-telephone.c:283 locale/programs/ld-time.c:941
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error"
 msgstr "%s: 문법 오류"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:426
+#: locale/programs/ld-collate.c:425
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined in charmap"
 msgstr "`%.*s'은(는) 문자맵에 이미 정의했습니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:435
+#: locale/programs/ld-collate.c:434
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
 msgstr "`%.*s'은(는) 레파토리에 이미 정의했습니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:442
+#: locale/programs/ld-collate.c:441
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
 msgstr "`%.*s'은(는) 사전 기호로 이미 정의했습니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:449
+#: locale/programs/ld-collate.c:448
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined as collating element"
 msgstr "`%.*s'은(는) 사전 항목으로 이미 정의했습니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:480 locale/programs/ld-collate.c:506
+#: locale/programs/ld-collate.c:479 locale/programs/ld-collate.c:505
 #, c-format
 msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
 msgstr "%s: 정렬 순서 `forward'와 `backward'는 서로 배타적입니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:490 locale/programs/ld-collate.c:516
-#: locale/programs/ld-collate.c:532
+#: locale/programs/ld-collate.c:489 locale/programs/ld-collate.c:515
+#: locale/programs/ld-collate.c:531
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
 msgstr "%1$s: 무게 %3$d의 정의에서 `%2$s'이(가) 여러 번 나타났습니다"
 
 # 번역: ???? had???
-#: locale/programs/ld-collate.c:588
+#: locale/programs/ld-collate.c:587
 #, c-format
 msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
 msgstr "%s: 규칙이 너무 많음; 첫 번째 항목만이 %d개를 가집니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:624
+#: locale/programs/ld-collate.c:623
 #, c-format
 msgid "%s: not enough sorting rules"
 msgstr "%s: 정렬 규칙이 충분하지 않습니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:789
+#: locale/programs/ld-collate.c:788
 #, c-format
 msgid "%s: empty weight string not allowed"
 msgstr "%s: 빈 weight 문자열은 허용하지 않습니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:884
+#: locale/programs/ld-collate.c:883
 #, c-format
 msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
 msgstr "%s: 무게는 이름에 말줄임표 기호를 써야 합니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:940
+#: locale/programs/ld-collate.c:939
 #, c-format
 msgid "%s: too many values"
 msgstr "%s: 값이 너무 많습니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1060 locale/programs/ld-collate.c:1235
+#: locale/programs/ld-collate.c:1059 locale/programs/ld-collate.c:1234
 #, c-format
 msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
 msgstr "`%.*s'의 순서는 이미 %s:%Zu에 정의했습니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1110
+#: locale/programs/ld-collate.c:1109
 #, c-format
 msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
 msgstr "%s: 범위의 시작 기호와 끝 심볼은 문자를 나타내야 합니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1137
+#: locale/programs/ld-collate.c:1136
 #, c-format
 msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
 msgstr "%s: 첫번째 문자와 마지막 문자의 바이트 순서는 길이가 같아야 합니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1179
+#: locale/programs/ld-collate.c:1178
 #, c-format
 msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
 msgstr "%s: 범위에서 첫번째 문자의 바이트 시퀀스가 마지막 문자의 바이트 시퀀스보다 작은 값이 아닙니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1304
+#: locale/programs/ld-collate.c:1303
 #, c-format
 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
 msgstr "%s: 기호 범위 말줄임표는 `order_start' 바로 뒤에 나와서는 안 됩니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1308
+#: locale/programs/ld-collate.c:1307
 #, c-format
 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
 msgstr "%s: 기호 범위 말줄임표는 `order_end' 바로 뒤에 나와서는 안 됩니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1328 locale/programs/ld-ctype.c:1374
+#: locale/programs/ld-collate.c:1327 locale/programs/ld-ctype.c:1363
 #, c-format
 msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
 msgstr "`%s' 및 `%.*s'은(는) 기호 범위로 올바른 이름이 아닙니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1378 locale/programs/ld-collate.c:3718
+#: locale/programs/ld-collate.c:1377 locale/programs/ld-collate.c:3708
 #, c-format
 msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
 msgstr "%s: `%.*s'에 대한 순서는 이미 %s:%Zu에 정의했습니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1387
+#: locale/programs/ld-collate.c:1386
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' must be a character"
 msgstr "%s: `%s'은(는) 단일 문자여야 합니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1582
+#: locale/programs/ld-collate.c:1580
 #, c-format
 msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
 msgstr "%s: `position'은 모든 섹션의 특정 단계에서만 사용하거나 아예 사용하지 말아야 합니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1607
+#: locale/programs/ld-collate.c:1604
 #, c-format
 msgid "symbol `%s' not defined"
 msgstr "`%s' 심볼은 정의하지 않았습니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1683 locale/programs/ld-collate.c:1789
+#: locale/programs/ld-collate.c:1680 locale/programs/ld-collate.c:1785
 #, c-format
 msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
 msgstr "기호 `%s'이(가) 같은 다음과 인코딩입니다:"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1687 locale/programs/ld-collate.c:1793
+#: locale/programs/ld-collate.c:1684 locale/programs/ld-collate.c:1789
 #, c-format
 msgid "symbol `%s'"
 msgstr "기호 `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1833
-#, c-format
-msgid "no definition of `UNDEFINED'"
-msgstr "`UNDEFINED'의 정의가 없습니다"
-
-#: locale/programs/ld-collate.c:1862
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-collate.c:1852
 msgid "too many errors; giving up"
 msgstr "오류가 너무 많습니다; 포기합니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2518 locale/programs/ld-collate.c:3906
+#: locale/programs/ld-collate.c:2508 locale/programs/ld-collate.c:3896
 #, c-format
 msgid "%s: nested conditionals not supported"
 msgstr "%s: 중첩한 조건문은 지원하지 않습니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2536
+#: locale/programs/ld-collate.c:2526
 #, c-format
 msgid "%s: more than one 'else'"
 msgstr "%s: 'else'가 여러개입니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2711
+#: locale/programs/ld-collate.c:2701
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
 msgstr "%s: `%s'의 정의가 중복되었습니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2747
+#: locale/programs/ld-collate.c:2737
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
 msgstr "%s: 섹션 `%s'의 선언이 중복되었습니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2883
+#: locale/programs/ld-collate.c:2873
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
 msgstr "%s: 사전순서 기호 이름에 알 수 없는 문자"
 
 # 번역: equivalent definition??
-#: locale/programs/ld-collate.c:3012
+#: locale/programs/ld-collate.c:3002
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
 msgstr "%s: 대응 문자 정의 이름에 알려지지 않은 문자가 있습니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3023
+#: locale/programs/ld-collate.c:3013
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
 msgstr "%s: 대응 문자 정의 값에 알려지지 않은 문자가 있습니다"
 
 # 번역: equivalent definition??
-#: locale/programs/ld-collate.c:3033
+#: locale/programs/ld-collate.c:3023
 #, c-format
 msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
 msgstr "%s: 대응문자 정의에 알 수 없는 기호 `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3042
+#: locale/programs/ld-collate.c:3032
 msgid "error while adding equivalent collating symbol"
 msgstr "대응하는 사전 기호를 추가하는 데 오류"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3080
+#: locale/programs/ld-collate.c:3070
 #, c-format
 msgid "duplicate definition of script `%s'"
 msgstr "`%s' 스크립트가 중복 정의되어 있습니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3128
+#: locale/programs/ld-collate.c:3118
 #, c-format
 msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
 msgstr "%s: 알 수 없는 섹션 이름 `%.*s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3157
+#: locale/programs/ld-collate.c:3147
 #, c-format
 msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
 msgstr "%s: `%s' 섹션의 순서 정의가 중복되었습니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3185
+#: locale/programs/ld-collate.c:3175
 #, c-format
 msgid "%s: invalid number of sorting rules"
 msgstr "%s: 정렬 규칙의 갯수가 잘못했습니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3212
+#: locale/programs/ld-collate.c:3202
 #, c-format
 msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
 msgstr "%s: 이름없는 섹션에 순서 정의가 여러번 나타났습니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3267 locale/programs/ld-collate.c:3397
-#: locale/programs/ld-collate.c:3760
+#: locale/programs/ld-collate.c:3257 locale/programs/ld-collate.c:3387
+#: locale/programs/ld-collate.c:3750
 #, c-format
 msgid "%s: missing `order_end' keyword"
 msgstr "%s: `order_end' 키워드가 빠졌습니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3330
+#: locale/programs/ld-collate.c:3320
 #, c-format
 msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
 msgstr "%s: 사전순서 심볼 `%.*s'의 순서는 아직 정의하지 않았습니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3348
+#: locale/programs/ld-collate.c:3338
 #, c-format
 msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
 msgstr "%s: 사전순서 요소 `%.*s'의 순서는 아직 정의하지 않았습니다"
 
 # ????
-#: locale/programs/ld-collate.c:3359
+#: locale/programs/ld-collate.c:3349
 #, c-format
 msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
 msgstr "%s: %.*s 뒤에 순서를 바꿀 수 없습니다: 기호를 알 수 없습니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3411 locale/programs/ld-collate.c:3772
+#: locale/programs/ld-collate.c:3401 locale/programs/ld-collate.c:3762
 #, c-format
 msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
 msgstr "%s: `reorder-end' 키워드가 빠졌습니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3445 locale/programs/ld-collate.c:3643
+#: locale/programs/ld-collate.c:3435 locale/programs/ld-collate.c:3633
 #, c-format
 msgid "%s: section `%.*s' not known"
 msgstr "%s: `%.*s' 섹션을 알 수 없습니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3510
+#: locale/programs/ld-collate.c:3500
 #, c-format
 msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
 msgstr "%s: 심볼이 틀렸습니다: <%.*s>"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3706
+#: locale/programs/ld-collate.c:3696
 #, c-format
 msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
 msgstr "%s: 말줄임표 범위의 끝에 `%s'을(를) 둘 수 없습니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3756
+#: locale/programs/ld-collate.c:3746
 #, c-format
 msgid "%s: empty category description not allowed"
 msgstr "%s: 빈 범위 디스크립터를 쓸 수 없습니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3775
+#: locale/programs/ld-collate.c:3765
 #, c-format
 msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
 msgstr "%s: `reorder-sections-end' 키워드가 빠졌습니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3939
+#: locale/programs/ld-collate.c:3929
 #, c-format
 msgid "%s: '%s' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
 msgstr "%s: '%s'이(가) 해당하는 'ifdef' 혹은 'ifndef' 없이 나타났습니다"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3957
+#: locale/programs/ld-collate.c:3947
 #, c-format
 msgid "%s: 'endif' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
 msgstr "%s: 'endif'가 해당하는 'ifdef' 혹은 'ifndef' 없이 나타났습니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:450
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:448
 msgid "No character set name specified in charmap"
 msgstr "문자 지도에서 문자셋 이름을 지정하지 않았습니다"
 
 # %0*x 에 positional을 어떻게 집어 넣을까? %1$0*x, %0*1$x 모두 실패.
-#: locale/programs/ld-ctype.c:479
+#: locale/programs/ld-ctype.c:476
 #, c-format
 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
 msgstr "L'\\u%0*x' 문자는 `%s' 클래스에 들어 있지만 `%s' 클래스에 들어 있어야 합니다"
 
 # %0*x 에 positional을 어떻게 집어 넣을까? %1$0*x, %0*1$x 모두 실패.
-#: locale/programs/ld-ctype.c:494
+#: locale/programs/ld-ctype.c:490
 #, c-format
 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
 msgstr "L'\\u%0*x' 문자는 `%s' 클래스에 들어 있지만 `%s' 클래스에 들어 있으면 안 됩니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:508 locale/programs/ld-ctype.c:566
+#: locale/programs/ld-ctype.c:504 locale/programs/ld-ctype.c:560
 #, c-format
 msgid "internal error in %s, line %u"
 msgstr "%s, 행 %u에 내부 오류 발생"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:537
+#: locale/programs/ld-ctype.c:532
 #, c-format
 msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
 msgstr "`%2$s' 클래스의 '%1$s' 문자는 `%3$s' 클래스에 들어 있어야 합니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:553
+#: locale/programs/ld-ctype.c:547
 #, c-format
 msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
 msgstr "`%2$s' 클래스의 '%1$s' 문자는 `%3$s' 클래스에 들어 있으면 안 됩니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:583 locale/programs/ld-ctype.c:621
+#: locale/programs/ld-ctype.c:576 locale/programs/ld-ctype.c:611
 #, c-format
 msgid "<SP> character not in class `%s'"
 msgstr "<SP> 문자는 `%s' 클래스에 없음"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:595 locale/programs/ld-ctype.c:632
+#: locale/programs/ld-ctype.c:587 locale/programs/ld-ctype.c:621
 #, c-format
 msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
 msgstr "<SP> 문자는 `%s' 클래스에 있으면 안됩니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:610
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:601
 msgid "character <SP> not defined in character map"
 msgstr "문자 <SP>가 문자 지도에서 정의하지 않았음"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:746
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:735
 msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
 msgstr "`digit' 범주가 10의 배수의 항목을 가지지 않았습니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:795
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:784
 msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
 msgstr "입력 숫자가 정의하지 않았고 문자맵에 표준 이름이 없습니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:860
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:849
 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
 msgstr "문자맵의 `outdigit'에 사용한 문자의 전부가 사용 가능하지 않습니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:877
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:866
 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
 msgstr "레파토리의 `outdigit'에 사용한 문자의 전부가 사용 가능하지 않습니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1142
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1131
 #, c-format
 msgid "character class `%s' already defined"
 msgstr "`%s' 문자 클래스는 이미 정의했습니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1148
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1137
 #, c-format
 msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
 msgstr "구현상의 제한: %Zd개 문자보다 큰 클래스는 허용하지 않습니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1174
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1163
 #, c-format
 msgid "character map `%s' already defined"
 msgstr "`%s' 문자 지도는 이미 정의했습니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1180
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1169
 #, c-format
 msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
 msgstr "구현상의 제한: %d 개 이상의 문자 지도는 허용하지 않습니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1445 locale/programs/ld-ctype.c:1570
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1676 locale/programs/ld-ctype.c:2352
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3324
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1434 locale/programs/ld-ctype.c:1559
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1665 locale/programs/ld-ctype.c:2341
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3299
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
 msgstr "%s: `%s' 필드에 들어 있는 항목이 10개가 아닙니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1473 locale/programs/ld-ctype.c:2047
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1462 locale/programs/ld-ctype.c:2036
 #, c-format
 msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
 msgstr "범위의 to-value <U%0*X>이(가) from-value <U%0*X>보다 작습니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1600
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1589
 msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
 msgstr "범위의 시작 문자 순서열과 끝 문자 순서열은 길이가 같아야 합니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1607
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1596
 msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
 msgstr "to-value 문자 순서열이 from-value 순서열보다 작습니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1967 locale/programs/ld-ctype.c:2018
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1956 locale/programs/ld-ctype.c:2007
 msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
 msgstr "`translit_ignore' 정의가 완결하지 않은 채 끝났습니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1973 locale/programs/ld-ctype.c:2024
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2066
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1962 locale/programs/ld-ctype.c:2013
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2055
 msgid "syntax error"
 msgstr "문법 오류"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2199
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2188
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
 msgstr "%s: 새로운 문자 클래스 정의에 문법 오류가 있습니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2214
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2203
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
 msgstr "%s: 새로운 문자 맵 정의에 문법 오류가 있습니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2374
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2363
 msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
 msgstr "말줄임표 범위는 같은 타입의 두 개의 피연산자로 표시해야 합니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2383
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2372
 msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
 msgstr "기호이름 범위 값에서는 절대 말줄임표 `..'을 쓰지 말아야 합니다"
 
 # 번역: 뭔소리야?
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2398
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2387
 msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
 msgstr "UCS 범위 값에서는 16진수 기호 말줄임표 `..'을 써야 합니다"
 
 # 번역: 뭔 소리야?
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2412
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2401
 msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
 msgstr "문자코드 범위 값에서는 절대 말줄임표 `..'을 써야 합니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2563
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2552
 #, c-format
 msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
 msgstr "매핑 `%s'이(가) 중복 정의되어 있습니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2649 locale/programs/ld-ctype.c:2793
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2638 locale/programs/ld-ctype.c:2782
 #, c-format
 msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
 msgstr "%s: `translit_start' 섹션이 `translit_end'로 끝나지 않습니다."
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2744
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2733
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
 msgstr "%s: `default_missing' 정의가 중복되었습니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2749
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2738
 msgid "previous definition was here"
 msgstr "이전 정의가 여기 있습니다"
 
 # 번역: representable이 여기서??
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2771
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2760
 #, c-format
 msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
 msgstr "%s: 표시할 수 있는 `default_missing' 정의가 없습니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2889 locale/programs/ld-ctype.c:2986
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3006 locale/programs/ld-ctype.c:3027
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3048 locale/programs/ld-ctype.c:3069
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3090 locale/programs/ld-ctype.c:3130
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3151 locale/programs/ld-ctype.c:3216
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3258 locale/programs/ld-ctype.c:3283
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2877 locale/programs/ld-ctype.c:2973
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2992 locale/programs/ld-ctype.c:3012
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3032 locale/programs/ld-ctype.c:3052
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3072 locale/programs/ld-ctype.c:3111
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3131 locale/programs/ld-ctype.c:3195
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3236 locale/programs/ld-ctype.c:3259
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
 msgstr "%s: `%s' 문자는 기본값으로 필요하지만 정의하지 않았습니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2894 locale/programs/ld-ctype.c:2991
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3011 locale/programs/ld-ctype.c:3032
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3053 locale/programs/ld-ctype.c:3074
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3095 locale/programs/ld-ctype.c:3135
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3156 locale/programs/ld-ctype.c:3221
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2882 locale/programs/ld-ctype.c:2978
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2997 locale/programs/ld-ctype.c:3017
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3037 locale/programs/ld-ctype.c:3057
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3077 locale/programs/ld-ctype.c:3116
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3136 locale/programs/ld-ctype.c:3200
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
 msgstr "%s: 문자맵의 `%s' 문자는 한 바이트로 표현할 수 없습니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3265 locale/programs/ld-ctype.c:3290
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3242 locale/programs/ld-ctype.c:3265
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
 msgstr "%s: 기본값 `%s' 문자는 한 바이트로 표현할 수 없습니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3346
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3321
 msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
 msgstr "출력 숫자가 정의하지 않았고 문자맵에 표준 이름이 없습니다"
 
 # transliteration: 고쳐씀, 음역
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3595
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3570
 #, c-format
 msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
 msgstr "%s: 로캘 `%s'의 고쳐씀 데이터가 없습니다"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3695
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3669
 #, c-format
-msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
-msgstr "%s: \"%s\" 클래스에 대한 테이블: %lu 바이트\n"
+msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes"
+msgstr "%s: \"%s\" 클래스에 대한 테이블: %lu 바이트"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3760
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3733
 #, c-format
-msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
-msgstr "%s: \"%s\" 맵에 대한 테이블: %lu 바이트\n"
+msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes"
+msgstr "%s: \"%s\" 맵에 대한 테이블: %lu 바이트"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3885
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3857
 #, c-format
-msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
-msgstr "%s: 폭에 대한 테이블: %lu bytes\n"
+msgid "%s: table for width: %lu bytes"
+msgstr "%s: 폭에 대한 테이블: %lu bytes"
 
 # 번역: identification이 여기서???
-#: locale/programs/ld-identification.c:175
+#: locale/programs/ld-identification.c:173
 #, c-format
 msgid "%s: no identification for category `%s'"
 msgstr "%s: `%s' 범주에 올바른 identification이 없습니다"
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:199
+#: locale/programs/ld-identification.c:197
 #, c-format
 msgid "%s: unknown standard `%s' for category `%s'"
 msgstr "%1$s: `%3$s' 범주에 올바른 `%2$s' standard가 없습니다"
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:382
+#: locale/programs/ld-identification.c:380
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate category version definition"
 msgstr "%s: 범주 버전 정의가 중복되었습니다"
 
-#: locale/programs/ld-measurement.c:113
+#: locale/programs/ld-measurement.c:111
 #, c-format
 msgid "%s: invalid value for field `%s'"
 msgstr "%s: `%s' 필드의 값이 잘못되었습니다"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
+#: locale/programs/ld-messages.c:113 locale/programs/ld-messages.c:146
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' undefined"
 msgstr "%s: `%s' 필드가 정의하지 않았습니다"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
-#: locale/programs/ld-monetary.c:255 locale/programs/ld-numeric.c:118
+#: locale/programs/ld-messages.c:119 locale/programs/ld-messages.c:152
+#: locale/programs/ld-monetary.c:264 locale/programs/ld-numeric.c:117
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
 msgstr "%s: `%s' 필드의 값은 빈 문자열이 되면 안 됩니다"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
+#: locale/programs/ld-messages.c:135 locale/programs/ld-messages.c:168
 #, c-format
 msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
 msgstr "%s: `%s' 필드에 올바른 정규식이 없습니다: %s"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:223
+#: locale/programs/ld-monetary.c:228
 #, c-format
 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
 msgstr "%s: curr_symbol' 필드의 값의 길이가 틀렸습니다"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:236
+#: locale/programs/ld-monetary.c:245
 #, c-format
-msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
-msgstr "%s: `int_curr_symbol' 필드의 값이 ISO 4217에 허용하는 이름이 아닙니다"
+msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217 [--no-warnings=intcurrsym]"
+msgstr "%s: `int_curr_symbol' 필드의 값이 ISO 4217에 허용하는 이름이 아닙니다 [--no-warnings=intcurrsym]"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:284 locale/programs/ld-monetary.c:314
+#: locale/programs/ld-monetary.c:293 locale/programs/ld-monetary.c:322
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
 msgstr "%s: `%s' 필드의 값은 %d...%d 사이에 있어야 합니다"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:541 locale/programs/ld-numeric.c:229
+#: locale/programs/ld-monetary.c:549 locale/programs/ld-numeric.c:228
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
 msgstr "%s: `%s' 필드에 대한 값은 단일 문자여야 합니다"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:638 locale/programs/ld-numeric.c:273
+#: locale/programs/ld-monetary.c:646 locale/programs/ld-numeric.c:272
 #, c-format
 msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
 msgstr "%s: `-1'은 `%s' 필드의 마지막 항목이어야 합니다"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:660 locale/programs/ld-numeric.c:290
+#: locale/programs/ld-monetary.c:668 locale/programs/ld-numeric.c:289
 #, c-format
 msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
 msgstr "%s: `%s' 필드의 값은 127보다 작아야 합니다"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:706
+#: locale/programs/ld-monetary.c:714
 msgid "conversion rate value cannot be zero"
 msgstr "변환 비율의 값은 0이 될 수 없습니다"
 
-#: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
-#: locale/programs/ld-telephone.c:149
+#: locale/programs/ld-name.c:128 locale/programs/ld-telephone.c:124
+#: locale/programs/ld-telephone.c:147
 #, c-format
 msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
 msgstr "%s: `%s' 필드에 잘못된 이스케이프 순서열이 있습니다"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:247
+#: locale/programs/ld-time.c:245
 #, c-format
 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
 msgstr "%s: `era' 필드에 있는 문자열 `%Zd'의 방향 플래그가 '+'도 '-'도 아닙니다"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:258
+#: locale/programs/ld-time.c:255
 #, c-format
 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
 msgstr "%s: `era' 필드에 있는 문자열 `%Zd'의 방향 플래그가 단일 문자가 아닙니다"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:271
+#: locale/programs/ld-time.c:267
 #, c-format
 msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: `era' 필드에 있는 문자열 %Zd의 오프셋에 잘못된 숫자가 있습니다"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:279
+#: locale/programs/ld-time.c:274
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: `era' 필드에 있는 문자열 %Zd에서 오프셋 값의 끝에 쓸모없는 것이 있습니다"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:330
+#: locale/programs/ld-time.c:324
 #, c-format
 msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: `era' 필드에 있는 문자열 %Zd의 오프셋에 잘못된 시작 날짜가 있습니다"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:339
+#: locale/programs/ld-time.c:332
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
 msgstr "%s: `era' 필드에 있는 문자열 %Zd에서 시작 날짜 값의 끝에 쓸모없는 것이 있습니다"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:358
+#: locale/programs/ld-time.c:350
 #, c-format
 msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: `era' 필드에 있는 문자열 %Zd에서 시작 날짜가 잘못되었습니다"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:407 locale/programs/ld-time.c:435
+#: locale/programs/ld-time.c:398 locale/programs/ld-time.c:424
 #, c-format
 msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: `era' 필드에 있는 문자열 %Zd의 오프셋에 잘못된 정지 날짜가 있습니다"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:416
+#: locale/programs/ld-time.c:406
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: `era' 필드에 있는 문자열 %Zd에서 멈춤 날짜 값의 끝에 쓸모없는 것이 있습니다"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:444
+#: locale/programs/ld-time.c:432
 #, c-format
 msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: era 필드에 있는 문자열 %Zd에 era 이름이 없습니다"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:456
+#: locale/programs/ld-time.c:443
 #, c-format
 msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: era 필드에 있는 문자열 %Zd에 era 형식이 없습니다"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:501
+#: locale/programs/ld-time.c:488
 #, c-format
 msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
 msgstr "%s: 필드 `%s'의 값의 세 번째 피연산자는 %d보다 커서는 안 됩니다"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:509 locale/programs/ld-time.c:517
-#: locale/programs/ld-time.c:525
+#: locale/programs/ld-time.c:496 locale/programs/ld-time.c:504
+#: locale/programs/ld-time.c:512
 #, c-format
 msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
 msgstr "%s: `%s' 필드의 값은 %d보다 크면 안 됩니다"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:730
+#: locale/programs/ld-time.c:717
 #, c-format
 msgid "%s: too few values for field `%s'"
 msgstr "%s: `%s' 필드의 값이 너무 적습니다"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:775
+#: locale/programs/ld-time.c:762
 msgid "extra trailing semicolon"
 msgstr "세미콜론이 더 붙어 있음"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:778
+#: locale/programs/ld-time.c:765
 #, c-format
 msgid "%s: too many values for field `%s'"
 msgstr "%s: `%s' 필드의 값이 너무 많습니다"
@@ -2562,20 +2549,16 @@ msgstr "종료하지 않은 기호 이름"
 msgid "illegal escape sequence at end of string"
 msgstr "문자열 끝에 잘못된 이스케이프 순서열이 있음"
 
-#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
+#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:847
 msgid "unterminated string"
 msgstr "종료하지 않은 문자열"
 
-#: locale/programs/linereader.c:669
-msgid "non-symbolic character value should not be used"
-msgstr "기호 문자가 아닌 값은 사용하지 말아야 합니다"
-
-#: locale/programs/linereader.c:816
+#: locale/programs/linereader.c:808
 #, c-format
 msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
 msgstr "`%.*s' 기호는 문자 지도에 없습니다"
 
-#: locale/programs/linereader.c:837
+#: locale/programs/linereader.c:829
 #, c-format
 msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
 msgstr "`%.*s' 기호는 레파토리 지도에 없습니다"
@@ -2585,39 +2568,39 @@ msgstr "`%.*s' 기호는 레파토리 지도에 없습니다"
 msgid "unknown name \"%s\""
 msgstr "알 수 없는 설정 \"%s\""
 
-#: locale/programs/locale.c:72
+#: locale/programs/locale.c:70
 msgid "System information:"
 msgstr "시스템 정보:"
 
-#: locale/programs/locale.c:74
+#: locale/programs/locale.c:72
 msgid "Write names of available locales"
 msgstr "사용 가능한 로캘의 이름을 표시합니다"
 
-#: locale/programs/locale.c:76
+#: locale/programs/locale.c:74
 msgid "Write names of available charmaps"
 msgstr "사용 가능한 문자맵의 이름을 출력합니다"
 
-#: locale/programs/locale.c:77
+#: locale/programs/locale.c:75
 msgid "Modify output format:"
 msgstr "출력 형식 수정:"
 
-#: locale/programs/locale.c:78
+#: locale/programs/locale.c:76
 msgid "Write names of selected categories"
 msgstr "사용 가능한 범주의 이름을 표시합니다"
 
-#: locale/programs/locale.c:79
+#: locale/programs/locale.c:77
 msgid "Write names of selected keywords"
 msgstr "선택한 키워드의 이름을 표시합니다"
 
-#: locale/programs/locale.c:80
+#: locale/programs/locale.c:78
 msgid "Print more information"
 msgstr "더 많은 정보를 표시합니다"
 
-#: locale/programs/locale.c:85
+#: locale/programs/locale.c:83
 msgid "Get locale-specific information."
 msgstr "로캘 관련 정보를 읽습니다."
 
-#: locale/programs/locale.c:88
+#: locale/programs/locale.c:86
 msgid ""
 "NAME\n"
 "[-a|-m]"
@@ -2625,108 +2608,120 @@ msgstr ""
 "<이름>\n"
 "[-a|-m]"
 
-#: locale/programs/locale.c:192
+#: locale/programs/locale.c:190
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
 msgstr "LC_CTYPE을 기본 로캘로 설정할 수 없습니다"
 
-#: locale/programs/locale.c:194
+#: locale/programs/locale.c:192
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
 msgstr "LC_MESSAGES을 기본 로캘로 설정할 수 없습니다"
 
-#: locale/programs/locale.c:207
+#: locale/programs/locale.c:205
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
 msgstr "LC_COLLATE을 기본 로캘로 설정할 수 없습니다"
 
-#: locale/programs/locale.c:223
+#: locale/programs/locale.c:221
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
 msgstr "LC_ALL을 기본 로캘로 설정할 수 없습니다"
 
-#: locale/programs/locale.c:525
+#: locale/programs/locale.c:521
 #, c-format
 msgid "while preparing output"
 msgstr "출력을 준비하는 동안"
 
-#: locale/programs/localedef.c:115
+#: locale/programs/localedef.c:112
 msgid "Input Files:"
 msgstr "입력 파일:"
 
-#: locale/programs/localedef.c:117
+#: locale/programs/localedef.c:114
 msgid "Symbolic character names defined in FILE"
 msgstr "<파일>에 기호로 표시한 문자 이름을 정의함"
 
-#: locale/programs/localedef.c:119
+#: locale/programs/localedef.c:116
 msgid "Source definitions are found in FILE"
 msgstr "<파일>에 소스 정의가 있습니다"
 
-#: locale/programs/localedef.c:121
+#: locale/programs/localedef.c:118
 msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
 msgstr "<파일>은 기호로 표시한 이름에서 UCS4 값으로의 매핑을 갖고 있습니다"
 
-#: locale/programs/localedef.c:125
+#: locale/programs/localedef.c:122
 msgid "Create output even if warning messages were issued"
 msgstr "경고 메시지가 나올 경우에도 출력함"
 
-#: locale/programs/localedef.c:126
+#: locale/programs/localedef.c:123
 msgid "Optional output file prefix"
 msgstr "출력 파일 접두어(옵션)"
 
-#: locale/programs/localedef.c:127
+#: locale/programs/localedef.c:124
 msgid "Strictly conform to POSIX"
 msgstr "엄격하게 POSIX를 따름"
 
-#: locale/programs/localedef.c:129
+#: locale/programs/localedef.c:126
 msgid "Suppress warnings and information messages"
 msgstr "경고 메시지와 관련 정보 메시지를 표시하지 않음"
 
-#: locale/programs/localedef.c:130
+#: locale/programs/localedef.c:127
 msgid "Print more messages"
 msgstr "더 많은 메시지 표시"
 
-#: locale/programs/localedef.c:131
+#: locale/programs/localedef.c:128 locale/programs/localedef.c:131
+msgid "<warnings>"
+msgstr "<경고>"
+
+#: locale/programs/localedef.c:129
+msgid "Comma-separated list of warnings to disable; supported warnings are: ascii, intcurrsym"
+msgstr "사용하지 않을 경고의 목록 (쉼표로 구분). 지원하는 경고는: ascii, intcurrsym"
+
+#: locale/programs/localedef.c:132
+msgid "Comma-separated list of warnings to enable; supported warnings are: ascii, intcurrsym"
+msgstr "사용할 경고의 목록 (쉼표로 구분). 지원하는 경고는: ascii, intcurrsym"
+
+#: locale/programs/localedef.c:135
 msgid "Archive control:"
 msgstr "아카이브 컨트롤:"
 
-#: locale/programs/localedef.c:133
+#: locale/programs/localedef.c:137
 msgid "Don't add new data to archive"
 msgstr "아카이브에 새 데이터를 더하지 않습니다"
 
-#: locale/programs/localedef.c:135
+#: locale/programs/localedef.c:139
 msgid "Add locales named by parameters to archive"
 msgstr "아카이브에 인수로 지정한 이름의 로캘을 더합니다"
 
-#: locale/programs/localedef.c:136
+#: locale/programs/localedef.c:140
 msgid "Replace existing archive content"
 msgstr "현재 아카이브 내용을 바꿉니다"
 
-#: locale/programs/localedef.c:138
+#: locale/programs/localedef.c:142
 msgid "Remove locales named by parameters from archive"
 msgstr "아카이브에서 인수로 지정한 이름의 로캘을 지웁니다"
 
-#: locale/programs/localedef.c:139
+#: locale/programs/localedef.c:143
 msgid "List content of archive"
 msgstr "아카이브의 내용을 봅니다"
 
-#: locale/programs/localedef.c:141
+#: locale/programs/localedef.c:145
 msgid "locale.alias file to consult when making archive"
 msgstr "아카이브를 만들 때 들여다 볼 locale.alias 파일"
 
-#: locale/programs/localedef.c:143
+#: locale/programs/localedef.c:147
 msgid "Generate little-endian output"
 msgstr "리틀 엔디안으로 출력합니다"
 
-#: locale/programs/localedef.c:145
+#: locale/programs/localedef.c:149
 msgid "Generate big-endian output"
 msgstr "빅 엔디안으로 출력합니다"
 
-#: locale/programs/localedef.c:150
+#: locale/programs/localedef.c:154
 msgid "Compile locale specification"
 msgstr "로캘 명세를 컴파일"
 
-#: locale/programs/localedef.c:153
+#: locale/programs/localedef.c:157
 msgid ""
 "NAME\n"
 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
@@ -2736,28 +2731,31 @@ msgstr ""
 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] <파일>...\n"
 "--list-archive [파일]"
 
-#: locale/programs/localedef.c:228
+#: locale/programs/localedef.c:232
 #, c-format
 msgid "cannot create directory for output files"
 msgstr "출력 파일의 디렉터리를 만들 수 없습니다"
 
-#: locale/programs/localedef.c:239
-#, c-format
+#: locale/programs/localedef.c:243
 msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
 msgstr "중요: 시스템에 `_POSIX2_LOCALEDEF'를 정의하지 않았습니다"
 
-#: locale/programs/localedef.c:253 locale/programs/localedef.c:269
-#: locale/programs/localedef.c:602 locale/programs/localedef.c:622
+#: locale/programs/localedef.c:257 locale/programs/localedef.c:273
+#: locale/programs/localedef.c:663 locale/programs/localedef.c:683
 #, c-format
 msgid "cannot open locale definition file `%s'"
 msgstr "로캘 정의 파일 `%s' 파일을 열 수 없습니다"
 
-#: locale/programs/localedef.c:281
+#: locale/programs/localedef.c:297
 #, c-format
 msgid "cannot write output files to `%s'"
 msgstr "출력 파일을 `%s'에 기록할 수 없습니다"
 
-#: locale/programs/localedef.c:370
+#: locale/programs/localedef.c:303
+msgid "no output file produced because errors were issued"
+msgstr "오류가 나왔으므로 출력 파일을 만들지 않았습니다"
+
+#: locale/programs/localedef.c:431
 #, c-format
 msgid ""
 "System's directory for character maps : %s\n"
@@ -2770,12 +2768,11 @@ msgstr ""
 "\t\t    로캘 경로   : %s\n"
 "%s"
 
-#: locale/programs/localedef.c:570
-#, c-format
+#: locale/programs/localedef.c:631
 msgid "circular dependencies between locale definitions"
 msgstr "로캘 정의들 사이에 상호 의존성"
 
-#: locale/programs/localedef.c:576
+#: locale/programs/localedef.c:637
 #, c-format
 msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
 msgstr "이미 읽어들인 `%s' 로캘을 두 번 더할 수 없습니다"
@@ -2812,7 +2809,6 @@ msgid "cannot change mode of new locale archive"
 msgstr "새 로캘 아카이브의 모드를 바꿀 수 없습니다"
 
 #: locale/programs/locarchive.c:324
-#, c-format
 msgid "cannot read data from locale archive"
 msgstr "로캘 아카이브에서 읽을 수 없습니다"
 
@@ -2898,17 +2894,17 @@ msgstr "\"%s\" 파일은 디렉터리가 아닙니다: 무시합니다"
 msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
 msgstr "\"%s\" 디렉터리를 열 수 없습니다: %s: 무시합니다"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1442
+#: locale/programs/locarchive.c:1438
 #, c-format
 msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
 msgstr "\"%s\" 안에 들어 있는 로캘 파일이 불완전합니다"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1506
+#: locale/programs/locarchive.c:1502
 #, c-format
 msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
 msgstr "\"%s\" 안의 모든 파일을 읽을 수 없습니다: 무시합니다"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1576
+#: locale/programs/locarchive.c:1572
 #, c-format
 msgid "locale \"%s\" not in archive"
 msgstr "\"%s\" 로캘은 아카이브에 없습니다"
@@ -2922,54 +2918,53 @@ msgstr "`%s'에 대한 인수는 단일 문자여야 합니다"
 msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
 msgstr "문법 애러: 로캘 정의 부분이 아닙니다"
 
-#: locale/programs/locfile.c:800
+#: locale/programs/locfile.c:799
 #, c-format
 msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
 msgstr "출력 파일 `%s' 파일을 범주 `%s'에 대해 열 수 없습니다"
 
-#: locale/programs/locfile.c:824
+#: locale/programs/locfile.c:822
 #, c-format
 msgid "failure while writing data for category `%s'"
 msgstr "범주 `%s'의 자료를 쓰는 데 실패했습니다"
 
-#: locale/programs/locfile.c:920
+#: locale/programs/locfile.c:917
 #, c-format
 msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
 msgstr "출력 파일 `%s' 파일을 범주 `%s'에 대해 만들 수 없습니다"
 
-#: locale/programs/locfile.c:956
+#: locale/programs/locfile.c:953
 msgid "expecting string argument for `copy'"
 msgstr "`copy'에 대한 문자열 인수가 필요합니다"
 
-#: locale/programs/locfile.c:960
+#: locale/programs/locfile.c:957
 msgid "locale name should consist only of portable characters"
 msgstr "로캘 이름은 포터블한 문자로 구성해야 합니다"
 
-#: locale/programs/locfile.c:979
+#: locale/programs/locfile.c:976
 msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
 msgstr "`copy'가 사용될 땐 다른 키워드를 지정하면 안 됩니다"
 
-#: locale/programs/locfile.c:993
+#: locale/programs/locfile.c:990
 #, c-format
 msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
 msgstr "`%1$s' 정의가 `END %1$s'(으)로 끝나지 않습니다"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:229 locale/programs/repertoire.c:270
-#: locale/programs/repertoire.c:295
+#: locale/programs/repertoire.c:228 locale/programs/repertoire.c:269
+#: locale/programs/repertoire.c:294
 #, c-format
 msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
 msgstr "레파토리 지도 정의에 문법 오류: %s"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:271
+#: locale/programs/repertoire.c:270
 msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
 msgstr "<Uxxxx> 혹은 <Uxxxxxxxx> 값이 주어지지 않았습니다"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:331
-#, c-format
+#: locale/programs/repertoire.c:330
 msgid "cannot save new repertoire map"
 msgstr "새로운 레파토리 지도를 저장할 수 없습니다"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:342
+#: locale/programs/repertoire.c:341
 #, c-format
 msgid "repertoire map file `%s' not found"
 msgstr "레파토리 지도 파일 `%s' 파일을 찾지 못했음"
@@ -3928,176 +3923,176 @@ msgstr "FD %d번에 접근, 용도 %s"
 msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
 msgstr "과거의 요청 버전 %d 버전을 처리할 수 없습니다; 현재 버전은 %d입니다"
 
-#: nscd/connections.c:1090
+#: nscd/connections.c:1091
 #, c-format
 msgid "request from %ld not handled due to missing permission"
 msgstr "권한이 없어서 %ld에서 온 요청을 처리할 수 없습니다"
 
-#: nscd/connections.c:1095
+#: nscd/connections.c:1096
 #, c-format
 msgid "request from '%s' [%ld] not handled due to missing permission"
 msgstr "권한이 없어서 '%s'[%ld]에서 온 요청을 처리할 수 없습니다"
 
-#: nscd/connections.c:1100
+#: nscd/connections.c:1101
 msgid "request not handled due to missing permission"
 msgstr "권한이 없어서 요청을 처리할 수 없습니다"
 
-#: nscd/connections.c:1138 nscd/connections.c:1191
+#: nscd/connections.c:1139 nscd/connections.c:1192
 #, c-format
 msgid "cannot write result: %s"
 msgstr "결과를 쓸 수 없습니다: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1282
+#: nscd/connections.c:1283
 #, c-format
 msgid "error getting caller's id: %s"
 msgstr "호출한 측 ID를 얻는데 오류: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1342
+#: nscd/connections.c:1343
 #, c-format
 msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "/proc/self/cmdline을 열 수 없습니다: %s: 파라노이아 모드를 사용하지 않습니다"
 
-#: nscd/connections.c:1356
+#: nscd/connections.c:1357
 #, c-format
 msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "/proc/self/cmdline을 읽을 수 없습니다: %s: 파라노이아 모드를 사용하지 않습니다"
 
-#: nscd/connections.c:1396
+#: nscd/connections.c:1397
 #, c-format
 msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "과거 UID로 바꿀 수 없습니다: %s: 파라노이아 모드를 사용하지 않습니다"
 
-#: nscd/connections.c:1406
+#: nscd/connections.c:1407
 #, c-format
 msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "과거 GID로 바꿀 수 없습니다: %s: 파라노이아 모드를 사용하지 않습니다"
 
-#: nscd/connections.c:1419
+#: nscd/connections.c:1420
 #, c-format
 msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "과거 작업 디렉터리로 바꿀 수 없습니다: %s: 파라노이아 모드를 사용하지 않습니다"
 
-#: nscd/connections.c:1465
+#: nscd/connections.c:1466
 #, c-format
 msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "다시 실행 실패: %s: 파라노이아 모드를 사용하지 않습니다"
 
-#: nscd/connections.c:1474
+#: nscd/connections.c:1475
 #, c-format
 msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
 msgstr "현재 작업 디렉터리를 \"/\"로 바꿀 수 없습니다: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1657
+#: nscd/connections.c:1658
 #, c-format
 msgid "short read while reading request: %s"
 msgstr "요구사항을 다 읽지 못했음: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1690
+#: nscd/connections.c:1691
 #, c-format
 msgid "key length in request too long: %d"
 msgstr "요청한 키의 길이가 너무 김: %d"
 
-#: nscd/connections.c:1703
+#: nscd/connections.c:1704
 #, c-format
 msgid "short read while reading request key: %s"
 msgstr "요청한 키를 다 읽지 못했음: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1713
+#: nscd/connections.c:1714
 #, c-format
 msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
 msgstr "handle_request: 요청을 받았음(버전 = %d), PID %ld"
 
-#: nscd/connections.c:1718
+#: nscd/connections.c:1719
 #, c-format
 msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
 msgstr "handle_request: 요청을 받았음(버전 = %d)"
 
-#: nscd/connections.c:1858
+#: nscd/connections.c:1859
 #, c-format
 msgid "ignored inotify event for `%s` (file exists)"
 msgstr "`%s`에 대한 inotify 이벤트(파일이 이미 있음)를 무시합니다"
 
 # "moved", "deleted"
-#: nscd/connections.c:1863
+#: nscd/connections.c:1864
 #, c-format
 msgid "monitored file `%s` was %s, removing watch"
 msgstr "감시하는 `%s` 파일이 %s, 감시를 제거합니다"
 
-#: nscd/connections.c:1871 nscd/connections.c:1913
+#: nscd/connections.c:1872 nscd/connections.c:1914
 #, c-format
 msgid "failed to remove file watch `%s`: %s"
 msgstr "`%s` 파일 감시를 제거하는데 실패했습니다: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1886
+#: nscd/connections.c:1887
 #, c-format
 msgid "monitored file `%s` was written to"
 msgstr "감시하는 `%s` 파일에 쓰기가 발생했습니다"
 
 # "moved", "deleted"
-#: nscd/connections.c:1910
+#: nscd/connections.c:1911
 #, c-format
 msgid "monitored parent directory `%s` was %s, removing watch on `%s`"
 msgstr "감시하는 `%s` 상위 디렉터리가 %s, `%s`에 대한 감시를 제거합니다"
 
 # "moved", "deleted"
-#: nscd/connections.c:1936
+#: nscd/connections.c:1937
 #, c-format
 msgid "monitored file `%s` was %s, adding watch"
 msgstr "감시하는 `%s` 파일이 %s, 감시를 추가합니다"
 
-#: nscd/connections.c:1948
+#: nscd/connections.c:1949
 #, c-format
 msgid "failed to add file watch `%s`: %s"
 msgstr "`%s` 파일 추적을 추가하는데 실패했습니다: %s"
 
-#: nscd/connections.c:2126 nscd/connections.c:2291
+#: nscd/connections.c:2127 nscd/connections.c:2292
 #, c-format
 msgid "disabled inotify-based monitoring after read error %d"
 msgstr "읽기 오류 %d번 뒤에 inotify 기반 감시를 하지 않습니다"
 
-#: nscd/connections.c:2406
+#: nscd/connections.c:2407
 msgid "could not initialize conditional variable"
 msgstr "조건 변수를 초기화할 수 없습니다"
 
-#: nscd/connections.c:2414
+#: nscd/connections.c:2415
 msgid "could not start clean-up thread; terminating"
 msgstr "정리 스레드를 시작할 수 없습니다: 끝냅니다"
 
-#: nscd/connections.c:2428
+#: nscd/connections.c:2429
 msgid "could not start any worker thread; terminating"
 msgstr "작업 스레드를 시작할 수 없습니다: 끝냅니다"
 
-#: nscd/connections.c:2483 nscd/connections.c:2485 nscd/connections.c:2501
-#: nscd/connections.c:2511 nscd/connections.c:2529 nscd/connections.c:2540
-#: nscd/connections.c:2550
+#: nscd/connections.c:2484 nscd/connections.c:2486 nscd/connections.c:2502
+#: nscd/connections.c:2512 nscd/connections.c:2530 nscd/connections.c:2541
+#: nscd/connections.c:2551
 #, c-format
 msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
 msgstr "nscd를 '%s' 사용자로 실행하는 데 실패했습니다"
 
-#: nscd/connections.c:2503
+#: nscd/connections.c:2504
 msgid "initial getgrouplist failed"
 msgstr "최초 getgrouplist 실패"
 
-#: nscd/connections.c:2512
+#: nscd/connections.c:2513
 msgid "getgrouplist failed"
 msgstr "getgrouplist 실패"
 
-#: nscd/connections.c:2530
+#: nscd/connections.c:2531
 msgid "setgroups failed"
 msgstr "setgroups 실패"
 
-#: nscd/grpcache.c:416 nscd/hstcache.c:432 nscd/initgrcache.c:411
+#: nscd/grpcache.c:416 nscd/hstcache.c:432 nscd/initgrcache.c:416
 #: nscd/pwdcache.c:394 nscd/servicescache.c:338
 #, c-format
 msgid "short write in %s: %s"
 msgstr "%s에서 다 쓰지 못했습니다: %s"
 
-#: nscd/grpcache.c:461 nscd/initgrcache.c:78
+#: nscd/grpcache.c:461 nscd/initgrcache.c:84
 #, c-format
 msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
 msgstr "그룹 캐시에서 \"%s\"을(를) 찾을 수 없었습니다!"
 
-#: nscd/grpcache.c:463 nscd/initgrcache.c:80
+#: nscd/grpcache.c:463 nscd/initgrcache.c:86
 #, c-format
 msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
 msgstr "그룹 캐시에서 \"%s\"을(를) 다시 읽어들입니다!"
@@ -4218,7 +4213,7 @@ msgstr "현재 작업 디렉터리를 \"/\"로 바꿀 수 없습니다"
 msgid "Could not create log file"
 msgstr "기록 파일을 만들 수 없습니다"
 
-#: nscd/nscd.c:355 nscd/nscd_stat.c:194
+#: nscd/nscd.c:355 nscd/nscd_stat.c:209
 #, c-format
 msgid "write incomplete"
 msgstr "완전히 쓰지 못했습니다"
@@ -4233,7 +4228,7 @@ msgstr "무효화 ACK를 읽지 못했습니다"
 msgid "invalidation failed"
 msgstr "무효화 실패"
 
-#: nscd/nscd.c:417 nscd/nscd.c:442 nscd/nscd_stat.c:175
+#: nscd/nscd.c:417 nscd/nscd.c:442 nscd/nscd_stat.c:190
 #, c-format
 msgid "Only root is allowed to use this option!"
 msgstr "root만이 이 옵션을 사용할 수 있습니다!"
@@ -4318,35 +4313,35 @@ msgstr "현재 작업 디렉터리를 얻을 수 없습니다: %s: 파라노이
 msgid "maximum file size for %s database too small"
 msgstr "%s 데이터베이스의 최대 파일 크기가 너무 작습니다"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:144
+#: nscd/nscd_stat.c:159
 #, c-format
 msgid "cannot write statistics: %s"
 msgstr "통계를 쓸 수 없습니다: %s"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:159
+#: nscd/nscd_stat.c:174
 msgid "yes"
 msgstr "예"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:160
+#: nscd/nscd_stat.c:175
 msgid "no"
 msgstr "아니요"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:171
+#: nscd/nscd_stat.c:186
 #, c-format
 msgid "Only root or %s is allowed to use this option!"
 msgstr "root나 %s 사용자만이 이 옵션을 사용할 수 있습니다!"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:182
+#: nscd/nscd_stat.c:197
 #, c-format
 msgid "nscd not running!\n"
 msgstr "nscd를 실행하지 않았습니다!\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:206
+#: nscd/nscd_stat.c:221
 #, c-format
 msgid "cannot read statistics data"
 msgstr "통계 데이터를 읽을 수 없습니다"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:209
+#: nscd/nscd_stat.c:224
 #, c-format
 msgid ""
 "nscd configuration:\n"
@@ -4357,27 +4352,27 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%15d 서버 디버깅 단계\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:233
+#: nscd/nscd_stat.c:248
 #, c-format
 msgid "%3ud %2uh %2um %2lus server runtime\n"
 msgstr "%3ud %2uh %2um %2lus 서버 런타임\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:236
+#: nscd/nscd_stat.c:251
 #, c-format
 msgid "  %2uh %2um %2lus server runtime\n"
 msgstr "  %2uh %2um %2lus 서버 런타임\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:238
+#: nscd/nscd_stat.c:253
 #, c-format
 msgid "    %2um %2lus server runtime\n"
 msgstr "    %2um %2lus 서버 런타임\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:240
+#: nscd/nscd_stat.c:255
 #, c-format
 msgid "      %2lus server runtime\n"
 msgstr "      %2lus 서버 런타임\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:242
+#: nscd/nscd_stat.c:257
 #, c-format
 msgid ""
 "%15d current number of threads\n"
@@ -4394,7 +4389,7 @@ msgstr ""
 "%15lu 내부 다시 시작\n"
 "%15u 다시 읽어들이기 횟수\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:277
+#: nscd/nscd_stat.c:292
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4864,11 +4859,11 @@ msgstr "정규식이 너무 큽니다"
 msgid "Unmatched ) or \\)"
 msgstr "짝이 맞지 않는 ) 또는 \\)"
 
-#: posix/regcomp.c:673
+#: posix/regcomp.c:675
 msgid "No previous regular expression"
 msgstr "이전의 정규식이 없음"
 
-#: posix/wordexp.c:1822
+#: posix/wordexp.c:1803
 msgid "parameter null or not set"
 msgstr "인자가 NULL이거나 인자를 지정하지 않았습니다"
 
@@ -5065,43 +5060,43 @@ msgstr "높은 우선순위 입력 있음"
 msgid "Device disconnected"
 msgstr "장치 연결이 끊어짐"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:139
+#: stdio-common/psiginfo.c:140
 msgid "Signal sent by kill()"
 msgstr "kill()에서 시그널을 보냄"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:142
+#: stdio-common/psiginfo.c:143
 msgid "Signal sent by sigqueue()"
 msgstr "sigqueue()에서 시그널을 보냄"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:145
+#: stdio-common/psiginfo.c:146
 msgid "Signal generated by the expiration of a timer"
 msgstr "타이머 종료로 시그널이 발생"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:148
+#: stdio-common/psiginfo.c:149
 msgid "Signal generated by the completion of an asynchronous I/O request"
 msgstr "비동기 입출력 요청 완료로 시그널이 발생"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:152
+#: stdio-common/psiginfo.c:153
 msgid "Signal generated by the arrival of a message on an empty message queue"
 msgstr "빈 메시지 큐에 메시지가 도착해 시그널이 발생"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:157
+#: stdio-common/psiginfo.c:158
 msgid "Signal sent by tkill()"
 msgstr "tkill()에서 시그널을 보냄"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:162
+#: stdio-common/psiginfo.c:163
 msgid "Signal generated by the completion of an asynchronous name lookup request"
 msgstr "비동기 이름 찾기 요청 완료로 시그널이 발생"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:168
+#: stdio-common/psiginfo.c:169
 msgid "Signal generated by the completion of an I/O request"
 msgstr "입출력 요청 완료로 시그널이 발생"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:174
+#: stdio-common/psiginfo.c:175
 msgid "Signal sent by the kernel"
 msgstr "커널에서 시그널을 보냄"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:198
+#: stdio-common/psiginfo.c:199
 #, c-format
 msgid "Unknown signal %d\n"
 msgstr "알 수 없는 시그널 %d번\n"
@@ -5134,14 +5129,14 @@ msgid "Unknown signal %d"
 msgstr "알 수 없는 시그널 %d번"
 
 #: sunrpc/auth_unix.c:112 sunrpc/clnt_tcp.c:124 sunrpc/clnt_udp.c:139
-#: sunrpc/clnt_unix.c:125 sunrpc/svc_tcp.c:189 sunrpc/svc_tcp.c:234
-#: sunrpc/svc_udp.c:161 sunrpc/svc_unix.c:189 sunrpc/svc_unix.c:230
+#: sunrpc/clnt_unix.c:125 sunrpc/svc_tcp.c:189 sunrpc/svc_tcp.c:233
+#: sunrpc/svc_udp.c:161 sunrpc/svc_unix.c:189 sunrpc/svc_unix.c:229
 #: sunrpc/xdr.c:628 sunrpc/xdr.c:788 sunrpc/xdr_array.c:102
 #: sunrpc/xdr_rec.c:153 sunrpc/xdr_ref.c:79
 msgid "out of memory\n"
 msgstr "메모리 부족\n"
 
-#: sunrpc/auth_unix.c:350
+#: sunrpc/auth_unix.c:349
 msgid "auth_unix.c: Fatal marshalling problem"
 msgstr "auth_unix.c: 치명적인 마샬링 문제"
 
@@ -5280,23 +5275,23 @@ msgstr "pmap_getmaps.c: RPC 문제"
 msgid "Cannot register service"
 msgstr "서비스를 등록할 수 없습니다"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:245
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:244
 msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
 msgstr "브로드캐스트 rpc를 위한 소켓을 만들 수 없습니다"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:252
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:251
 msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
 msgstr "소켓 옵션 SO_BROADCAST를 설정할 수 없습니다"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:304
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:303
 msgid "Cannot send broadcast packet"
 msgstr "브로드캐스트 패킷을 보낼 수 없습니다"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:329
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:328
 msgid "Broadcast poll problem"
 msgstr "브로드캐스트 선택 문제"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:342
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:341
 msgid "Cannot receive reply to broadcast"
 msgstr "브로드캐스트에 대한 응답을 받을 수 없습니다"
 
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 0546306..25c6782 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,14 +1,14 @@ 
 # Polish translation for GNU libc.
-# Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the glibc package.
 # Paweł Krawczyk <kravietz@ceti.pl>, 1996-1999.
-# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2002-2017.
+# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2002-2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: libc 2.25.90\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-25 12:32+0530\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-07-25 21:15+0200\n"
+"Project-Id-Version: libc 2.26.9000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-01-10 15:00+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-10 21:18+0100\n"
 "Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -144,9 +144,9 @@ msgstr ""
 "[PLIK-WY [PLIK-WE]...]"
 
 #: catgets/gencat.c:229 debug/pcprofiledump.c:209 elf/ldconfig.c:308
-#: elf/pldd.c:252 elf/sln.c:77 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:408
-#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:277
-#: locale/programs/localedef.c:366 login/programs/pt_chown.c:89
+#: elf/pldd.c:252 elf/sln.c:77 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:405
+#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:275
+#: locale/programs/localedef.c:427 login/programs/pt_chown.c:89
 #: malloc/memusagestat.c:563 nss/getent.c:913 nss/makedb.c:369
 #: posix/getconf.c:503 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:61
 #, c-format
@@ -159,8 +159,8 @@ msgstr ""
 
 #: catgets/gencat.c:245 debug/pcprofiledump.c:225 debug/xtrace.sh:64
 #: elf/ldconfig.c:324 elf/ldd.bash.in:38 elf/pldd.c:268 elf/sotruss.sh:75
-#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:425 iconv/iconvconfig.c:396
-#: locale/programs/locale.c:294 locale/programs/localedef.c:392
+#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:422 iconv/iconvconfig.c:396
+#: locale/programs/locale.c:292 locale/programs/localedef.c:453
 #: login/programs/pt_chown.c:63 malloc/memusage.sh:71
 #: malloc/memusagestat.c:581 nscd/nscd.c:509 nss/getent.c:86 nss/makedb.c:385
 #: posix/getconf.c:485 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
@@ -177,9 +177,9 @@ msgstr ""
 
 # w %s wchodzi nazwisko autora danego programu/procedury -PK
 #: catgets/gencat.c:250 debug/pcprofiledump.c:230 debug/xtrace.sh:68
-#: elf/ldconfig.c:329 elf/pldd.c:273 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:430
-#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:299
-#: locale/programs/localedef.c:397 malloc/memusage.sh:75
+#: elf/ldconfig.c:329 elf/pldd.c:273 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:427
+#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:297
+#: locale/programs/localedef.c:458 malloc/memusage.sh:75
 #: malloc/memusagestat.c:586 nscd/nscd.c:514 nss/getent.c:91 nss/makedb.c:390
 #: posix/getconf.c:490
 #, c-format
@@ -190,7 +190,7 @@ msgstr "Autorem jest %s.\n"
 msgid "*standard input*"
 msgstr "*standardowe wejście*"
 
-#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:293
+#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:290
 #: nss/makedb.c:246
 #, c-format
 msgid "cannot open input file `%s'"
@@ -393,7 +393,7 @@ msgstr "Nieznany system"
 msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
 msgstr ", ABI systemu: %s %d.%d.%d"
 
-#: elf/cache.c:157 elf/ldconfig.c:1341
+#: elf/cache.c:157 elf/ldconfig.c:1332
 #, c-format
 msgid "Can't open cache file %s\n"
 msgstr "Nie można otworzyć pliku bufora %s\n"
@@ -433,47 +433,47 @@ msgstr "Zmiana praw dostępu %s na %#o nie powiodła się"
 msgid "Renaming of %s to %s failed"
 msgstr "Zmiana nazwy %s na %s nie powiodła się"
 
-#: elf/dl-close.c:397 elf/dl-open.c:478
+#: elf/dl-close.c:399 elf/dl-open.c:425
 msgid "cannot create scope list"
 msgstr "nie można utworzyć listy zakresów"
 
-#: elf/dl-close.c:837
+#: elf/dl-close.c:839
 msgid "shared object not open"
 msgstr "obiekt dzielony nie jest otwarty"
 
-#: elf/dl-deps.c:112
+#: elf/dl-deps.c:111
 msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
 msgstr "DST nie dozwolone dla programów SUID/SGID"
 
-#: elf/dl-deps.c:125
+#: elf/dl-deps.c:124
 msgid "empty dynamic string token substitution"
 msgstr "puste dynamiczne podstawienie znaku łańcucha"
 
-#: elf/dl-deps.c:131
+#: elf/dl-deps.c:130
 #, c-format
 msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
 msgstr "nie można wczytać pomocniczego `%s' z powodu pustego dynamicznego podstawienia\n"
 
-#: elf/dl-deps.c:467
+#: elf/dl-deps.c:442
 msgid "cannot allocate dependency list"
 msgstr "nie można przydzielić pamięci dla listy zależności"
 
-#: elf/dl-deps.c:504 elf/dl-deps.c:564
+#: elf/dl-deps.c:479 elf/dl-deps.c:539
 msgid "cannot allocate symbol search list"
 msgstr "nie można przydzielić pamięci dla listy przeszukiwania symboli"
 
-#: elf/dl-deps.c:544
+#: elf/dl-deps.c:519
 msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
 msgstr "Filtry nie są obsługiwane z LD_TRACE_PRELINKING"
 
-#: elf/dl-error-skeleton.c:87
-msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
-msgstr "BŁĄD DYNAMICZNEGO LINKERA!!!"
-
-#: elf/dl-error-skeleton.c:136
+#: elf/dl-error-skeleton.c:80
 msgid "error while loading shared libraries"
 msgstr "błąd podczas wczytywania bibliotek dzielonych"
 
+#: elf/dl-error-skeleton.c:113
+msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
+msgstr "BŁĄD DYNAMICZNEGO LINKERA!!!"
+
 #: elf/dl-fptr.c:88 sysdeps/hppa/dl-fptr.c:95
 msgid "cannot map pages for fdesc table"
 msgstr "nie można odwzorować stron dla tablicy fdesc"
@@ -486,143 +486,143 @@ msgstr "nie można odwzorować stron dla tablicy fptr"
 msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
 msgstr "błąd wewnętrzny: symidx spoza zakresu tablicy fptr"
 
-#: elf/dl-hwcaps.c:191 elf/dl-hwcaps.c:203
+#: elf/dl-hwcaps.c:202 elf/dl-hwcaps.c:214
 msgid "cannot create capability list"
 msgstr "nie można utworzyć listy uprawnień"
 
-#: elf/dl-load.c:412
+#: elf/dl-load.c:369
 msgid "cannot allocate name record"
 msgstr "nie można przydzielić pamięci dla rekordu nazwy"
 
-#: elf/dl-load.c:497 elf/dl-load.c:613 elf/dl-load.c:696 elf/dl-load.c:815
+#: elf/dl-load.c:455 elf/dl-load.c:568 elf/dl-load.c:657 elf/dl-load.c:753
 msgid "cannot create cache for search path"
 msgstr "nie można utworzyć bufora dla ścieżki przeszukiwania"
 
-#: elf/dl-load.c:588
+#: elf/dl-load.c:551
 msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
 msgstr "nie można utworzyć kopii RUNPATH/RPATH"
 
-#: elf/dl-load.c:682
+#: elf/dl-load.c:644
 msgid "cannot create search path array"
 msgstr "nie można utworzyć tablicy ścieżki przeszukiwania"
 
-#: elf/dl-load.c:888
+#: elf/dl-load.c:825
 msgid "cannot stat shared object"
 msgstr "nie można wykonać stat na obiekcie dzielonym"
 
-#: elf/dl-load.c:965
+#: elf/dl-load.c:902
 msgid "cannot open zero fill device"
 msgstr "nie można otworzyć urządzenia wypełniającego zerami"
 
-#: elf/dl-load.c:1012 elf/dl-load.c:2172
+#: elf/dl-load.c:949 elf/dl-load.c:2125
 msgid "cannot create shared object descriptor"
 msgstr "nie można utworzyć deskryptora obiektu dzielonego"
 
-#: elf/dl-load.c:1031 elf/dl-load.c:1556 elf/dl-load.c:1668
+#: elf/dl-load.c:968 elf/dl-load.c:1499 elf/dl-load.c:1611
 msgid "cannot read file data"
 msgstr "nie można odczytać danych z pliku"
 
-#: elf/dl-load.c:1071
+#: elf/dl-load.c:1014
 msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
 msgstr "wyrównanie polecenia wczytania ELF nie wyrównane do granicy stron"
 
-#: elf/dl-load.c:1078
+#: elf/dl-load.c:1021
 msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
 msgstr "adres/przesunięcie polecenia wczytania ELF niewłaściwie wyrównane"
 
-#: elf/dl-load.c:1163
+#: elf/dl-load.c:1106
 msgid "object file has no loadable segments"
 msgstr "plik obiektu nie ma segmentów ładowalnych"
 
-#: elf/dl-load.c:1172 elf/dl-load.c:1648
+#: elf/dl-load.c:1115 elf/dl-load.c:1591
 msgid "cannot dynamically load executable"
 msgstr "nie można dynamicznie wczytać pliku wykonywalnego"
 
-#: elf/dl-load.c:1193
+#: elf/dl-load.c:1136
 msgid "object file has no dynamic section"
 msgstr "plik obiektu nie ma sekcji dynamicznej"
 
-#: elf/dl-load.c:1216
+#: elf/dl-load.c:1159
 msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
 msgstr "obiekt dzielony nie może być otwarty przez dlopen()"
 
-#: elf/dl-load.c:1229
+#: elf/dl-load.c:1172
 msgid "cannot allocate memory for program header"
 msgstr "nie można przydzielić pamięci na nagłówek programu"
 
-#: elf/dl-load.c:1245 elf/dl-open.c:195
+#: elf/dl-load.c:1188 elf/dl-open.c:193
 msgid "invalid caller"
 msgstr "niepoprawny wywołujący"
 
-#: elf/dl-load.c:1268 elf/dl-load.h:130
+#: elf/dl-load.c:1211 elf/dl-load.h:130
 msgid "cannot change memory protections"
 msgstr "nie można zmienić ochrony pamięci"
 
-#: elf/dl-load.c:1288
+#: elf/dl-load.c:1231
 msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
 msgstr "nie można włączyć wykonywalnego stosu wymaganego przez obiekt dzielony"
 
-#: elf/dl-load.c:1301
+#: elf/dl-load.c:1244
 msgid "cannot close file descriptor"
 msgstr "nie można zamknąć deskryptora pliku"
 
-#: elf/dl-load.c:1556
+#: elf/dl-load.c:1499
 msgid "file too short"
 msgstr "plik za krótki"
 
-#: elf/dl-load.c:1591
+#: elf/dl-load.c:1534
 msgid "invalid ELF header"
 msgstr "nieprawidłowy nagłówek ELF"
 
-#: elf/dl-load.c:1603
+#: elf/dl-load.c:1546
 msgid "ELF file data encoding not big-endian"
 msgstr "kodowanie danych w pliku ELF nie jest big-endian"
 
-#: elf/dl-load.c:1605
+#: elf/dl-load.c:1548
 msgid "ELF file data encoding not little-endian"
 msgstr "kodowanie danych w pliku ELF nie jest little-endian"
 
-#: elf/dl-load.c:1609
+#: elf/dl-load.c:1552
 msgid "ELF file version ident does not match current one"
 msgstr "identyfikator wersji pliku ELF nie zgadza się z aktualnym"
 
-#: elf/dl-load.c:1613
+#: elf/dl-load.c:1556
 msgid "ELF file OS ABI invalid"
 msgstr "niepoprawne ABI systemu w pliku ELF"
 
-#: elf/dl-load.c:1616
+#: elf/dl-load.c:1559
 msgid "ELF file ABI version invalid"
 msgstr "niepoprawna wersja ABI w pliku ELF"
 
-#: elf/dl-load.c:1619
+#: elf/dl-load.c:1562
 msgid "nonzero padding in e_ident"
 msgstr "niezerowe wypełnienie w e_ident"
 
-#: elf/dl-load.c:1622
+#: elf/dl-load.c:1565
 msgid "internal error"
 msgstr "błąd wewnętrzny"
 
-#: elf/dl-load.c:1629
+#: elf/dl-load.c:1572
 msgid "ELF file version does not match current one"
 msgstr "wersja pliku ELF nie zgadza się z aktualną"
 
-#: elf/dl-load.c:1637
+#: elf/dl-load.c:1580
 msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
 msgstr "tylko ET_DYN i ET_EXEC mogą być wczytane"
 
-#: elf/dl-load.c:1653
+#: elf/dl-load.c:1596
 msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
 msgstr "phentsize w pliku ELF nie jest oczekiwanym rozmiarem"
 
-#: elf/dl-load.c:2191
+#: elf/dl-load.c:2144
 msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
 msgstr "niewłaściwa klasa ELF: ELFCLASS64"
 
-#: elf/dl-load.c:2192
+#: elf/dl-load.c:2145
 msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
 msgstr "niewłaściwa klasa ELF: ELFCLASS32"
 
-#: elf/dl-load.c:2195
+#: elf/dl-load.c:2148
 msgid "cannot open shared object file"
 msgstr "nie można otworzyć pliku obiektu dzielonego"
 
@@ -634,68 +634,68 @@ msgstr "odwzorowanie segmentu z obiektu dzielonego nie powiodło się"
 msgid "cannot map zero-fill pages"
 msgstr "nie można odwzorować stron wypełnionych zerami"
 
-#: elf/dl-lookup.c:849
+#: elf/dl-lookup.c:834
 msgid "relocation error"
 msgstr "błąd relokacji"
 
-#: elf/dl-lookup.c:875
+#: elf/dl-lookup.c:857
 msgid "symbol lookup error"
 msgstr "błąd wyszukiwania symbolu"
 
-#: elf/dl-open.c:102
+#: elf/dl-open.c:101
 msgid "cannot extend global scope"
 msgstr "nie można rozszerzyć zakresu globalnego"
 
-#: elf/dl-open.c:528
+#: elf/dl-open.c:475
 msgid "TLS generation counter wrapped! Please report this."
 msgstr "Licznik generacji TLS przekręcił się! Proszę to zgłosić."
 
-#: elf/dl-open.c:592
+#: elf/dl-open.c:539
 msgid "invalid mode for dlopen()"
 msgstr "błędny typ dla dlopen()"
 
-#: elf/dl-open.c:609
+#: elf/dl-open.c:556
 msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
 msgstr "nie ma więcej dostępnych przestrzeni nazw dla dlmopen()"
 
-#: elf/dl-open.c:633
+#: elf/dl-open.c:580
 msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
 msgstr "błędna przestrzeń nazw dla celu w dlmopen()"
 
-#: elf/dl-reloc.c:121
+#: elf/dl-reloc.c:120
 msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
 msgstr "nie można przydzielić pamięci w statycznym bloku TLS"
 
-#: elf/dl-reloc.c:206
+#: elf/dl-reloc.c:205
 msgid "cannot make segment writable for relocation"
 msgstr "nie można uczynić segmentu zapisywalnym w celu relokacji"
 
-#: elf/dl-reloc.c:277
+#: elf/dl-reloc.c:276
 #, c-format
 msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
 msgstr "%s: brak pamięci na zapisanie wyników relokacji dla %s\n"
 
-#: elf/dl-reloc.c:293
+#: elf/dl-reloc.c:292
 msgid "cannot restore segment prot after reloc"
 msgstr "nie można odtworzyć ochrony segmentu po relokacji"
 
-#: elf/dl-reloc.c:324
+#: elf/dl-reloc.c:323
 msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
 msgstr "nie można nałożyć dodatkowej ochrony pamięci po relokacji"
 
-#: elf/dl-sym.c:153
+#: elf/dl-sym.c:136
 msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
 msgstr "RTLD_NEXT wystąpiło w kodzie nie ładowanym dynamicznie"
 
-#: elf/dl-tls.c:940
+#: elf/dl-tls.c:931
 msgid "cannot create TLS data structures"
 msgstr "nie można utworzyć struktur danych TLS"
 
-#: elf/dl-version.c:166
+#: elf/dl-version.c:148
 msgid "version lookup error"
 msgstr "błąd wyszukiwania wersji"
 
-#: elf/dl-version.c:296
+#: elf/dl-version.c:279
 msgid "cannot allocate version reference table"
 msgstr "nie można przydzielić tablicy odniesień do wersji"
 
@@ -811,7 +811,7 @@ msgstr " (POMINIĘTO)\n"
 msgid "Can't find %s"
 msgstr "Nie można znaleźć %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:603 elf/ldconfig.c:776 elf/ldconfig.c:835 elf/ldconfig.c:869
+#: elf/ldconfig.c:603 elf/ldconfig.c:769 elf/ldconfig.c:825 elf/ldconfig.c:857
 #, c-format
 msgid "Cannot lstat %s"
 msgstr "Nie można wykonać lstat na %s"
@@ -831,88 +831,88 @@ msgstr "Nie utworzono dowiązania ponieważ nie znaleziono soname dla %s"
 msgid "Can't open directory %s"
 msgstr "Nie można otworzyć katalogu %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:794 elf/ldconfig.c:856 elf/readlib.c:97
+#: elf/ldconfig.c:787 elf/ldconfig.c:845 elf/readlib.c:97
 #, c-format
 msgid "Input file %s not found.\n"
 msgstr "Nie znaleziono pliku wejściowego %s.\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:801
+#: elf/ldconfig.c:794
 #, c-format
 msgid "Cannot stat %s"
 msgstr "Nie można wykonać stat na %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:952
+#: elf/ldconfig.c:939
 #, c-format
 msgid "libc5 library %s in wrong directory"
 msgstr "biblioteka libc5 %s w złym katalogu"
 
-#: elf/ldconfig.c:955
+#: elf/ldconfig.c:942
 #, c-format
 msgid "libc6 library %s in wrong directory"
 msgstr "biblioteka libc6 %s w złym katalogu"
 
-#: elf/ldconfig.c:958
+#: elf/ldconfig.c:945
 #, c-format
 msgid "libc4 library %s in wrong directory"
 msgstr "biblioteka libc4 %s w złym katalogu"
 
-#: elf/ldconfig.c:986
+#: elf/ldconfig.c:973
 #, c-format
 msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
 msgstr "biblioteki %s i %s w katalogu %s mają to samo soname ale inny rodzaj."
 
-#: elf/ldconfig.c:1095
+#: elf/ldconfig.c:1082
 #, c-format
 msgid "Warning: ignoring configuration file that cannot be opened: %s"
 msgstr "Uwaga: zignorowano plik konfiguracyjny, którego nie można otworzyć: %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1161
+#: elf/ldconfig.c:1148
 #, c-format
 msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
 msgstr "%s:%u: błędna składnia w linii hwcap"
 
-#: elf/ldconfig.c:1167
+#: elf/ldconfig.c:1154
 #, c-format
 msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
 msgstr "%s:%u: indeks hwcap %lu powyżej maksymalnego %u"
 
-#: elf/ldconfig.c:1174 elf/ldconfig.c:1182
+#: elf/ldconfig.c:1161 elf/ldconfig.c:1169
 #, c-format
 msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
 msgstr "%s:%u: indeks hwcap %lu już zdefiniowany jako %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1185
+#: elf/ldconfig.c:1172
 #, c-format
 msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
 msgstr "%s:%u: powtórzony hwcap %lu %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1207
+#: elf/ldconfig.c:1194
 #, c-format
 msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
 msgstr "opcja -r wymaga bezwzględnej ścieżki pliku konfiguracyjnego"
 
-#: elf/ldconfig.c:1214 locale/programs/xmalloc.c:63 malloc/obstack.c:416
+#: elf/ldconfig.c:1201 locale/programs/xmalloc.c:63 malloc/obstack.c:416
 #: malloc/obstack.c:418 posix/getconf.c:458 posix/getconf.c:697
 #, c-format
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "pamięć wyczerpana"
 
-#: elf/ldconfig.c:1246
+#: elf/ldconfig.c:1233
 #, c-format
 msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
 msgstr "%s:%u: nie można odczytać %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1290
+#: elf/ldconfig.c:1281
 #, c-format
 msgid "relative path `%s' used to build cache"
 msgstr "użyto względnej ścieżki `%s' do utworzenia bufora"
 
-#: elf/ldconfig.c:1320
+#: elf/ldconfig.c:1311
 #, c-format
 msgid "Can't chdir to /"
 msgstr "Nie można przejść do katalogu /"
 
-#: elf/ldconfig.c:1361
+#: elf/ldconfig.c:1352
 #, c-format
 msgid "Can't open cache file directory %s\n"
 msgstr "Nie można otworzyć katalogu pliku bufora %s\n"
@@ -970,15 +970,15 @@ msgstr "nie jest zwykłym plikiem"
 msgid "warning: you do not have execution permission for"
 msgstr "uwaga: brak uprawnień do wykonywania"
 
-#: elf/ldd.bash.in:182
+#: elf/ldd.bash.in:170
 msgid "\tnot a dynamic executable"
 msgstr "\tnie jest dynamicznym programem wykonywalnym"
 
-#: elf/ldd.bash.in:190
+#: elf/ldd.bash.in:178
 msgid "exited with unknown exit code"
 msgstr "zakończył działanie z nieznanym kodem wyjścia"
 
-#: elf/ldd.bash.in:195
+#: elf/ldd.bash.in:183
 msgid "error: you do not have read permission for"
 msgstr "błąd: brak uprawnień do odczytu"
 
@@ -1341,12 +1341,12 @@ msgstr "`%s' nie jest poprawnym plikiem danych profilujących dla `%s'"
 msgid "cannot allocate symbol data"
 msgstr "nie można przydzielić pamięci dla symboli"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:448
+#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:445
 #, c-format
 msgid "cannot open output file"
 msgstr "nie można otworzyć pliku wyjściowego"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:311
+#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:308
 #, c-format
 msgid "error while closing input `%s'"
 msgstr "błąd podczas zamykania wejścia `%s'"
@@ -1356,18 +1356,18 @@ msgstr "błąd podczas zamykania wejścia `%s'"
 msgid "illegal input sequence at position %Zd"
 msgstr "błędna sekwencja wejściowa na pozycji %Zd"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:454 iconv/iconv_prog.c:539
+#: iconv/iconv_charmap.c:454 iconv/iconv_prog.c:536
 #, c-format
 msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
 msgstr "niekompletny znak lub sekwencja sterująca na końcu bufora"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:499 iconv/iconv_charmap.c:535 iconv/iconv_prog.c:582
-#: iconv/iconv_prog.c:618
+#: iconv/iconv_charmap.c:499 iconv/iconv_charmap.c:535 iconv/iconv_prog.c:579
+#: iconv/iconv_prog.c:615
 #, c-format
 msgid "error while reading the input"
 msgstr "błąd podczas czytania danych wejściowych"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:517 iconv/iconv_prog.c:600
+#: iconv/iconv_charmap.c:517 iconv/iconv_prog.c:597
 #, c-format
 msgid "unable to allocate buffer for input"
 msgstr "przydzielenie bufora dla danych wejściowych było niemożliwe"
@@ -1392,7 +1392,7 @@ msgstr "Informacje:"
 msgid "list all known coded character sets"
 msgstr "wyświetlenie wszystkich znanych zestawów znaków"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:123
+#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:120
 msgid "Output control:"
 msgstr "Kontrola wyjścia:"
 
@@ -1401,8 +1401,8 @@ msgid "omit invalid characters from output"
 msgstr "pominięcie nieprawidłowych znaków z wyjścia"
 
 #: iconv/iconv_prog.c:66 iconv/iconvconfig.c:128
-#: locale/programs/localedef.c:116 locale/programs/localedef.c:118
-#: locale/programs/localedef.c:120 locale/programs/localedef.c:140
+#: locale/programs/localedef.c:113 locale/programs/localedef.c:115
+#: locale/programs/localedef.c:117 locale/programs/localedef.c:144
 #: malloc/memusagestat.c:56
 msgid "FILE"
 msgstr "PLIK"
@@ -1427,57 +1427,57 @@ msgstr "Konwersja podanych plików między różnymi metodami kodowania."
 msgid "[FILE...]"
 msgstr "[PLIK...]"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:233
+#: iconv/iconv_prog.c:230
 #, c-format
 msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
 msgstr "konwersje z `%s' oraz do `%s' nie są obsługiwane"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:238
+#: iconv/iconv_prog.c:235
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' is not supported"
 msgstr "konwersja z `%s' nie jest obsługiwana"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:245
+#: iconv/iconv_prog.c:242
 #, c-format
 msgid "conversion to `%s' is not supported"
 msgstr "konwersja do `%s' nie jest obsługiwana"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:249
+#: iconv/iconv_prog.c:246
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
 msgstr "konwersja z `%s' do `%s' nie jest obsługiwana"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:259
+#: iconv/iconv_prog.c:256
 #, c-format
 msgid "failed to start conversion processing"
 msgstr "nie udało się rozpocząć konwersji"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:357
+#: iconv/iconv_prog.c:354
 #, c-format
 msgid "error while closing output file"
 msgstr "błąd podczas zamykania pliku wyjściowego"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:458
+#: iconv/iconv_prog.c:455
 #, c-format
 msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
 msgstr "konwersja przerwana z powodu problemu z zapisaniem wyników"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:535
+#: iconv/iconv_prog.c:532
 #, c-format
 msgid "illegal input sequence at position %ld"
 msgstr "błędna sekwencja wejściowa na pozycji %ld"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:543
+#: iconv/iconv_prog.c:540
 #, c-format
 msgid "internal error (illegal descriptor)"
 msgstr "błąd wewnętrzny (nieprawidłowy deskryptor)"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:546
+#: iconv/iconv_prog.c:543
 #, c-format
 msgid "unknown iconv() error %d"
 msgstr "nieznany błąd iconv() %d"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:791
+#: iconv/iconv_prog.c:786
 msgid ""
 "The following list contains all the coded character sets known. This does\n"
 "not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
@@ -1501,7 +1501,7 @@ msgstr "Tworzenie pliku konfiguracyjnego do szybkiego wczytywania modułów icon
 msgid "[DIR...]"
 msgstr "[KATALOG...]"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:126
+#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:123
 msgid "PATH"
 msgstr "ŚCIEŻKA"
 
@@ -1522,7 +1522,7 @@ msgstr "Nie przeszukiwanie standardowych katalogów, a wyłącznie podanych z li
 msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
 msgstr "W przypadku użycia --nostdlib wymagane jest podanie katalogów jako argumentów"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:341 locale/programs/localedef.c:287
+#: iconv/iconvconfig.c:341
 #, c-format
 msgid "no output file produced because warnings were issued"
 msgstr "nie utworzono pliku wyjściowego, ponieważ wystąpiły ostrzeżenia"
@@ -1532,7 +1532,7 @@ msgstr "nie utworzono pliku wyjściowego, ponieważ wystąpiły ostrzeżenia"
 msgid "while inserting in search tree"
 msgstr "błąd podczas wstawiania do drzewa wyszukiwań"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:1239
+#: iconv/iconvconfig.c:1238
 #, c-format
 msgid "cannot generate output file"
 msgstr "nie można wygenerować pliku wyjściowego"
@@ -1623,7 +1623,7 @@ msgstr "Nieznane słowo kluczowe w .netrc: %s"
 msgid "Character out of range for UTF-8"
 msgstr "Znak spoza zakresu UTF-8"
 
-#: locale/programs/charmap-dir.c:57
+#: locale/programs/charmap-dir.c:56
 #, c-format
 msgid "cannot read character map directory `%s'"
 msgstr "nie można odczytać katalogu mapy znaków `%s'"
@@ -1633,904 +1633,891 @@ msgstr "nie można odczytać katalogu mapy znaków `%s'"
 msgid "character map file `%s' not found"
 msgstr "nie znaleziono pliku tablicy znaków `%s'"
 
-#: locale/programs/charmap.c:195
+#: locale/programs/charmap.c:196
 #, c-format
 msgid "default character map file `%s' not found"
 msgstr "nie znaleziono domyślnej tablicy znaków `%s'"
 
-#: locale/programs/charmap.c:258
+#: locale/programs/charmap.c:265
 #, c-format
-msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
-msgstr "tablica znaków `%s' niekompatybilna z ASCII, lokalizacja niekompatybilna z ISO C\n"
+msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant [--no-warnings=ascii]"
+msgstr "tablica znaków `%s' niekompatybilna z ASCII, lokalizacja niekompatybilna z ISO C [--no-warnings=ascii]"
 
-#: locale/programs/charmap.c:337
+#: locale/programs/charmap.c:343
 #, c-format
 msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
 msgstr "%s: <mb_cur_max> musi być większy niż <mb_cur_min>\n"
 
-#: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
-#: locale/programs/repertoire.c:174
+#: locale/programs/charmap.c:363 locale/programs/charmap.c:380
+#: locale/programs/repertoire.c:173
 #, c-format
 msgid "syntax error in prolog: %s"
 msgstr "błąd składni w prologu: %s"
 
-#: locale/programs/charmap.c:358
+#: locale/programs/charmap.c:364
 msgid "invalid definition"
 msgstr "niepoprawna definicja"
 
-#: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:131
-#: locale/programs/locfile.c:158 locale/programs/repertoire.c:175
+#: locale/programs/charmap.c:381 locale/programs/locfile.c:131
+#: locale/programs/locfile.c:158 locale/programs/repertoire.c:174
 msgid "bad argument"
 msgstr "błędny argument"
 
-#: locale/programs/charmap.c:403
+#: locale/programs/charmap.c:408
 #, c-format
 msgid "duplicate definition of <%s>"
 msgstr "powtórzona definicja <%s>"
 
-#: locale/programs/charmap.c:410
+#: locale/programs/charmap.c:415
 #, c-format
 msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
 msgstr "wartość <%s> musi wynosić 1 lub więcej"
 
-#: locale/programs/charmap.c:422
+#: locale/programs/charmap.c:427
 #, c-format
 msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
 msgstr "wartość <%s> musi być większa lub równa wartości <%s>"
 
-#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:183
+#: locale/programs/charmap.c:450 locale/programs/repertoire.c:182
 #, c-format
 msgid "argument to <%s> must be a single character"
 msgstr "argument <%s> musi być pojedynczym znakiem"
 
-#: locale/programs/charmap.c:471
+#: locale/programs/charmap.c:476
 msgid "character sets with locking states are not supported"
 msgstr "zestawy znaków ze stanami blokowania nie są obsługiwane"
 
-#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
-#: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
-#: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
-#: locale/programs/charmap.c:815
+#: locale/programs/charmap.c:503 locale/programs/charmap.c:557
+#: locale/programs/charmap.c:589 locale/programs/charmap.c:683
+#: locale/programs/charmap.c:738 locale/programs/charmap.c:779
+#: locale/programs/charmap.c:820
 #, c-format
 msgid "syntax error in %s definition: %s"
 msgstr "błąd składni w definicji %s: %s"
 
-#: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
-#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:230
+#: locale/programs/charmap.c:504 locale/programs/charmap.c:684
+#: locale/programs/charmap.c:780 locale/programs/repertoire.c:229
 msgid "no symbolic name given"
 msgstr "brak nazwy symbolicznej"
 
-#: locale/programs/charmap.c:553
+#: locale/programs/charmap.c:558
 msgid "invalid encoding given"
 msgstr "niepoprawne kodowanie"
 
-#: locale/programs/charmap.c:562
+#: locale/programs/charmap.c:567
 msgid "too few bytes in character encoding"
 msgstr "za mało bajtów w kodzie znaku"
 
-#: locale/programs/charmap.c:564
+#: locale/programs/charmap.c:569
 msgid "too many bytes in character encoding"
 msgstr "za dużo bajtów w kodzie znaku"
 
-#: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
-#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:296
+#: locale/programs/charmap.c:591 locale/programs/charmap.c:739
+#: locale/programs/charmap.c:822 locale/programs/repertoire.c:295
 msgid "no symbolic name given for end of range"
 msgstr "brak nazwy symbolicznej dla końca przedziału"
 
-#: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:528
-#: locale/programs/ld-collate.c:2626 locale/programs/ld-collate.c:3784
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2128 locale/programs/ld-ctype.c:2840
-#: locale/programs/ld-identification.c:399
-#: locale/programs/ld-measurement.c:215 locale/programs/ld-messages.c:298
-#: locale/programs/ld-monetary.c:740 locale/programs/ld-name.c:264
-#: locale/programs/ld-numeric.c:326 locale/programs/ld-paper.c:214
-#: locale/programs/ld-telephone.c:278 locale/programs/ld-time.c:947
-#: locale/programs/repertoire.c:313
+#: locale/programs/charmap.c:615 locale/programs/ld-address.c:524
+#: locale/programs/ld-collate.c:2616 locale/programs/ld-collate.c:3774
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2117 locale/programs/ld-ctype.c:2829
+#: locale/programs/ld-identification.c:397
+#: locale/programs/ld-measurement.c:213 locale/programs/ld-messages.c:295
+#: locale/programs/ld-monetary.c:748 locale/programs/ld-name.c:262
+#: locale/programs/ld-numeric.c:325 locale/programs/ld-paper.c:212
+#: locale/programs/ld-telephone.c:276 locale/programs/ld-time.c:934
+#: locale/programs/repertoire.c:312
 #, c-format
 msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
 msgstr "%1$s: definicja nie kończy się przez `END %1$s'"
 
-#: locale/programs/charmap.c:643
+#: locale/programs/charmap.c:648
 msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
 msgstr "po definicji CHARMAP mogą występować tylko definicje WIDTH"
 
-#: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
+#: locale/programs/charmap.c:656 locale/programs/charmap.c:719
 #, c-format
 msgid "value for %s must be an integer"
 msgstr "wartość %s musi być liczbą całkowitą"
 
 # state machine = finite state machine =
 # automat skończony -PK
-#: locale/programs/charmap.c:842
+#: locale/programs/charmap.c:847
 #, c-format
 msgid "%s: error in state machine"
 msgstr "%s: błąd w automacie skończonym"
 
-#: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:544
-#: locale/programs/ld-collate.c:2623 locale/programs/ld-collate.c:3977
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2125 locale/programs/ld-ctype.c:2857
-#: locale/programs/ld-identification.c:415
-#: locale/programs/ld-measurement.c:231 locale/programs/ld-messages.c:314
-#: locale/programs/ld-monetary.c:756 locale/programs/ld-name.c:280
-#: locale/programs/ld-numeric.c:342 locale/programs/ld-paper.c:230
-#: locale/programs/ld-telephone.c:294 locale/programs/ld-time.c:963
-#: locale/programs/locfile.c:1000 locale/programs/repertoire.c:324
+#: locale/programs/charmap.c:855 locale/programs/ld-address.c:540
+#: locale/programs/ld-collate.c:2613 locale/programs/ld-collate.c:3967
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2114 locale/programs/ld-ctype.c:2846
+#: locale/programs/ld-identification.c:413
+#: locale/programs/ld-measurement.c:229 locale/programs/ld-messages.c:311
+#: locale/programs/ld-monetary.c:764 locale/programs/ld-name.c:278
+#: locale/programs/ld-numeric.c:341 locale/programs/ld-paper.c:228
+#: locale/programs/ld-telephone.c:292 locale/programs/ld-time.c:950
+#: locale/programs/locfile.c:997 locale/programs/repertoire.c:323
 #, c-format
 msgid "%s: premature end of file"
 msgstr "%s: przedwczesny koniec pliku"
 
-#: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
+#: locale/programs/charmap.c:874 locale/programs/charmap.c:885
 #, c-format
 msgid "unknown character `%s'"
 msgstr "nieznany znak `%s'"
 
-#: locale/programs/charmap.c:888
+#: locale/programs/charmap.c:893
 #, c-format
 msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
 msgstr "liczba bajtów dla sekwencji bajtów początku i końca przedziału jest różna: %d i %d"
 
-#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:2903
-#: locale/programs/repertoire.c:419
+#: locale/programs/charmap.c:998 locale/programs/ld-collate.c:2893
+#: locale/programs/repertoire.c:418
 msgid "invalid names for character range"
 msgstr "nieprawidłowe nazwy dla przedziału znaków"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:431
+#: locale/programs/charmap.c:1010 locale/programs/repertoire.c:430
 msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
 msgstr "w szesnastkowym formacie przedziału powinny być używane wielkie litery"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:449
+#: locale/programs/charmap.c:1028 locale/programs/repertoire.c:448
 #, c-format
 msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
 msgstr "<%s> i <%s> są niepoprawnymi nazwami dla przedziału"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:456
+#: locale/programs/charmap.c:1034 locale/programs/repertoire.c:455
 msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
 msgstr "górna granica przedziału nie jest mniejsza niż dolna"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1087
+#: locale/programs/charmap.c:1092
 msgid "resulting bytes for range not representable."
 msgstr "wynikowe bajty dla przedziału nie mogą zostać wyrażone."
 
-#: locale/programs/ld-address.c:135 locale/programs/ld-collate.c:1565
-#: locale/programs/ld-ctype.c:431 locale/programs/ld-identification.c:133
-#: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
-#: locale/programs/ld-monetary.c:193 locale/programs/ld-name.c:94
-#: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
-#: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
+#: locale/programs/ld-address.c:133 locale/programs/ld-collate.c:1563
+#: locale/programs/ld-ctype.c:430 locale/programs/ld-identification.c:131
+#: locale/programs/ld-measurement.c:92 locale/programs/ld-messages.c:96
+#: locale/programs/ld-monetary.c:192 locale/programs/ld-name.c:93
+#: locale/programs/ld-numeric.c:97 locale/programs/ld-paper.c:89
+#: locale/programs/ld-telephone.c:92 locale/programs/ld-time.c:158
 #, c-format
 msgid "No definition for %s category found"
 msgstr "Nie znaleziono definicji dla kategorii %s"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:146 locale/programs/ld-address.c:184
-#: locale/programs/ld-address.c:202 locale/programs/ld-address.c:231
-#: locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:322
-#: locale/programs/ld-address.c:335 locale/programs/ld-identification.c:146
-#: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:205
-#: locale/programs/ld-monetary.c:249 locale/programs/ld-monetary.c:265
-#: locale/programs/ld-monetary.c:277 locale/programs/ld-name.c:105
-#: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
-#: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
-#: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
-#: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
-#: locale/programs/ld-time.c:196
+#: locale/programs/ld-address.c:144 locale/programs/ld-address.c:182
+#: locale/programs/ld-address.c:199 locale/programs/ld-address.c:228
+#: locale/programs/ld-address.c:300 locale/programs/ld-address.c:319
+#: locale/programs/ld-address.c:331 locale/programs/ld-identification.c:144
+#: locale/programs/ld-measurement.c:103 locale/programs/ld-monetary.c:204
+#: locale/programs/ld-monetary.c:258 locale/programs/ld-monetary.c:274
+#: locale/programs/ld-monetary.c:286 locale/programs/ld-name.c:104
+#: locale/programs/ld-name.c:141 locale/programs/ld-numeric.c:111
+#: locale/programs/ld-numeric.c:125 locale/programs/ld-paper.c:100
+#: locale/programs/ld-paper.c:109 locale/programs/ld-telephone.c:103
+#: locale/programs/ld-telephone.c:160 locale/programs/ld-time.c:174
+#: locale/programs/ld-time.c:195
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' not defined"
 msgstr "%s: pole `%s' nie jest zdefiniowane"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:158 locale/programs/ld-address.c:210
-#: locale/programs/ld-address.c:240 locale/programs/ld-address.c:278
-#: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
+#: locale/programs/ld-address.c:156 locale/programs/ld-address.c:207
+#: locale/programs/ld-address.c:237 locale/programs/ld-address.c:275
+#: locale/programs/ld-name.c:116 locale/programs/ld-telephone.c:115
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' must not be empty"
 msgstr "%s: pole `%s' nie może być puste"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:170
+#: locale/programs/ld-address.c:168
 #, c-format
 msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
 msgstr "%s: niepoprawna sekwencja escape `%%%c' w polu `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:221
+#: locale/programs/ld-address.c:218
 #, c-format
 msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
 msgstr "%s: kod języka terminologii `%s' nie jest zdefiniowany"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:246
+#: locale/programs/ld-address.c:243
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' must not be defined"
 msgstr "%s: pole `%s' nie może być zdefiniowane"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:260 locale/programs/ld-address.c:289
+#: locale/programs/ld-address.c:257 locale/programs/ld-address.c:286
 #, c-format
 msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
 msgstr "%s: skrót języka `%s' nie jest zdefiniowany"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:267 locale/programs/ld-address.c:295
-#: locale/programs/ld-address.c:329 locale/programs/ld-address.c:341
+#: locale/programs/ld-address.c:264 locale/programs/ld-address.c:292
+#: locale/programs/ld-address.c:325 locale/programs/ld-address.c:337
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
 msgstr "%s: wartość `%s' nie pasuje do wartości `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:314
+#: locale/programs/ld-address.c:311
 #, c-format
 msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
 msgstr "%s: liczbowy kod kraju `%d' jest niepoprawny"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:436 locale/programs/ld-address.c:473
-#: locale/programs/ld-address.c:511 locale/programs/ld-ctype.c:2489
-#: locale/programs/ld-identification.c:311
-#: locale/programs/ld-measurement.c:198 locale/programs/ld-messages.c:267
-#: locale/programs/ld-monetary.c:495 locale/programs/ld-monetary.c:530
-#: locale/programs/ld-monetary.c:571 locale/programs/ld-name.c:237
-#: locale/programs/ld-numeric.c:218 locale/programs/ld-paper.c:197
-#: locale/programs/ld-telephone.c:253 locale/programs/ld-time.c:852
-#: locale/programs/ld-time.c:894
+#: locale/programs/ld-address.c:432 locale/programs/ld-address.c:469
+#: locale/programs/ld-address.c:507 locale/programs/ld-ctype.c:2478
+#: locale/programs/ld-identification.c:309
+#: locale/programs/ld-measurement.c:196 locale/programs/ld-messages.c:264
+#: locale/programs/ld-monetary.c:503 locale/programs/ld-monetary.c:538
+#: locale/programs/ld-monetary.c:579 locale/programs/ld-name.c:235
+#: locale/programs/ld-numeric.c:217 locale/programs/ld-paper.c:195
+#: locale/programs/ld-telephone.c:251 locale/programs/ld-time.c:839
+#: locale/programs/ld-time.c:881
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' declared more than once"
 msgstr "%s: pole `%s' zadeklarowane więcej niż raz"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:440 locale/programs/ld-address.c:478
-#: locale/programs/ld-identification.c:315 locale/programs/ld-messages.c:277
-#: locale/programs/ld-monetary.c:499 locale/programs/ld-monetary.c:534
-#: locale/programs/ld-name.c:241 locale/programs/ld-numeric.c:222
-#: locale/programs/ld-telephone.c:257 locale/programs/ld-time.c:746
-#: locale/programs/ld-time.c:815 locale/programs/ld-time.c:857
+#: locale/programs/ld-address.c:436 locale/programs/ld-address.c:474
+#: locale/programs/ld-identification.c:313 locale/programs/ld-messages.c:274
+#: locale/programs/ld-monetary.c:507 locale/programs/ld-monetary.c:542
+#: locale/programs/ld-name.c:239 locale/programs/ld-numeric.c:221
+#: locale/programs/ld-telephone.c:255 locale/programs/ld-time.c:733
+#: locale/programs/ld-time.c:802 locale/programs/ld-time.c:844
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in field `%s'"
 msgstr "%s: nieznany znak w polu `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:525 locale/programs/ld-collate.c:3782
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2837 locale/programs/ld-identification.c:396
-#: locale/programs/ld-measurement.c:212 locale/programs/ld-messages.c:296
-#: locale/programs/ld-monetary.c:738 locale/programs/ld-name.c:262
-#: locale/programs/ld-numeric.c:324 locale/programs/ld-paper.c:212
-#: locale/programs/ld-telephone.c:276 locale/programs/ld-time.c:945
+#: locale/programs/ld-address.c:521 locale/programs/ld-collate.c:3772
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2826 locale/programs/ld-identification.c:394
+#: locale/programs/ld-measurement.c:210 locale/programs/ld-messages.c:293
+#: locale/programs/ld-monetary.c:746 locale/programs/ld-name.c:260
+#: locale/programs/ld-numeric.c:323 locale/programs/ld-paper.c:210
+#: locale/programs/ld-telephone.c:274 locale/programs/ld-time.c:932
 #, c-format
 msgid "%s: incomplete `END' line"
 msgstr "%s: niekompletna linia `END'"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:535 locale/programs/ld-collate.c:551
-#: locale/programs/ld-collate.c:603 locale/programs/ld-collate.c:899
-#: locale/programs/ld-collate.c:912 locale/programs/ld-collate.c:2592
-#: locale/programs/ld-collate.c:2613 locale/programs/ld-collate.c:3967
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1857 locale/programs/ld-ctype.c:2115
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2687 locale/programs/ld-ctype.c:2848
-#: locale/programs/ld-identification.c:406
-#: locale/programs/ld-measurement.c:222 locale/programs/ld-messages.c:305
-#: locale/programs/ld-monetary.c:747 locale/programs/ld-name.c:271
-#: locale/programs/ld-numeric.c:333 locale/programs/ld-paper.c:221
-#: locale/programs/ld-telephone.c:285 locale/programs/ld-time.c:954
+#: locale/programs/ld-address.c:531 locale/programs/ld-collate.c:550
+#: locale/programs/ld-collate.c:602 locale/programs/ld-collate.c:898
+#: locale/programs/ld-collate.c:911 locale/programs/ld-collate.c:2582
+#: locale/programs/ld-collate.c:2603 locale/programs/ld-collate.c:3957
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1846 locale/programs/ld-ctype.c:2104
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2676 locale/programs/ld-ctype.c:2837
+#: locale/programs/ld-identification.c:404
+#: locale/programs/ld-measurement.c:220 locale/programs/ld-messages.c:302
+#: locale/programs/ld-monetary.c:755 locale/programs/ld-name.c:269
+#: locale/programs/ld-numeric.c:332 locale/programs/ld-paper.c:219
+#: locale/programs/ld-telephone.c:283 locale/programs/ld-time.c:941
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error"
 msgstr "%s: błąd składni"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:426
+#: locale/programs/ld-collate.c:425
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined in charmap"
 msgstr "`%.*s' już zdefiniowany w tablicy znaków"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:435
+#: locale/programs/ld-collate.c:434
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
 msgstr "`%.*s' już zdefiniowany w repertuarze"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:442
+#: locale/programs/ld-collate.c:441
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
 msgstr "`%.*s' już zdefiniowany jako symbol scalający"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:449
+#: locale/programs/ld-collate.c:448
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined as collating element"
 msgstr "`%.*s' już zdefiniowany jako element scalający"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:480 locale/programs/ld-collate.c:506
+#: locale/programs/ld-collate.c:479 locale/programs/ld-collate.c:505
 #, c-format
 msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
 msgstr "%s: porządki `forward' i `backward' wykluczają się wzajemnie"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:490 locale/programs/ld-collate.c:516
-#: locale/programs/ld-collate.c:532
+#: locale/programs/ld-collate.c:489 locale/programs/ld-collate.c:515
+#: locale/programs/ld-collate.c:531
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
 msgstr "%s: `%s' wystąpiło więcej niż raz w definicji wagi %d"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:588
+#: locale/programs/ld-collate.c:587
 #, c-format
 msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
 msgstr "%s: zbyt dużo reguł; pierwszy wpis miał tylko %d"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:624
+#: locale/programs/ld-collate.c:623
 #, c-format
 msgid "%s: not enough sorting rules"
 msgstr "%s: za mało reguł sortowania"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:789
+#: locale/programs/ld-collate.c:788
 #, c-format
 msgid "%s: empty weight string not allowed"
 msgstr "%s: pusty łańcuch wagi jest niedozwolony"
 
 # ellipsis = wyrzutnia jezykowa - sprawdzilem. nawet pamietam ze cos takiego
 # istnieje ze szkoly, ale za cholere nie pamietam co to jest ;) -PK
-#: locale/programs/ld-collate.c:884
+#: locale/programs/ld-collate.c:883
 #, c-format
 msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
 msgstr "%s: wagi muszą używać jako nazwy tego samego symbolu wyrzutni"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:940
+#: locale/programs/ld-collate.c:939
 #, c-format
 msgid "%s: too many values"
 msgstr "%s: zbyt dużo wartości"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1060 locale/programs/ld-collate.c:1235
+#: locale/programs/ld-collate.c:1059 locale/programs/ld-collate.c:1234
 #, c-format
 msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
 msgstr "porządek dla `%.*s' został już zdefiniowany w %s:%Zu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1110
+#: locale/programs/ld-collate.c:1109
 #, c-format
 msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
 msgstr "%s: początkowy i końcowy symbol przedziału muszą być znakami"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1137
+#: locale/programs/ld-collate.c:1136
 #, c-format
 msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
 msgstr "%s: sekwencje bajtów pierwszego i ostatniego znaku muszą mieć tę samą długość"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1179
+#: locale/programs/ld-collate.c:1178
 #, c-format
 msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
 msgstr "%s: sekwencja bajtów pierwszego znaku przedziału nie jest mniejsza niż sekwencja ostatniego znaku"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1304
+#: locale/programs/ld-collate.c:1303
 #, c-format
 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
 msgstr "%s: wyrzutnia symbolicznego przedziału nie może być bezpośrednio po `order_start'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1308
+#: locale/programs/ld-collate.c:1307
 #, c-format
 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
 msgstr "%s: wyrzutnia symbolicznego przedziału nie może być bezpośrednio przed `order_end'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1328 locale/programs/ld-ctype.c:1374
+#: locale/programs/ld-collate.c:1327 locale/programs/ld-ctype.c:1363
 #, c-format
 msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
 msgstr "`%s' i `%.*s' nie są poprawnymi nazwami dla symbolicznego przedziału"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1378 locale/programs/ld-collate.c:3718
+#: locale/programs/ld-collate.c:1377 locale/programs/ld-collate.c:3708
 #, c-format
 msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
 msgstr "%s: porządek dla `%.*s' został już zdefiniowany w %s:%Zu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1387
+#: locale/programs/ld-collate.c:1386
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' must be a character"
 msgstr "%s: `%s' musi być znakiem"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1582
+#: locale/programs/ld-collate.c:1580
 #, c-format
 msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
 msgstr "%s: `position' musi być użyte dla konkretnego poziomu we wszystkich sekcjach lub żadnej"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1607
+#: locale/programs/ld-collate.c:1604
 #, c-format
 msgid "symbol `%s' not defined"
 msgstr "nie zdefiniowany symbol `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1683 locale/programs/ld-collate.c:1789
+#: locale/programs/ld-collate.c:1680 locale/programs/ld-collate.c:1785
 #, c-format
 msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
 msgstr "symbol `%s' ma to samo kodowanie co"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1687 locale/programs/ld-collate.c:1793
+#: locale/programs/ld-collate.c:1684 locale/programs/ld-collate.c:1789
 #, c-format
 msgid "symbol `%s'"
 msgstr "symbol `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1833
-#, c-format
-msgid "no definition of `UNDEFINED'"
-msgstr "brak definicji `UNDEFINED'"
-
-#: locale/programs/ld-collate.c:1862
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-collate.c:1852
 msgid "too many errors; giving up"
 msgstr "zbyt dużo błędów; poddaję się"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2518 locale/programs/ld-collate.c:3906
+#: locale/programs/ld-collate.c:2508 locale/programs/ld-collate.c:3896
 #, c-format
 msgid "%s: nested conditionals not supported"
 msgstr "%s: warunki zagnieżdżone nie są obsługiwane"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2536
+#: locale/programs/ld-collate.c:2526
 #, c-format
 msgid "%s: more than one 'else'"
 msgstr "%s: więcej niż jedno 'else'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2711
+#: locale/programs/ld-collate.c:2701
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
 msgstr "%s: powtórzona definicja `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2747
+#: locale/programs/ld-collate.c:2737
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
 msgstr "%s: powtórzona deklaracja sekcji `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2883
+#: locale/programs/ld-collate.c:2873
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
 msgstr "%s: nieznany znak w nazwie symbolu scalającego"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3012
+#: locale/programs/ld-collate.c:3002
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
 msgstr "%s: nieznany znak w nazwie definicji równoważności"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3023
+#: locale/programs/ld-collate.c:3013
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
 msgstr "%s: nieznany znak w wartości definicji równoważności"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3033
+#: locale/programs/ld-collate.c:3023
 #, c-format
 msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
 msgstr "%s: nieznany symbol `%s' w definicji równoważności"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3042
+#: locale/programs/ld-collate.c:3032
 msgid "error while adding equivalent collating symbol"
 msgstr "błąd podczas dodawania równoważnego symbolu scalającego"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3080
+#: locale/programs/ld-collate.c:3070
 #, c-format
 msgid "duplicate definition of script `%s'"
 msgstr "powtórzona definicja skryptu `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3128
+#: locale/programs/ld-collate.c:3118
 #, c-format
 msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
 msgstr "%s: nieznana nazwa sekcji `%.*s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3157
+#: locale/programs/ld-collate.c:3147
 #, c-format
 msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
 msgstr "%s: wielokrotna definicja porządku dla sekcji `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3185
+#: locale/programs/ld-collate.c:3175
 #, c-format
 msgid "%s: invalid number of sorting rules"
 msgstr "%s: błędna liczba reguł sortowania"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3212
+#: locale/programs/ld-collate.c:3202
 #, c-format
 msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
 msgstr "%s: wielokrotna definicja porządku dla nie nazwanej sekcji"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3267 locale/programs/ld-collate.c:3397
-#: locale/programs/ld-collate.c:3760
+#: locale/programs/ld-collate.c:3257 locale/programs/ld-collate.c:3387
+#: locale/programs/ld-collate.c:3750
 #, c-format
 msgid "%s: missing `order_end' keyword"
 msgstr "%s: brak słowa kluczowego `order_end'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3330
+#: locale/programs/ld-collate.c:3320
 #, c-format
 msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
 msgstr "%s: porządek dla symbolu scalającego %.*s jeszcze nie zdefiniowany"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3348
+#: locale/programs/ld-collate.c:3338
 #, c-format
 msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
 msgstr "%s: porządek dla elementu scalającego %.*s jeszcze nie zdefiniowany"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3359
+#: locale/programs/ld-collate.c:3349
 #, c-format
 msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
 msgstr "%s: nie można zmienić porządku po %.*s: nieznany symbol"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3411 locale/programs/ld-collate.c:3772
+#: locale/programs/ld-collate.c:3401 locale/programs/ld-collate.c:3762
 #, c-format
 msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
 msgstr "%s: brak słowa kluczowego `reorder-end'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3445 locale/programs/ld-collate.c:3643
+#: locale/programs/ld-collate.c:3435 locale/programs/ld-collate.c:3633
 #, c-format
 msgid "%s: section `%.*s' not known"
 msgstr "%s: nieznana sekcja `%.*s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3510
+#: locale/programs/ld-collate.c:3500
 #, c-format
 msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
 msgstr "%s: błędny symbol <%.*s>"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3706
+#: locale/programs/ld-collate.c:3696
 #, c-format
 msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
 msgstr "%s: nie można użyć `%s' jako końca przedziału wyrzutni"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3756
+#: locale/programs/ld-collate.c:3746
 #, c-format
 msgid "%s: empty category description not allowed"
 msgstr "%s: pusty opis kategorii niedozwolony"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3775
+#: locale/programs/ld-collate.c:3765
 #, c-format
 msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
 msgstr "%s: brak słowa kluczowego `reorder-sections-end'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3939
+#: locale/programs/ld-collate.c:3929
 #, c-format
 msgid "%s: '%s' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
 msgstr "%s: '%s' bez odpowiadającego mu 'ifdef' lub 'ifndef'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3957
+#: locale/programs/ld-collate.c:3947
 #, c-format
 msgid "%s: 'endif' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
 msgstr "%s: 'endif' bez odpowiadającego mu 'ifdef' lub 'ifndef'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:450
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:448
 msgid "No character set name specified in charmap"
 msgstr "Brak nazwy zestawu znaków w tablicy znaków"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:479
+#: locale/programs/ld-ctype.c:476
 #, c-format
 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
 msgstr "znak L'\\u%0*x' z klasy `%s' musi być w klasie `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:494
+#: locale/programs/ld-ctype.c:490
 #, c-format
 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
 msgstr "znak L'\\u%0*x' z klasy `%s' nie może być w klasie `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:508 locale/programs/ld-ctype.c:566
+#: locale/programs/ld-ctype.c:504 locale/programs/ld-ctype.c:560
 #, c-format
 msgid "internal error in %s, line %u"
 msgstr "błąd wewnętrzny w %s, linia %u"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:537
+#: locale/programs/ld-ctype.c:532
 #, c-format
 msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
 msgstr "znak '%s' z klasy `%s' musi być w klasie `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:553
+#: locale/programs/ld-ctype.c:547
 #, c-format
 msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
 msgstr "znak '%s' z klasy `%s' nie może być w klasie `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:583 locale/programs/ld-ctype.c:621
+#: locale/programs/ld-ctype.c:576 locale/programs/ld-ctype.c:611
 #, c-format
 msgid "<SP> character not in class `%s'"
 msgstr "znak <SP> nie jest w klasie `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:595 locale/programs/ld-ctype.c:632
+#: locale/programs/ld-ctype.c:587 locale/programs/ld-ctype.c:621
 #, c-format
 msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
 msgstr "znak <SP> nie może być w klasie `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:610
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:601
 msgid "character <SP> not defined in character map"
 msgstr "znak <SP> nie zdefiniowany w tablicy znaków"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:746
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:735
 msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
 msgstr "kategoria `digit' nie ma wpisów w grupach po dziesięć"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:795
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:784
 msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
 msgstr "brak cyfr wejściowych ani żadnej ze standardowych nazw w tablicy znaków"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:860
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:849
 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
 msgstr "nie wszystkie znaki użyte w `outdigit' są dostępne w tablicy znaków"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:877
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:866
 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
 msgstr "nie wszystkie znaki użyte w `outdigit' są dostępne w repertuarze"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1142
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1131
 #, c-format
 msgid "character class `%s' already defined"
 msgstr "klasa znaków `%s' jest już zdefiniowana"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1148
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1137
 #, c-format
 msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
 msgstr "ograniczenie implementacji: dozwolone maksymalnie %Zd klas znaków"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1174
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1163
 #, c-format
 msgid "character map `%s' already defined"
 msgstr "tablica znaków `%s' jest już zdefiniowana"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1180
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1169
 #, c-format
 msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
 msgstr "ograniczenie implementacji: dozwolone maksymalnie %d tablic znaków"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1445 locale/programs/ld-ctype.c:1570
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1676 locale/programs/ld-ctype.c:2352
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3324
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1434 locale/programs/ld-ctype.c:1559
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1665 locale/programs/ld-ctype.c:2341
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3299
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
 msgstr "%s: pole `%s' nie zawiera dokładnie dziesięciu elementów"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1473 locale/programs/ld-ctype.c:2047
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1462 locale/programs/ld-ctype.c:2036
 #, c-format
 msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
 msgstr "wartość-do <U%0*X> przedziału jest mniejsza niż wartość-od <U%0*X>"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1600
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1589
 msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
 msgstr "początkowa i końcowa sekwencja znaków przedziału muszą mieć tę samą długość"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1607
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1596
 msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
 msgstr "sekwencja znaków wartość-do jest mniejsza niż sekwencja wartość-od"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1967 locale/programs/ld-ctype.c:2018
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1956 locale/programs/ld-ctype.c:2007
 msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
 msgstr "przedwczesny koniec definicji `translit_ignore'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1973 locale/programs/ld-ctype.c:2024
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2066
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1962 locale/programs/ld-ctype.c:2013
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2055
 msgid "syntax error"
 msgstr "błąd składni"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2199
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2188
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
 msgstr "%s: błąd składni w definicji nowej klasy znaków"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2214
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2203
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
 msgstr "%s: błąd składni w definicji nowej tablicy znaków"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2374
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2363
 msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
 msgstr "przedział wyrzutni musi być oznaczony dwoma argumentami tego samego typu"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2383
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2372
 msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
 msgstr "dla wartości przedziału będących nazwami nie można użyć bezwzględnej wyrzutni `...'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2398
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2387
 msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
 msgstr "dla wartości przedziału w kodzie UCS trzeba użyć wyrzutni szesnastkowej `..'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2412
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2401
 msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
 msgstr "dla wartości przedziału z kodami znaków trzeba użyć bezwzględnej wyrzutni `...'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2563
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2552
 #, c-format
 msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
 msgstr "powtórzona definicja odwzorowania `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2649 locale/programs/ld-ctype.c:2793
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2638 locale/programs/ld-ctype.c:2782
 #, c-format
 msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
 msgstr "%s: sekcja `translit_start' nie kończy się przez `translit_end'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2744
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2733
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
 msgstr "%s: powtórzona definicja `default_missing'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2749
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2738
 msgid "previous definition was here"
 msgstr "tutaj była poprzednia definicja"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2771
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2760
 #, c-format
 msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
 msgstr "%s: nie znaleziono dającej się wyrazić definicji `default_missing'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2889 locale/programs/ld-ctype.c:2986
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3006 locale/programs/ld-ctype.c:3027
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3048 locale/programs/ld-ctype.c:3069
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3090 locale/programs/ld-ctype.c:3130
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3151 locale/programs/ld-ctype.c:3216
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3258 locale/programs/ld-ctype.c:3283
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2877 locale/programs/ld-ctype.c:2973
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2992 locale/programs/ld-ctype.c:3012
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3032 locale/programs/ld-ctype.c:3052
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3072 locale/programs/ld-ctype.c:3111
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3131 locale/programs/ld-ctype.c:3195
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3236 locale/programs/ld-ctype.c:3259
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
 msgstr "%s: znak `%s', wymagany jako domyślny, nie został zdefiniowany"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2894 locale/programs/ld-ctype.c:2991
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3011 locale/programs/ld-ctype.c:3032
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3053 locale/programs/ld-ctype.c:3074
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3095 locale/programs/ld-ctype.c:3135
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3156 locale/programs/ld-ctype.c:3221
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2882 locale/programs/ld-ctype.c:2978
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2997 locale/programs/ld-ctype.c:3017
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3037 locale/programs/ld-ctype.c:3057
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3077 locale/programs/ld-ctype.c:3116
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3136 locale/programs/ld-ctype.c:3200
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
 msgstr "%s: znak `%s' z tablicy znaków nie może być wyrażony w jednym bajcie"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3265 locale/programs/ld-ctype.c:3290
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3242 locale/programs/ld-ctype.c:3265
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
 msgstr "%s: znak `%s', wymagany jako domyślny, nie może być wyrażony w jednym bajcie"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3346
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3321
 msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
 msgstr "brak definicji cyfr wyjściowych ani żadnej standardowej nazwy w tablicy znaków"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3595
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3570
 #, c-format
 msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
 msgstr "%s: dane do transliteracji z lokalizacji `%s' niedostępne"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3695
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3669
 #, c-format
-msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
-msgstr "%s: tablica dla klasy \"%s\": %lu bajtów\n"
+msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes"
+msgstr "%s: tablica dla klasy \"%s\": %lu bajtów"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3760
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3733
 #, c-format
-msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
-msgstr "%s: tablica dla odwzorowania \"%s\": %lu bajtów\n"
+msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes"
+msgstr "%s: tablica dla odwzorowania \"%s\": %lu bajtów"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3885
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3857
 #, c-format
-msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
-msgstr "%s: tablica dla szerokości: %lu bajtów\n"
+msgid "%s: table for width: %lu bytes"
+msgstr "%s: tablica dla szerokości: %lu bajtów"
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:175
+#: locale/programs/ld-identification.c:173
 #, c-format
 msgid "%s: no identification for category `%s'"
 msgstr "%s: brak identyfikacji dla kategorii `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:199
+#: locale/programs/ld-identification.c:197
 #, c-format
 msgid "%s: unknown standard `%s' for category `%s'"
 msgstr "%s: nieznany standard `%s' dla kategorii `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:382
+#: locale/programs/ld-identification.c:380
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate category version definition"
 msgstr "%s: powtórzona definicja wersji kategorii"
 
-#: locale/programs/ld-measurement.c:113
+#: locale/programs/ld-measurement.c:111
 #, c-format
 msgid "%s: invalid value for field `%s'"
 msgstr "%s: błędna wartość dla pola `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
+#: locale/programs/ld-messages.c:113 locale/programs/ld-messages.c:146
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' undefined"
 msgstr "%s: pole `%s' nie zdefiniowane"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
-#: locale/programs/ld-monetary.c:255 locale/programs/ld-numeric.c:118
+#: locale/programs/ld-messages.c:119 locale/programs/ld-messages.c:152
+#: locale/programs/ld-monetary.c:264 locale/programs/ld-numeric.c:117
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
 msgstr "%s: wartość pola `%s' nie może być łańcuchem pustym"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
+#: locale/programs/ld-messages.c:135 locale/programs/ld-messages.c:168
 #, c-format
 msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
 msgstr "%s: brak poprawnego wyrażenia regularnego dla pola `%s': %s"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:223
+#: locale/programs/ld-monetary.c:228
 #, c-format
 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
 msgstr "%s: wartość pola `int_curr_symbol' ma złą długość"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:236
+#: locale/programs/ld-monetary.c:245
 #, c-format
-msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
-msgstr "%s: wartość pola `int_curr_symbol' nie jest zgodna z nazwami ISO 4217"
+msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217 [--no-warnings=intcurrsym]"
+msgstr "%s: wartość pola `int_curr_symbol' nie jest zgodna z nazwami ISO 4217 [--no-warnings=intcurrsym]"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:284 locale/programs/ld-monetary.c:314
+#: locale/programs/ld-monetary.c:293 locale/programs/ld-monetary.c:322
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
 msgstr "%s: wartość pola `%s' musi mieścić się w przedziale %d...%d"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:541 locale/programs/ld-numeric.c:229
+#: locale/programs/ld-monetary.c:549 locale/programs/ld-numeric.c:228
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
 msgstr "%s: wartość pola `%s' musi być pojedynczym znakiem"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:638 locale/programs/ld-numeric.c:273
+#: locale/programs/ld-monetary.c:646 locale/programs/ld-numeric.c:272
 #, c-format
 msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
 msgstr "%s: `-1' musi być ostatnim elementem w polu `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:660 locale/programs/ld-numeric.c:290
+#: locale/programs/ld-monetary.c:668 locale/programs/ld-numeric.c:289
 #, c-format
 msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
 msgstr "%s: wartości pola `%s' muszą być mniejsze niż 127"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:706
+#: locale/programs/ld-monetary.c:714
 msgid "conversion rate value cannot be zero"
 msgstr "wartość stopnia konwersji nie może być zerem"
 
-#: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
-#: locale/programs/ld-telephone.c:149
+#: locale/programs/ld-name.c:128 locale/programs/ld-telephone.c:124
+#: locale/programs/ld-telephone.c:147
 #, c-format
 msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
 msgstr "%s: niepoprawna sekwencja escape w polu `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:247
+#: locale/programs/ld-time.c:245
 #, c-format
 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
 msgstr "%s: znacznik kierunku w łańcuchu %Zd w polu `era' nie jest '+' ani '-'"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:258
+#: locale/programs/ld-time.c:255
 #, c-format
 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
 msgstr "%s: znacznik kierunku w łańcuchu %Zd w polu `era' nie jest pojedynczym znakiem"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:271
+#: locale/programs/ld-time.c:267
 #, c-format
 msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: niepoprawna wartość przesunięcia w łańcuchu %Zd w polu `era'"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:279
+#: locale/programs/ld-time.c:274
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: śmieci na końcu wartości przesunięcia w łańcuchu %Zd w polu `era'"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:330
+#: locale/programs/ld-time.c:324
 #, c-format
 msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: niepoprawna data początkowa w łańcuchu %Zd w polu `era'"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:339
+#: locale/programs/ld-time.c:332
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
 msgstr "%s: śmieci na końcu daty początkowej w łańcuchu %Zd w polu `era' "
 
-#: locale/programs/ld-time.c:358
+#: locale/programs/ld-time.c:350
 #, c-format
 msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: niepoprawna data początkowa w łańcuchu %Zd w polu `era'"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:407 locale/programs/ld-time.c:435
+#: locale/programs/ld-time.c:398 locale/programs/ld-time.c:424
 #, c-format
 msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: niepoprawna data końcowa w łańcuchu %Zd w polu `era'"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:416
+#: locale/programs/ld-time.c:406
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: śmieci na końcu daty końcowej w łańcuchu %Zd w polu `era'"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:444
+#: locale/programs/ld-time.c:432
 #, c-format
 msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: brak nazwy ery w łańcuchu %Zd w polu `era'"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:456
+#: locale/programs/ld-time.c:443
 #, c-format
 msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: brak formatu ery w łańcuchu %Zd w polu `era'"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:501
+#: locale/programs/ld-time.c:488
 #, c-format
 msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
 msgstr "%s: wartość trzeciego argumentu pola `%s' nie może być większa niż %d"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:509 locale/programs/ld-time.c:517
-#: locale/programs/ld-time.c:525
+#: locale/programs/ld-time.c:496 locale/programs/ld-time.c:504
+#: locale/programs/ld-time.c:512
 #, c-format
 msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
 msgstr "%s: wartości w polu `%s' nie mogą być większe niż %d"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:730
+#: locale/programs/ld-time.c:717
 #, c-format
 msgid "%s: too few values for field `%s'"
 msgstr "%s: zbyt mało wartości w polu `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:775
+#: locale/programs/ld-time.c:762
 msgid "extra trailing semicolon"
 msgstr "nadmiarowy średnik na końcu"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:778
+#: locale/programs/ld-time.c:765
 #, c-format
 msgid "%s: too many values for field `%s'"
 msgstr "%s: zbyt dużo wartości w polu `%s'"
@@ -2555,20 +2542,16 @@ msgstr "nie zakończona nazwa symboliczna"
 msgid "illegal escape sequence at end of string"
 msgstr "niepoprawna sekwencja escape na końcu łańcucha"
 
-#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
+#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:847
 msgid "unterminated string"
 msgstr "nie zakończony łańcuch"
 
-#: locale/programs/linereader.c:669
-msgid "non-symbolic character value should not be used"
-msgstr "nie symboliczna wartość znaku nie powinna być użyta"
-
-#: locale/programs/linereader.c:816
+#: locale/programs/linereader.c:808
 #, c-format
 msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
 msgstr "brak symbolu `%.*s' w tablicy znaków"
 
-#: locale/programs/linereader.c:837
+#: locale/programs/linereader.c:829
 #, c-format
 msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
 msgstr "brak symbolu `%.*s' w tablicy repertuaru"
@@ -2578,39 +2561,39 @@ msgstr "brak symbolu `%.*s' w tablicy repertuaru"
 msgid "unknown name \"%s\""
 msgstr "nieznana nazwa \"%s\""
 
-#: locale/programs/locale.c:72
+#: locale/programs/locale.c:70
 msgid "System information:"
 msgstr "Informacja o systemie:"
 
-#: locale/programs/locale.c:74
+#: locale/programs/locale.c:72
 msgid "Write names of available locales"
 msgstr "Wypisanie nazw dostępnych lokalizacji"
 
-#: locale/programs/locale.c:76
+#: locale/programs/locale.c:74
 msgid "Write names of available charmaps"
 msgstr "Wypisanie nazw dostępnych tablic znaków"
 
-#: locale/programs/locale.c:77
+#: locale/programs/locale.c:75
 msgid "Modify output format:"
 msgstr "Modyfikacja formatu wyjściowego:"
 
-#: locale/programs/locale.c:78
+#: locale/programs/locale.c:76
 msgid "Write names of selected categories"
 msgstr "Wypisanie nazw wybranych kategorii"
 
-#: locale/programs/locale.c:79
+#: locale/programs/locale.c:77
 msgid "Write names of selected keywords"
 msgstr "Wypisanie nazw wybranych słów kluczowych"
 
-#: locale/programs/locale.c:80
+#: locale/programs/locale.c:78
 msgid "Print more information"
 msgstr "Wypisanie większej ilości informacji"
 
-#: locale/programs/locale.c:85
+#: locale/programs/locale.c:83
 msgid "Get locale-specific information."
 msgstr "Odczyt informacji dotyczących lokalizacji."
 
-#: locale/programs/locale.c:88
+#: locale/programs/locale.c:86
 msgid ""
 "NAME\n"
 "[-a|-m]"
@@ -2618,108 +2601,120 @@ msgstr ""
 "NAZWA\n"
 "[-a|-m]"
 
-#: locale/programs/locale.c:192
+#: locale/programs/locale.c:190
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
 msgstr "Nie można ustawić LC_CTYPE na domyślną lokalizację"
 
-#: locale/programs/locale.c:194
+#: locale/programs/locale.c:192
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
 msgstr "Nie można ustawić LC_MESSAGES na domyślną lokalizację"
 
-#: locale/programs/locale.c:207
+#: locale/programs/locale.c:205
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
 msgstr "Nie można ustawić LC_COLLATE na domyślną lokalizację"
 
-#: locale/programs/locale.c:223
+#: locale/programs/locale.c:221
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
 msgstr "Nie można ustawić LC_ALL na domyślną lokalizację"
 
-#: locale/programs/locale.c:525
+#: locale/programs/locale.c:521
 #, c-format
 msgid "while preparing output"
 msgstr "podczas przygotowywania wyników"
 
-#: locale/programs/localedef.c:115
+#: locale/programs/localedef.c:112
 msgid "Input Files:"
 msgstr "Pliki wejściowe:"
 
-#: locale/programs/localedef.c:117
+#: locale/programs/localedef.c:114
 msgid "Symbolic character names defined in FILE"
 msgstr "Nazwy symboliczne znaków są zdefiniowane w PLIKU"
 
-#: locale/programs/localedef.c:119
+#: locale/programs/localedef.c:116
 msgid "Source definitions are found in FILE"
 msgstr "Definicje źródłowe znajdują się w PLIKU"
 
-#: locale/programs/localedef.c:121
+#: locale/programs/localedef.c:118
 msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
 msgstr "PLIK zawiera odwzorowania nazw symbolicznych na wartości UCS4"
 
-#: locale/programs/localedef.c:125
+#: locale/programs/localedef.c:122
 msgid "Create output even if warning messages were issued"
 msgstr "Tworzenie pliku wyjściowego nawet jeśli wystąpiły ostrzeżenia"
 
-#: locale/programs/localedef.c:126
+#: locale/programs/localedef.c:123
 msgid "Optional output file prefix"
 msgstr "Opcjonalny prefiks plików wyjściowych"
 
-#: locale/programs/localedef.c:127
+#: locale/programs/localedef.c:124
 msgid "Strictly conform to POSIX"
 msgstr "Ścisłe przestrzeganie POSIX"
 
-#: locale/programs/localedef.c:129
+#: locale/programs/localedef.c:126
 msgid "Suppress warnings and information messages"
 msgstr "Pominięcie wyświetlania ostrzeżeń i informacji"
 
-#: locale/programs/localedef.c:130
+#: locale/programs/localedef.c:127
 msgid "Print more messages"
 msgstr "Wyświetlanie więcej liczby komunikatów"
 
-#: locale/programs/localedef.c:131
+#: locale/programs/localedef.c:128 locale/programs/localedef.c:131
+msgid "<warnings>"
+msgstr "<ostrzeżenia>"
+
+#: locale/programs/localedef.c:129
+msgid "Comma-separated list of warnings to disable; supported warnings are: ascii, intcurrsym"
+msgstr "Oddzielona przecinkami lista ostrzeżeń do wyłączenia; obsługiwane: ascii, intcurrsym"
+
+#: locale/programs/localedef.c:132
+msgid "Comma-separated list of warnings to enable; supported warnings are: ascii, intcurrsym"
+msgstr "Oddzielona przecinkami lista ostrzeżeń do włączenia; obsługiwane: ascii, intcurrsym"
+
+#: locale/programs/localedef.c:135
 msgid "Archive control:"
 msgstr "Kontrola archiwum:"
 
-#: locale/programs/localedef.c:133
+#: locale/programs/localedef.c:137
 msgid "Don't add new data to archive"
 msgstr "Nie dodawanie nowych danych do archiwum"
 
-#: locale/programs/localedef.c:135
+#: locale/programs/localedef.c:139
 msgid "Add locales named by parameters to archive"
 msgstr "Dodanie do archiwum lokalizacji określonych parametrami"
 
-#: locale/programs/localedef.c:136
+#: locale/programs/localedef.c:140
 msgid "Replace existing archive content"
 msgstr "Zastąpienie aktualnej zawartości archiwum"
 
-#: locale/programs/localedef.c:138
+#: locale/programs/localedef.c:142
 msgid "Remove locales named by parameters from archive"
 msgstr "Usunięcie z archiwum lokalizacji określonych parametrami"
 
-#: locale/programs/localedef.c:139
+#: locale/programs/localedef.c:143
 msgid "List content of archive"
 msgstr "Lista zawartości archiwum"
 
-#: locale/programs/localedef.c:141
+#: locale/programs/localedef.c:145
 msgid "locale.alias file to consult when making archive"
 msgstr "Plik locale.alias używany przy tworzeniu archiwum"
 
-#: locale/programs/localedef.c:143
+#: locale/programs/localedef.c:147
 msgid "Generate little-endian output"
 msgstr "Utworzenie wyjścia w formacie little-endian"
 
-#: locale/programs/localedef.c:145
+#: locale/programs/localedef.c:149
 msgid "Generate big-endian output"
 msgstr "Utworzenie wyjścia w formacie big-endian"
 
-#: locale/programs/localedef.c:150
+#: locale/programs/localedef.c:154
 msgid "Compile locale specification"
 msgstr "Kompilowanie specyfikacji lokalizacji"
 
-#: locale/programs/localedef.c:153
+#: locale/programs/localedef.c:157
 msgid ""
 "NAME\n"
 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
@@ -2729,28 +2724,31 @@ msgstr ""
 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] PLIK...\n"
 "--list-archive [PLIK]"
 
-#: locale/programs/localedef.c:228
+#: locale/programs/localedef.c:232
 #, c-format
 msgid "cannot create directory for output files"
 msgstr "nie można utworzyć katalogu na pliki wyjściowe"
 
-#: locale/programs/localedef.c:239
-#, c-format
+#: locale/programs/localedef.c:243
 msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
 msgstr "OSTATECZNE: system nie definiuje `_POSIX2_LOCALEDEF'"
 
-#: locale/programs/localedef.c:253 locale/programs/localedef.c:269
-#: locale/programs/localedef.c:602 locale/programs/localedef.c:622
+#: locale/programs/localedef.c:257 locale/programs/localedef.c:273
+#: locale/programs/localedef.c:663 locale/programs/localedef.c:683
 #, c-format
 msgid "cannot open locale definition file `%s'"
 msgstr "nie można otworzyć pliku definicji lokalizacji `%s'"
 
-#: locale/programs/localedef.c:281
+#: locale/programs/localedef.c:297
 #, c-format
 msgid "cannot write output files to `%s'"
 msgstr "nie można zapisać plików wyjściowych do `%s'"
 
-#: locale/programs/localedef.c:370
+#: locale/programs/localedef.c:303
+msgid "no output file produced because errors were issued"
+msgstr "nie utworzono pliku wyjściowego, ponieważ wystąpiły błędy"
+
+#: locale/programs/localedef.c:431
 #, c-format
 msgid ""
 "System's directory for character maps : %s\n"
@@ -2763,12 +2761,11 @@ msgstr ""
 "          ścieżka lokalizacji: %s\n"
 "%s"
 
-#: locale/programs/localedef.c:570
-#, c-format
+#: locale/programs/localedef.c:631
 msgid "circular dependencies between locale definitions"
 msgstr "zapętlone zależności pomiędzy definicjami lokalizacji"
 
-#: locale/programs/localedef.c:576
+#: locale/programs/localedef.c:637
 #, c-format
 msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
 msgstr "nie można dodać po raz drugi już odczytanej lokalizacji `%s'"
@@ -2805,7 +2802,6 @@ msgid "cannot change mode of new locale archive"
 msgstr "nie można zmienić uprawnień nowego archiwum lokalizacji"
 
 #: locale/programs/locarchive.c:324
-#, c-format
 msgid "cannot read data from locale archive"
 msgstr "nie można odczytać danych z archiwum lokalizacji"
 
@@ -2891,17 +2887,17 @@ msgstr "\"%s\" nie jest katalogiem; zignorowano"
 msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
 msgstr "nie można otworzyć katalogu \"%s\": %s: zignorowano"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1442
+#: locale/programs/locarchive.c:1438
 #, c-format
 msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
 msgstr "niekompletny zestaw plików lokalizacji w \"%s\""
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1506
+#: locale/programs/locarchive.c:1502
 #, c-format
 msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
 msgstr "nie można przeczytać wszystkich plików w \"%s\": zignorowano"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1576
+#: locale/programs/locarchive.c:1572
 #, c-format
 msgid "locale \"%s\" not in archive"
 msgstr "lokalizacji \"%s\" nie ma w archiwum"
@@ -2915,54 +2911,53 @@ msgstr "argument `%s' musi być pojedynczym znakiem"
 msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
 msgstr "błąd składni: poza sekcją definicji lokalizacji"
 
-#: locale/programs/locfile.c:800
+#: locale/programs/locfile.c:799
 #, c-format
 msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
 msgstr "nie można otworzyć pliku wyjściowego `%s' dla kategorii `%s'"
 
-#: locale/programs/locfile.c:824
+#: locale/programs/locfile.c:822
 #, c-format
 msgid "failure while writing data for category `%s'"
 msgstr "niepowodzenie podczas zapisu danych dla kategorii `%s'"
 
-#: locale/programs/locfile.c:920
+#: locale/programs/locfile.c:917
 #, c-format
 msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
 msgstr "nie można utworzyć pliku wyjściowego `%s' dla kategorii `%s'"
 
-#: locale/programs/locfile.c:956
+#: locale/programs/locfile.c:953
 msgid "expecting string argument for `copy'"
 msgstr "spodziewanym argumentem dla `copy' jest łańcuch"
 
-#: locale/programs/locfile.c:960
+#: locale/programs/locfile.c:957
 msgid "locale name should consist only of portable characters"
 msgstr "nazwa lokalizacji powinna składać się wyłącznie ze znaków przenośnych"
 
-#: locale/programs/locfile.c:979
+#: locale/programs/locfile.c:976
 msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
 msgstr "żadne inne słowo kluczowe nie powinno występować razem z `copy'"
 
-#: locale/programs/locfile.c:993
+#: locale/programs/locfile.c:990
 #, c-format
 msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
 msgstr "definicja `%1$s' musi kończyć się wyrażeniem `END %1$s'"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:229 locale/programs/repertoire.c:270
-#: locale/programs/repertoire.c:295
+#: locale/programs/repertoire.c:228 locale/programs/repertoire.c:269
+#: locale/programs/repertoire.c:294
 #, c-format
 msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
 msgstr "błąd składni w definicji tablicy repertuaru: %s"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:271
+#: locale/programs/repertoire.c:270
 msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
 msgstr "nie podano żadnych wartości <Uxxxx> lub <Uxxxxxxxx>"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:331
-#, c-format
+#: locale/programs/repertoire.c:330
 msgid "cannot save new repertoire map"
 msgstr "nie można zachować nowej tablicy repertuaru"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:342
+#: locale/programs/repertoire.c:341
 #, c-format
 msgid "repertoire map file `%s' not found"
 msgstr "nie znaleziono pliku tablicy repertuaru `%s'"
@@ -3924,173 +3919,173 @@ msgstr "udostępnianie FD %d dla %s"
 msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
 msgstr "nie można obsłużyć żądań w starej wersji %d; aktualna wersja to %d"
 
-#: nscd/connections.c:1090
+#: nscd/connections.c:1091
 #, c-format
 msgid "request from %ld not handled due to missing permission"
 msgstr "żądanie od %ld nie obsłużone z powodu braku uprawnień"
 
-#: nscd/connections.c:1095
+#: nscd/connections.c:1096
 #, c-format
 msgid "request from '%s' [%ld] not handled due to missing permission"
 msgstr "żądanie od '%s' [%ld] nie obsłużone z powodu braku uprawnień"
 
-#: nscd/connections.c:1100
+#: nscd/connections.c:1101
 msgid "request not handled due to missing permission"
 msgstr "żądanie nie obsłużone z powodu braku uprawnień"
 
-#: nscd/connections.c:1138 nscd/connections.c:1191
+#: nscd/connections.c:1139 nscd/connections.c:1192
 #, c-format
 msgid "cannot write result: %s"
 msgstr "nie można zapisać wyniku: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1282
+#: nscd/connections.c:1283
 #, c-format
 msgid "error getting caller's id: %s"
 msgstr "błąd podczas pobierania identyfikatorów wywołujących: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1342
+#: nscd/connections.c:1343
 #, c-format
 msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "nie można otworzyć /proc/self/cmdline: %s; wyłączono tryb paranoiczny"
 
-#: nscd/connections.c:1356
+#: nscd/connections.c:1357
 #, c-format
 msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "nie można odczytać /proc/self/cmdline: %s; wyłączono tryb paranoiczny"
 
-#: nscd/connections.c:1396
+#: nscd/connections.c:1397
 #, c-format
 msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "nie można zmienić na stary UID: %s; wyłączono tryb paranoiczny"
 
-#: nscd/connections.c:1406
+#: nscd/connections.c:1407
 #, c-format
 msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "nie można zmienić na stary GID: %s; wyłączono tryb paranoiczny"
 
-#: nscd/connections.c:1419
+#: nscd/connections.c:1420
 #, c-format
 msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "nie można przejść do starego katalog roboczego: %s; wyłączono tryb paranoiczny"
 
-#: nscd/connections.c:1465
+#: nscd/connections.c:1466
 #, c-format
 msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "ponowne wywołanie nie powiodło się: %s; wyłączono tryb paranoiczny"
 
-#: nscd/connections.c:1474
+#: nscd/connections.c:1475
 #, c-format
 msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
 msgstr "nie można zmienić bieżącego katalogu na \"/\": %s"
 
-#: nscd/connections.c:1657
+#: nscd/connections.c:1658
 #, c-format
 msgid "short read while reading request: %s"
 msgstr "skrócony odczyt podczas czytania żądania: `%s'"
 
-#: nscd/connections.c:1690
+#: nscd/connections.c:1691
 #, c-format
 msgid "key length in request too long: %d"
 msgstr "długość klucza w żądaniu zbyt duża: %d"
 
-#: nscd/connections.c:1703
+#: nscd/connections.c:1704
 #, c-format
 msgid "short read while reading request key: %s"
 msgstr "skrócony odczyt podczas czytania klucza żądania: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1713
+#: nscd/connections.c:1714
 #, c-format
 msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
 msgstr "handle_request: odebrano żądanie (Wersja = %d) od procesu %ld"
 
-#: nscd/connections.c:1718
+#: nscd/connections.c:1719
 #, c-format
 msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
 msgstr "handle_request: odebrano żądanie (Wersja = %d)"
 
-#: nscd/connections.c:1858
+#: nscd/connections.c:1859
 #, c-format
 msgid "ignored inotify event for `%s` (file exists)"
 msgstr "zignorowano zdarzenie inotify dla `%s` (plik istnieje)"
 
-#: nscd/connections.c:1863
+#: nscd/connections.c:1864
 #, c-format
 msgid "monitored file `%s` was %s, removing watch"
 msgstr "monitorowany plik `%s` został %s, usuwanie śledzenia"
 
-#: nscd/connections.c:1871 nscd/connections.c:1913
+#: nscd/connections.c:1872 nscd/connections.c:1914
 #, c-format
 msgid "failed to remove file watch `%s`: %s"
 msgstr "nie udało się usunąć śledzenia pliku `%s`: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1886
+#: nscd/connections.c:1887
 #, c-format
 msgid "monitored file `%s` was written to"
 msgstr "monitorowany plik `%s` został zapisany"
 
-#: nscd/connections.c:1910
+#: nscd/connections.c:1911
 #, c-format
 msgid "monitored parent directory `%s` was %s, removing watch on `%s`"
 msgstr "monitorowany katalog nadrzędny `%s` został %s, usuwanie śledzenia `%s`"
 
-#: nscd/connections.c:1936
+#: nscd/connections.c:1937
 #, c-format
 msgid "monitored file `%s` was %s, adding watch"
 msgstr "monitorowany plik `%s` został %s, dodawanie śledzenia"
 
-#: nscd/connections.c:1948
+#: nscd/connections.c:1949
 #, c-format
 msgid "failed to add file watch `%s`: %s"
 msgstr "nie udało się dodać śledzenia pliku `%s`: %s"
 
-#: nscd/connections.c:2126 nscd/connections.c:2291
+#: nscd/connections.c:2127 nscd/connections.c:2292
 #, c-format
 msgid "disabled inotify-based monitoring after read error %d"
 msgstr "wyłączono oparte o inotify monitorowanie po błędzie odczytu %d"
 
-#: nscd/connections.c:2406
+#: nscd/connections.c:2407
 msgid "could not initialize conditional variable"
 msgstr "nie można zainicjować zmiennej warunkowej"
 
-#: nscd/connections.c:2414
+#: nscd/connections.c:2415
 msgid "could not start clean-up thread; terminating"
 msgstr "nie można uruchomić wątku czyszczącego; zakończenie"
 
-#: nscd/connections.c:2428
+#: nscd/connections.c:2429
 msgid "could not start any worker thread; terminating"
 msgstr "nie można uruchomić żadnego wątku roboczego; zakończenie"
 
-#: nscd/connections.c:2483 nscd/connections.c:2485 nscd/connections.c:2501
-#: nscd/connections.c:2511 nscd/connections.c:2529 nscd/connections.c:2540
-#: nscd/connections.c:2550
+#: nscd/connections.c:2484 nscd/connections.c:2486 nscd/connections.c:2502
+#: nscd/connections.c:2512 nscd/connections.c:2530 nscd/connections.c:2541
+#: nscd/connections.c:2551
 #, c-format
 msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
 msgstr "Uruchomienie nscd jako użytkownik '%s' nie powiodło się"
 
-#: nscd/connections.c:2503
+#: nscd/connections.c:2504
 msgid "initial getgrouplist failed"
 msgstr "początkowe getgrouplist nie powiodło się"
 
-#: nscd/connections.c:2512
+#: nscd/connections.c:2513
 msgid "getgrouplist failed"
 msgstr "getgrouplist nie powiodło się"
 
-#: nscd/connections.c:2530
+#: nscd/connections.c:2531
 msgid "setgroups failed"
 msgstr "setgroups nie powiodło się"
 
-#: nscd/grpcache.c:416 nscd/hstcache.c:432 nscd/initgrcache.c:411
+#: nscd/grpcache.c:416 nscd/hstcache.c:432 nscd/initgrcache.c:416
 #: nscd/pwdcache.c:394 nscd/servicescache.c:338
 #, c-format
 msgid "short write in %s: %s"
 msgstr "błąd zapisu w %s: %s"
 
-#: nscd/grpcache.c:461 nscd/initgrcache.c:78
+#: nscd/grpcache.c:461 nscd/initgrcache.c:84
 #, c-format
 msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
 msgstr "Nie znaleziono \"%s\" w buforze grup!"
 
-#: nscd/grpcache.c:463 nscd/initgrcache.c:80
+#: nscd/grpcache.c:463 nscd/initgrcache.c:86
 #, c-format
 msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
 msgstr "Przeładowywanie \"%s\" w buforze grup!"
@@ -4212,7 +4207,7 @@ msgstr "nie można zmienić bieżącego katalogu na \"/\""
 msgid "Could not create log file"
 msgstr "Nie można utworzyć pliku dziennika"
 
-#: nscd/nscd.c:355 nscd/nscd_stat.c:194
+#: nscd/nscd.c:355 nscd/nscd_stat.c:209
 #, c-format
 msgid "write incomplete"
 msgstr "zapis nie był kompletny"
@@ -4227,7 +4222,7 @@ msgstr "nie można odczytać ACK dla unieważnienia"
 msgid "invalidation failed"
 msgstr "unieważnienie nie powiodło się"
 
-#: nscd/nscd.c:417 nscd/nscd.c:442 nscd/nscd_stat.c:175
+#: nscd/nscd.c:417 nscd/nscd.c:442 nscd/nscd_stat.c:190
 #, c-format
 msgid "Only root is allowed to use this option!"
 msgstr "Tylko root może używać tej opcji!"
@@ -4312,35 +4307,35 @@ msgstr "nie można pobrać bieżącego katalogu: %s; wyłączono tryb paranoiczn
 msgid "maximum file size for %s database too small"
 msgstr "maksymalny rozmiar pliku dla bazy danych %s jest zbyt mały"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:144
+#: nscd/nscd_stat.c:159
 #, c-format
 msgid "cannot write statistics: %s"
 msgstr "nie można zapisać statystyk: %s"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:159
+#: nscd/nscd_stat.c:174
 msgid "yes"
 msgstr "tak"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:160
+#: nscd/nscd_stat.c:175
 msgid "no"
 msgstr "nie"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:171
+#: nscd/nscd_stat.c:186
 #, c-format
 msgid "Only root or %s is allowed to use this option!"
 msgstr "Tylko root lub %s może używać tej opcji!"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:182
+#: nscd/nscd_stat.c:197
 #, c-format
 msgid "nscd not running!\n"
 msgstr "nscd nie jest uruchomiony!\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:206
+#: nscd/nscd_stat.c:221
 #, c-format
 msgid "cannot read statistics data"
 msgstr "nie można odczytać danych statystycznych"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:209
+#: nscd/nscd_stat.c:224
 #, c-format
 msgid ""
 "nscd configuration:\n"
@@ -4351,27 +4346,27 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%15d poziom komunikatów diagnostycznych\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:233
+#: nscd/nscd_stat.c:248
 #, c-format
 msgid "%3ud %2uh %2um %2lus server runtime\n"
 msgstr "%3ud %2uh %2um %2lus czasu działania serwera\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:236
+#: nscd/nscd_stat.c:251
 #, c-format
 msgid "  %2uh %2um %2lus server runtime\n"
 msgstr "  %2uh %2um %2lus czasu działania serwera\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:238
+#: nscd/nscd_stat.c:253
 #, c-format
 msgid "    %2um %2lus server runtime\n"
 msgstr "    %2um %2lus czasu działania serwera\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:240
+#: nscd/nscd_stat.c:255
 #, c-format
 msgid "      %2lus server runtime\n"
 msgstr "      %2lus czasu działania serwera\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:242
+#: nscd/nscd_stat.c:257
 #, c-format
 msgid ""
 "%15d current number of threads\n"
@@ -4388,7 +4383,7 @@ msgstr ""
 "%15lu między restartami\n"
 "%15u przeładowań\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:277
+#: nscd/nscd_stat.c:292
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4858,11 +4853,11 @@ msgstr "Wyrażenie regularne jest za duże"
 msgid "Unmatched ) or \\)"
 msgstr "Niesparowane ) lub \\)"
 
-#: posix/regcomp.c:673
+#: posix/regcomp.c:675
 msgid "No previous regular expression"
 msgstr "Brak wyrażenia regularnego"
 
-#: posix/wordexp.c:1822
+#: posix/wordexp.c:1803
 msgid "parameter null or not set"
 msgstr "parametr pusty lub nie ustawiony"
 
@@ -5059,43 +5054,43 @@ msgstr "Dostępne wejście o wysokim priorytecie"
 msgid "Device disconnected"
 msgstr "Urządzenie rozłączone"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:139
+#: stdio-common/psiginfo.c:140
 msgid "Signal sent by kill()"
 msgstr "Sygnał wysłany przez kill()"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:142
+#: stdio-common/psiginfo.c:143
 msgid "Signal sent by sigqueue()"
 msgstr "Sygnał wysłany przez sigqueue()"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:145
+#: stdio-common/psiginfo.c:146
 msgid "Signal generated by the expiration of a timer"
 msgstr "Sygnał wygenerowany przez wyczerpanie czasu zegara"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:148
+#: stdio-common/psiginfo.c:149
 msgid "Signal generated by the completion of an asynchronous I/O request"
 msgstr "Sygnał wygenerowany przez zakończenie żądania asynchronicznego we/wy"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:152
+#: stdio-common/psiginfo.c:153
 msgid "Signal generated by the arrival of a message on an empty message queue"
 msgstr "Sygnał wygenerowany przez dostarczenie komunikatu do pustej kolejki"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:157
+#: stdio-common/psiginfo.c:158
 msgid "Signal sent by tkill()"
 msgstr "Sygnał wysłany przez tkill()"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:162
+#: stdio-common/psiginfo.c:163
 msgid "Signal generated by the completion of an asynchronous name lookup request"
 msgstr "Sygnał wygenerowany przez zakończenie asynchronicznego wyszukiwania nazwy"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:168
+#: stdio-common/psiginfo.c:169
 msgid "Signal generated by the completion of an I/O request"
 msgstr "Sygnał wygenerowany przez zakończenie żądania we/wy"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:174
+#: stdio-common/psiginfo.c:175
 msgid "Signal sent by the kernel"
 msgstr "Sygnał wysłany przez jądro"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:198
+#: stdio-common/psiginfo.c:199
 #, c-format
 msgid "Unknown signal %d\n"
 msgstr "Nieznany sygnał %d\n"
@@ -5128,14 +5123,14 @@ msgid "Unknown signal %d"
 msgstr "Nieznany sygnał %d"
 
 #: sunrpc/auth_unix.c:112 sunrpc/clnt_tcp.c:124 sunrpc/clnt_udp.c:139
-#: sunrpc/clnt_unix.c:125 sunrpc/svc_tcp.c:189 sunrpc/svc_tcp.c:234
-#: sunrpc/svc_udp.c:161 sunrpc/svc_unix.c:189 sunrpc/svc_unix.c:230
+#: sunrpc/clnt_unix.c:125 sunrpc/svc_tcp.c:189 sunrpc/svc_tcp.c:233
+#: sunrpc/svc_udp.c:161 sunrpc/svc_unix.c:189 sunrpc/svc_unix.c:229
 #: sunrpc/xdr.c:628 sunrpc/xdr.c:788 sunrpc/xdr_array.c:102
 #: sunrpc/xdr_rec.c:153 sunrpc/xdr_ref.c:79
 msgid "out of memory\n"
 msgstr "brak pamięci\n"
 
-#: sunrpc/auth_unix.c:350
+#: sunrpc/auth_unix.c:349
 msgid "auth_unix.c: Fatal marshalling problem"
 msgstr "auth_unix.c: Krytyczny problem z przełączaniem"
 
@@ -5274,23 +5269,23 @@ msgstr "pmap_getmaps.c: problem rpc"
 msgid "Cannot register service"
 msgstr "Nie można zarejestrować usługi"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:245
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:244
 msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
 msgstr "Nie można utworzyć gniazda dla rozgłaszania rpc"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:252
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:251
 msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
 msgstr "Nie można ustawić opcji gniazda SO_BROADCAST"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:304
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:303
 msgid "Cannot send broadcast packet"
 msgstr "Nie można wysłać pakietu rozgłoszeniowego"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:329
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:328
 msgid "Broadcast poll problem"
 msgstr "Problem z nasłuchem przy rozgłaszaniu"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:342
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:341
 msgid "Cannot receive reply to broadcast"
 msgstr "Nie można otrzymać odpowiedzi na rozgłaszanie"
 
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index d10bfad..ee19530 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,16 +1,16 @@ 
 # GNU libc message catalog for Swedish
-# Copyright © 1996, 1998, 2001, 2002, 2003, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 1996, 1998, 2001, 2002, 2003, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the glibc package.
 #
 # Jan Djärv <jan.h.d@swipnet.se>, 1996, 1998, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
-# Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2016, 2017.
+# Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2016, 2017, 2018.
 #
-# $Revision: 1.10 $
+# $Revision: 1.12 $
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: libc 2.25.90\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-25 12:32+0530\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-08-20 18:21+0200\n"
+"Project-Id-Version: libc 2.26.9000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-01-10 15:00+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-10 21:46+0100\n"
 "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -116,7 +116,7 @@ msgid ""
 "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
 "%n"
 msgstr ""
-"%s%s%s:%u: %s%sFörsäkran \"%s\" falsk.\n"
+"%s%s%s:%u: %s%sFörsäkran ”%s” falsk.\n"
 "%n"
 
 #: catgets/gencat.c:110
@@ -148,9 +148,9 @@ msgstr ""
 "[UTFIL [INFIL]...]"
 
 #: catgets/gencat.c:229 debug/pcprofiledump.c:209 elf/ldconfig.c:308
-#: elf/pldd.c:252 elf/sln.c:77 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:408
-#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:277
-#: locale/programs/localedef.c:366 login/programs/pt_chown.c:89
+#: elf/pldd.c:252 elf/sln.c:77 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:405
+#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:275
+#: locale/programs/localedef.c:427 login/programs/pt_chown.c:89
 #: malloc/memusagestat.c:563 nss/getent.c:913 nss/makedb.c:369
 #: posix/getconf.c:503 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:61
 #, c-format
@@ -164,8 +164,8 @@ msgstr ""
 
 #: catgets/gencat.c:245 debug/pcprofiledump.c:225 debug/xtrace.sh:64
 #: elf/ldconfig.c:324 elf/ldd.bash.in:38 elf/pldd.c:268 elf/sotruss.sh:75
-#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:425 iconv/iconvconfig.c:396
-#: locale/programs/locale.c:294 locale/programs/localedef.c:392
+#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:422 iconv/iconvconfig.c:396
+#: locale/programs/locale.c:292 locale/programs/localedef.c:453
 #: login/programs/pt_chown.c:63 malloc/memusage.sh:71
 #: malloc/memusagestat.c:581 nscd/nscd.c:509 nss/getent.c:86 nss/makedb.c:385
 #: posix/getconf.c:485 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
@@ -181,9 +181,9 @@ msgstr ""
 "ÄNDAMÅL.\n"
 
 #: catgets/gencat.c:250 debug/pcprofiledump.c:230 debug/xtrace.sh:68
-#: elf/ldconfig.c:329 elf/pldd.c:273 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:430
-#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:299
-#: locale/programs/localedef.c:397 malloc/memusage.sh:75
+#: elf/ldconfig.c:329 elf/pldd.c:273 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:427
+#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:297
+#: locale/programs/localedef.c:458 malloc/memusage.sh:75
 #: malloc/memusagestat.c:586 nscd/nscd.c:514 nss/getent.c:91 nss/makedb.c:390
 #: posix/getconf.c:490
 #, c-format
@@ -194,11 +194,11 @@ msgstr "Skrivet av %s.\n"
 msgid "*standard input*"
 msgstr "*standard in*"
 
-#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:293
+#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:290
 #: nss/makedb.c:246
 #, c-format
 msgid "cannot open input file `%s'"
-msgstr "kan inte öppna infil \"%s\""
+msgstr "kan inte öppna infil ”%s”"
 
 #: catgets/gencat.c:416 catgets/gencat.c:491
 msgid "illegal set number"
@@ -395,7 +395,7 @@ msgstr "Okänt OS"
 msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
 msgstr ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
 
-#: elf/cache.c:157 elf/ldconfig.c:1341
+#: elf/cache.c:157 elf/ldconfig.c:1332
 #, c-format
 msgid "Can't open cache file %s\n"
 msgstr "Kan inte öppna cache-filen %s\n"
@@ -435,49 +435,49 @@ msgstr "Misslyckades med att byta åtkomsträttigheter för %s till %#o"
 msgid "Renaming of %s to %s failed"
 msgstr "Namnbyte på %s till %s misslyckades"
 
-#: elf/dl-close.c:397 elf/dl-open.c:478
+#: elf/dl-close.c:399 elf/dl-open.c:425
 msgid "cannot create scope list"
 msgstr "kan inte skapa omfångslista"
 
-#: elf/dl-close.c:837
+#: elf/dl-close.c:839
 msgid "shared object not open"
 msgstr "delat objekt är inte öppnat"
 
-#: elf/dl-deps.c:112
+#: elf/dl-deps.c:111
 msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
 msgstr "DST inte tillåten i SUID/SGID-program"
 
-#: elf/dl-deps.c:125
+#: elf/dl-deps.c:124
 msgid "empty dynamic string token substitution"
 msgstr "substitution av \"dynamic string token\" är tom"
 
-#: elf/dl-deps.c:131
+#: elf/dl-deps.c:130
 #, c-format
 msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
 msgstr ""
 "kan inte ladda extra \"%s\" på grund av att substitution av\n"
 "\"dynamic string token\" är tom\n"
 
-#: elf/dl-deps.c:467
+#: elf/dl-deps.c:442
 msgid "cannot allocate dependency list"
 msgstr "kan inte allokera beroendelista"
 
-#: elf/dl-deps.c:504 elf/dl-deps.c:564
+#: elf/dl-deps.c:479 elf/dl-deps.c:539
 msgid "cannot allocate symbol search list"
 msgstr "kan inte allokera söklista för symboler"
 
-#: elf/dl-deps.c:544
+#: elf/dl-deps.c:519
 msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
 msgstr "Filter stöds ej med LD_TRACE_PRELINKING"
 
-#: elf/dl-error-skeleton.c:87
-msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
-msgstr "FEL I DYNAMISK LÄNKARE!!!"
-
-#: elf/dl-error-skeleton.c:136
+#: elf/dl-error-skeleton.c:80
 msgid "error while loading shared libraries"
 msgstr "fel när delade bibliotek laddades"
 
+#: elf/dl-error-skeleton.c:113
+msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
+msgstr "FEL I DYNAMISK LÄNKARE!!!"
+
 #: elf/dl-fptr.c:88 sysdeps/hppa/dl-fptr.c:95
 msgid "cannot map pages for fdesc table"
 msgstr "kan inte minnesmappa sidor för fdesc-tabell"
@@ -490,143 +490,143 @@ msgstr "kan inte minnesmappa sidor för fptr-tabell"
 msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
 msgstr "internt fel: symidx är utanför intervallet för fptr-tabellen"
 
-#: elf/dl-hwcaps.c:191 elf/dl-hwcaps.c:203
+#: elf/dl-hwcaps.c:202 elf/dl-hwcaps.c:214
 msgid "cannot create capability list"
 msgstr "kan inte skapa egenskapslista"
 
-#: elf/dl-load.c:412
+#: elf/dl-load.c:369
 msgid "cannot allocate name record"
 msgstr "kan inte allokera namnpost"
 
-#: elf/dl-load.c:497 elf/dl-load.c:613 elf/dl-load.c:696 elf/dl-load.c:815
+#: elf/dl-load.c:455 elf/dl-load.c:568 elf/dl-load.c:657 elf/dl-load.c:753
 msgid "cannot create cache for search path"
 msgstr "kan inte skapa cache för sökväg"
 
-#: elf/dl-load.c:588
+#: elf/dl-load.c:551
 msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
 msgstr "kan inte skapa kopia av RUNPATH/RPATH"
 
-#: elf/dl-load.c:682
+#: elf/dl-load.c:644
 msgid "cannot create search path array"
 msgstr "kan inte skapa sökvägslista"
 
-#: elf/dl-load.c:888
+#: elf/dl-load.c:825
 msgid "cannot stat shared object"
 msgstr "kan inte ta status på delat objekt"
 
-#: elf/dl-load.c:965
+#: elf/dl-load.c:902
 msgid "cannot open zero fill device"
 msgstr "kan inte öppna nollfyllnadsenhet"
 
-#: elf/dl-load.c:1012 elf/dl-load.c:2172
+#: elf/dl-load.c:949 elf/dl-load.c:2125
 msgid "cannot create shared object descriptor"
 msgstr "kan inte skapa delad objektdeskriptor"
 
-#: elf/dl-load.c:1031 elf/dl-load.c:1556 elf/dl-load.c:1668
+#: elf/dl-load.c:968 elf/dl-load.c:1499 elf/dl-load.c:1611
 msgid "cannot read file data"
 msgstr "kan inte läsa fildata"
 
-#: elf/dl-load.c:1071
+#: elf/dl-load.c:1014
 msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
 msgstr "ELF-laddkommando är inte på sidgräns"
 
-#: elf/dl-load.c:1078
+#: elf/dl-load.c:1021
 msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
 msgstr "Adress/position för ELF-laddkommando är inte på rätt bytegräns"
 
-#: elf/dl-load.c:1163
+#: elf/dl-load.c:1106
 msgid "object file has no loadable segments"
 msgstr "objektfilen har inga laddbara segment"
 
-#: elf/dl-load.c:1172 elf/dl-load.c:1648
+#: elf/dl-load.c:1115 elf/dl-load.c:1591
 msgid "cannot dynamically load executable"
 msgstr "kan inte ladda exekverbar fil dynamiskt"
 
-#: elf/dl-load.c:1193
+#: elf/dl-load.c:1136
 msgid "object file has no dynamic section"
 msgstr "objektfilen har ingen dynamisk sektion"
 
-#: elf/dl-load.c:1216
+#: elf/dl-load.c:1159
 msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
 msgstr "delat objekt kan inte göras dlopen() på"
 
-#: elf/dl-load.c:1229
+#: elf/dl-load.c:1172
 msgid "cannot allocate memory for program header"
 msgstr "kan inte allokera minne för programhuvud"
 
-#: elf/dl-load.c:1245 elf/dl-open.c:195
+#: elf/dl-load.c:1188 elf/dl-open.c:193
 msgid "invalid caller"
 msgstr "ogiltig anropare"
 
-#: elf/dl-load.c:1268 elf/dl-load.h:130
+#: elf/dl-load.c:1211 elf/dl-load.h:130
 msgid "cannot change memory protections"
 msgstr "kan inte ändra minnesskydd"
 
-#: elf/dl-load.c:1288
+#: elf/dl-load.c:1231
 msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
 msgstr "kan inte skapa exekverbar stack som delat objekt kräver"
 
-#: elf/dl-load.c:1301
+#: elf/dl-load.c:1244
 msgid "cannot close file descriptor"
 msgstr "kan inte stänga filidentifierare"
 
-#: elf/dl-load.c:1556
+#: elf/dl-load.c:1499
 msgid "file too short"
 msgstr "fil för kort"
 
-#: elf/dl-load.c:1591
+#: elf/dl-load.c:1534
 msgid "invalid ELF header"
 msgstr "ogiltigt ELF-huvud"
 
-#: elf/dl-load.c:1603
+#: elf/dl-load.c:1546
 msgid "ELF file data encoding not big-endian"
 msgstr "Kodning för ELF-fildata är inte rak byteordning"
 
-#: elf/dl-load.c:1605
+#: elf/dl-load.c:1548
 msgid "ELF file data encoding not little-endian"
 msgstr "Kodning för ELF-fildata är inte omvänd byteordning"
 
-#: elf/dl-load.c:1609
+#: elf/dl-load.c:1552
 msgid "ELF file version ident does not match current one"
 msgstr "ELF-filens versionsidentitet stämmer inte med nuvarande"
 
-#: elf/dl-load.c:1613
+#: elf/dl-load.c:1556
 msgid "ELF file OS ABI invalid"
 msgstr "ELF-fil har felaktig version på OS-ABI"
 
-#: elf/dl-load.c:1616
+#: elf/dl-load.c:1559
 msgid "ELF file ABI version invalid"
 msgstr "ELF-fil har felaktig version på ABI"
 
-#: elf/dl-load.c:1619
+#: elf/dl-load.c:1562
 msgid "nonzero padding in e_ident"
 msgstr "utfyllnad med annat än nolltecken i e_ident"
 
-#: elf/dl-load.c:1622
+#: elf/dl-load.c:1565
 msgid "internal error"
 msgstr "internt fel"
 
-#: elf/dl-load.c:1629
+#: elf/dl-load.c:1572
 msgid "ELF file version does not match current one"
 msgstr "ELF-filens version stämmer inte med nuvarande"
 
-#: elf/dl-load.c:1637
+#: elf/dl-load.c:1580
 msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
 msgstr "bara ET_DYN och ET_EXEC kan laddas"
 
-#: elf/dl-load.c:1653
+#: elf/dl-load.c:1596
 msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
 msgstr "ELF-filens värde på \"phentsize\" är inte den förväntade"
 
-#: elf/dl-load.c:2191
+#: elf/dl-load.c:2144
 msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
 msgstr "fel ELF-klass: ELFCLASS64"
 
-#: elf/dl-load.c:2192
+#: elf/dl-load.c:2145
 msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
 msgstr "fel ELF-klass: ELFCLASS32"
 
-#: elf/dl-load.c:2195
+#: elf/dl-load.c:2148
 msgid "cannot open shared object file"
 msgstr "kan inte öppna delad objektfil"
 
@@ -638,68 +638,68 @@ msgstr "misslyckades att mappa segment från delat objekt"
 msgid "cannot map zero-fill pages"
 msgstr "kan inte mappa nollfyllda sidor"
 
-#: elf/dl-lookup.c:849
+#: elf/dl-lookup.c:834
 msgid "relocation error"
 msgstr "fel vid relokering"
 
-#: elf/dl-lookup.c:875
+#: elf/dl-lookup.c:857
 msgid "symbol lookup error"
 msgstr "fel vid symboluppslagning"
 
-#: elf/dl-open.c:102
+#: elf/dl-open.c:101
 msgid "cannot extend global scope"
 msgstr "kan inte utöka globalt område"
 
-#: elf/dl-open.c:528
+#: elf/dl-open.c:475
 msgid "TLS generation counter wrapped! Please report this."
 msgstr "Generationsräknare för TLS slog runt! Var snäll och rapportera detta."
 
-#: elf/dl-open.c:592
+#: elf/dl-open.c:539
 msgid "invalid mode for dlopen()"
 msgstr "ogiltiga flaggor för dlopen()"
 
-#: elf/dl-open.c:609
+#: elf/dl-open.c:556
 msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
 msgstr "inga fler namnrymder tillgängliga för dlmopen()"
 
-#: elf/dl-open.c:633
+#: elf/dl-open.c:580
 msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
 msgstr "ogiltig målnamnrymd för dlmopen()"
 
-#: elf/dl-reloc.c:121
+#: elf/dl-reloc.c:120
 msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
 msgstr "kan inte allokera minne i statiskt TLS-block"
 
-#: elf/dl-reloc.c:206
+#: elf/dl-reloc.c:205
 msgid "cannot make segment writable for relocation"
 msgstr "kan inte göra segment skrivbart för relokering"
 
-#: elf/dl-reloc.c:277
+#: elf/dl-reloc.c:276
 #, c-format
 msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
 msgstr "%s: slut på minne för att lagra relokeringsresultat för %s\n"
 
-#: elf/dl-reloc.c:293
+#: elf/dl-reloc.c:292
 msgid "cannot restore segment prot after reloc"
 msgstr "kan inte återställa segmenträttigheter efter relokering"
 
-#: elf/dl-reloc.c:324
+#: elf/dl-reloc.c:323
 msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
 msgstr "kan inte applicera extra minnesskydd efter relokering"
 
-#: elf/dl-sym.c:153
+#: elf/dl-sym.c:136
 msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
 msgstr "RTLD_NEXT används i kod som inte är dynamiskt laddad"
 
-#: elf/dl-tls.c:940
+#: elf/dl-tls.c:931
 msgid "cannot create TLS data structures"
 msgstr "kan inte skapa datastrukturer för TLS"
 
-#: elf/dl-version.c:166
+#: elf/dl-version.c:148
 msgid "version lookup error"
 msgstr "fel vid versionuppslagning"
 
-#: elf/dl-version.c:296
+#: elf/dl-version.c:279
 msgid "cannot allocate version reference table"
 msgstr "kan inte allokera tabell för versionsreferenser"
 
@@ -815,7 +815,7 @@ msgstr " (HOPPAR ÖVER)\n"
 msgid "Can't find %s"
 msgstr "Kan inte hitta %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:603 elf/ldconfig.c:776 elf/ldconfig.c:835 elf/ldconfig.c:869
+#: elf/ldconfig.c:603 elf/ldconfig.c:769 elf/ldconfig.c:825 elf/ldconfig.c:857
 #, c-format
 msgid "Cannot lstat %s"
 msgstr "Kan inte ta status (lstat) på %s"
@@ -835,88 +835,88 @@ msgstr "Ingen länk skapad eftersom \"soname\" inte hittades för %s"
 msgid "Can't open directory %s"
 msgstr "Kan inte öppna katalog %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:794 elf/ldconfig.c:856 elf/readlib.c:97
+#: elf/ldconfig.c:787 elf/ldconfig.c:845 elf/readlib.c:97
 #, c-format
 msgid "Input file %s not found.\n"
 msgstr "Hittar inte infil %s.\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:801
+#: elf/ldconfig.c:794
 #, c-format
 msgid "Cannot stat %s"
 msgstr "Kan inte ta status på %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:952
+#: elf/ldconfig.c:939
 #, c-format
 msgid "libc5 library %s in wrong directory"
 msgstr "libc5-bibliotek %s i fel katalog"
 
-#: elf/ldconfig.c:955
+#: elf/ldconfig.c:942
 #, c-format
 msgid "libc6 library %s in wrong directory"
 msgstr "libc6-bibliotek %s i fel katalog"
 
-#: elf/ldconfig.c:958
+#: elf/ldconfig.c:945
 #, c-format
 msgid "libc4 library %s in wrong directory"
 msgstr "libc4-bibliotek %s i fel katalog"
 
-#: elf/ldconfig.c:986
+#: elf/ldconfig.c:973
 #, c-format
 msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
 msgstr "bibliotek %s och %s i katalog %s har samma \"soname\" men olika typ."
 
-#: elf/ldconfig.c:1095
+#: elf/ldconfig.c:1082
 #, c-format
 msgid "Warning: ignoring configuration file that cannot be opened: %s"
 msgstr "Varning: ignorerar konfigurationsfil som inte kan öppnas: %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1161
+#: elf/ldconfig.c:1148
 #, c-format
 msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
 msgstr "%s:%u: ogiltig syntax på hwcap-raden"
 
-#: elf/ldconfig.c:1167
+#: elf/ldconfig.c:1154
 #, c-format
 msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
 msgstr "%s:%u: hwcap-index %lu är större än maximum %u"
 
-#: elf/ldconfig.c:1174 elf/ldconfig.c:1182
+#: elf/ldconfig.c:1161 elf/ldconfig.c:1169
 #, c-format
 msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
 msgstr "%s:%u: hwcap-index %lu redan definierat som %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1185
+#: elf/ldconfig.c:1172
 #, c-format
 msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
 msgstr "%s:%u: duplicerad hwcap %lu %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1207
+#: elf/ldconfig.c:1194
 #, c-format
 msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
 msgstr "behöver absolut filnamn för konfigurationsfil när -r används"
 
-#: elf/ldconfig.c:1214 locale/programs/xmalloc.c:63 malloc/obstack.c:416
+#: elf/ldconfig.c:1201 locale/programs/xmalloc.c:63 malloc/obstack.c:416
 #: malloc/obstack.c:418 posix/getconf.c:458 posix/getconf.c:697
 #, c-format
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "minne slut"
 
-#: elf/ldconfig.c:1246
+#: elf/ldconfig.c:1233
 #, c-format
 msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
 msgstr "%s:%u: kan inte läsa katalog %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1290
+#: elf/ldconfig.c:1281
 #, c-format
 msgid "relative path `%s' used to build cache"
 msgstr "relativ sökväg \"%s\" använd för att bygga cache"
 
-#: elf/ldconfig.c:1320
+#: elf/ldconfig.c:1311
 #, c-format
 msgid "Can't chdir to /"
 msgstr "Kan inte byta katalog till /"
 
-#: elf/ldconfig.c:1361
+#: elf/ldconfig.c:1352
 #, c-format
 msgid "Can't open cache file directory %s\n"
 msgstr "Kan inte läsa cache-filkatalog \"%s\"\n"
@@ -974,15 +974,15 @@ msgstr "inte en normal fil"
 msgid "warning: you do not have execution permission for"
 msgstr "varning: du har inte exekveringsrättighet för"
 
-#: elf/ldd.bash.in:182
+#: elf/ldd.bash.in:170
 msgid "\tnot a dynamic executable"
 msgstr "\tinte en dynamisk körbar binär"
 
-#: elf/ldd.bash.in:190
+#: elf/ldd.bash.in:178
 msgid "exited with unknown exit code"
 msgstr "avslutade med okänd slutstatus"
 
-#: elf/ldd.bash.in:195
+#: elf/ldd.bash.in:183
 msgid "error: you do not have read permission for"
 msgstr "fel: du har inte läsrättigheter för"
 
@@ -1344,12 +1344,12 @@ msgstr "\"%s\" är inte en korrekt profildatafil för \"%s\""
 msgid "cannot allocate symbol data"
 msgstr "kan inte allokera symboldata"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:448
+#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:445
 #, c-format
 msgid "cannot open output file"
 msgstr "kan inte öppna utfil"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:311
+#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:308
 #, c-format
 msgid "error while closing input `%s'"
 msgstr "fel vid stängning av indata \"%s\""
@@ -1359,18 +1359,18 @@ msgstr "fel vid stängning av indata \"%s\""
 msgid "illegal input sequence at position %Zd"
 msgstr "otillåten indatasekvens vid position %Zd"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:454 iconv/iconv_prog.c:539
+#: iconv/iconv_charmap.c:454 iconv/iconv_prog.c:536
 #, c-format
 msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
 msgstr "ofullständigt tecken eller skift-sekvens i slutet på buffert"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:499 iconv/iconv_charmap.c:535 iconv/iconv_prog.c:582
-#: iconv/iconv_prog.c:618
+#: iconv/iconv_charmap.c:499 iconv/iconv_charmap.c:535 iconv/iconv_prog.c:579
+#: iconv/iconv_prog.c:615
 #, c-format
 msgid "error while reading the input"
 msgstr "fel när indata lästes"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:517 iconv/iconv_prog.c:600
+#: iconv/iconv_charmap.c:517 iconv/iconv_prog.c:597
 #, c-format
 msgid "unable to allocate buffer for input"
 msgstr "kan inte allokera buffert för indata"
@@ -1395,7 +1395,7 @@ msgstr "Information:"
 msgid "list all known coded character sets"
 msgstr "visa alla kända teckenuppsättningar"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:123
+#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:120
 msgid "Output control:"
 msgstr "Val av utdata:"
 
@@ -1404,8 +1404,8 @@ msgid "omit invalid characters from output"
 msgstr "visa inte ogiltiga tecken i utdata"
 
 #: iconv/iconv_prog.c:66 iconv/iconvconfig.c:128
-#: locale/programs/localedef.c:116 locale/programs/localedef.c:118
-#: locale/programs/localedef.c:120 locale/programs/localedef.c:140
+#: locale/programs/localedef.c:113 locale/programs/localedef.c:115
+#: locale/programs/localedef.c:117 locale/programs/localedef.c:144
 #: malloc/memusagestat.c:56
 msgid "FILE"
 msgstr "FIL"
@@ -1430,57 +1430,57 @@ msgstr "Konvertera kodning i angivna infiler från en kodning till en annan."
 msgid "[FILE...]"
 msgstr "[FIL...]"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:233
+#: iconv/iconv_prog.c:230
 #, c-format
 msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
 msgstr "konvertering från \"%s\" och till \"%s\" stöds ej"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:238
+#: iconv/iconv_prog.c:235
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' is not supported"
 msgstr "konvertering från \"%s\" stöds ej"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:245
+#: iconv/iconv_prog.c:242
 #, c-format
 msgid "conversion to `%s' is not supported"
 msgstr "konvertering till \"%s\" stöds ej"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:249
+#: iconv/iconv_prog.c:246
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
 msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" stöds ej"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:259
+#: iconv/iconv_prog.c:256
 #, c-format
 msgid "failed to start conversion processing"
 msgstr "misslyckades att starta konverteringsprocessen"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:357
+#: iconv/iconv_prog.c:354
 #, c-format
 msgid "error while closing output file"
 msgstr "fel vid stängning av utfilen"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:458
+#: iconv/iconv_prog.c:455
 #, c-format
 msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
 msgstr "konvertering avslutades på grund av problem med att skriva resultatet"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:535
+#: iconv/iconv_prog.c:532
 #, c-format
 msgid "illegal input sequence at position %ld"
 msgstr "otillåten indatasekvens vid position %ld"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:543
+#: iconv/iconv_prog.c:540
 #, c-format
 msgid "internal error (illegal descriptor)"
 msgstr "internt fel (otillåten deskriptor)"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:546
+#: iconv/iconv_prog.c:543
 #, c-format
 msgid "unknown iconv() error %d"
 msgstr "okänt fel från iconv() %d"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:791
+#: iconv/iconv_prog.c:786
 msgid ""
 "The following list contains all the coded character sets known. This does\n"
 "not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
@@ -1504,7 +1504,7 @@ msgstr "Skapa en snabbladdande modulkonfigurationsfil för iconv."
 msgid "[DIR...]"
 msgstr "[KATALOG...]"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:126
+#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:123
 msgid "PATH"
 msgstr "VÄG"
 
@@ -1525,7 +1525,7 @@ msgstr "Sök inte i standardkatalogerna, bara i de som ges på kommandoraden"
 msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
 msgstr "Katalogargument krävs när --nostdlib används"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:341 locale/programs/localedef.c:287
+#: iconv/iconvconfig.c:341
 #, c-format
 msgid "no output file produced because warnings were issued"
 msgstr "ingen utfil skapad på grund av varningar"
@@ -1535,7 +1535,7 @@ msgstr "ingen utfil skapad på grund av varningar"
 msgid "while inserting in search tree"
 msgstr "vid insättning i sökträd"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:1239
+#: iconv/iconvconfig.c:1238
 #, c-format
 msgid "cannot generate output file"
 msgstr "kan inte generera utfil"
@@ -1626,7 +1626,7 @@ msgstr "Okänt .netrc-nyckelord %s"
 msgid "Character out of range for UTF-8"
 msgstr "Tecken utanför intervallet för UTF-8"
 
-#: locale/programs/charmap-dir.c:57
+#: locale/programs/charmap-dir.c:56
 #, c-format
 msgid "cannot read character map directory `%s'"
 msgstr "kan inte läsa teckenuppsättningskatalog \"%s\""
@@ -1636,902 +1636,889 @@ msgstr "kan inte läsa teckenuppsättningskatalog \"%s\""
 msgid "character map file `%s' not found"
 msgstr "teckenuppsättningsfil \"%s\" finns inte"
 
-#: locale/programs/charmap.c:195
+#: locale/programs/charmap.c:196
 #, c-format
 msgid "default character map file `%s' not found"
 msgstr "standardteckenuppsättningsfil \"%s\" finns inte"
 
-#: locale/programs/charmap.c:258
+#: locale/programs/charmap.c:265
 #, c-format
-msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
-msgstr "teckenuppsättning \"%s\" är inte ASCII-kompatibel, lokal är inte ISO C-kompatibel\n"
+msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant [--no-warnings=ascii]"
+msgstr "teckenuppsättning ”%s” är inte ASCII-kompatibel, lokal är inte ISO C-kompatibel [--no-warnings=ascii]"
 
-#: locale/programs/charmap.c:337
+#: locale/programs/charmap.c:343
 #, c-format
 msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
 msgstr "%s: <mb_cur_max> måste vara större än <mb_cur_min>\n"
 
-#: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
-#: locale/programs/repertoire.c:174
+#: locale/programs/charmap.c:363 locale/programs/charmap.c:380
+#: locale/programs/repertoire.c:173
 #, c-format
 msgid "syntax error in prolog: %s"
 msgstr "syntaxfel i prolog: %s"
 
-#: locale/programs/charmap.c:358
+#: locale/programs/charmap.c:364
 msgid "invalid definition"
 msgstr "ogiltig definition"
 
-#: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:131
-#: locale/programs/locfile.c:158 locale/programs/repertoire.c:175
+#: locale/programs/charmap.c:381 locale/programs/locfile.c:131
+#: locale/programs/locfile.c:158 locale/programs/repertoire.c:174
 msgid "bad argument"
 msgstr "dåligt argument"
 
-#: locale/programs/charmap.c:403
+#: locale/programs/charmap.c:408
 #, c-format
 msgid "duplicate definition of <%s>"
 msgstr "dubblerad definition av <%s>"
 
-#: locale/programs/charmap.c:410
+#: locale/programs/charmap.c:415
 #, c-format
 msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
 msgstr "värdet på <%s> måste vara 1 eller större"
 
-#: locale/programs/charmap.c:422
+#: locale/programs/charmap.c:427
 #, c-format
 msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
 msgstr "värdet på <%s> måste vara större eller lika med värdet på <%s>"
 
-#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:183
+#: locale/programs/charmap.c:450 locale/programs/repertoire.c:182
 #, c-format
 msgid "argument to <%s> must be a single character"
 msgstr "argumentet till <%s> måste vara ett enskilt tecken"
 
-#: locale/programs/charmap.c:471
+#: locale/programs/charmap.c:476
 msgid "character sets with locking states are not supported"
 msgstr "teckenuppsättningar med låsta tillstånd stöds ej"
 
-#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
-#: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
-#: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
-#: locale/programs/charmap.c:815
+#: locale/programs/charmap.c:503 locale/programs/charmap.c:557
+#: locale/programs/charmap.c:589 locale/programs/charmap.c:683
+#: locale/programs/charmap.c:738 locale/programs/charmap.c:779
+#: locale/programs/charmap.c:820
 #, c-format
 msgid "syntax error in %s definition: %s"
 msgstr "syntaxfel i definition av %s: %s"
 
-#: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
-#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:230
+#: locale/programs/charmap.c:504 locale/programs/charmap.c:684
+#: locale/programs/charmap.c:780 locale/programs/repertoire.c:229
 msgid "no symbolic name given"
 msgstr "inget symboliskt namn givet"
 
-#: locale/programs/charmap.c:553
+#: locale/programs/charmap.c:558
 msgid "invalid encoding given"
 msgstr "ogiltig kodning given"
 
-#: locale/programs/charmap.c:562
+#: locale/programs/charmap.c:567
 msgid "too few bytes in character encoding"
 msgstr "för få byte i teckenkodning"
 
-#: locale/programs/charmap.c:564
+#: locale/programs/charmap.c:569
 msgid "too many bytes in character encoding"
 msgstr "för många tecken i teckenkodning"
 
-#: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
-#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:296
+#: locale/programs/charmap.c:591 locale/programs/charmap.c:739
+#: locale/programs/charmap.c:822 locale/programs/repertoire.c:295
 msgid "no symbolic name given for end of range"
 msgstr "inget symboliskt namn givet för slutet av intervallet"
 
-#: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:528
-#: locale/programs/ld-collate.c:2626 locale/programs/ld-collate.c:3784
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2128 locale/programs/ld-ctype.c:2840
-#: locale/programs/ld-identification.c:399
-#: locale/programs/ld-measurement.c:215 locale/programs/ld-messages.c:298
-#: locale/programs/ld-monetary.c:740 locale/programs/ld-name.c:264
-#: locale/programs/ld-numeric.c:326 locale/programs/ld-paper.c:214
-#: locale/programs/ld-telephone.c:278 locale/programs/ld-time.c:947
-#: locale/programs/repertoire.c:313
+#: locale/programs/charmap.c:615 locale/programs/ld-address.c:524
+#: locale/programs/ld-collate.c:2616 locale/programs/ld-collate.c:3774
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2117 locale/programs/ld-ctype.c:2829
+#: locale/programs/ld-identification.c:397
+#: locale/programs/ld-measurement.c:213 locale/programs/ld-messages.c:295
+#: locale/programs/ld-monetary.c:748 locale/programs/ld-name.c:262
+#: locale/programs/ld-numeric.c:325 locale/programs/ld-paper.c:212
+#: locale/programs/ld-telephone.c:276 locale/programs/ld-time.c:934
+#: locale/programs/repertoire.c:312
 #, c-format
 msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
 msgstr "%1$s: definition slutar inte med \"END %1$s\""
 
-#: locale/programs/charmap.c:643
+#: locale/programs/charmap.c:648
 msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
 msgstr "endast definition av \"WIDTH\" får komma efter definitionen av \"CHARMAP\""
 
-#: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
+#: locale/programs/charmap.c:656 locale/programs/charmap.c:719
 #, c-format
 msgid "value for %s must be an integer"
 msgstr "värdet på %s måste vara heltal"
 
-#: locale/programs/charmap.c:842
+#: locale/programs/charmap.c:847
 #, c-format
 msgid "%s: error in state machine"
 msgstr "%s: fel i tillståndsmaskin"
 
-#: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:544
-#: locale/programs/ld-collate.c:2623 locale/programs/ld-collate.c:3977
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2125 locale/programs/ld-ctype.c:2857
-#: locale/programs/ld-identification.c:415
-#: locale/programs/ld-measurement.c:231 locale/programs/ld-messages.c:314
-#: locale/programs/ld-monetary.c:756 locale/programs/ld-name.c:280
-#: locale/programs/ld-numeric.c:342 locale/programs/ld-paper.c:230
-#: locale/programs/ld-telephone.c:294 locale/programs/ld-time.c:963
-#: locale/programs/locfile.c:1000 locale/programs/repertoire.c:324
+#: locale/programs/charmap.c:855 locale/programs/ld-address.c:540
+#: locale/programs/ld-collate.c:2613 locale/programs/ld-collate.c:3967
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2114 locale/programs/ld-ctype.c:2846
+#: locale/programs/ld-identification.c:413
+#: locale/programs/ld-measurement.c:229 locale/programs/ld-messages.c:311
+#: locale/programs/ld-monetary.c:764 locale/programs/ld-name.c:278
+#: locale/programs/ld-numeric.c:341 locale/programs/ld-paper.c:228
+#: locale/programs/ld-telephone.c:292 locale/programs/ld-time.c:950
+#: locale/programs/locfile.c:997 locale/programs/repertoire.c:323
 #, c-format
 msgid "%s: premature end of file"
 msgstr "%s: för tidigt filslut"
 
-#: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
+#: locale/programs/charmap.c:874 locale/programs/charmap.c:885
 #, c-format
 msgid "unknown character `%s'"
 msgstr "okänt tecken \"%s\""
 
-#: locale/programs/charmap.c:888
+#: locale/programs/charmap.c:893
 #, c-format
 msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
 msgstr ""
 "antal byte för bytesekvens angivet i början respektive slutet av intervallet\n"
 "skiljer sig: %d respektive %d"
 
-#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:2903
-#: locale/programs/repertoire.c:419
+#: locale/programs/charmap.c:998 locale/programs/ld-collate.c:2893
+#: locale/programs/repertoire.c:418
 msgid "invalid names for character range"
 msgstr "ogiltiga namn för teckenintervall"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:431
+#: locale/programs/charmap.c:1010 locale/programs/repertoire.c:430
 msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
 msgstr "hexadecimalt intervallformat bör endast använda versaler"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:449
+#: locale/programs/charmap.c:1028 locale/programs/repertoire.c:448
 #, c-format
 msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
 msgstr "<%s> och <%s> är ogiltiga namn för intervall"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:456
+#: locale/programs/charmap.c:1034 locale/programs/repertoire.c:455
 msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
 msgstr "övre gräns i intervall är mindre än undre gräns"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1087
+#: locale/programs/charmap.c:1092
 msgid "resulting bytes for range not representable."
 msgstr "resulterande byte för intervall är inte representerbara."
 
-#: locale/programs/ld-address.c:135 locale/programs/ld-collate.c:1565
-#: locale/programs/ld-ctype.c:431 locale/programs/ld-identification.c:133
-#: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
-#: locale/programs/ld-monetary.c:193 locale/programs/ld-name.c:94
-#: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
-#: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
+#: locale/programs/ld-address.c:133 locale/programs/ld-collate.c:1563
+#: locale/programs/ld-ctype.c:430 locale/programs/ld-identification.c:131
+#: locale/programs/ld-measurement.c:92 locale/programs/ld-messages.c:96
+#: locale/programs/ld-monetary.c:192 locale/programs/ld-name.c:93
+#: locale/programs/ld-numeric.c:97 locale/programs/ld-paper.c:89
+#: locale/programs/ld-telephone.c:92 locale/programs/ld-time.c:158
 #, c-format
 msgid "No definition for %s category found"
 msgstr "Hittade ingen definition för kategori %s"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:146 locale/programs/ld-address.c:184
-#: locale/programs/ld-address.c:202 locale/programs/ld-address.c:231
-#: locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:322
-#: locale/programs/ld-address.c:335 locale/programs/ld-identification.c:146
-#: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:205
-#: locale/programs/ld-monetary.c:249 locale/programs/ld-monetary.c:265
-#: locale/programs/ld-monetary.c:277 locale/programs/ld-name.c:105
-#: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
-#: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
-#: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
-#: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
-#: locale/programs/ld-time.c:196
+#: locale/programs/ld-address.c:144 locale/programs/ld-address.c:182
+#: locale/programs/ld-address.c:199 locale/programs/ld-address.c:228
+#: locale/programs/ld-address.c:300 locale/programs/ld-address.c:319
+#: locale/programs/ld-address.c:331 locale/programs/ld-identification.c:144
+#: locale/programs/ld-measurement.c:103 locale/programs/ld-monetary.c:204
+#: locale/programs/ld-monetary.c:258 locale/programs/ld-monetary.c:274
+#: locale/programs/ld-monetary.c:286 locale/programs/ld-name.c:104
+#: locale/programs/ld-name.c:141 locale/programs/ld-numeric.c:111
+#: locale/programs/ld-numeric.c:125 locale/programs/ld-paper.c:100
+#: locale/programs/ld-paper.c:109 locale/programs/ld-telephone.c:103
+#: locale/programs/ld-telephone.c:160 locale/programs/ld-time.c:174
+#: locale/programs/ld-time.c:195
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' not defined"
 msgstr "%s: fält \"%s\" är inte definierat"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:158 locale/programs/ld-address.c:210
-#: locale/programs/ld-address.c:240 locale/programs/ld-address.c:278
-#: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
+#: locale/programs/ld-address.c:156 locale/programs/ld-address.c:207
+#: locale/programs/ld-address.c:237 locale/programs/ld-address.c:275
+#: locale/programs/ld-name.c:116 locale/programs/ld-telephone.c:115
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' must not be empty"
 msgstr "%s: fält \"%s\" får inte vara tomt"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:170
+#: locale/programs/ld-address.c:168
 #, c-format
 msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
 msgstr "%s: ogiltig kontrollsekvens \"%%%c\" i fält \"%s\" "
 
-#: locale/programs/ld-address.c:221
+#: locale/programs/ld-address.c:218
 #, c-format
 msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
 msgstr "%s: terminologispråkkod \"%s\" inte definierad"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:246
+#: locale/programs/ld-address.c:243
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' must not be defined"
 msgstr "%s: fält \"%s\" får inte definieras"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:260 locale/programs/ld-address.c:289
+#: locale/programs/ld-address.c:257 locale/programs/ld-address.c:286
 #, c-format
 msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
 msgstr "%s: språkförkortning \"%s\" inte definierad"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:267 locale/programs/ld-address.c:295
-#: locale/programs/ld-address.c:329 locale/programs/ld-address.c:341
+#: locale/programs/ld-address.c:264 locale/programs/ld-address.c:292
+#: locale/programs/ld-address.c:325 locale/programs/ld-address.c:337
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
 msgstr "%s: värdet på \"%s\" stämmer inte med värdet på \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-address.c:314
+#: locale/programs/ld-address.c:311
 #, c-format
 msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
 msgstr "%s: numerisk landkod \"%d\" är inte giltig"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:436 locale/programs/ld-address.c:473
-#: locale/programs/ld-address.c:511 locale/programs/ld-ctype.c:2489
-#: locale/programs/ld-identification.c:311
-#: locale/programs/ld-measurement.c:198 locale/programs/ld-messages.c:267
-#: locale/programs/ld-monetary.c:495 locale/programs/ld-monetary.c:530
-#: locale/programs/ld-monetary.c:571 locale/programs/ld-name.c:237
-#: locale/programs/ld-numeric.c:218 locale/programs/ld-paper.c:197
-#: locale/programs/ld-telephone.c:253 locale/programs/ld-time.c:852
-#: locale/programs/ld-time.c:894
+#: locale/programs/ld-address.c:432 locale/programs/ld-address.c:469
+#: locale/programs/ld-address.c:507 locale/programs/ld-ctype.c:2478
+#: locale/programs/ld-identification.c:309
+#: locale/programs/ld-measurement.c:196 locale/programs/ld-messages.c:264
+#: locale/programs/ld-monetary.c:503 locale/programs/ld-monetary.c:538
+#: locale/programs/ld-monetary.c:579 locale/programs/ld-name.c:235
+#: locale/programs/ld-numeric.c:217 locale/programs/ld-paper.c:195
+#: locale/programs/ld-telephone.c:251 locale/programs/ld-time.c:839
+#: locale/programs/ld-time.c:881
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' declared more than once"
 msgstr "%s: fält \"%s\" är deklarerad mer än en gång"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:440 locale/programs/ld-address.c:478
-#: locale/programs/ld-identification.c:315 locale/programs/ld-messages.c:277
-#: locale/programs/ld-monetary.c:499 locale/programs/ld-monetary.c:534
-#: locale/programs/ld-name.c:241 locale/programs/ld-numeric.c:222
-#: locale/programs/ld-telephone.c:257 locale/programs/ld-time.c:746
-#: locale/programs/ld-time.c:815 locale/programs/ld-time.c:857
+#: locale/programs/ld-address.c:436 locale/programs/ld-address.c:474
+#: locale/programs/ld-identification.c:313 locale/programs/ld-messages.c:274
+#: locale/programs/ld-monetary.c:507 locale/programs/ld-monetary.c:542
+#: locale/programs/ld-name.c:239 locale/programs/ld-numeric.c:221
+#: locale/programs/ld-telephone.c:255 locale/programs/ld-time.c:733
+#: locale/programs/ld-time.c:802 locale/programs/ld-time.c:844
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in field `%s'"
 msgstr "%s: okänt tecken i fält \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-address.c:525 locale/programs/ld-collate.c:3782
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2837 locale/programs/ld-identification.c:396
-#: locale/programs/ld-measurement.c:212 locale/programs/ld-messages.c:296
-#: locale/programs/ld-monetary.c:738 locale/programs/ld-name.c:262
-#: locale/programs/ld-numeric.c:324 locale/programs/ld-paper.c:212
-#: locale/programs/ld-telephone.c:276 locale/programs/ld-time.c:945
+#: locale/programs/ld-address.c:521 locale/programs/ld-collate.c:3772
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2826 locale/programs/ld-identification.c:394
+#: locale/programs/ld-measurement.c:210 locale/programs/ld-messages.c:293
+#: locale/programs/ld-monetary.c:746 locale/programs/ld-name.c:260
+#: locale/programs/ld-numeric.c:323 locale/programs/ld-paper.c:210
+#: locale/programs/ld-telephone.c:274 locale/programs/ld-time.c:932
 #, c-format
 msgid "%s: incomplete `END' line"
 msgstr "%s: ofullständig \"END\"-rad"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:535 locale/programs/ld-collate.c:551
-#: locale/programs/ld-collate.c:603 locale/programs/ld-collate.c:899
-#: locale/programs/ld-collate.c:912 locale/programs/ld-collate.c:2592
-#: locale/programs/ld-collate.c:2613 locale/programs/ld-collate.c:3967
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1857 locale/programs/ld-ctype.c:2115
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2687 locale/programs/ld-ctype.c:2848
-#: locale/programs/ld-identification.c:406
-#: locale/programs/ld-measurement.c:222 locale/programs/ld-messages.c:305
-#: locale/programs/ld-monetary.c:747 locale/programs/ld-name.c:271
-#: locale/programs/ld-numeric.c:333 locale/programs/ld-paper.c:221
-#: locale/programs/ld-telephone.c:285 locale/programs/ld-time.c:954
+#: locale/programs/ld-address.c:531 locale/programs/ld-collate.c:550
+#: locale/programs/ld-collate.c:602 locale/programs/ld-collate.c:898
+#: locale/programs/ld-collate.c:911 locale/programs/ld-collate.c:2582
+#: locale/programs/ld-collate.c:2603 locale/programs/ld-collate.c:3957
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1846 locale/programs/ld-ctype.c:2104
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2676 locale/programs/ld-ctype.c:2837
+#: locale/programs/ld-identification.c:404
+#: locale/programs/ld-measurement.c:220 locale/programs/ld-messages.c:302
+#: locale/programs/ld-monetary.c:755 locale/programs/ld-name.c:269
+#: locale/programs/ld-numeric.c:332 locale/programs/ld-paper.c:219
+#: locale/programs/ld-telephone.c:283 locale/programs/ld-time.c:941
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error"
 msgstr "%s: syntaxfel"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:426
+#: locale/programs/ld-collate.c:425
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined in charmap"
 msgstr "\"%.*s\" redan definierad i teckenuppsättning"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:435
+#: locale/programs/ld-collate.c:434
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
 msgstr "\"%.*s\" redan definierad i repertoar"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:442
+#: locale/programs/ld-collate.c:441
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
 msgstr "\"%.*s\" redan definierad som ett kollationssymbol"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:449
+#: locale/programs/ld-collate.c:448
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined as collating element"
 msgstr "\"%.*s\" redan definierad som ett kollationselement"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:480 locale/programs/ld-collate.c:506
+#: locale/programs/ld-collate.c:479 locale/programs/ld-collate.c:505
 #, c-format
 msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
 msgstr "%s: sorteringsordning \"forward\" och \"backward\" är ömsesidigt uteslutande"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:490 locale/programs/ld-collate.c:516
-#: locale/programs/ld-collate.c:532
+#: locale/programs/ld-collate.c:489 locale/programs/ld-collate.c:515
+#: locale/programs/ld-collate.c:531
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
 msgstr "%s: \"%s\" är nämnd fler än en gång i definitionen av vikt %d"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:588
+#: locale/programs/ld-collate.c:587
 #, c-format
 msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
 msgstr "%s: för många regler, första delen hade bara %d"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:624
+#: locale/programs/ld-collate.c:623
 #, c-format
 msgid "%s: not enough sorting rules"
 msgstr "%s: inte tillräckligt med sorteringsregler"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:789
+#: locale/programs/ld-collate.c:788
 #, c-format
 msgid "%s: empty weight string not allowed"
 msgstr "%s: tomt viktnamn är inte tillåtet"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:884
+#: locale/programs/ld-collate.c:883
 #, c-format
 msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
 msgstr "%s: vikter måste använda samma intervallsymbol som namn"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:940
+#: locale/programs/ld-collate.c:939
 #, c-format
 msgid "%s: too many values"
 msgstr "%s: för många värden"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1060 locale/programs/ld-collate.c:1235
+#: locale/programs/ld-collate.c:1059 locale/programs/ld-collate.c:1234
 #, c-format
 msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
 msgstr "ordningsföljd för \"%.*s\" redan definierad vid %s:%Zu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1110
+#: locale/programs/ld-collate.c:1109
 #, c-format
 msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
 msgstr "%s: start- och slut-symbol i ett intervall måste representera tecken"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1137
+#: locale/programs/ld-collate.c:1136
 #, c-format
 msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
 msgstr "%s: bytesekvens för första och sista tecknet måste ha samma längd"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1179
+#: locale/programs/ld-collate.c:1178
 #, c-format
 msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
 msgstr "%s: bytesekvens för första tecknet i intervallet är inte mindre än den för sista tecknet"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1304
+#: locale/programs/ld-collate.c:1303
 #, c-format
 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
 msgstr "%s: symboliskt intervall får inte vara omedelbart efter \"order_start\""
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1308
+#: locale/programs/ld-collate.c:1307
 #, c-format
 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
 msgstr "%s: symboliskt intervall får inte omedelbart följas av \"order_end\""
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1328 locale/programs/ld-ctype.c:1374
+#: locale/programs/ld-collate.c:1327 locale/programs/ld-ctype.c:1363
 #, c-format
 msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
 msgstr "\"%s\" och \"%.*s\" är otillåtna namn för symboliskt intervall"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1378 locale/programs/ld-collate.c:3718
+#: locale/programs/ld-collate.c:1377 locale/programs/ld-collate.c:3708
 #, c-format
 msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
 msgstr "%s: ordningsföljd för \"%.*s\" redan definierad i %s:%Zu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1387
+#: locale/programs/ld-collate.c:1386
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' must be a character"
 msgstr "%s: \"%s\" måste vara ett enskilt tecken"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1582
+#: locale/programs/ld-collate.c:1580
 #, c-format
 msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
 msgstr "%s: \"position\" måste användas för en given nivå i alla sektioner eller inte alls"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1607
+#: locale/programs/ld-collate.c:1604
 #, c-format
 msgid "symbol `%s' not defined"
 msgstr "symbol \"%s\" inte definierad"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1683 locale/programs/ld-collate.c:1789
+#: locale/programs/ld-collate.c:1680 locale/programs/ld-collate.c:1785
 #, c-format
 msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
 msgstr "symbol \"%s\" har samma värde som"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1687 locale/programs/ld-collate.c:1793
+#: locale/programs/ld-collate.c:1684 locale/programs/ld-collate.c:1789
 #, c-format
 msgid "symbol `%s'"
 msgstr "symbol \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1833
-#, c-format
-msgid "no definition of `UNDEFINED'"
-msgstr "ingen definition av \"UNDEFINED\""
-
-#: locale/programs/ld-collate.c:1862
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-collate.c:1852
 msgid "too many errors; giving up"
 msgstr "för många fel, ger upp"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2518 locale/programs/ld-collate.c:3906
+#: locale/programs/ld-collate.c:2508 locale/programs/ld-collate.c:3896
 #, c-format
 msgid "%s: nested conditionals not supported"
 msgstr "%s: nästlade villkor stödjs ej"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2536
+#: locale/programs/ld-collate.c:2526
 #, c-format
 msgid "%s: more than one 'else'"
 msgstr "%s: mer än en \"else\""
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2711
+#: locale/programs/ld-collate.c:2701
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
 msgstr "%s: dubbla definitioner av \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2747
+#: locale/programs/ld-collate.c:2737
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
 msgstr "%s: dubbla deklarationer för sektion \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2883
+#: locale/programs/ld-collate.c:2873
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
 msgstr "%s: okänt tecken i namn för kollationssymbol"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3012
+#: locale/programs/ld-collate.c:3002
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
 msgstr "%s: okänt tecken i namnet i ekvivalensdefinitionen"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3023
+#: locale/programs/ld-collate.c:3013
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
 msgstr "%s: okänt tecken i värdet i ekvivalensdefinitionen"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3033
+#: locale/programs/ld-collate.c:3023
 #, c-format
 msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
 msgstr "%s: okänd symbol \"%s\" i ekvivalensdefinition"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3042
+#: locale/programs/ld-collate.c:3032
 msgid "error while adding equivalent collating symbol"
 msgstr "fel när ekvivalent kollationssymbol lades till"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3080
+#: locale/programs/ld-collate.c:3070
 #, c-format
 msgid "duplicate definition of script `%s'"
 msgstr "dubblerad definition för skript \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3128
+#: locale/programs/ld-collate.c:3118
 #, c-format
 msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
 msgstr "%s: okänt sektionsnamn \"%.*s\""
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3157
+#: locale/programs/ld-collate.c:3147
 #, c-format
 msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
 msgstr "%s: dubbla definitioner av ordningsföljd i sektion \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3185
+#: locale/programs/ld-collate.c:3175
 #, c-format
 msgid "%s: invalid number of sorting rules"
 msgstr "%s: ogiltigt antal sorteringsregler"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3212
+#: locale/programs/ld-collate.c:3202
 #, c-format
 msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
 msgstr "%s: flera definitioner av ordningsföljd i namnlös sektion"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3267 locale/programs/ld-collate.c:3397
-#: locale/programs/ld-collate.c:3760
+#: locale/programs/ld-collate.c:3257 locale/programs/ld-collate.c:3387
+#: locale/programs/ld-collate.c:3750
 #, c-format
 msgid "%s: missing `order_end' keyword"
 msgstr "%s: nyckelord \"order_end\" saknas"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3330
+#: locale/programs/ld-collate.c:3320
 #, c-format
 msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
 msgstr "%s: ordningsföljd för kollationssymbol %.*s är inte definierad ännu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3348
+#: locale/programs/ld-collate.c:3338
 #, c-format
 msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
 msgstr "%s: ordningsföljd för kollationselement %.*s är inte definierad ännu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3359
+#: locale/programs/ld-collate.c:3349
 #, c-format
 msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
 msgstr "%s: kan inte byta ordning efter %.*s: okänd symbol"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3411 locale/programs/ld-collate.c:3772
+#: locale/programs/ld-collate.c:3401 locale/programs/ld-collate.c:3762
 #, c-format
 msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
 msgstr "%s: nyckelord \"reorder-end\" saknas"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3445 locale/programs/ld-collate.c:3643
+#: locale/programs/ld-collate.c:3435 locale/programs/ld-collate.c:3633
 #, c-format
 msgid "%s: section `%.*s' not known"
 msgstr "%s: sektion \"%.*s\" okänd"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3510
+#: locale/programs/ld-collate.c:3500
 #, c-format
 msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
 msgstr "%s: ogiltig symbol: <%.*s>"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3706
+#: locale/programs/ld-collate.c:3696
 #, c-format
 msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
 msgstr "%s: kan inte ha \"%s\" som ändpunkt på ellips"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3756
+#: locale/programs/ld-collate.c:3746
 #, c-format
 msgid "%s: empty category description not allowed"
 msgstr "%s: tom kategoribeskrivning är inte tillåtet"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3775
+#: locale/programs/ld-collate.c:3765
 #, c-format
 msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
 msgstr "%s: nyckelord \"reorder-sections-end\" saknas"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3939
+#: locale/programs/ld-collate.c:3929
 #, c-format
 msgid "%s: '%s' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
 msgstr "%s: \"%s\" utan matchande \"ifdef\" eller \"ifndef\""
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3957
+#: locale/programs/ld-collate.c:3947
 #, c-format
 msgid "%s: 'endif' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
 msgstr "%s: \"endif\" utan matchande \"ifdef\" eller \"ifndef\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:450
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:448
 msgid "No character set name specified in charmap"
 msgstr "Inget namn definierat i teckenuppsättning"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:479
+#: locale/programs/ld-ctype.c:476
 #, c-format
 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
 msgstr "tecken L'\\u%0*x' i klassen ”%s” måste vara i klassen ”%s”"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:494
+#: locale/programs/ld-ctype.c:490
 #, c-format
 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
 msgstr "tecken L'\\u%0*x' i klassen ”%s” får inte vara i klassen ”%s”"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:508 locale/programs/ld-ctype.c:566
+#: locale/programs/ld-ctype.c:504 locale/programs/ld-ctype.c:560
 #, c-format
 msgid "internal error in %s, line %u"
 msgstr "internt fel i %s, rad %u"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:537
+#: locale/programs/ld-ctype.c:532
 #, c-format
 msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
 msgstr "tecken \"%s\" i klass \"%s\" måste vara i klass \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:553
+#: locale/programs/ld-ctype.c:547
 #, c-format
 msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
 msgstr "tecken \"%s\" i klass \"%s\" får inte vara i klass \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:583 locale/programs/ld-ctype.c:621
+#: locale/programs/ld-ctype.c:576 locale/programs/ld-ctype.c:611
 #, c-format
 msgid "<SP> character not in class `%s'"
 msgstr "<SP>-tecknet är inte i klass \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:595 locale/programs/ld-ctype.c:632
+#: locale/programs/ld-ctype.c:587 locale/programs/ld-ctype.c:621
 #, c-format
 msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
 msgstr "<SP>-tecknet får inte vara i klass \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:610
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:601
 msgid "character <SP> not defined in character map"
 msgstr "tecken <SP> inte definierat i teckenuppsättning"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:746
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:735
 msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
 msgstr "\"digit\"-kategori har inte poster i grupper av tio"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:795
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:784
 msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
 msgstr "inga siffror för indata definierade och inga standardnamn finns i teckenuppsättningen"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:860
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:849
 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
 msgstr "alla tecken i \"outdigit\" är inte tillgängliga i teckenuppsättningen"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:877
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:866
 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
 msgstr "alla tecken i \"outdigit\" är inte tillgängliga i repertoaren"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1142
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1131
 #, c-format
 msgid "character class `%s' already defined"
 msgstr "teckenklass \"%s\" redan definierad"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1148
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1137
 #, c-format
 msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
 msgstr "implementationsbegränsning: inte fler än %Zd teckenklasser tillåtna"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1174
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1163
 #, c-format
 msgid "character map `%s' already defined"
 msgstr "teckenuppsättning \"%s\" redan definierad"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1180
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1169
 #, c-format
 msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
 msgstr "implementationsbegränsning: inte fler än %d teckenuppsättningar tillåtet"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1445 locale/programs/ld-ctype.c:1570
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1676 locale/programs/ld-ctype.c:2352
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3324
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1434 locale/programs/ld-ctype.c:1559
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1665 locale/programs/ld-ctype.c:2341
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3299
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
 msgstr "%s: fält \"%s\" innehåller inte exakt tio poster"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1473 locale/programs/ld-ctype.c:2047
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1462 locale/programs/ld-ctype.c:2036
 #, c-format
 msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
 msgstr "tillvärdet <U%0*X> i intervallet är mindre än frånvärdet <U%0*X>"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1600
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1589
 msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
 msgstr "start- och slutteckensekvens för intervall måste ha samma längd"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1607
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1596
 msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
 msgstr "tillvärdets teckensekvens är mindre än frånvärdets sekvens"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1967 locale/programs/ld-ctype.c:2018
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1956 locale/programs/ld-ctype.c:2007
 msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
 msgstr "för tidigt slut på definition för \"translit_ignore\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1973 locale/programs/ld-ctype.c:2024
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2066
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1962 locale/programs/ld-ctype.c:2013
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2055
 msgid "syntax error"
 msgstr "syntaxfel"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2199
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2188
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
 msgstr "%s: syntaxfel i definition av ny teckenklass"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2214
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2203
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
 msgstr "%s: syntaxfel i definition av ny teckenuppsättning"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2374
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2363
 msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
 msgstr "intervall måste markeras med två operander av samma typ"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2383
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2372
 msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
 msgstr "med symboliska namn som intervallvärden kan inte absoluta intervallet \"...\" användas"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2398
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2387
 msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
 msgstr "med UCS som intervallvärden måste man använda symboliska hexadecimala intervallet \"..\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2412
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2401
 msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
 msgstr "med teckenkoder som intervallvärden måste man använda absoluta intervallet \"...\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2563
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2552
 #, c-format
 msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
 msgstr "dubblerad definition för mappning \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2649 locale/programs/ld-ctype.c:2793
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2638 locale/programs/ld-ctype.c:2782
 #, c-format
 msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
 msgstr "%s: sektion \"translit_start\" avslutas inte med \"translit_end\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2744
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2733
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
 msgstr "%s: dubbla definitioner av \"default_missing\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2749
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2738
 msgid "previous definition was here"
 msgstr "här var föregående definition"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2771
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2760
 #, c-format
 msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
 msgstr "%s: ingen representerbar definition av \"default_missing\" hittades"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2889 locale/programs/ld-ctype.c:2986
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3006 locale/programs/ld-ctype.c:3027
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3048 locale/programs/ld-ctype.c:3069
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3090 locale/programs/ld-ctype.c:3130
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3151 locale/programs/ld-ctype.c:3216
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3258 locale/programs/ld-ctype.c:3283
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2877 locale/programs/ld-ctype.c:2973
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2992 locale/programs/ld-ctype.c:3012
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3032 locale/programs/ld-ctype.c:3052
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3072 locale/programs/ld-ctype.c:3111
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3131 locale/programs/ld-ctype.c:3195
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3236 locale/programs/ld-ctype.c:3259
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
 msgstr "%s: tecken \"%s\" inte definierat men behövs som standardvärde"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2894 locale/programs/ld-ctype.c:2991
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3011 locale/programs/ld-ctype.c:3032
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3053 locale/programs/ld-ctype.c:3074
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3095 locale/programs/ld-ctype.c:3135
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3156 locale/programs/ld-ctype.c:3221
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2882 locale/programs/ld-ctype.c:2978
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2997 locale/programs/ld-ctype.c:3017
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3037 locale/programs/ld-ctype.c:3057
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3077 locale/programs/ld-ctype.c:3116
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3136 locale/programs/ld-ctype.c:3200
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
 msgstr "%s: tecken \"%s\" i teckenuppsättning kan inte representeras med en byte"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3265 locale/programs/ld-ctype.c:3290
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3242 locale/programs/ld-ctype.c:3265
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
 msgstr "%s: tecken \"%s\" som behövs som standardvärde kan inte representeras med en byte"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3346
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3321
 msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
 msgstr "inga siffror för utdata definierade och inga standardnamn finns i teckenuppsättningen"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3595
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3570
 #, c-format
 msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
 msgstr "%s: transkriberingsdata för lokal \"%s\" är inte tillgänglig"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3695
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3669
 #, c-format
-msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
-msgstr "%s: tabell för klass \"%s\": %lu byte\n"
+msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes"
+msgstr "%s: tabell för klass ”%s”: %lu byte"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3760
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3733
 #, c-format
-msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
-msgstr "%s: tabell för \"%s\": %lu byte\n"
+msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes"
+msgstr "%s: tabell för ”%s”: %lu byte"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3885
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3857
 #, c-format
-msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
-msgstr "%s: tabell för teckenstorlek: %lu byte\n"
+msgid "%s: table for width: %lu bytes"
+msgstr "%s: tabell för teckenstorlek: %lu byte"
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:175
+#: locale/programs/ld-identification.c:173
 #, c-format
 msgid "%s: no identification for category `%s'"
 msgstr "%s: ingen identifikation för kategori \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:199
+#: locale/programs/ld-identification.c:197
 #, c-format
 msgid "%s: unknown standard `%s' for category `%s'"
 msgstr "%s: okänd standard ”%s” för kategori ”%s”"
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:382
+#: locale/programs/ld-identification.c:380
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate category version definition"
 msgstr "%s: dubbla definitioner av kategori"
 
-#: locale/programs/ld-measurement.c:113
+#: locale/programs/ld-measurement.c:111
 #, c-format
 msgid "%s: invalid value for field `%s'"
 msgstr "%s: ogiltigt värde för fält \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
+#: locale/programs/ld-messages.c:113 locale/programs/ld-messages.c:146
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' undefined"
 msgstr "%s: fält \"%s\" är odefinierat"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
-#: locale/programs/ld-monetary.c:255 locale/programs/ld-numeric.c:118
+#: locale/programs/ld-messages.c:119 locale/programs/ld-messages.c:152
+#: locale/programs/ld-monetary.c:264 locale/programs/ld-numeric.c:117
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
 msgstr "%s: värde på fält \"%s\" får inte vara en tom sträng"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
+#: locale/programs/ld-messages.c:135 locale/programs/ld-messages.c:168
 #, c-format
 msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
 msgstr "%s: felaktigt reguljärt uttryck för fält \"%s\": %s"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:223
+#: locale/programs/ld-monetary.c:228
 #, c-format
 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
 msgstr "%s: värdet på fält \"int_curr_symbol\" har fel längd"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:236
+#: locale/programs/ld-monetary.c:245
 #, c-format
-msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
-msgstr "%s: värdet på fält \"int_curr_symbol\" stämmer inte med giltiga namn i ISO 4217"
+msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217 [--no-warnings=intcurrsym]"
+msgstr "%s: värdet på fält ”int_curr_symbol” stämmer inte med giltiga namn i ISO 4217 [--no-warnings=intcurrsym]"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:284 locale/programs/ld-monetary.c:314
+#: locale/programs/ld-monetary.c:293 locale/programs/ld-monetary.c:322
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
 msgstr "%s: värden på fält \"%s\" måste vara i intervallet %d...%d"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:541 locale/programs/ld-numeric.c:229
+#: locale/programs/ld-monetary.c:549 locale/programs/ld-numeric.c:228
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
 msgstr "%s: värdet för fält \"%s\" måste vara ett enskilt tecken"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:638 locale/programs/ld-numeric.c:273
+#: locale/programs/ld-monetary.c:646 locale/programs/ld-numeric.c:272
 #, c-format
 msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
 msgstr "%s: \"-1\" måste vara sista post i fält \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:660 locale/programs/ld-numeric.c:290
+#: locale/programs/ld-monetary.c:668 locale/programs/ld-numeric.c:289
 #, c-format
 msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
 msgstr "%s: värden på fält \"%s\" måste vara mindre än 127"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:706
+#: locale/programs/ld-monetary.c:714
 msgid "conversion rate value cannot be zero"
 msgstr "omvandlingsvärde kan inte vara noll"
 
-#: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
-#: locale/programs/ld-telephone.c:149
+#: locale/programs/ld-name.c:128 locale/programs/ld-telephone.c:124
+#: locale/programs/ld-telephone.c:147
 #, c-format
 msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
 msgstr "%s: ogiltig kontrollsekvens i fält \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-time.c:247
+#: locale/programs/ld-time.c:245
 #, c-format
 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
 msgstr "%s: riktningsflagga i sträng %Zd i \"era\"-fält är varken \"+\" eller \"-\""
 
-#: locale/programs/ld-time.c:258
+#: locale/programs/ld-time.c:255
 #, c-format
 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
 msgstr "%s: riktningsflagga i sträng %Zd i \"era\"-fält är inte ett enskilt tecken"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:271
+#: locale/programs/ld-time.c:267
 #, c-format
 msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: ogiltigt tal för tilläggsvärde i sträng %Zd i \"era\"-fält"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:279
+#: locale/programs/ld-time.c:274
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: skräp i slutet av tilläggsvärde i sträng %Zd i \"era\"-fält"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:330
+#: locale/programs/ld-time.c:324
 #, c-format
 msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: ogiltigt startdatum i sträng %Zd i \"era\"-fält"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:339
+#: locale/programs/ld-time.c:332
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
 msgstr "%s: skräp i slutet av startdatum i sträng %Zd i \"era\"-fält"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:358
+#: locale/programs/ld-time.c:350
 #, c-format
 msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: startdatum är ogiltigt i sträng %Zd i \"era\"-fält"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:407 locale/programs/ld-time.c:435
+#: locale/programs/ld-time.c:398 locale/programs/ld-time.c:424
 #, c-format
 msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: ogiltigt slutdatum i sträng %Zd i \"era\"-fält"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:416
+#: locale/programs/ld-time.c:406
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: skräp i slutet av slutdatum i sträng %Zd i \"era\"-fält"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:444
+#: locale/programs/ld-time.c:432
 #, c-format
 msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: eranamn i sträng %Zd i \"era\"-fält saknas"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:456
+#: locale/programs/ld-time.c:443
 #, c-format
 msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: eraformat i sträng %Zd i \"era\"-fält saknas"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:501
+#: locale/programs/ld-time.c:488
 #, c-format
 msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
 msgstr "%s: tredje operanden för värdet av fält \"%s\" kan inte vara större än %d"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:509 locale/programs/ld-time.c:517
-#: locale/programs/ld-time.c:525
+#: locale/programs/ld-time.c:496 locale/programs/ld-time.c:504
+#: locale/programs/ld-time.c:512
 #, c-format
 msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
 msgstr "%s: värden på fält \"%s\" får inte vara större än %d"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:730
+#: locale/programs/ld-time.c:717
 #, c-format
 msgid "%s: too few values for field `%s'"
 msgstr "%s: för få värden för fält \"%s\""
 
-#: locale/programs/ld-time.c:775
+#: locale/programs/ld-time.c:762
 msgid "extra trailing semicolon"
 msgstr "extra avslutande semikolon"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:778
+#: locale/programs/ld-time.c:765
 #, c-format
 msgid "%s: too many values for field `%s'"
 msgstr "%s: för många värden för fält \"%s\""
@@ -2556,20 +2543,16 @@ msgstr "oavslutat symboliskt namn"
 msgid "illegal escape sequence at end of string"
 msgstr "otillåten teckensekvens vid strängslut"
 
-#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
+#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:847
 msgid "unterminated string"
 msgstr "oavslutad sträng"
 
-#: locale/programs/linereader.c:669
-msgid "non-symbolic character value should not be used"
-msgstr "icke-symboliskt teckenvärde bör inte användas"
-
-#: locale/programs/linereader.c:816
+#: locale/programs/linereader.c:808
 #, c-format
 msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
 msgstr "symbol \"%.*s\" finns inte i teckenuppsättning"
 
-#: locale/programs/linereader.c:837
+#: locale/programs/linereader.c:829
 #, c-format
 msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
 msgstr "symbol \"%.*s\" finns inte i repertoartabell"
@@ -2579,39 +2562,39 @@ msgstr "symbol \"%.*s\" finns inte i repertoartabell"
 msgid "unknown name \"%s\""
 msgstr "okänt namn \"%s\""
 
-#: locale/programs/locale.c:72
+#: locale/programs/locale.c:70
 msgid "System information:"
 msgstr "Systeminformation:"
 
-#: locale/programs/locale.c:74
+#: locale/programs/locale.c:72
 msgid "Write names of available locales"
 msgstr "Skriv namn på tillgängliga lokaler"
 
-#: locale/programs/locale.c:76
+#: locale/programs/locale.c:74
 msgid "Write names of available charmaps"
 msgstr "Skriv namn på tillgängliga teckenuppsättningar"
 
-#: locale/programs/locale.c:77
+#: locale/programs/locale.c:75
 msgid "Modify output format:"
 msgstr "Ändra utdataformat:"
 
-#: locale/programs/locale.c:78
+#: locale/programs/locale.c:76
 msgid "Write names of selected categories"
 msgstr "Skriv namn på valda kategorier"
 
-#: locale/programs/locale.c:79
+#: locale/programs/locale.c:77
 msgid "Write names of selected keywords"
 msgstr "Skriv namn på valda nyckelord"
 
-#: locale/programs/locale.c:80
+#: locale/programs/locale.c:78
 msgid "Print more information"
 msgstr "Skriv mer information"
 
-#: locale/programs/locale.c:85
+#: locale/programs/locale.c:83
 msgid "Get locale-specific information."
 msgstr "Hämta lokalspecifik information."
 
-#: locale/programs/locale.c:88
+#: locale/programs/locale.c:86
 msgid ""
 "NAME\n"
 "[-a|-m]"
@@ -2619,108 +2602,120 @@ msgstr ""
 "NAMN\n"
 "[-a|-m]"
 
-#: locale/programs/locale.c:192
+#: locale/programs/locale.c:190
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
 msgstr "Kan inte sätta LC_CTYPE till standardlokalen"
 
-#: locale/programs/locale.c:194
+#: locale/programs/locale.c:192
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
 msgstr "Kan inte sätta LC_MESSAGES till standardlokalen"
 
-#: locale/programs/locale.c:207
+#: locale/programs/locale.c:205
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
 msgstr "Kan inte sätta LC_COLLATE till standardlokalen"
 
-#: locale/programs/locale.c:223
+#: locale/programs/locale.c:221
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
 msgstr "Kan inte sätta LC_ALL till standardlokalen"
 
-#: locale/programs/locale.c:525
+#: locale/programs/locale.c:521
 #, c-format
 msgid "while preparing output"
 msgstr "när utdata förbereddes"
 
-#: locale/programs/localedef.c:115
+#: locale/programs/localedef.c:112
 msgid "Input Files:"
 msgstr "Infiler:"
 
-#: locale/programs/localedef.c:117
+#: locale/programs/localedef.c:114
 msgid "Symbolic character names defined in FILE"
 msgstr "Symboliska teckennamn definierade i FILE"
 
-#: locale/programs/localedef.c:119
+#: locale/programs/localedef.c:116
 msgid "Source definitions are found in FILE"
 msgstr "Källdefinitioner finns i FIL"
 
-#: locale/programs/localedef.c:121
+#: locale/programs/localedef.c:118
 msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
 msgstr "FIL innehåller avbildning från symboliska namn till UCS4-värden"
 
-#: locale/programs/localedef.c:125
+#: locale/programs/localedef.c:122
 msgid "Create output even if warning messages were issued"
 msgstr "Skapa utfil även om varningsmeddelanden genererades"
 
-#: locale/programs/localedef.c:126
+#: locale/programs/localedef.c:123
 msgid "Optional output file prefix"
 msgstr "Valfri utfilsprefix"
 
-#: locale/programs/localedef.c:127
+#: locale/programs/localedef.c:124
 msgid "Strictly conform to POSIX"
 msgstr "Var strikt POSIX-konform"
 
-#: locale/programs/localedef.c:129
+#: locale/programs/localedef.c:126
 msgid "Suppress warnings and information messages"
 msgstr "Undertryck varningar och informationsmeddelanden"
 
-#: locale/programs/localedef.c:130
+#: locale/programs/localedef.c:127
 msgid "Print more messages"
 msgstr "Skriv mer meddelanden"
 
-#: locale/programs/localedef.c:131
+#: locale/programs/localedef.c:128 locale/programs/localedef.c:131
+msgid "<warnings>"
+msgstr "<varningar>"
+
+#: locale/programs/localedef.c:129
+msgid "Comma-separated list of warnings to disable; supported warnings are: ascii, intcurrsym"
+msgstr "Kommaseparerad lista av varningar att avaktivera; varningar som stödjs är: ascii, intcurrsym"
+
+#: locale/programs/localedef.c:132
+msgid "Comma-separated list of warnings to enable; supported warnings are: ascii, intcurrsym"
+msgstr "Kommaseparerad lista av varningar att aktivera; varningar som stödjs är: ascii, intcurrsym"
+
+#: locale/programs/localedef.c:135
 msgid "Archive control:"
 msgstr "Arkivkontroll:"
 
-#: locale/programs/localedef.c:133
+#: locale/programs/localedef.c:137
 msgid "Don't add new data to archive"
 msgstr "Lägg inte till nya data till arkivet"
 
-#: locale/programs/localedef.c:135
+#: locale/programs/localedef.c:139
 msgid "Add locales named by parameters to archive"
 msgstr "Lägg till lokaler namngivna av parametrar till arkivet"
 
-#: locale/programs/localedef.c:136
+#: locale/programs/localedef.c:140
 msgid "Replace existing archive content"
 msgstr "Ersätt befintligt arkivinnehåll"
 
-#: locale/programs/localedef.c:138
+#: locale/programs/localedef.c:142
 msgid "Remove locales named by parameters from archive"
 msgstr "Ta bort lokaler namngivna av parametrar från arkivet"
 
-#: locale/programs/localedef.c:139
+#: locale/programs/localedef.c:143
 msgid "List content of archive"
 msgstr "Visa innehållet i arkivet"
 
-#: locale/programs/localedef.c:141
+#: locale/programs/localedef.c:145
 msgid "locale.alias file to consult when making archive"
 msgstr "locale.alias-fil som ska användas när arkivet skapas"
 
-#: locale/programs/localedef.c:143
+#: locale/programs/localedef.c:147
 msgid "Generate little-endian output"
 msgstr "Generera utdata med omvänd byteordning"
 
-#: locale/programs/localedef.c:145
+#: locale/programs/localedef.c:149
 msgid "Generate big-endian output"
 msgstr "Generera utdata med rak byteordning"
 
-#: locale/programs/localedef.c:150
+#: locale/programs/localedef.c:154
 msgid "Compile locale specification"
 msgstr "Kompilera lokalspecifikation"
 
-#: locale/programs/localedef.c:153
+#: locale/programs/localedef.c:157
 msgid ""
 "NAME\n"
 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
@@ -2730,28 +2725,31 @@ msgstr ""
 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] FIL...\n"
 "--list-archive [FIL]"
 
-#: locale/programs/localedef.c:228
+#: locale/programs/localedef.c:232
 #, c-format
 msgid "cannot create directory for output files"
 msgstr "kan inte skapa katalog för utfiler"
 
-#: locale/programs/localedef.c:239
-#, c-format
+#: locale/programs/localedef.c:243
 msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
 msgstr "FATALT: systemet definierar inte \"_POSIX2_LOCALEDEF\""
 
-#: locale/programs/localedef.c:253 locale/programs/localedef.c:269
-#: locale/programs/localedef.c:602 locale/programs/localedef.c:622
+#: locale/programs/localedef.c:257 locale/programs/localedef.c:273
+#: locale/programs/localedef.c:663 locale/programs/localedef.c:683
 #, c-format
 msgid "cannot open locale definition file `%s'"
 msgstr "kan inte öppna lokaldefinitionsfil \"%s\""
 
-#: locale/programs/localedef.c:281
+#: locale/programs/localedef.c:297
 #, c-format
 msgid "cannot write output files to `%s'"
 msgstr "kan inte skriva utfiler till \"%s\""
 
-#: locale/programs/localedef.c:370
+#: locale/programs/localedef.c:303
+msgid "no output file produced because errors were issued"
+msgstr "ingen utfil skapad på grund av fel"
+
+#: locale/programs/localedef.c:431
 #, c-format
 msgid ""
 "System's directory for character maps : %s\n"
@@ -2764,12 +2762,11 @@ msgstr ""
 "\t\t    lokal-sökväg   : %s\n"
 "%s"
 
-#: locale/programs/localedef.c:570
-#, c-format
+#: locale/programs/localedef.c:631
 msgid "circular dependencies between locale definitions"
 msgstr "cirkulärt beroende mellan lokaldefinitioner"
 
-#: locale/programs/localedef.c:576
+#: locale/programs/localedef.c:637
 #, c-format
 msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
 msgstr "kan inte lägga till en redan inläst lokal \"%s\" en andra gång"
@@ -2806,7 +2803,6 @@ msgid "cannot change mode of new locale archive"
 msgstr "kan inte ändra åtkomstläge på nytt lokalarkiv"
 
 #: locale/programs/locarchive.c:324
-#, c-format
 msgid "cannot read data from locale archive"
 msgstr "kan inte läsa data från lokalarkiv"
 
@@ -2892,17 +2888,17 @@ msgstr "\"%s\" är inte en katalog, ignorerad"
 msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
 msgstr "kan inte öppna katalog \"%s\": %s: ignorerad"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1442
+#: locale/programs/locarchive.c:1438
 #, c-format
 msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
 msgstr "ofullständig uppsättning av lokalfiler i \"%s\""
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1506
+#: locale/programs/locarchive.c:1502
 #, c-format
 msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
 msgstr "kan inte läsa alla filer i \"%s\": ignorerad"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1576
+#: locale/programs/locarchive.c:1572
 #, c-format
 msgid "locale \"%s\" not in archive"
 msgstr "lokal \"%s\" finns inte i arkivet"
@@ -2916,54 +2912,53 @@ msgstr "argumentet till \"%s\" måste vara ett enskilt tecken"
 msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
 msgstr "syntaxfel: inte inne i en lokalsektion"
 
-#: locale/programs/locfile.c:800
+#: locale/programs/locfile.c:799
 #, c-format
 msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
 msgstr "kan inte öppna utfil \"%s\" för kategori \"%s\""
 
-#: locale/programs/locfile.c:824
+#: locale/programs/locfile.c:822
 #, c-format
 msgid "failure while writing data for category `%s'"
 msgstr "misslyckades skriva data för kategori \"%s\""
 
-#: locale/programs/locfile.c:920
+#: locale/programs/locfile.c:917
 #, c-format
 msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
 msgstr "kan inte skapa utfil \"%s\" för kategori \"%s\""
 
-#: locale/programs/locfile.c:956
+#: locale/programs/locfile.c:953
 msgid "expecting string argument for `copy'"
 msgstr "förväntar strängargument för \"copy\""
 
-#: locale/programs/locfile.c:960
+#: locale/programs/locfile.c:957
 msgid "locale name should consist only of portable characters"
 msgstr "lokalnamn får endast bestå av portabla tecken"
 
-#: locale/programs/locfile.c:979
+#: locale/programs/locfile.c:976
 msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
 msgstr "inget annat nyckelord får anges när \"copy\" används"
 
-#: locale/programs/locfile.c:993
+#: locale/programs/locfile.c:990
 #, c-format
 msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
 msgstr "definition av \"%1$s\" slutar inte med \"END %1$s\""
 
-#: locale/programs/repertoire.c:229 locale/programs/repertoire.c:270
-#: locale/programs/repertoire.c:295
+#: locale/programs/repertoire.c:228 locale/programs/repertoire.c:269
+#: locale/programs/repertoire.c:294
 #, c-format
 msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
 msgstr "syntaxfel i repertoartabellsdefinition: %s"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:271
+#: locale/programs/repertoire.c:270
 msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
 msgstr "inget <Uxxxx> eller <Uxxxxxxxx> värde angivet"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:331
-#, c-format
+#: locale/programs/repertoire.c:330
 msgid "cannot save new repertoire map"
 msgstr "kan inte spara ny repertoartabell"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:342
+#: locale/programs/repertoire.c:341
 #, c-format
 msgid "repertoire map file `%s' not found"
 msgstr "hittar inte repertoarfiltabell \"%s\""
@@ -3921,173 +3916,173 @@ msgstr "ge åtkomst till FD %d, för %s"
 msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
 msgstr "kan inte hantera äldre förfrågansversion %d, nuvarande version är %d"
 
-#: nscd/connections.c:1090
+#: nscd/connections.c:1091
 #, c-format
 msgid "request from %ld not handled due to missing permission"
 msgstr "begäran från %ld inte hanterad för att rättigheter saknas"
 
-#: nscd/connections.c:1095
+#: nscd/connections.c:1096
 #, c-format
 msgid "request from '%s' [%ld] not handled due to missing permission"
 msgstr "begäran från \"%s\" [%ld] inte hanterad för att rättigheter saknas"
 
-#: nscd/connections.c:1100
+#: nscd/connections.c:1101
 msgid "request not handled due to missing permission"
 msgstr "begäran inte hanterad för att rättigheter saknas"
 
-#: nscd/connections.c:1138 nscd/connections.c:1191
+#: nscd/connections.c:1139 nscd/connections.c:1192
 #, c-format
 msgid "cannot write result: %s"
 msgstr "kan inte skriva resultat: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1282
+#: nscd/connections.c:1283
 #, c-format
 msgid "error getting caller's id: %s"
 msgstr "kunde inte hämta anropandes identitet: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1342
+#: nscd/connections.c:1343
 #, c-format
 msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "kan inte öppna /proc/slef/cmdline: %s, kopplar ur paranoialäge"
 
-#: nscd/connections.c:1356
+#: nscd/connections.c:1357
 #, c-format
 msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "kan inte läsa /proc/self/cmdline: %s, kopplar ur paranoialäge"
 
-#: nscd/connections.c:1396
+#: nscd/connections.c:1397
 #, c-format
 msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "kan inte byta till föregående UID: %s; kopplar ur paranoialäge"
 
-#: nscd/connections.c:1406
+#: nscd/connections.c:1407
 #, c-format
 msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "kan inte byta till föregående GID: %s; kopplar ur paranoialäge"
 
-#: nscd/connections.c:1419
+#: nscd/connections.c:1420
 #, c-format
 msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "kan inte byta till föregående arbetskatalog: %s; kopplar ur paranoialäge"
 
-#: nscd/connections.c:1465
+#: nscd/connections.c:1466
 #, c-format
 msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "återstart misslyckades: %s; kopplar ur paranoialäge"
 
-#: nscd/connections.c:1474
+#: nscd/connections.c:1475
 #, c-format
 msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
 msgstr "kan inte byta aktuell katalog till \"/\": %s"
 
-#: nscd/connections.c:1657
+#: nscd/connections.c:1658
 #, c-format
 msgid "short read while reading request: %s"
 msgstr "fattas data vid läsning av begäran: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1690
+#: nscd/connections.c:1691
 #, c-format
 msgid "key length in request too long: %d"
 msgstr "nyckellängd i begäran för lång: %d"
 
-#: nscd/connections.c:1703
+#: nscd/connections.c:1704
 #, c-format
 msgid "short read while reading request key: %s"
 msgstr "fattas data vid läsning av begäransnyckel: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1713
+#: nscd/connections.c:1714
 #, c-format
 msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
 msgstr "handle_request: begäran mottagen (Version = %d) från PID %ld"
 
-#: nscd/connections.c:1718
+#: nscd/connections.c:1719
 #, c-format
 msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
 msgstr "handle_request: begäran mottagen (Version = %d)"
 
-#: nscd/connections.c:1858
+#: nscd/connections.c:1859
 #, c-format
 msgid "ignored inotify event for `%s` (file exists)"
 msgstr "ignorerade inotify-händelse för ”%s” (filen finns)"
 
-#: nscd/connections.c:1863
+#: nscd/connections.c:1864
 #, c-format
 msgid "monitored file `%s` was %s, removing watch"
 msgstr "den övervakade filen ”%s” var %s, tar bort vakten"
 
-#: nscd/connections.c:1871 nscd/connections.c:1913
+#: nscd/connections.c:1872 nscd/connections.c:1914
 #, c-format
 msgid "failed to remove file watch `%s`: %s"
 msgstr "misslyckades att ta bort filvakt ”%s”: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1886
+#: nscd/connections.c:1887
 #, c-format
 msgid "monitored file `%s` was written to"
 msgstr "den övervakade filen ”%s” skrevs till"
 
-#: nscd/connections.c:1910
+#: nscd/connections.c:1911
 #, c-format
 msgid "monitored parent directory `%s` was %s, removing watch on `%s`"
 msgstr "den övervakade föräldrakatalogen ”%s” var %s, tar bort vakten av ”%s”"
 
-#: nscd/connections.c:1936
+#: nscd/connections.c:1937
 #, c-format
 msgid "monitored file `%s` was %s, adding watch"
 msgstr "den övervakade filen ”%s” var %s, lägger till vakt"
 
-#: nscd/connections.c:1948
+#: nscd/connections.c:1949
 #, c-format
 msgid "failed to add file watch `%s`: %s"
 msgstr "misslyckades med att lägga till filvakt ”%s”: %s"
 
-#: nscd/connections.c:2126 nscd/connections.c:2291
+#: nscd/connections.c:2127 nscd/connections.c:2292
 #, c-format
 msgid "disabled inotify-based monitoring after read error %d"
 msgstr "avaktiverade inotify-baserad övervakning efter läsfel %d"
 
-#: nscd/connections.c:2406
+#: nscd/connections.c:2407
 msgid "could not initialize conditional variable"
 msgstr "kan inte initiera villkorsvariabel"
 
-#: nscd/connections.c:2414
+#: nscd/connections.c:2415
 msgid "could not start clean-up thread; terminating"
 msgstr "kunde inte starta städtråd; avslutar"
 
-#: nscd/connections.c:2428
+#: nscd/connections.c:2429
 msgid "could not start any worker thread; terminating"
 msgstr "kunde inte starta någon arbetstråd; avslutar"
 
-#: nscd/connections.c:2483 nscd/connections.c:2485 nscd/connections.c:2501
-#: nscd/connections.c:2511 nscd/connections.c:2529 nscd/connections.c:2540
-#: nscd/connections.c:2550
+#: nscd/connections.c:2484 nscd/connections.c:2486 nscd/connections.c:2502
+#: nscd/connections.c:2512 nscd/connections.c:2530 nscd/connections.c:2541
+#: nscd/connections.c:2551
 #, c-format
 msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
 msgstr "Misslyckades att köra nscd som användare \"%s\""
 
-#: nscd/connections.c:2503
+#: nscd/connections.c:2504
 msgid "initial getgrouplist failed"
 msgstr "första getgrouplist misslyckades"
 
-#: nscd/connections.c:2512
+#: nscd/connections.c:2513
 msgid "getgrouplist failed"
 msgstr "getgrouplist misslyckades"
 
-#: nscd/connections.c:2530
+#: nscd/connections.c:2531
 msgid "setgroups failed"
 msgstr "setgroups misslyckades"
 
-#: nscd/grpcache.c:416 nscd/hstcache.c:432 nscd/initgrcache.c:411
+#: nscd/grpcache.c:416 nscd/hstcache.c:432 nscd/initgrcache.c:416
 #: nscd/pwdcache.c:394 nscd/servicescache.c:338
 #, c-format
 msgid "short write in %s: %s"
 msgstr "ofullständig skrivning i %s: %s"
 
-#: nscd/grpcache.c:461 nscd/initgrcache.c:78
+#: nscd/grpcache.c:461 nscd/initgrcache.c:84
 #, c-format
 msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
 msgstr "Hittar inte \"%s\" i gruppcache!"
 
-#: nscd/grpcache.c:463 nscd/initgrcache.c:80
+#: nscd/grpcache.c:463 nscd/initgrcache.c:86
 #, c-format
 msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
 msgstr "Omladdar \"%s\" i gruppcache!"
@@ -4208,7 +4203,7 @@ msgstr "kan inte byta aktuell katalog till \"/\""
 msgid "Could not create log file"
 msgstr "Kunde inte skapa loggfil"
 
-#: nscd/nscd.c:355 nscd/nscd_stat.c:194
+#: nscd/nscd.c:355 nscd/nscd_stat.c:209
 #, c-format
 msgid "write incomplete"
 msgstr "ofullständig skrivning"
@@ -4223,7 +4218,7 @@ msgstr "kan inte läsa ogiltigförklarings-ACK"
 msgid "invalidation failed"
 msgstr "ogiltigförklaring misslyckades"
 
-#: nscd/nscd.c:417 nscd/nscd.c:442 nscd/nscd_stat.c:175
+#: nscd/nscd.c:417 nscd/nscd.c:442 nscd/nscd_stat.c:190
 #, c-format
 msgid "Only root is allowed to use this option!"
 msgstr "Bara root har tillåtelse att använda denna operation!"
@@ -4308,35 +4303,35 @@ msgstr "kan inte hämta aktuell katalog: %s; kopplar ut paranoialäge"
 msgid "maximum file size for %s database too small"
 msgstr "maximal filstorlek för \"%s\"-databasen är för liten"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:144
+#: nscd/nscd_stat.c:159
 #, c-format
 msgid "cannot write statistics: %s"
 msgstr "kan inte skriva statistik: %s"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:159
+#: nscd/nscd_stat.c:174
 msgid "yes"
 msgstr "ja"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:160
+#: nscd/nscd_stat.c:175
 msgid "no"
 msgstr "nej"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:171
+#: nscd/nscd_stat.c:186
 #, c-format
 msgid "Only root or %s is allowed to use this option!"
 msgstr "Bara root eller %s har tillåtelse att använda denna operation!"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:182
+#: nscd/nscd_stat.c:197
 #, c-format
 msgid "nscd not running!\n"
 msgstr "nscd kör inte!\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:206
+#: nscd/nscd_stat.c:221
 #, c-format
 msgid "cannot read statistics data"
 msgstr "kan inte läsa statistikdata"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:209
+#: nscd/nscd_stat.c:224
 #, c-format
 msgid ""
 "nscd configuration:\n"
@@ -4347,27 +4342,27 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%15d servers felsökningsläge\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:233
+#: nscd/nscd_stat.c:248
 #, c-format
 msgid "%3ud %2uh %2um %2lus server runtime\n"
 msgstr "%3ud %2uh %2um %2lus servers körtid\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:236
+#: nscd/nscd_stat.c:251
 #, c-format
 msgid "  %2uh %2um %2lus server runtime\n"
 msgstr "  %2uh %2um %2lus servers körtid\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:238
+#: nscd/nscd_stat.c:253
 #, c-format
 msgid "    %2um %2lus server runtime\n"
 msgstr "    %2um %2lus servers körtid\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:240
+#: nscd/nscd_stat.c:255
 #, c-format
 msgid "      %2lus server runtime\n"
 msgstr "      %2lus servers körtid\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:242
+#: nscd/nscd_stat.c:257
 #, c-format
 msgid ""
 "%15d current number of threads\n"
@@ -4384,7 +4379,7 @@ msgstr ""
 "%15lu omstart internt\n"
 "%15u antal omläsningar\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:277
+#: nscd/nscd_stat.c:292
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4854,11 +4849,11 @@ msgstr "Reguljärt uttryck för stort"
 msgid "Unmatched ) or \\)"
 msgstr "Obalanserade ) eller \\)"
 
-#: posix/regcomp.c:673
+#: posix/regcomp.c:675
 msgid "No previous regular expression"
 msgstr "Inget föregående reguljärt uttryck"
 
-#: posix/wordexp.c:1822
+#: posix/wordexp.c:1803
 msgid "parameter null or not set"
 msgstr "parameter är tom eller inte satt"
 
@@ -5055,43 +5050,43 @@ msgstr "Högprioriterat indata tillgängligt"
 msgid "Device disconnected"
 msgstr "Enhet frånkopplad"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:139
+#: stdio-common/psiginfo.c:140
 msgid "Signal sent by kill()"
 msgstr "Signal skickad av kill()"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:142
+#: stdio-common/psiginfo.c:143
 msgid "Signal sent by sigqueue()"
 msgstr "Signal skickad av sigqueue()"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:145
+#: stdio-common/psiginfo.c:146
 msgid "Signal generated by the expiration of a timer"
 msgstr "Signal genererad av ett tidur som löste ut"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:148
+#: stdio-common/psiginfo.c:149
 msgid "Signal generated by the completion of an asynchronous I/O request"
 msgstr "Signal genererad av att en asynkron I/O-begäran blev klar"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:152
+#: stdio-common/psiginfo.c:153
 msgid "Signal generated by the arrival of a message on an empty message queue"
 msgstr "Signal genererad av att ett meddelande anlände till en tom meddelandekö"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:157
+#: stdio-common/psiginfo.c:158
 msgid "Signal sent by tkill()"
 msgstr "Signal skickad av tkill()"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:162
+#: stdio-common/psiginfo.c:163
 msgid "Signal generated by the completion of an asynchronous name lookup request"
 msgstr "Signal genererad av att en asynkron namnuppslagning blev klar"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:168
+#: stdio-common/psiginfo.c:169
 msgid "Signal generated by the completion of an I/O request"
 msgstr "Signal genererad av att en I/O-begäran blev klar"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:174
+#: stdio-common/psiginfo.c:175
 msgid "Signal sent by the kernel"
 msgstr "Signal skickad av kärnan"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:198
+#: stdio-common/psiginfo.c:199
 #, c-format
 msgid "Unknown signal %d\n"
 msgstr "Okänd signal %d\n"
@@ -5124,14 +5119,14 @@ msgid "Unknown signal %d"
 msgstr "Okänd signal %d"
 
 #: sunrpc/auth_unix.c:112 sunrpc/clnt_tcp.c:124 sunrpc/clnt_udp.c:139
-#: sunrpc/clnt_unix.c:125 sunrpc/svc_tcp.c:189 sunrpc/svc_tcp.c:234
-#: sunrpc/svc_udp.c:161 sunrpc/svc_unix.c:189 sunrpc/svc_unix.c:230
+#: sunrpc/clnt_unix.c:125 sunrpc/svc_tcp.c:189 sunrpc/svc_tcp.c:233
+#: sunrpc/svc_udp.c:161 sunrpc/svc_unix.c:189 sunrpc/svc_unix.c:229
 #: sunrpc/xdr.c:628 sunrpc/xdr.c:788 sunrpc/xdr_array.c:102
 #: sunrpc/xdr_rec.c:153 sunrpc/xdr_ref.c:79
 msgid "out of memory\n"
 msgstr "minnet slut\n"
 
-#: sunrpc/auth_unix.c:350
+#: sunrpc/auth_unix.c:349
 msgid "auth_unix.c: Fatal marshalling problem"
 msgstr "auth_unix.c: Fatalt kodningsproblem"
 
@@ -5270,23 +5265,23 @@ msgstr "pmap_getmaps.c rpc problem"
 msgid "Cannot register service"
 msgstr "Kan inte registrera tjänst"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:245
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:244
 msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
 msgstr "Kan inte skapa uttag (socket) för utsändnings-rpc"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:252
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:251
 msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
 msgstr "Kan inte sätta uttagsflaggan (socket option) SO_BROADCAST"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:304
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:303
 msgid "Cannot send broadcast packet"
 msgstr "Kan inte skicka utsändningspaket"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:329
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:328
 msgid "Broadcast poll problem"
 msgstr "Problem med poll vid utsändning"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:342
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:341
 msgid "Cannot receive reply to broadcast"
 msgstr "Kan inte ta emot svar på utsändning"
 
diff --git a/po/uk.po b/po/uk.po
index d2fbcbc..25a1414 100644
--- a/po/uk.po
+++ b/po/uk.po
@@ -2,13 +2,13 @@ 
 # Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the glibc package.
 #
-# Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>, 2013, 2014, 2015, 2017.
+# Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018.
 # Volodymyr M. Lisivka <lvm@mystery.lviv.net>, 2013.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: libc 2.25.90\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-25 12:32+0530\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-07-26 10:19+0200\n"
+"Project-Id-Version: libc 2.26.9000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-01-10 15:00+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-10 21:25+0200\n"
 "Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <translation-team-uk@lists.sourceforge.net>\n"
 "Language: uk\n"
@@ -146,9 +146,9 @@ msgstr ""
 "[ФАЙЛ-ВИВЕДЕННЯ [ФАЙЛ-ВХІДНИХ-ДАНИХ]...]"
 
 #: catgets/gencat.c:229 debug/pcprofiledump.c:209 elf/ldconfig.c:308
-#: elf/pldd.c:252 elf/sln.c:77 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:408
-#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:277
-#: locale/programs/localedef.c:366 login/programs/pt_chown.c:89
+#: elf/pldd.c:252 elf/sln.c:77 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:405
+#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:275
+#: locale/programs/localedef.c:427 login/programs/pt_chown.c:89
 #: malloc/memusagestat.c:563 nss/getent.c:913 nss/makedb.c:369
 #: posix/getconf.c:503 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:61
 #, c-format
@@ -161,8 +161,8 @@ msgstr ""
 
 #: catgets/gencat.c:245 debug/pcprofiledump.c:225 debug/xtrace.sh:64
 #: elf/ldconfig.c:324 elf/ldd.bash.in:38 elf/pldd.c:268 elf/sotruss.sh:75
-#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:425 iconv/iconvconfig.c:396
-#: locale/programs/locale.c:294 locale/programs/localedef.c:392
+#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:422 iconv/iconvconfig.c:396
+#: locale/programs/locale.c:292 locale/programs/localedef.c:453
 #: login/programs/pt_chown.c:63 malloc/memusage.sh:71
 #: malloc/memusagestat.c:581 nscd/nscd.c:509 nss/getent.c:86 nss/makedb.c:385
 #: posix/getconf.c:485 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
@@ -176,9 +176,9 @@ msgstr ""
 "Це програмне забезпечення є вільним, умови копіювання викладено у його початкових кодах. Умовами ліцензування програми НЕ передбачено жодних гарантій, зокрема гарантій працездатності або придатності для певної мети.\n"
 
 #: catgets/gencat.c:250 debug/pcprofiledump.c:230 debug/xtrace.sh:68
-#: elf/ldconfig.c:329 elf/pldd.c:273 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:430
-#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:299
-#: locale/programs/localedef.c:397 malloc/memusage.sh:75
+#: elf/ldconfig.c:329 elf/pldd.c:273 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:427
+#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:297
+#: locale/programs/localedef.c:458 malloc/memusage.sh:75
 #: malloc/memusagestat.c:586 nscd/nscd.c:514 nss/getent.c:91 nss/makedb.c:390
 #: posix/getconf.c:490
 #, c-format
@@ -189,7 +189,7 @@ msgstr "Автор — %s.\n"
 msgid "*standard input*"
 msgstr "*стандартний ввід*"
 
-#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:293
+#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:290
 #: nss/makedb.c:246
 #, c-format
 msgid "cannot open input file `%s'"
@@ -391,7 +391,7 @@ msgstr "Невідома ОС"
 msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
 msgstr ", ABI ОС: %s %d.%d.%d"
 
-#: elf/cache.c:157 elf/ldconfig.c:1341
+#: elf/cache.c:157 elf/ldconfig.c:1332
 #, c-format
 msgid "Can't open cache file %s\n"
 msgstr "Не вдалося відкрити файл кешу %s\n"
@@ -431,47 +431,47 @@ msgstr "Спроба змінити права доступу до %s на %#o 
 msgid "Renaming of %s to %s failed"
 msgstr "Спроба перейменувати %s на %s зазнала невдачі"
 
-#: elf/dl-close.c:397 elf/dl-open.c:478
+#: elf/dl-close.c:399 elf/dl-open.c:425
 msgid "cannot create scope list"
 msgstr "не вдалося створити список областей дії"
 
-#: elf/dl-close.c:837
+#: elf/dl-close.c:839
 msgid "shared object not open"
 msgstr "об’єкт спільного використання не відкрито"
 
-#: elf/dl-deps.c:112
+#: elf/dl-deps.c:111
 msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
 msgstr "DST заборонено використовувати у програмах з бітами SUID/SGID"
 
-#: elf/dl-deps.c:125
+#: elf/dl-deps.c:124
 msgid "empty dynamic string token substitution"
 msgstr "порожня заміна динамічної рядкової лексеми"
 
-#: elf/dl-deps.c:131
+#: elf/dl-deps.c:130
 #, c-format
 msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
 msgstr "неможливо завантажити допоміжний «%s» через порожню заміну динамічної рядкової лексеми\n"
 
-#: elf/dl-deps.c:467
+#: elf/dl-deps.c:442
 msgid "cannot allocate dependency list"
 msgstr "не вдалося розмістити список залежностей у пам’яті"
 
-#: elf/dl-deps.c:504 elf/dl-deps.c:564
+#: elf/dl-deps.c:479 elf/dl-deps.c:539
 msgid "cannot allocate symbol search list"
 msgstr "не вдалося розмістити список символів для пошуку у пам’яті"
 
-#: elf/dl-deps.c:544
+#: elf/dl-deps.c:519
 msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
 msgstr "Підтримки фільтрів разом з LD_TRACE_PRELINKING не передбачено"
 
-#: elf/dl-error-skeleton.c:87
-msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
-msgstr "ВАДА ДИНАМІЧНОГО КОМПОНУВАЛЬНИКА!!!"
-
-#: elf/dl-error-skeleton.c:136
+#: elf/dl-error-skeleton.c:80
 msgid "error while loading shared libraries"
 msgstr "помилка під час спроби завантажити бібліотеки спільного використання"
 
+#: elf/dl-error-skeleton.c:113
+msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
+msgstr "ВАДА ДИНАМІЧНОГО КОМПОНУВАЛЬНИКА!!!"
+
 #: elf/dl-fptr.c:88 sysdeps/hppa/dl-fptr.c:95
 msgid "cannot map pages for fdesc table"
 msgstr "не можна відображати сторінки для таблиці fdesc"
@@ -484,143 +484,143 @@ msgstr "не можна відображати сторінки для табл
 msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
 msgstr "внутрішня помилка: symidx перебуває поза межами таблиці fptr"
 
-#: elf/dl-hwcaps.c:191 elf/dl-hwcaps.c:203
+#: elf/dl-hwcaps.c:202 elf/dl-hwcaps.c:214
 msgid "cannot create capability list"
 msgstr "не вдалося створити список можливостей"
 
-#: elf/dl-load.c:412
+#: elf/dl-load.c:369
 msgid "cannot allocate name record"
 msgstr "не вдалося розмістити запис назви у пам’яті"
 
-#: elf/dl-load.c:497 elf/dl-load.c:613 elf/dl-load.c:696 elf/dl-load.c:815
+#: elf/dl-load.c:455 elf/dl-load.c:568 elf/dl-load.c:657 elf/dl-load.c:753
 msgid "cannot create cache for search path"
 msgstr "не вдалося створити кеш для шляху пошуку"
 
-#: elf/dl-load.c:588
+#: elf/dl-load.c:551
 msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
 msgstr "не вдалося створити копію RUNPATH/RPATH"
 
-#: elf/dl-load.c:682
+#: elf/dl-load.c:644
 msgid "cannot create search path array"
 msgstr "не вдалося створити масив шляхів пошуку"
 
-#: elf/dl-load.c:888
+#: elf/dl-load.c:825
 msgid "cannot stat shared object"
 msgstr "не вдалося виконати статистичну обробку об’єкта спільного використання"
 
-#: elf/dl-load.c:965
+#: elf/dl-load.c:902
 msgid "cannot open zero fill device"
 msgstr "не вдалося відкрити пристрій заповнення нулями"
 
-#: elf/dl-load.c:1012 elf/dl-load.c:2172
+#: elf/dl-load.c:949 elf/dl-load.c:2125
 msgid "cannot create shared object descriptor"
 msgstr "не вдалося створити дескриптор об’єкта спільного використання"
 
-#: elf/dl-load.c:1031 elf/dl-load.c:1556 elf/dl-load.c:1668
+#: elf/dl-load.c:968 elf/dl-load.c:1499 elf/dl-load.c:1611
 msgid "cannot read file data"
 msgstr "не вдалося прочитати дані файла"
 
-#: elf/dl-load.c:1071
+#: elf/dl-load.c:1014
 msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
 msgstr "Вирівнювання команди завантаження ELF виконано не за сторінками пам’яті"
 
-#: elf/dl-load.c:1078
+#: elf/dl-load.c:1021
 msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
 msgstr "адреса або зміщення команди завантаження ELF неправильно вирівняно"
 
-#: elf/dl-load.c:1163
+#: elf/dl-load.c:1106
 msgid "object file has no loadable segments"
 msgstr "у об’єктному файлі немає придатних до завантаження сегментів"
 
-#: elf/dl-load.c:1172 elf/dl-load.c:1648
+#: elf/dl-load.c:1115 elf/dl-load.c:1591
 msgid "cannot dynamically load executable"
 msgstr "не вдалося завантажити виконуваний файл у динамічному режимі"
 
-#: elf/dl-load.c:1193
+#: elf/dl-load.c:1136
 msgid "object file has no dynamic section"
 msgstr "у об’єктному файлі немає динамічного розділу"
 
-#: elf/dl-load.c:1216
+#: elf/dl-load.c:1159
 msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
 msgstr "об’єкт спільного використання не може бути відкрито за допомогою dlopen()"
 
-#: elf/dl-load.c:1229
+#: elf/dl-load.c:1172
 msgid "cannot allocate memory for program header"
 msgstr "не вдалося отримати пам’ять для заголовка програми"
 
-#: elf/dl-load.c:1245 elf/dl-open.c:195
+#: elf/dl-load.c:1188 elf/dl-open.c:193
 msgid "invalid caller"
 msgstr "некоректна функція виклику"
 
-#: elf/dl-load.c:1268 elf/dl-load.h:130
+#: elf/dl-load.c:1211 elf/dl-load.h:130
 msgid "cannot change memory protections"
 msgstr "зміна захисту області пам’яті неможлива"
 
-#: elf/dl-load.c:1288
+#: elf/dl-load.c:1231
 msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
 msgstr "не вдалося увімкнути стек виконання, як цього вимагає об’єкт спільного використання"
 
-#: elf/dl-load.c:1301
+#: elf/dl-load.c:1244
 msgid "cannot close file descriptor"
 msgstr "не вдалося закрити дескриптор файла"
 
-#: elf/dl-load.c:1556
+#: elf/dl-load.c:1499
 msgid "file too short"
 msgstr "файл є надто коротким"
 
-#: elf/dl-load.c:1591
+#: elf/dl-load.c:1534
 msgid "invalid ELF header"
 msgstr "некоректний заголовок ELF"
 
-#: elf/dl-load.c:1603
+#: elf/dl-load.c:1546
 msgid "ELF file data encoding not big-endian"
 msgstr "байти у даних файла ELF впорядковано не у зворотному порядку"
 
-#: elf/dl-load.c:1605
+#: elf/dl-load.c:1548
 msgid "ELF file data encoding not little-endian"
 msgstr "байти у даних файла ELF впорядковано не у прямому порядку"
 
-#: elf/dl-load.c:1609
+#: elf/dl-load.c:1552
 msgid "ELF file version ident does not match current one"
 msgstr "ідентифікатор версії файла ELF не відповідає поточному"
 
-#: elf/dl-load.c:1613
+#: elf/dl-load.c:1556
 msgid "ELF file OS ABI invalid"
 msgstr "некоректний ABI ОС у файлі ELF"
 
-#: elf/dl-load.c:1616
+#: elf/dl-load.c:1559
 msgid "ELF file ABI version invalid"
 msgstr "некоректна версія ABI у файлі ELF"
 
-#: elf/dl-load.c:1619
+#: elf/dl-load.c:1562
 msgid "nonzero padding in e_ident"
 msgstr "ненульове доповнення у e_ident"
 
-#: elf/dl-load.c:1622
+#: elf/dl-load.c:1565
 msgid "internal error"
 msgstr "внутрішня помилка"
 
-#: elf/dl-load.c:1629
+#: elf/dl-load.c:1572
 msgid "ELF file version does not match current one"
 msgstr "версія файла ELF не збігається з поточною"
 
-#: elf/dl-load.c:1637
+#: elf/dl-load.c:1580
 msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
 msgstr "можна завантажити лише ET_DYN і ET_EXEC"
 
-#: elf/dl-load.c:1653
+#: elf/dl-load.c:1596
 msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
 msgstr "phentsize файла ELF не є очікуваним"
 
-#: elf/dl-load.c:2191
+#: elf/dl-load.c:2144
 msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
 msgstr "помилковий клас ELF: ELFCLASS64"
 
-#: elf/dl-load.c:2192
+#: elf/dl-load.c:2145
 msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
 msgstr "помилковий клас ELF: ELFCLASS32"
 
-#: elf/dl-load.c:2195
+#: elf/dl-load.c:2148
 msgid "cannot open shared object file"
 msgstr "не вдалося відкрити файл об’єктів спільного використання"
 
@@ -632,68 +632,68 @@ msgstr "не вдалося відобразити сегмент з об’єк
 msgid "cannot map zero-fill pages"
 msgstr "не вдалося відобразити сторінки заповнення нулями"
 
-#: elf/dl-lookup.c:849
+#: elf/dl-lookup.c:834
 msgid "relocation error"
 msgstr "помилка пересування"
 
-#: elf/dl-lookup.c:875
+#: elf/dl-lookup.c:857
 msgid "symbol lookup error"
 msgstr "помилка під час пошуку символів"
 
-#: elf/dl-open.c:102
+#: elf/dl-open.c:101
 msgid "cannot extend global scope"
 msgstr "не вдалося розширити загальну область"
 
-#: elf/dl-open.c:528
+#: elf/dl-open.c:475
 msgid "TLS generation counter wrapped! Please report this."
 msgstr "Переповнено лічильник створення TLS! Будь ласка, повідомте про цю помилку розробникам."
 
-#: elf/dl-open.c:592
+#: elf/dl-open.c:539
 msgid "invalid mode for dlopen()"
 msgstr "некоректний режим для dlopen()"
 
-#: elf/dl-open.c:609
+#: elf/dl-open.c:556
 msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
 msgstr "більше немає просторів назв для dlmopen()"
 
-#: elf/dl-open.c:633
+#: elf/dl-open.c:580
 msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
 msgstr "некоректний простір назв призначення у dlmopen()"
 
-#: elf/dl-reloc.c:121
+#: elf/dl-reloc.c:120
 msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
 msgstr "не вдалося отримати область пам’яті у статичному блоці TLS"
 
-#: elf/dl-reloc.c:206
+#: elf/dl-reloc.c:205
 msgid "cannot make segment writable for relocation"
 msgstr "не вдалося створити сегмент придатний до запису для пересування"
 
-#: elf/dl-reloc.c:277
+#: elf/dl-reloc.c:276
 #, c-format
 msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
 msgstr "%s: не вистачає пам’яті для зберігання результатів пересування для %s\n"
 
-#: elf/dl-reloc.c:293
+#: elf/dl-reloc.c:292
 msgid "cannot restore segment prot after reloc"
 msgstr "не вдалося відновити захист сегмент після пересування"
 
-#: elf/dl-reloc.c:324
+#: elf/dl-reloc.c:323
 msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
 msgstr "не вдалося застосувати додатковий захист пам’яті після пересування"
 
-#: elf/dl-sym.c:153
+#: elf/dl-sym.c:136
 msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
 msgstr "Використаний у коді символ RTLD_NEXT не завантажується динамічно"
 
-#: elf/dl-tls.c:940
+#: elf/dl-tls.c:931
 msgid "cannot create TLS data structures"
 msgstr "не вдалося створити структури даних TLS"
 
-#: elf/dl-version.c:166
+#: elf/dl-version.c:148
 msgid "version lookup error"
 msgstr "помилка під час пошуку версії"
 
-#: elf/dl-version.c:296
+#: elf/dl-version.c:279
 msgid "cannot allocate version reference table"
 msgstr "не вдалося розмістити таблицю посилань на версії"
 
@@ -809,7 +809,7 @@ msgstr " (ПРОПУЩЕНО)\n"
 msgid "Can't find %s"
 msgstr "Не вдалося знайти %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:603 elf/ldconfig.c:776 elf/ldconfig.c:835 elf/ldconfig.c:869
+#: elf/ldconfig.c:603 elf/ldconfig.c:769 elf/ldconfig.c:825 elf/ldconfig.c:857
 #, c-format
 msgid "Cannot lstat %s"
 msgstr "Не вдалося обробити lstat %s"
@@ -829,88 +829,88 @@ msgstr "Зв’язку не створено, оскільки не вдало
 msgid "Can't open directory %s"
 msgstr "Не вдалося відкрити каталог %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:794 elf/ldconfig.c:856 elf/readlib.c:97
+#: elf/ldconfig.c:787 elf/ldconfig.c:845 elf/readlib.c:97
 #, c-format
 msgid "Input file %s not found.\n"
 msgstr "Файл вхідних даних %s не знайдено.\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:801
+#: elf/ldconfig.c:794
 #, c-format
 msgid "Cannot stat %s"
 msgstr "Не вдалося отримати статистичні дані щодо %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:952
+#: elf/ldconfig.c:939
 #, c-format
 msgid "libc5 library %s in wrong directory"
 msgstr "Бібліотека libc5 %s зберігається у помилковому каталозі"
 
-#: elf/ldconfig.c:955
+#: elf/ldconfig.c:942
 #, c-format
 msgid "libc6 library %s in wrong directory"
 msgstr "Бібліотека libc6 %s зберігається у помилковому каталозі"
 
-#: elf/ldconfig.c:958
+#: elf/ldconfig.c:945
 #, c-format
 msgid "libc4 library %s in wrong directory"
 msgstr "Бібліотека libc4 %s зберігається у помилковому каталозі"
 
-#: elf/ldconfig.c:986
+#: elf/ldconfig.c:973
 #, c-format
 msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
 msgstr "бібліотеки %s і %s у каталозі %s мають однакові назви so, але належать до різних типів."
 
-#: elf/ldconfig.c:1095
+#: elf/ldconfig.c:1082
 #, c-format
 msgid "Warning: ignoring configuration file that cannot be opened: %s"
 msgstr "Попередження: ігноруємо файл налаштувань, який не вдалося відкрити: %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1161
+#: elf/ldconfig.c:1148
 #, c-format
 msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
 msgstr "%s:%u: помилковий синтаксис у рядку hwcap"
 
-#: elf/ldconfig.c:1167
+#: elf/ldconfig.c:1154
 #, c-format
 msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
 msgstr "%s:%u: індекс hwcap %lu перевищує максимальне значення %u"
 
-#: elf/ldconfig.c:1174 elf/ldconfig.c:1182
+#: elf/ldconfig.c:1161 elf/ldconfig.c:1169
 #, c-format
 msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
 msgstr "%s:%u: індекс hwcap %lu вже визначено як %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1185
+#: elf/ldconfig.c:1172
 #, c-format
 msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
 msgstr "%s:%u: дублювання hwcap %lu %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1207
+#: elf/ldconfig.c:1194
 #, c-format
 msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
 msgstr "якщо використано -r, слід вказати абсолютну назву файла для файла налаштувань"
 
-#: elf/ldconfig.c:1214 locale/programs/xmalloc.c:63 malloc/obstack.c:416
+#: elf/ldconfig.c:1201 locale/programs/xmalloc.c:63 malloc/obstack.c:416
 #: malloc/obstack.c:418 posix/getconf.c:458 posix/getconf.c:697
 #, c-format
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "пам’ять вичерпано"
 
-#: elf/ldconfig.c:1246
+#: elf/ldconfig.c:1233
 #, c-format
 msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
 msgstr "%s:%u: не вдалося прочитати каталог %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1290
+#: elf/ldconfig.c:1281
 #, c-format
 msgid "relative path `%s' used to build cache"
 msgstr "відносний шлях «%s» використано для збирання кешу"
 
-#: elf/ldconfig.c:1320
+#: elf/ldconfig.c:1311
 #, c-format
 msgid "Can't chdir to /"
 msgstr "Не вдалося змінити каталог на /"
 
-#: elf/ldconfig.c:1361
+#: elf/ldconfig.c:1352
 #, c-format
 msgid "Can't open cache file directory %s\n"
 msgstr "Не вдалося відкрити каталог файлів кешу %s\n"
@@ -968,15 +968,15 @@ msgstr "не є звичайним файлом"
 msgid "warning: you do not have execution permission for"
 msgstr "попередження: у вас немає прав на виконання"
 
-#: elf/ldd.bash.in:182
+#: elf/ldd.bash.in:170
 msgid "\tnot a dynamic executable"
 msgstr "\tне є динамічним виконуваним файлом"
 
-#: elf/ldd.bash.in:190
+#: elf/ldd.bash.in:178
 msgid "exited with unknown exit code"
 msgstr "завершено з невідомим кодом виходу"
 
-#: elf/ldd.bash.in:195
+#: elf/ldd.bash.in:183
 msgid "error: you do not have read permission for"
 msgstr "помилка: у вас немає права на читання"
 
@@ -1337,12 +1337,12 @@ msgstr "«%s» не є коректним файлом даних профілю
 msgid "cannot allocate symbol data"
 msgstr "не вдалося розмістити дані символу"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:448
+#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:445
 #, c-format
 msgid "cannot open output file"
 msgstr "не вдалося відкрити файл виведення"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:311
+#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:308
 #, c-format
 msgid "error while closing input `%s'"
 msgstr "помилка під час спроби закрити вхідний файл «%s»"
@@ -1352,18 +1352,18 @@ msgstr "помилка під час спроби закрити вхідний
 msgid "illegal input sequence at position %Zd"
 msgstr "некоректна послідовність вхідних даних на позиції %Zd"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:454 iconv/iconv_prog.c:539
+#: iconv/iconv_charmap.c:454 iconv/iconv_prog.c:536
 #, c-format
 msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
 msgstr "незавершений символ чи послідовність зміни регістру наприкінці буфера"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:499 iconv/iconv_charmap.c:535 iconv/iconv_prog.c:582
-#: iconv/iconv_prog.c:618
+#: iconv/iconv_charmap.c:499 iconv/iconv_charmap.c:535 iconv/iconv_prog.c:579
+#: iconv/iconv_prog.c:615
 #, c-format
 msgid "error while reading the input"
 msgstr "помилка під час читання вхідних даних"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:517 iconv/iconv_prog.c:600
+#: iconv/iconv_charmap.c:517 iconv/iconv_prog.c:597
 #, c-format
 msgid "unable to allocate buffer for input"
 msgstr "не вдалося розмістити буфер для вхідних даних"
@@ -1388,7 +1388,7 @@ msgstr "Інформація:"
 msgid "list all known coded character sets"
 msgstr "показати список усіх відомих програмі наборів символів"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:123
+#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:120
 msgid "Output control:"
 msgstr "Керування виводом:"
 
@@ -1397,8 +1397,8 @@ msgid "omit invalid characters from output"
 msgstr "пропускати некоректні символи у вхідних даних"
 
 #: iconv/iconv_prog.c:66 iconv/iconvconfig.c:128
-#: locale/programs/localedef.c:116 locale/programs/localedef.c:118
-#: locale/programs/localedef.c:120 locale/programs/localedef.c:140
+#: locale/programs/localedef.c:113 locale/programs/localedef.c:115
+#: locale/programs/localedef.c:117 locale/programs/localedef.c:144
 #: malloc/memusagestat.c:56
 msgid "FILE"
 msgstr "ФАЙЛ"
@@ -1423,57 +1423,57 @@ msgstr "Змінити кодування у вказаних файлах."
 msgid "[FILE...]"
 msgstr "[ФАЙЛ...]"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:233
+#: iconv/iconv_prog.c:230
 #, c-format
 msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
 msgstr "перетворення з «%s» до «%s» не передбачено"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:238
+#: iconv/iconv_prog.c:235
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' is not supported"
 msgstr "підтримки перетворення з «%s» не передбачено"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:245
+#: iconv/iconv_prog.c:242
 #, c-format
 msgid "conversion to `%s' is not supported"
 msgstr "підтримки перетворення до «%s» не передбачено"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:249
+#: iconv/iconv_prog.c:246
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
 msgstr "перетворення з «%s» до «%s» не передбачено"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:259
+#: iconv/iconv_prog.c:256
 #, c-format
 msgid "failed to start conversion processing"
 msgstr "не вдалося розпочати процес перетворення"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:357
+#: iconv/iconv_prog.c:354
 #, c-format
 msgid "error while closing output file"
 msgstr "помилка під час спроби закрити файл виведених даних"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:458
+#: iconv/iconv_prog.c:455
 #, c-format
 msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
 msgstr "перетворення припинено через проблеми із записом результату"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:535
+#: iconv/iconv_prog.c:532
 #, c-format
 msgid "illegal input sequence at position %ld"
 msgstr "некоректна послідовність вхідних даних на позиції %ld"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:543
+#: iconv/iconv_prog.c:540
 #, c-format
 msgid "internal error (illegal descriptor)"
 msgstr "внутрішня помилка (некоректний дескриптор)"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:546
+#: iconv/iconv_prog.c:543
 #, c-format
 msgid "unknown iconv() error %d"
 msgstr "невідома помилка iconv() з номером %d"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:791
+#: iconv/iconv_prog.c:786
 msgid ""
 "The following list contains all the coded character sets known. This does\n"
 "not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
@@ -1497,7 +1497,7 @@ msgstr "Створити швидкозавантажуваний файл на
 msgid "[DIR...]"
 msgstr "[КАТАЛОГ...]"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:126
+#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:123
 msgid "PATH"
 msgstr "ШЛЯХ"
 
@@ -1518,7 +1518,7 @@ msgstr "Не шукати у стандартних каталогах, шука
 msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
 msgstr "Якщо використовується --nostdlib, слід вказати аргументи-каталоги"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:341 locale/programs/localedef.c:287
+#: iconv/iconvconfig.c:341
 #, c-format
 msgid "no output file produced because warnings were issued"
 msgstr "виведені дані не записано через появу попереджень"
@@ -1528,7 +1528,7 @@ msgstr "виведені дані не записано через появу п
 msgid "while inserting in search tree"
 msgstr "під час вставлення до дерева пошуку"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:1239
+#: iconv/iconvconfig.c:1238
 #, c-format
 msgid "cannot generate output file"
 msgstr "не вдалося створити файл результату"
@@ -1619,7 +1619,7 @@ msgstr "Невідоме ключове слово .netrc, %s"
 msgid "Character out of range for UTF-8"
 msgstr "Символ поза діапазоном символів UTF-8"
 
-#: locale/programs/charmap-dir.c:57
+#: locale/programs/charmap-dir.c:56
 #, c-format
 msgid "cannot read character map directory `%s'"
 msgstr "не вдалося прочитати каталог карти символів «%s»"
@@ -1629,900 +1629,887 @@ msgstr "не вдалося прочитати каталог карти сим
 msgid "character map file `%s' not found"
 msgstr "не знайдено файла таблиці символів «%s»"
 
-#: locale/programs/charmap.c:195
+#: locale/programs/charmap.c:196
 #, c-format
 msgid "default character map file `%s' not found"
 msgstr "не знайдено файла типової таблиці символів «%s»"
 
-#: locale/programs/charmap.c:258
+#: locale/programs/charmap.c:265
 #, c-format
-msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
-msgstr "таблиця символів «%s» несумісна з ASCII, локаль несумісна з ISO C\n"
+msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant [--no-warnings=ascii]"
+msgstr "таблиця символів «%s» є несумісною з ASCII, локаль є несумісною з ISO C [--no-warnings=ascii]"
 
-#: locale/programs/charmap.c:337
+#: locale/programs/charmap.c:343
 #, c-format
 msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
 msgstr "%s: <mb_cur_max> має бути більшим за <mb_cur_min>\n"
 
-#: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
-#: locale/programs/repertoire.c:174
+#: locale/programs/charmap.c:363 locale/programs/charmap.c:380
+#: locale/programs/repertoire.c:173
 #, c-format
 msgid "syntax error in prolog: %s"
 msgstr "синтаксична помилка у prolog: %s"
 
-#: locale/programs/charmap.c:358
+#: locale/programs/charmap.c:364
 msgid "invalid definition"
 msgstr "некоректне визначення"
 
-#: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:131
-#: locale/programs/locfile.c:158 locale/programs/repertoire.c:175
+#: locale/programs/charmap.c:381 locale/programs/locfile.c:131
+#: locale/programs/locfile.c:158 locale/programs/repertoire.c:174
 msgid "bad argument"
 msgstr "помилковий аргумент"
 
-#: locale/programs/charmap.c:403
+#: locale/programs/charmap.c:408
 #, c-format
 msgid "duplicate definition of <%s>"
 msgstr "дублювання визначення <%s>"
 
-#: locale/programs/charmap.c:410
+#: locale/programs/charmap.c:415
 #, c-format
 msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
 msgstr "значенням <%s> має бути 1 або більше число"
 
-#: locale/programs/charmap.c:422
+#: locale/programs/charmap.c:427
 #, c-format
 msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
 msgstr "значення <%s> має бути більшим або рівним за значення <%s>"
 
-#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:183
+#: locale/programs/charmap.c:450 locale/programs/repertoire.c:182
 #, c-format
 msgid "argument to <%s> must be a single character"
 msgstr "аргументом до <%s> має бути один символ"
 
-#: locale/programs/charmap.c:471
+#: locale/programs/charmap.c:476
 msgid "character sets with locking states are not supported"
 msgstr "підтримки таблиць символів зі станами блокування не передбачено"
 
-#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
-#: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
-#: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
-#: locale/programs/charmap.c:815
+#: locale/programs/charmap.c:503 locale/programs/charmap.c:557
+#: locale/programs/charmap.c:589 locale/programs/charmap.c:683
+#: locale/programs/charmap.c:738 locale/programs/charmap.c:779
+#: locale/programs/charmap.c:820
 #, c-format
 msgid "syntax error in %s definition: %s"
 msgstr "синтаксична помилка у визначенні %s: %s"
 
-#: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
-#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:230
+#: locale/programs/charmap.c:504 locale/programs/charmap.c:684
+#: locale/programs/charmap.c:780 locale/programs/repertoire.c:229
 msgid "no symbolic name given"
 msgstr "не вказано символічної назви"
 
-#: locale/programs/charmap.c:553
+#: locale/programs/charmap.c:558
 msgid "invalid encoding given"
 msgstr "вказано некоректне кодування"
 
-#: locale/programs/charmap.c:562
+#: locale/programs/charmap.c:567
 msgid "too few bytes in character encoding"
 msgstr "у кодуванні символів надто мало байтів"
 
-#: locale/programs/charmap.c:564
+#: locale/programs/charmap.c:569
 msgid "too many bytes in character encoding"
 msgstr "у кодуванні символів надто багато байтів"
 
-#: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
-#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:296
+#: locale/programs/charmap.c:591 locale/programs/charmap.c:739
+#: locale/programs/charmap.c:822 locale/programs/repertoire.c:295
 msgid "no symbolic name given for end of range"
 msgstr "не вказано символічної назви для кінця діапазону"
 
-#: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:528
-#: locale/programs/ld-collate.c:2626 locale/programs/ld-collate.c:3784
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2128 locale/programs/ld-ctype.c:2840
-#: locale/programs/ld-identification.c:399
-#: locale/programs/ld-measurement.c:215 locale/programs/ld-messages.c:298
-#: locale/programs/ld-monetary.c:740 locale/programs/ld-name.c:264
-#: locale/programs/ld-numeric.c:326 locale/programs/ld-paper.c:214
-#: locale/programs/ld-telephone.c:278 locale/programs/ld-time.c:947
-#: locale/programs/repertoire.c:313
+#: locale/programs/charmap.c:615 locale/programs/ld-address.c:524
+#: locale/programs/ld-collate.c:2616 locale/programs/ld-collate.c:3774
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2117 locale/programs/ld-ctype.c:2829
+#: locale/programs/ld-identification.c:397
+#: locale/programs/ld-measurement.c:213 locale/programs/ld-messages.c:295
+#: locale/programs/ld-monetary.c:748 locale/programs/ld-name.c:262
+#: locale/programs/ld-numeric.c:325 locale/programs/ld-paper.c:212
+#: locale/programs/ld-telephone.c:276 locale/programs/ld-time.c:934
+#: locale/programs/repertoire.c:312
 #, c-format
 msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
 msgstr "%1$s: визначення не завершується на «END %1$s»"
 
-#: locale/programs/charmap.c:643
+#: locale/programs/charmap.c:648
 msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
 msgstr "за визначенням CHARMAP можуть бути лише визначення WIDTH"
 
-#: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
+#: locale/programs/charmap.c:656 locale/programs/charmap.c:719
 #, c-format
 msgid "value for %s must be an integer"
 msgstr "значенням %s має бути ціле число"
 
-#: locale/programs/charmap.c:842
+#: locale/programs/charmap.c:847
 #, c-format
 msgid "%s: error in state machine"
 msgstr "%s: помилка у скінченному автоматі"
 
-#: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:544
-#: locale/programs/ld-collate.c:2623 locale/programs/ld-collate.c:3977
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2125 locale/programs/ld-ctype.c:2857
-#: locale/programs/ld-identification.c:415
-#: locale/programs/ld-measurement.c:231 locale/programs/ld-messages.c:314
-#: locale/programs/ld-monetary.c:756 locale/programs/ld-name.c:280
-#: locale/programs/ld-numeric.c:342 locale/programs/ld-paper.c:230
-#: locale/programs/ld-telephone.c:294 locale/programs/ld-time.c:963
-#: locale/programs/locfile.c:1000 locale/programs/repertoire.c:324
+#: locale/programs/charmap.c:855 locale/programs/ld-address.c:540
+#: locale/programs/ld-collate.c:2613 locale/programs/ld-collate.c:3967
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2114 locale/programs/ld-ctype.c:2846
+#: locale/programs/ld-identification.c:413
+#: locale/programs/ld-measurement.c:229 locale/programs/ld-messages.c:311
+#: locale/programs/ld-monetary.c:764 locale/programs/ld-name.c:278
+#: locale/programs/ld-numeric.c:341 locale/programs/ld-paper.c:228
+#: locale/programs/ld-telephone.c:292 locale/programs/ld-time.c:950
+#: locale/programs/locfile.c:997 locale/programs/repertoire.c:323
 #, c-format
 msgid "%s: premature end of file"
 msgstr "%s: передчасне завершення файла"
 
-#: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
+#: locale/programs/charmap.c:874 locale/programs/charmap.c:885
 #, c-format
 msgid "unknown character `%s'"
 msgstr "невідомий символ «%s»"
 
-#: locale/programs/charmap.c:888
+#: locale/programs/charmap.c:893
 #, c-format
 msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
 msgstr "кількість байтів у послідовностях запису початку і завершення діапазон не є однаковою: %d і %d"
 
-#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:2903
-#: locale/programs/repertoire.c:419
+#: locale/programs/charmap.c:998 locale/programs/ld-collate.c:2893
+#: locale/programs/repertoire.c:418
 msgid "invalid names for character range"
 msgstr "некоректні назви для діапазону символів"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:431
+#: locale/programs/charmap.c:1010 locale/programs/repertoire.c:430
 msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
 msgstr "у шістнадцятковому форматі діапазону мають використовуватися лише великі літери"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:449
+#: locale/programs/charmap.c:1028 locale/programs/repertoire.c:448
 #, c-format
 msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
 msgstr "<%s> і <%s> є некоректними назвами для діапазону"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:456
+#: locale/programs/charmap.c:1034 locale/programs/repertoire.c:455
 msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
 msgstr "верхнє обмеження у діапазоні є меншим за нижнє обмеження"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1087
+#: locale/programs/charmap.c:1092
 msgid "resulting bytes for range not representable."
 msgstr "байти результату для діапазону неможливо представити на комп’ютері."
 
-#: locale/programs/ld-address.c:135 locale/programs/ld-collate.c:1565
-#: locale/programs/ld-ctype.c:431 locale/programs/ld-identification.c:133
-#: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
-#: locale/programs/ld-monetary.c:193 locale/programs/ld-name.c:94
-#: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
-#: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
+#: locale/programs/ld-address.c:133 locale/programs/ld-collate.c:1563
+#: locale/programs/ld-ctype.c:430 locale/programs/ld-identification.c:131
+#: locale/programs/ld-measurement.c:92 locale/programs/ld-messages.c:96
+#: locale/programs/ld-monetary.c:192 locale/programs/ld-name.c:93
+#: locale/programs/ld-numeric.c:97 locale/programs/ld-paper.c:89
+#: locale/programs/ld-telephone.c:92 locale/programs/ld-time.c:158
 #, c-format
 msgid "No definition for %s category found"
 msgstr "Не знайдено визначення для категорії %s"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:146 locale/programs/ld-address.c:184
-#: locale/programs/ld-address.c:202 locale/programs/ld-address.c:231
-#: locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:322
-#: locale/programs/ld-address.c:335 locale/programs/ld-identification.c:146
-#: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:205
-#: locale/programs/ld-monetary.c:249 locale/programs/ld-monetary.c:265
-#: locale/programs/ld-monetary.c:277 locale/programs/ld-name.c:105
-#: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
-#: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
-#: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
-#: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
-#: locale/programs/ld-time.c:196
+#: locale/programs/ld-address.c:144 locale/programs/ld-address.c:182
+#: locale/programs/ld-address.c:199 locale/programs/ld-address.c:228
+#: locale/programs/ld-address.c:300 locale/programs/ld-address.c:319
+#: locale/programs/ld-address.c:331 locale/programs/ld-identification.c:144
+#: locale/programs/ld-measurement.c:103 locale/programs/ld-monetary.c:204
+#: locale/programs/ld-monetary.c:258 locale/programs/ld-monetary.c:274
+#: locale/programs/ld-monetary.c:286 locale/programs/ld-name.c:104
+#: locale/programs/ld-name.c:141 locale/programs/ld-numeric.c:111
+#: locale/programs/ld-numeric.c:125 locale/programs/ld-paper.c:100
+#: locale/programs/ld-paper.c:109 locale/programs/ld-telephone.c:103
+#: locale/programs/ld-telephone.c:160 locale/programs/ld-time.c:174
+#: locale/programs/ld-time.c:195
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' not defined"
 msgstr "%s: поле «%s» не визначено"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:158 locale/programs/ld-address.c:210
-#: locale/programs/ld-address.c:240 locale/programs/ld-address.c:278
-#: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
+#: locale/programs/ld-address.c:156 locale/programs/ld-address.c:207
+#: locale/programs/ld-address.c:237 locale/programs/ld-address.c:275
+#: locale/programs/ld-name.c:116 locale/programs/ld-telephone.c:115
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' must not be empty"
 msgstr "%s: поле «%s» має бути непорожнім"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:170
+#: locale/programs/ld-address.c:168
 #, c-format
 msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
 msgstr "%s: некоректна керівна послідовність «%%%c» у полі «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:221
+#: locale/programs/ld-address.c:218
 #, c-format
 msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
 msgstr "%s: код мови термінології «%s» не визначено"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:246
+#: locale/programs/ld-address.c:243
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' must not be defined"
 msgstr "%s: поле «%s» має залишатися невизначеним"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:260 locale/programs/ld-address.c:289
+#: locale/programs/ld-address.c:257 locale/programs/ld-address.c:286
 #, c-format
 msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
 msgstr "%s: коду мови «%s» не визначено"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:267 locale/programs/ld-address.c:295
-#: locale/programs/ld-address.c:329 locale/programs/ld-address.c:341
+#: locale/programs/ld-address.c:264 locale/programs/ld-address.c:292
+#: locale/programs/ld-address.c:325 locale/programs/ld-address.c:337
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
 msgstr "%s: значення «%s» не відповідає значенню «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:314
+#: locale/programs/ld-address.c:311
 #, c-format
 msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
 msgstr "%s: числовий код країни «%d» є некоректним"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:436 locale/programs/ld-address.c:473
-#: locale/programs/ld-address.c:511 locale/programs/ld-ctype.c:2489
-#: locale/programs/ld-identification.c:311
-#: locale/programs/ld-measurement.c:198 locale/programs/ld-messages.c:267
-#: locale/programs/ld-monetary.c:495 locale/programs/ld-monetary.c:530
-#: locale/programs/ld-monetary.c:571 locale/programs/ld-name.c:237
-#: locale/programs/ld-numeric.c:218 locale/programs/ld-paper.c:197
-#: locale/programs/ld-telephone.c:253 locale/programs/ld-time.c:852
-#: locale/programs/ld-time.c:894
+#: locale/programs/ld-address.c:432 locale/programs/ld-address.c:469
+#: locale/programs/ld-address.c:507 locale/programs/ld-ctype.c:2478
+#: locale/programs/ld-identification.c:309
+#: locale/programs/ld-measurement.c:196 locale/programs/ld-messages.c:264
+#: locale/programs/ld-monetary.c:503 locale/programs/ld-monetary.c:538
+#: locale/programs/ld-monetary.c:579 locale/programs/ld-name.c:235
+#: locale/programs/ld-numeric.c:217 locale/programs/ld-paper.c:195
+#: locale/programs/ld-telephone.c:251 locale/programs/ld-time.c:839
+#: locale/programs/ld-time.c:881
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' declared more than once"
 msgstr "%s: поле «%s» оголошено декілька разів"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:440 locale/programs/ld-address.c:478
-#: locale/programs/ld-identification.c:315 locale/programs/ld-messages.c:277
-#: locale/programs/ld-monetary.c:499 locale/programs/ld-monetary.c:534
-#: locale/programs/ld-name.c:241 locale/programs/ld-numeric.c:222
-#: locale/programs/ld-telephone.c:257 locale/programs/ld-time.c:746
-#: locale/programs/ld-time.c:815 locale/programs/ld-time.c:857
+#: locale/programs/ld-address.c:436 locale/programs/ld-address.c:474
+#: locale/programs/ld-identification.c:313 locale/programs/ld-messages.c:274
+#: locale/programs/ld-monetary.c:507 locale/programs/ld-monetary.c:542
+#: locale/programs/ld-name.c:239 locale/programs/ld-numeric.c:221
+#: locale/programs/ld-telephone.c:255 locale/programs/ld-time.c:733
+#: locale/programs/ld-time.c:802 locale/programs/ld-time.c:844
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in field `%s'"
 msgstr "%s: невідомий символ у полі «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:525 locale/programs/ld-collate.c:3782
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2837 locale/programs/ld-identification.c:396
-#: locale/programs/ld-measurement.c:212 locale/programs/ld-messages.c:296
-#: locale/programs/ld-monetary.c:738 locale/programs/ld-name.c:262
-#: locale/programs/ld-numeric.c:324 locale/programs/ld-paper.c:212
-#: locale/programs/ld-telephone.c:276 locale/programs/ld-time.c:945
+#: locale/programs/ld-address.c:521 locale/programs/ld-collate.c:3772
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2826 locale/programs/ld-identification.c:394
+#: locale/programs/ld-measurement.c:210 locale/programs/ld-messages.c:293
+#: locale/programs/ld-monetary.c:746 locale/programs/ld-name.c:260
+#: locale/programs/ld-numeric.c:323 locale/programs/ld-paper.c:210
+#: locale/programs/ld-telephone.c:274 locale/programs/ld-time.c:932
 #, c-format
 msgid "%s: incomplete `END' line"
 msgstr "%s: незавершений рядок «END»"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:535 locale/programs/ld-collate.c:551
-#: locale/programs/ld-collate.c:603 locale/programs/ld-collate.c:899
-#: locale/programs/ld-collate.c:912 locale/programs/ld-collate.c:2592
-#: locale/programs/ld-collate.c:2613 locale/programs/ld-collate.c:3967
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1857 locale/programs/ld-ctype.c:2115
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2687 locale/programs/ld-ctype.c:2848
-#: locale/programs/ld-identification.c:406
-#: locale/programs/ld-measurement.c:222 locale/programs/ld-messages.c:305
-#: locale/programs/ld-monetary.c:747 locale/programs/ld-name.c:271
-#: locale/programs/ld-numeric.c:333 locale/programs/ld-paper.c:221
-#: locale/programs/ld-telephone.c:285 locale/programs/ld-time.c:954
+#: locale/programs/ld-address.c:531 locale/programs/ld-collate.c:550
+#: locale/programs/ld-collate.c:602 locale/programs/ld-collate.c:898
+#: locale/programs/ld-collate.c:911 locale/programs/ld-collate.c:2582
+#: locale/programs/ld-collate.c:2603 locale/programs/ld-collate.c:3957
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1846 locale/programs/ld-ctype.c:2104
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2676 locale/programs/ld-ctype.c:2837
+#: locale/programs/ld-identification.c:404
+#: locale/programs/ld-measurement.c:220 locale/programs/ld-messages.c:302
+#: locale/programs/ld-monetary.c:755 locale/programs/ld-name.c:269
+#: locale/programs/ld-numeric.c:332 locale/programs/ld-paper.c:219
+#: locale/programs/ld-telephone.c:283 locale/programs/ld-time.c:941
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error"
 msgstr "%s: синтаксична помилка"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:426
+#: locale/programs/ld-collate.c:425
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined in charmap"
 msgstr "у таблиці символів вже визначено «%.*s»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:435
+#: locale/programs/ld-collate.c:434
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
 msgstr "у системі команд уже визначено «%.*s»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:442
+#: locale/programs/ld-collate.c:441
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
 msgstr "«%.*s» вже визначено символ впорядковування"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:449
+#: locale/programs/ld-collate.c:448
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined as collating element"
 msgstr "«%.*s» вже визначено як елемент впорядковування"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:480 locale/programs/ld-collate.c:506
+#: locale/programs/ld-collate.c:479 locale/programs/ld-collate.c:505
 #, c-format
 msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
 msgstr "%s: команди «forward» і «backward» не можна використовувати одночасно"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:490 locale/programs/ld-collate.c:516
-#: locale/programs/ld-collate.c:532
+#: locale/programs/ld-collate.c:489 locale/programs/ld-collate.c:515
+#: locale/programs/ld-collate.c:531
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
 msgstr "%s: «%s» у визначенні ваги %d згадано декілька разів"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:588
+#: locale/programs/ld-collate.c:587
 #, c-format
 msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
 msgstr "%s: забагато правил; у першому записі було лише %d"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:624
+#: locale/programs/ld-collate.c:623
 #, c-format
 msgid "%s: not enough sorting rules"
 msgstr "%s: недостатньо правил упорядкування"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:789
+#: locale/programs/ld-collate.c:788
 #, c-format
 msgid "%s: empty weight string not allowed"
 msgstr "%s: не можна використовувати порожній рядок ваги"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:884
+#: locale/programs/ld-collate.c:883
 #, c-format
 msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
 msgstr "%s: у записах ваги має бути використано той самий символ еліпсиса, що і у назві"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:940
+#: locale/programs/ld-collate.c:939
 #, c-format
 msgid "%s: too many values"
 msgstr "%s: забагато значень"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1060 locale/programs/ld-collate.c:1235
+#: locale/programs/ld-collate.c:1059 locale/programs/ld-collate.c:1234
 #, c-format
 msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
 msgstr "порядок «%.*s» вже визначено у %s:%Zu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1110
+#: locale/programs/ld-collate.c:1109
 #, c-format
 msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
 msgstr "%s: початковий і кінцевий символ діапазону мають бути замінниками символів"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1137
+#: locale/programs/ld-collate.c:1136
 #, c-format
 msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
 msgstr "%s: байтові послідовності першого і останнього символів повинні мати однакову довжину"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1179
+#: locale/programs/ld-collate.c:1178
 #, c-format
 msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
 msgstr "%s: послідовність байтів першого символу діапазону є більшою або рівною послідовності байтів останнього символу"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1304
+#: locale/programs/ld-collate.c:1303
 #, c-format
 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
 msgstr "%s: за еліпсисом символьного діапазону не може безпосередньо вказувати «order_start»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1308
+#: locale/programs/ld-collate.c:1307
 #, c-format
 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
 msgstr "%s: за еліпсисом у символьному діапазоні не можна безпосередньо вказувати «order_end»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1328 locale/programs/ld-ctype.c:1374
+#: locale/programs/ld-collate.c:1327 locale/programs/ld-ctype.c:1363
 #, c-format
 msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
 msgstr "«%s» і «%.*s» не є коректними назвами для діапазону символів"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1378 locale/programs/ld-collate.c:3718
+#: locale/programs/ld-collate.c:1377 locale/programs/ld-collate.c:3708
 #, c-format
 msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
 msgstr "%s: порядок «%.*s» вже визначено у %s:%Zu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1387
+#: locale/programs/ld-collate.c:1386
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' must be a character"
 msgstr "%s: «%s» має бути символом"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1582
+#: locale/programs/ld-collate.c:1580
 #, c-format
 msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
 msgstr "%s: «position» має бути використано для певного рівня в усіх розділах або у жодному з розділів"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1607
+#: locale/programs/ld-collate.c:1604
 #, c-format
 msgid "symbol `%s' not defined"
 msgstr "символ «%s» не визначено"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1683 locale/programs/ld-collate.c:1789
+#: locale/programs/ld-collate.c:1680 locale/programs/ld-collate.c:1785
 #, c-format
 msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
 msgstr "символ «%s» має те саме кодування, що і"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1687 locale/programs/ld-collate.c:1793
+#: locale/programs/ld-collate.c:1684 locale/programs/ld-collate.c:1789
 #, c-format
 msgid "symbol `%s'"
 msgstr "символ «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1833
-#, c-format
-msgid "no definition of `UNDEFINED'"
-msgstr "немає визначення «UNDEFINED»"
-
-#: locale/programs/ld-collate.c:1862
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-collate.c:1852
 msgid "too many errors; giving up"
 msgstr "забагато помилок; припиняємо обробку"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2518 locale/programs/ld-collate.c:3906
+#: locale/programs/ld-collate.c:2508 locale/programs/ld-collate.c:3896
 #, c-format
 msgid "%s: nested conditionals not supported"
 msgstr "%s: підтримки вкладених умов не передбачено"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2536
+#: locale/programs/ld-collate.c:2526
 #, c-format
 msgid "%s: more than one 'else'"
 msgstr "%s: декілька «else»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2711
+#: locale/programs/ld-collate.c:2701
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
 msgstr "%s: повторне визначення «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2747
+#: locale/programs/ld-collate.c:2737
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
 msgstr "%s: повторне оголошення розділу «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2883
+#: locale/programs/ld-collate.c:2873
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
 msgstr "%s: невідомий символ у назві символу впорядковування"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3012
+#: locale/programs/ld-collate.c:3002
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
 msgstr "%s: невідомий символ у назві еквівалентного визначення"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3023
+#: locale/programs/ld-collate.c:3013
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
 msgstr "%s: невідомий символ у значенні еквівалентного визначення"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3033
+#: locale/programs/ld-collate.c:3023
 #, c-format
 msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
 msgstr "%s: невідомий символ «%s» у еквівалентному визначенні"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3042
+#: locale/programs/ld-collate.c:3032
 msgid "error while adding equivalent collating symbol"
 msgstr "помилка під час додавання еквівалентного символу впорядковування"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3080
+#: locale/programs/ld-collate.c:3070
 #, c-format
 msgid "duplicate definition of script `%s'"
 msgstr "повторне визначення системи запису «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3128
+#: locale/programs/ld-collate.c:3118
 #, c-format
 msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
 msgstr "%s: невідома назва розділу «%.*s»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3157
+#: locale/programs/ld-collate.c:3147
 #, c-format
 msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
 msgstr "%s: декілька визначень порядку для розділу «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3185
+#: locale/programs/ld-collate.c:3175
 #, c-format
 msgid "%s: invalid number of sorting rules"
 msgstr "%s: некоректна кількість правил упорядкування"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3212
+#: locale/programs/ld-collate.c:3202
 #, c-format
 msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
 msgstr "%s: декілька визначень порядку для розділу без назви"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3267 locale/programs/ld-collate.c:3397
-#: locale/programs/ld-collate.c:3760
+#: locale/programs/ld-collate.c:3257 locale/programs/ld-collate.c:3387
+#: locale/programs/ld-collate.c:3750
 #, c-format
 msgid "%s: missing `order_end' keyword"
 msgstr "%s: не вистачає ключового слова «order_end»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3330
+#: locale/programs/ld-collate.c:3320
 #, c-format
 msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
 msgstr "%s: порядок для символу впорядковування %.*s ще не визначено"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3348
+#: locale/programs/ld-collate.c:3338
 #, c-format
 msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
 msgstr "%s: порядок для елемента впорядковування %.*s ще не визначено"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3359
+#: locale/programs/ld-collate.c:3349
 #, c-format
 msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
 msgstr "%s: перевпорядковування після %.*s неможливе: невідомий символ"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3411 locale/programs/ld-collate.c:3772
+#: locale/programs/ld-collate.c:3401 locale/programs/ld-collate.c:3762
 #, c-format
 msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
 msgstr "%s: не вистачає ключового слова «reorder-end»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3445 locale/programs/ld-collate.c:3643
+#: locale/programs/ld-collate.c:3435 locale/programs/ld-collate.c:3633
 #, c-format
 msgid "%s: section `%.*s' not known"
 msgstr "%s: невідомий розділ «%.*s»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3510
+#: locale/programs/ld-collate.c:3500
 #, c-format
 msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
 msgstr "%s: помилковий символ <%.*s>"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3706
+#: locale/programs/ld-collate.c:3696
 #, c-format
 msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
 msgstr "%s: «%s» не може бути наприкінці діапазону з еліпсисом"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3756
+#: locale/programs/ld-collate.c:3746
 #, c-format
 msgid "%s: empty category description not allowed"
 msgstr "%s: не можна використовувати порожні описи категорій"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3775
+#: locale/programs/ld-collate.c:3765
 #, c-format
 msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
 msgstr "%s: не вистачає ключового слова «reorder-sections-end»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3939
+#: locale/programs/ld-collate.c:3929
 #, c-format
 msgid "%s: '%s' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
 msgstr "%s: «%s» без відповідного «ifdef» або «ifndef»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3957
+#: locale/programs/ld-collate.c:3947
 #, c-format
 msgid "%s: 'endif' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
 msgstr "%s: «endif» без відповідного «ifdef» або «ifndef»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:450
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:448
 msgid "No character set name specified in charmap"
 msgstr "У таблиці символів не визначено назви набору символів"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:479
+#: locale/programs/ld-ctype.c:476
 #, c-format
 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
 msgstr "символ L'\\u%0*x' у класі «%s» має належати до класу «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:494
+#: locale/programs/ld-ctype.c:490
 #, c-format
 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
 msgstr "символ L'\\u%0*x' у класі «%s» не повинен належати до класу «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:508 locale/programs/ld-ctype.c:566
+#: locale/programs/ld-ctype.c:504 locale/programs/ld-ctype.c:560
 #, c-format
 msgid "internal error in %s, line %u"
 msgstr "внутрішня помилка у %s, рядок %u"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:537
+#: locale/programs/ld-ctype.c:532
 #, c-format
 msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
 msgstr "символ «%s» у класі «%s» має належати до класу «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:553
+#: locale/programs/ld-ctype.c:547
 #, c-format
 msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
 msgstr "символ «%s» у класі «%s» не повинен належати до класу «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:583 locale/programs/ld-ctype.c:621
+#: locale/programs/ld-ctype.c:576 locale/programs/ld-ctype.c:611
 #, c-format
 msgid "<SP> character not in class `%s'"
 msgstr "у класі «%s» має бути символ <SP>"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:595 locale/programs/ld-ctype.c:632
+#: locale/programs/ld-ctype.c:587 locale/programs/ld-ctype.c:621
 #, c-format
 msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
 msgstr "у класі «%s» не повинно бути символу <SP>"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:610
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:601
 msgid "character <SP> not defined in character map"
 msgstr "символ <SP> не визначено у таблиці символів"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:746
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:735
 msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
 msgstr "категорію «digit» не згруповано за степенями десяти"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:795
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:784
 msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
 msgstr "не визначено вхідних цифр і немає стандартних назв у таблиці символів"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:860
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:849
 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
 msgstr "не усі символи, використані у «outdigit», є у таблиці символів"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:877
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:866
 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
 msgstr "не усі символи, використані у «outdigit», є у наборі команд"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1142
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1131
 #, c-format
 msgid "character class `%s' already defined"
 msgstr "клас символів «%s» вже визначено"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1148
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1137
 #, c-format
 msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
 msgstr "обмеження реалізації: передбачено підтримку не більше за %Zd класів символів"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1174
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1163
 #, c-format
 msgid "character map `%s' already defined"
 msgstr "таблицю символів «%s» вже визначено"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1180
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1169
 #, c-format
 msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
 msgstr "обмеження реалізації: передбачено підтримку не більше за %d таблиць символів"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1445 locale/programs/ld-ctype.c:1570
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1676 locale/programs/ld-ctype.c:2352
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3324
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1434 locale/programs/ld-ctype.c:1559
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1665 locale/programs/ld-ctype.c:2341
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3299
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
 msgstr "%s: у полі «%s» не міститься точно десять записів"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1473 locale/programs/ld-ctype.c:2047
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1462 locale/programs/ld-ctype.c:2036
 #, c-format
 msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
 msgstr "верхнє обмеження діапазону <U%0*X> є меншим за нижнє обмеження <U%0*X>"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1600
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1589
 msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
 msgstr "початкова і кінцева послідовності символів діапазону повинні бути однакової довжини"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1607
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1596
 msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
 msgstr "кінцева послідовність символу діапазону є меншою за початкову послідовність"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1967 locale/programs/ld-ctype.c:2018
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1956 locale/programs/ld-ctype.c:2007
 msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
 msgstr "передчасне завершення визначення «translit_ignore»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1973 locale/programs/ld-ctype.c:2024
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2066
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1962 locale/programs/ld-ctype.c:2013
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2055
 msgid "syntax error"
 msgstr "синтаксична помилка"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2199
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2188
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
 msgstr "%s: синтаксична помилка у визначенні нового класу символів"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2214
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2203
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
 msgstr "%s: синтаксична помилка у визначенні нової таблиці символів"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2374
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2363
 msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
 msgstr "діапазон з еліпсисом має бути позначено двома операндами одного типу"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2383
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2372
 msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
 msgstr "з символічними назвами значень діапазону не можна використовувати абсолютний еліпсис «...»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2398
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2387
 msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
 msgstr "зі значеннями діапазону UCS слід використовувати шістнадцятковий символьний еліпсис «..»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2412
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2401
 msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
 msgstr "зі значенням діапазону кодувань символів слід використовувати абсолютний еліпсис «...»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2563
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2552
 #, c-format
 msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
 msgstr "дублікат визначення для відображення «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2649 locale/programs/ld-ctype.c:2793
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2638 locale/programs/ld-ctype.c:2782
 #, c-format
 msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
 msgstr "%s: розділ «translit_start» не завершується командою «translit_end»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2744
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2733
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
 msgstr "%s: повторне визначення «default_missing»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2749
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2738
 msgid "previous definition was here"
 msgstr "попереднє визначення було тут:"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2771
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2760
 #, c-format
 msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
 msgstr "%s: не знайдено придатного для представлення визначення «default_missing»"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2889 locale/programs/ld-ctype.c:2986
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3006 locale/programs/ld-ctype.c:3027
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3048 locale/programs/ld-ctype.c:3069
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3090 locale/programs/ld-ctype.c:3130
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3151 locale/programs/ld-ctype.c:3216
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3258 locale/programs/ld-ctype.c:3283
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2877 locale/programs/ld-ctype.c:2973
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2992 locale/programs/ld-ctype.c:3012
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3032 locale/programs/ld-ctype.c:3052
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3072 locale/programs/ld-ctype.c:3111
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3131 locale/programs/ld-ctype.c:3195
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3236 locale/programs/ld-ctype.c:3259
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
 msgstr "%s: символ «%s» не визначено, хоча він і потрібен як типове значення"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2894 locale/programs/ld-ctype.c:2991
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3011 locale/programs/ld-ctype.c:3032
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3053 locale/programs/ld-ctype.c:3074
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3095 locale/programs/ld-ctype.c:3135
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3156 locale/programs/ld-ctype.c:3221
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2882 locale/programs/ld-ctype.c:2978
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2997 locale/programs/ld-ctype.c:3017
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3037 locale/programs/ld-ctype.c:3057
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3077 locale/programs/ld-ctype.c:3116
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3136 locale/programs/ld-ctype.c:3200
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
 msgstr "%s: символ «%s» у таблиці символів не можна представити одним байтом"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3265 locale/programs/ld-ctype.c:3290
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3242 locale/programs/ld-ctype.c:3265
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
 msgstr "%s: символ «%s», потрібний як типове значення, не можна представити одним байтом"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3346
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3321
 msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
 msgstr "не визначено вихідних цифр і немає стандартних назв у таблиці символів"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3595
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3570
 #, c-format
 msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
 msgstr "%s: дані транслітерації з локалі «%s» недоступні"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3695
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3669
 #, c-format
-msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
-msgstr "%s: таблиця класу «%s»: %lu байт\n"
+msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes"
+msgstr "%s: таблиця класу «%s»: %lu байт"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3760
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3733
 #, c-format
-msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
-msgstr "%s: таблиця «%s»: %lu байт\n"
+msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes"
+msgstr "%s: таблиця карти «%s»: %lu байт"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3885
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3857
 #, c-format
-msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
-msgstr "%s: таблиця ширини: %lu байт\n"
+msgid "%s: table for width: %lu bytes"
+msgstr "%s: таблиця ширини: %lu байт"
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:175
+#: locale/programs/ld-identification.c:173
 #, c-format
 msgid "%s: no identification for category `%s'"
 msgstr "%s: для категорії «%s» немає ідентифікації"
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:199
+#: locale/programs/ld-identification.c:197
 #, c-format
 msgid "%s: unknown standard `%s' for category `%s'"
 msgstr "%s: невідомий стандарт «%s» для категорії «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:382
+#: locale/programs/ld-identification.c:380
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate category version definition"
 msgstr "%s: повторне визначення версії категорії"
 
-#: locale/programs/ld-measurement.c:113
+#: locale/programs/ld-measurement.c:111
 #, c-format
 msgid "%s: invalid value for field `%s'"
 msgstr "%s: некоректне значення поля «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
+#: locale/programs/ld-messages.c:113 locale/programs/ld-messages.c:146
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' undefined"
 msgstr "%s: поле «%s» не визначено"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
-#: locale/programs/ld-monetary.c:255 locale/programs/ld-numeric.c:118
+#: locale/programs/ld-messages.c:119 locale/programs/ld-messages.c:152
+#: locale/programs/ld-monetary.c:264 locale/programs/ld-numeric.c:117
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
 msgstr "%s: значенням у полі «%s» не повинен бути порожній рядок"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
+#: locale/programs/ld-messages.c:135 locale/programs/ld-messages.c:168
 #, c-format
 msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
 msgstr "%s: немає належного формального виразу для поля «%s»: %s"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:223
+#: locale/programs/ld-monetary.c:228
 #, c-format
 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
 msgstr "%s: довжина значення поля «int_curr_symbol» є помилковою"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:236
+#: locale/programs/ld-monetary.c:245
 #, c-format
-msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
-msgstr "%s: довжина значення поля «int_curr_symbol» не відповідає чинній назві у ISO 4217"
+msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217 [--no-warnings=intcurrsym]"
+msgstr "%s: значенням поля «int_curr_symbol» не є коректна назва з ISO 4217 [--no-warnings=intcurrsym]"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:284 locale/programs/ld-monetary.c:314
+#: locale/programs/ld-monetary.c:293 locale/programs/ld-monetary.c:322
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
 msgstr "%s: значення у полі «%s» має належати діапазону %d...%d"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:541 locale/programs/ld-numeric.c:229
+#: locale/programs/ld-monetary.c:549 locale/programs/ld-numeric.c:228
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
 msgstr "%s: значення у полі «%s» має складатися з одного символу"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:638 locale/programs/ld-numeric.c:273
+#: locale/programs/ld-monetary.c:646 locale/programs/ld-numeric.c:272
 #, c-format
 msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
 msgstr "%s: «-1» має бути останнім записом у полі «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:660 locale/programs/ld-numeric.c:290
+#: locale/programs/ld-monetary.c:668 locale/programs/ld-numeric.c:289
 #, c-format
 msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
 msgstr "%s: значення у полі «%s» має бути меншим за 127"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:706
+#: locale/programs/ld-monetary.c:714
 msgid "conversion rate value cannot be zero"
 msgstr "значення обмінного курсу має бути ненульовим"
 
-#: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
-#: locale/programs/ld-telephone.c:149
+#: locale/programs/ld-name.c:128 locale/programs/ld-telephone.c:124
+#: locale/programs/ld-telephone.c:147
 #, c-format
 msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
 msgstr "%s: некоректна керівна послідовність у полі «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:247
+#: locale/programs/ld-time.c:245
 #, c-format
 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
 msgstr "%s: прапорець напрямку у рядку %Zd поля «era» не має значення «+» або «-»"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:258
+#: locale/programs/ld-time.c:255
 #, c-format
 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
 msgstr "%s: прапорець напрямку у рядку %Zd поля «era» не є одинарним символом"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:271
+#: locale/programs/ld-time.c:267
 #, c-format
 msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: некоректне числове значення відступу у рядку %Zd поля «era»"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:279
+#: locale/programs/ld-time.c:274
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: зайві дані наприкінці значення зміщення у рядку %Zd поля «era»"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:330
+#: locale/programs/ld-time.c:324
 #, c-format
 msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: некоректна початкова дата у рядку %Zd поля «era»"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:339
+#: locale/programs/ld-time.c:332
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
 msgstr "%s: зайві дані наприкінці початкової дати у рядку %Zd поля «era» "
 
-#: locale/programs/ld-time.c:358
+#: locale/programs/ld-time.c:350
 #, c-format
 msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: у рядку %Zd початкова дата у полі «era» є некоректною"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:407 locale/programs/ld-time.c:435
+#: locale/programs/ld-time.c:398 locale/programs/ld-time.c:424
 #, c-format
 msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: некоректна кінцева дата у рядку %Zd поля «era»"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:416
+#: locale/programs/ld-time.c:406
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: зайві дані наприкінці кінцевої дати у рядку %Zd поля «era»"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:444
+#: locale/programs/ld-time.c:432
 #, c-format
 msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: у рядку %Zd поля «era» не вистачає назви ери"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:456
+#: locale/programs/ld-time.c:443
 #, c-format
 msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: у рядку %Zd поля «era» не вистачає формату ери"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:501
+#: locale/programs/ld-time.c:488
 #, c-format
 msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
 msgstr "%s: третій операнд для значення поля «%s» має бути більшим за %d"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:509 locale/programs/ld-time.c:517
-#: locale/programs/ld-time.c:525
+#: locale/programs/ld-time.c:496 locale/programs/ld-time.c:504
+#: locale/programs/ld-time.c:512
 #, c-format
 msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
 msgstr "%s: значення у полі «%s» не повинні перевищувати %d"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:730
+#: locale/programs/ld-time.c:717
 #, c-format
 msgid "%s: too few values for field `%s'"
 msgstr "%s: замало значень у полі «%s»"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:775
+#: locale/programs/ld-time.c:762
 msgid "extra trailing semicolon"
 msgstr "зайва завершальна крапка з комою"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:778
+#: locale/programs/ld-time.c:765
 #, c-format
 msgid "%s: too many values for field `%s'"
 msgstr "%s: забагато значень у полі «%s»"
@@ -2547,20 +2534,16 @@ msgstr "незавершена символічна назва"
 msgid "illegal escape sequence at end of string"
 msgstr "некоректна керівна послідовність наприкінці рядка"
 
-#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
+#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:847
 msgid "unterminated string"
 msgstr "незавершений рядок"
 
-#: locale/programs/linereader.c:669
-msgid "non-symbolic character value should not be used"
-msgstr "не слід використовувати несимвольне значення символу"
-
-#: locale/programs/linereader.c:816
+#: locale/programs/linereader.c:808
 #, c-format
 msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
 msgstr "символу «%.*s» немає у таблиці символів"
 
-#: locale/programs/linereader.c:837
+#: locale/programs/linereader.c:829
 #, c-format
 msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
 msgstr "символу «%.*s» немає у карті команд"
@@ -2570,39 +2553,39 @@ msgstr "символу «%.*s» немає у карті команд"
 msgid "unknown name \"%s\""
 msgstr "невідома назва «%s»"
 
-#: locale/programs/locale.c:72
+#: locale/programs/locale.c:70
 msgid "System information:"
 msgstr "Інформація щодо системи:"
 
-#: locale/programs/locale.c:74
+#: locale/programs/locale.c:72
 msgid "Write names of available locales"
 msgstr "Вивести назви доступних локалей"
 
-#: locale/programs/locale.c:76
+#: locale/programs/locale.c:74
 msgid "Write names of available charmaps"
 msgstr "Вивести назви доступних таблиць символів"
 
-#: locale/programs/locale.c:77
+#: locale/programs/locale.c:75
 msgid "Modify output format:"
 msgstr "Змінити формат виведених даних:"
 
-#: locale/programs/locale.c:78
+#: locale/programs/locale.c:76
 msgid "Write names of selected categories"
 msgstr "Записати назви вибраних категорій"
 
-#: locale/programs/locale.c:79
+#: locale/programs/locale.c:77
 msgid "Write names of selected keywords"
 msgstr "Записати назви вибраних ключових слів"
 
-#: locale/programs/locale.c:80
+#: locale/programs/locale.c:78
 msgid "Print more information"
 msgstr "Вивести додаткові дані"
 
-#: locale/programs/locale.c:85
+#: locale/programs/locale.c:83
 msgid "Get locale-specific information."
 msgstr "Отримати дані, специфічні для локалі"
 
-#: locale/programs/locale.c:88
+#: locale/programs/locale.c:86
 msgid ""
 "NAME\n"
 "[-a|-m]"
@@ -2610,108 +2593,120 @@ msgstr ""
 "НАЗВА\n"
 "[-a|-m]"
 
-#: locale/programs/locale.c:192
+#: locale/programs/locale.c:190
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
 msgstr "Не вдалося встановити для LC_CTYPE типове значення локалі"
 
-#: locale/programs/locale.c:194
+#: locale/programs/locale.c:192
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
 msgstr "Не вдалося встановити для LC_MESSAGES типове значення локалі"
 
-#: locale/programs/locale.c:207
+#: locale/programs/locale.c:205
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
 msgstr "Не вдалося встановити для LC_COLLATE типове значення локалі"
 
-#: locale/programs/locale.c:223
+#: locale/programs/locale.c:221
 #, c-format
 msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
 msgstr "Не вдалося встановити для LC_ALL типове значення локалі"
 
-#: locale/programs/locale.c:525
+#: locale/programs/locale.c:521
 #, c-format
 msgid "while preparing output"
 msgstr "під час приготування до виведення даних"
 
-#: locale/programs/localedef.c:115
+#: locale/programs/localedef.c:112
 msgid "Input Files:"
 msgstr "Файли вхідних даних:"
 
-#: locale/programs/localedef.c:117
+#: locale/programs/localedef.c:114
 msgid "Symbolic character names defined in FILE"
 msgstr "Символічні назви символів визначено у файлі ФАЙЛ"
 
-#: locale/programs/localedef.c:119
+#: locale/programs/localedef.c:116
 msgid "Source definitions are found in FILE"
 msgstr "Початкові визначення можна знайти у файлі ФАЙЛ"
 
-#: locale/programs/localedef.c:121
+#: locale/programs/localedef.c:118
 msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
 msgstr "У файлі ФАЙЛ міститься прив’язка символьних назв до значень UCS4"
 
-#: locale/programs/localedef.c:125
+#: locale/programs/localedef.c:122
 msgid "Create output even if warning messages were issued"
 msgstr "Вивести дані результату, навіть якщо було отримано попередження"
 
-#: locale/programs/localedef.c:126
+#: locale/programs/localedef.c:123
 msgid "Optional output file prefix"
 msgstr "Необов’язковий префікс адреси файла виведених даних"
 
-#: locale/programs/localedef.c:127
+#: locale/programs/localedef.c:124
 msgid "Strictly conform to POSIX"
 msgstr "Строго дотримуватися стандарту POSIX"
 
-#: locale/programs/localedef.c:129
+#: locale/programs/localedef.c:126
 msgid "Suppress warnings and information messages"
 msgstr "Придушити виведення попереджень та інформаційних повідомлень"
 
-#: locale/programs/localedef.c:130
+#: locale/programs/localedef.c:127
 msgid "Print more messages"
 msgstr "Вивести додаткові повідомлення"
 
-#: locale/programs/localedef.c:131
+#: locale/programs/localedef.c:128 locale/programs/localedef.c:131
+msgid "<warnings>"
+msgstr "<попередження>"
+
+#: locale/programs/localedef.c:129
+msgid "Comma-separated list of warnings to disable; supported warnings are: ascii, intcurrsym"
+msgstr "Список попереджень, які слід вимкнути, відокремлених комами; передбачено підтримку таких попереджень: ascii, intcurrsym"
+
+#: locale/programs/localedef.c:132
+msgid "Comma-separated list of warnings to enable; supported warnings are: ascii, intcurrsym"
+msgstr "Список попереджень, які слід увімкнути, відокремлених комами; передбачено підтримку таких попереджень: ascii, intcurrsym"
+
+#: locale/programs/localedef.c:135
 msgid "Archive control:"
 msgstr "Керування архівуванням:"
 
-#: locale/programs/localedef.c:133
+#: locale/programs/localedef.c:137
 msgid "Don't add new data to archive"
 msgstr "Не додавати нові дані до архіву"
 
-#: locale/programs/localedef.c:135
+#: locale/programs/localedef.c:139
 msgid "Add locales named by parameters to archive"
 msgstr "Додати локалі, визначені параметрами, до архіву"
 
-#: locale/programs/localedef.c:136
+#: locale/programs/localedef.c:140
 msgid "Replace existing archive content"
 msgstr "Замінити вміст наявного архіву"
 
-#: locale/programs/localedef.c:138
+#: locale/programs/localedef.c:142
 msgid "Remove locales named by parameters from archive"
 msgstr "Вилучити вказані як параметри локалі з архіву"
 
-#: locale/programs/localedef.c:139
+#: locale/programs/localedef.c:143
 msgid "List content of archive"
 msgstr "Показати список вмісту архіву"
 
-#: locale/programs/localedef.c:141
+#: locale/programs/localedef.c:145
 msgid "locale.alias file to consult when making archive"
 msgstr "файл locale.alias, дані у якому слід використовувати під час створення архіву"
 
-#: locale/programs/localedef.c:143
+#: locale/programs/localedef.c:147
 msgid "Generate little-endian output"
 msgstr "Вивести результат з прямим порядком байтів"
 
-#: locale/programs/localedef.c:145
+#: locale/programs/localedef.c:149
 msgid "Generate big-endian output"
 msgstr "Вивести результат зі зворотним порядком байтів"
 
-#: locale/programs/localedef.c:150
+#: locale/programs/localedef.c:154
 msgid "Compile locale specification"
 msgstr "Зібрати специфікацію локалі"
 
-#: locale/programs/localedef.c:153
+#: locale/programs/localedef.c:157
 msgid ""
 "NAME\n"
 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
@@ -2721,28 +2716,31 @@ msgstr ""
 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] ФАЙЛ...\n"
 "--list-archive [ФАЙЛ]"
 
-#: locale/programs/localedef.c:228
+#: locale/programs/localedef.c:232
 #, c-format
 msgid "cannot create directory for output files"
 msgstr "не вдалося створити каталог для виведення файлів"
 
-#: locale/programs/localedef.c:239
-#, c-format
+#: locale/programs/localedef.c:243
 msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
 msgstr "КРИТИЧНА ПОМИЛКА: у системі не визначено «_POSIX2_LOCALEDEF»"
 
-#: locale/programs/localedef.c:253 locale/programs/localedef.c:269
-#: locale/programs/localedef.c:602 locale/programs/localedef.c:622
+#: locale/programs/localedef.c:257 locale/programs/localedef.c:273
+#: locale/programs/localedef.c:663 locale/programs/localedef.c:683
 #, c-format
 msgid "cannot open locale definition file `%s'"
 msgstr "не вдалося відкрити файл визначення локалі «%s»"
 
-#: locale/programs/localedef.c:281
+#: locale/programs/localedef.c:297
 #, c-format
 msgid "cannot write output files to `%s'"
 msgstr "не вдалося вивести файли до «%s»"
 
-#: locale/programs/localedef.c:370
+#: locale/programs/localedef.c:303
+msgid "no output file produced because errors were issued"
+msgstr "файл результатів роботи не створено, оскільки виявлено помилки"
+
+#: locale/programs/localedef.c:431
 #, c-format
 msgid ""
 "System's directory for character maps : %s\n"
@@ -2755,12 +2753,11 @@ msgstr ""
 "\t\t    шлях до локалі : %s\n"
 "%s"
 
-#: locale/programs/localedef.c:570
-#, c-format
+#: locale/programs/localedef.c:631
 msgid "circular dependencies between locale definitions"
 msgstr "циклічні залежності у визначеннях локалей"
 
-#: locale/programs/localedef.c:576
+#: locale/programs/localedef.c:637
 #, c-format
 msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
 msgstr "неможливо додати вже прочитану локаль «%s» удруге"
@@ -2797,7 +2794,6 @@ msgid "cannot change mode of new locale archive"
 msgstr "не вдалося змінити режим доступу до нового архіву локалі"
 
 #: locale/programs/locarchive.c:324
-#, c-format
 msgid "cannot read data from locale archive"
 msgstr "не вдалося прочитати дані з архіву локалі"
 
@@ -2883,17 +2879,17 @@ msgstr "«%s» не є каталогом; проігноровано"
 msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
 msgstr "не вдалося відкрити каталог «%s»: %s: проігноровано"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1442
+#: locale/programs/locarchive.c:1438
 #, c-format
 msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
 msgstr "набір файлів локалі у «%s» є неповним"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1506
+#: locale/programs/locarchive.c:1502
 #, c-format
 msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
 msgstr "не вдалося прочитати усі файли у «%s»: проігноровано"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1576
+#: locale/programs/locarchive.c:1572
 #, c-format
 msgid "locale \"%s\" not in archive"
 msgstr "локаль «%s» поза архівом"
@@ -2907,54 +2903,53 @@ msgstr "аргументом до «%s» має бути один символ"
 msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
 msgstr "синтаксична помилка: вихід за межі розділу визначення локалі"
 
-#: locale/programs/locfile.c:800
+#: locale/programs/locfile.c:799
 #, c-format
 msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
 msgstr "не вдалося відкрити файл виведених даних «%s» для категорії «%s»"
 
-#: locale/programs/locfile.c:824
+#: locale/programs/locfile.c:822
 #, c-format
 msgid "failure while writing data for category `%s'"
 msgstr "помилка під час дії з записування для категорії «%s»"
 
-#: locale/programs/locfile.c:920
+#: locale/programs/locfile.c:917
 #, c-format
 msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
 msgstr "не вдалося створити файл виведених даних «%s» для категорії «%s»"
 
-#: locale/programs/locfile.c:956
+#: locale/programs/locfile.c:953
 msgid "expecting string argument for `copy'"
 msgstr "мало бути вказано аргумент-рядок для «copy»"
 
-#: locale/programs/locfile.c:960
+#: locale/programs/locfile.c:957
 msgid "locale name should consist only of portable characters"
 msgstr "назва локалі має складатися лише з придатних до перенесення символів"
 
-#: locale/programs/locfile.c:979
+#: locale/programs/locfile.c:976
 msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
 msgstr "не можна вказувати інші ключові слова, якщо вже вказано «copy»"
 
-#: locale/programs/locfile.c:993
+#: locale/programs/locfile.c:990
 #, c-format
 msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
 msgstr "визначення «%1$s» не завершується на «END %1$s»"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:229 locale/programs/repertoire.c:270
-#: locale/programs/repertoire.c:295
+#: locale/programs/repertoire.c:228 locale/programs/repertoire.c:269
+#: locale/programs/repertoire.c:294
 #, c-format
 msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
 msgstr "синтаксична помилка у визначенні таблиці наборів: %s"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:271
+#: locale/programs/repertoire.c:270
 msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
 msgstr "не вказано значення <Uxxxx> або <Uxxxxxxxx>"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:331
-#, c-format
+#: locale/programs/repertoire.c:330
 msgid "cannot save new repertoire map"
 msgstr "не вдалося зберегти нову таблицю наборів"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:342
+#: locale/programs/repertoire.c:341
 #, c-format
 msgid "repertoire map file `%s' not found"
 msgstr "не знайдено файл таблиці наборів «%s»"
@@ -3913,173 +3908,173 @@ msgstr "надати доступ до файлового дескриптора
 msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
 msgstr "обробка застарілої версії запиту %d неможлива; поточною версією є %d"
 
-#: nscd/connections.c:1090
+#: nscd/connections.c:1091
 #, c-format
 msgid "request from %ld not handled due to missing permission"
 msgstr "запит від %ld не оброблено через недостатні права доступу"
 
-#: nscd/connections.c:1095
+#: nscd/connections.c:1096
 #, c-format
 msgid "request from '%s' [%ld] not handled due to missing permission"
 msgstr "запит від «%s» [%ld] не оброблено через недостатні права доступу"
 
-#: nscd/connections.c:1100
+#: nscd/connections.c:1101
 msgid "request not handled due to missing permission"
 msgstr "запит не оброблено через недостатні права доступу"
 
-#: nscd/connections.c:1138 nscd/connections.c:1191
+#: nscd/connections.c:1139 nscd/connections.c:1192
 #, c-format
 msgid "cannot write result: %s"
 msgstr "не вдалося записати результат: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1282
+#: nscd/connections.c:1283
 #, c-format
 msgid "error getting caller's id: %s"
 msgstr "помилка під час спроби отримати ідентифікатор виклику: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1342
+#: nscd/connections.c:1343
 #, c-format
 msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "не вдалося відкрити /proc/self/cmdline: %s; вимикаємо параноїдальний режим"
 
-#: nscd/connections.c:1356
+#: nscd/connections.c:1357
 #, c-format
 msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "не вдалося прочитати /proc/self/cmdline: %s; вимикаємо параноїдальний режим"
 
-#: nscd/connections.c:1396
+#: nscd/connections.c:1397
 #, c-format
 msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "не вдалося змінити старий UID: %s; вимикаємо параноїдальний режим"
 
-#: nscd/connections.c:1406
+#: nscd/connections.c:1407
 #, c-format
 msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "не вдалося змінити старий GID: %s; вимикаємо параноїдальний режим"
 
-#: nscd/connections.c:1419
+#: nscd/connections.c:1420
 #, c-format
 msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "не вдалося змінити старий робочий каталог: %s; вимикаємо параноїдальний режим"
 
-#: nscd/connections.c:1465
+#: nscd/connections.c:1466
 #, c-format
 msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "не вдалося повторно виконати %s; вимикаємо параноїдальний режим"
 
-#: nscd/connections.c:1474
+#: nscd/connections.c:1475
 #, c-format
 msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
 msgstr "не вдалося змінити поточний робочий каталог на «/»: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1657
+#: nscd/connections.c:1658
 #, c-format
 msgid "short read while reading request: %s"
 msgstr "неповний зчитаний блок під час читання запиту: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1690
+#: nscd/connections.c:1691
 #, c-format
 msgid "key length in request too long: %d"
 msgstr "надто довгий ключ у запиті: %d"
 
-#: nscd/connections.c:1703
+#: nscd/connections.c:1704
 #, c-format
 msgid "short read while reading request key: %s"
 msgstr "неповний зчитаний блок під час читання ключа запиту: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1713
+#: nscd/connections.c:1714
 #, c-format
 msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
 msgstr "handle_request: отримано запит (версія = %d) від PID %ld"
 
-#: nscd/connections.c:1718
+#: nscd/connections.c:1719
 #, c-format
 msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
 msgstr "handle_request: отримано запит (версія = %d)"
 
-#: nscd/connections.c:1858
+#: nscd/connections.c:1859
 #, c-format
 msgid "ignored inotify event for `%s` (file exists)"
 msgstr "проігноровано подію inotify щодо «%s» (файл вже існує)"
 
-#: nscd/connections.c:1863
+#: nscd/connections.c:1864
 #, c-format
 msgid "monitored file `%s` was %s, removing watch"
 msgstr "файл, за яким ведеться спостереження, «%s» було %s, знімаємо спостереження"
 
-#: nscd/connections.c:1871 nscd/connections.c:1913
+#: nscd/connections.c:1872 nscd/connections.c:1914
 #, c-format
 msgid "failed to remove file watch `%s`: %s"
 msgstr "не вдалося зняти спостереження за файлом «%s»: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1886
+#: nscd/connections.c:1887
 #, c-format
 msgid "monitored file `%s` was written to"
 msgstr "файл, за яким ведеться спостереження, %s», було записано до"
 
-#: nscd/connections.c:1910
+#: nscd/connections.c:1911
 #, c-format
 msgid "monitored parent directory `%s` was %s, removing watch on `%s`"
 msgstr "батьківський каталог, за яким ведеться спостереження, «%s» було %s, вилучаємо спостереження за «%s»"
 
-#: nscd/connections.c:1936
+#: nscd/connections.c:1937
 #, c-format
 msgid "monitored file `%s` was %s, adding watch"
 msgstr "файл, за яким ведеться спостереження, «%s» було %s, додаємо спостереження"
 
-#: nscd/connections.c:1948
+#: nscd/connections.c:1949
 #, c-format
 msgid "failed to add file watch `%s`: %s"
 msgstr "не вдалося додати спостереження за файлом «%s»: %s"
 
-#: nscd/connections.c:2126 nscd/connections.c:2291
+#: nscd/connections.c:2127 nscd/connections.c:2292
 #, c-format
 msgid "disabled inotify-based monitoring after read error %d"
 msgstr "спостереження за файлом на основі inotify вимкнено після помилки читання %d"
 
-#: nscd/connections.c:2406
+#: nscd/connections.c:2407
 msgid "could not initialize conditional variable"
 msgstr "не вдалося ініціалізувати змінну умови"
 
-#: nscd/connections.c:2414
+#: nscd/connections.c:2415
 msgid "could not start clean-up thread; terminating"
 msgstr "не вдалося розпочати нитку спорожнення; перериваємо обробку"
 
-#: nscd/connections.c:2428
+#: nscd/connections.c:2429
 msgid "could not start any worker thread; terminating"
 msgstr "не вдалося запустити будь-яку нитку обробки; перериваємо обробку"
 
-#: nscd/connections.c:2483 nscd/connections.c:2485 nscd/connections.c:2501
-#: nscd/connections.c:2511 nscd/connections.c:2529 nscd/connections.c:2540
-#: nscd/connections.c:2550
+#: nscd/connections.c:2484 nscd/connections.c:2486 nscd/connections.c:2502
+#: nscd/connections.c:2512 nscd/connections.c:2530 nscd/connections.c:2541
+#: nscd/connections.c:2551
 #, c-format
 msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
 msgstr "Не вдалося запустити nscd від імені користувача «%s»"
 
-#: nscd/connections.c:2503
+#: nscd/connections.c:2504
 msgid "initial getgrouplist failed"
 msgstr "помилка початкового getgrouplist"
 
-#: nscd/connections.c:2512
+#: nscd/connections.c:2513
 msgid "getgrouplist failed"
 msgstr "помилка getgrouplist"
 
-#: nscd/connections.c:2530
+#: nscd/connections.c:2531
 msgid "setgroups failed"
 msgstr "помилка setgroups"
 
-#: nscd/grpcache.c:416 nscd/hstcache.c:432 nscd/initgrcache.c:411
+#: nscd/grpcache.c:416 nscd/hstcache.c:432 nscd/initgrcache.c:416
 #: nscd/pwdcache.c:394 nscd/servicescache.c:338
 #, c-format
 msgid "short write in %s: %s"
 msgstr "неповний запис до %s: %s"
 
-#: nscd/grpcache.c:461 nscd/initgrcache.c:78
+#: nscd/grpcache.c:461 nscd/initgrcache.c:84
 #, c-format
 msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
 msgstr "Не вдалося знайти «%s» у кеші груп!"
 
-#: nscd/grpcache.c:463 nscd/initgrcache.c:80
+#: nscd/grpcache.c:463 nscd/initgrcache.c:86
 #, c-format
 msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
 msgstr "Перезавантажуємо «%s» до кешу груп!"
@@ -4200,7 +4195,7 @@ msgstr "не вдалося змінити поточний робочий ка
 msgid "Could not create log file"
 msgstr "Не вдалося створити файл журналу"
 
-#: nscd/nscd.c:355 nscd/nscd_stat.c:194
+#: nscd/nscd.c:355 nscd/nscd_stat.c:209
 #, c-format
 msgid "write incomplete"
 msgstr "неповний запис"
@@ -4215,7 +4210,7 @@ msgstr "читання нечинного ACK неможливе"
 msgid "invalidation failed"
 msgstr "спроба скасування чинності зазнала невдачі"
 
-#: nscd/nscd.c:417 nscd/nscd.c:442 nscd/nscd_stat.c:175
+#: nscd/nscd.c:417 nscd/nscd.c:442 nscd/nscd_stat.c:190
 #, c-format
 msgid "Only root is allowed to use this option!"
 msgstr "Цим параметром може користуватися лише користувач root!"
@@ -4300,35 +4295,35 @@ msgstr "не вдалося визначити поточний робочий 
 msgid "maximum file size for %s database too small"
 msgstr "максимальний розмір файла для бази даних %s є надто малим"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:144
+#: nscd/nscd_stat.c:159
 #, c-format
 msgid "cannot write statistics: %s"
 msgstr "не вдалося записати статистичні дані: %s"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:159
+#: nscd/nscd_stat.c:174
 msgid "yes"
 msgstr "так"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:160
+#: nscd/nscd_stat.c:175
 msgid "no"
 msgstr "ні"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:171
+#: nscd/nscd_stat.c:186
 #, c-format
 msgid "Only root or %s is allowed to use this option!"
 msgstr "Цим параметром може користуватися лише root або %s!"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:182
+#: nscd/nscd_stat.c:197
 #, c-format
 msgid "nscd not running!\n"
 msgstr "nscd не запущено!\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:206
+#: nscd/nscd_stat.c:221
 #, c-format
 msgid "cannot read statistics data"
 msgstr "не вдалося прочитати статистичні дані"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:209
+#: nscd/nscd_stat.c:224
 #, c-format
 msgid ""
 "nscd configuration:\n"
@@ -4339,27 +4334,27 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%15d рівень діагностування сервера\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:233
+#: nscd/nscd_stat.c:248
 #, c-format
 msgid "%3ud %2uh %2um %2lus server runtime\n"
 msgstr "%3ud %2uh %2um %2lus час роботи сервера\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:236
+#: nscd/nscd_stat.c:251
 #, c-format
 msgid "  %2uh %2um %2lus server runtime\n"
 msgstr "  %2uh %2um %2lus час роботи сервера\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:238
+#: nscd/nscd_stat.c:253
 #, c-format
 msgid "    %2um %2lus server runtime\n"
 msgstr "    %2um %2lus час роботи сервера\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:240
+#: nscd/nscd_stat.c:255
 #, c-format
 msgid "      %2lus server runtime\n"
 msgstr "      %2lus час роботи сервера\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:242
+#: nscd/nscd_stat.c:257
 #, c-format
 msgid ""
 "%15d current number of threads\n"
@@ -4376,7 +4371,7 @@ msgstr ""
 "%15lu інтервал перезапуску\n"
 "%15u кількість перезавантажень\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:277
+#: nscd/nscd_stat.c:292
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4846,11 +4841,11 @@ msgstr "Занадто об’ємний формальний вираз"
 msgid "Unmatched ) or \\)"
 msgstr "Неврівноважена послідовність ) або \\)"
 
-#: posix/regcomp.c:673
+#: posix/regcomp.c:675
 msgid "No previous regular expression"
 msgstr "Не виявлено попереднього формального виразу"
 
-#: posix/wordexp.c:1822
+#: posix/wordexp.c:1803
 msgid "parameter null or not set"
 msgstr "параметр нульової довжини або його значення не вказано"
 
@@ -5047,43 +5042,43 @@ msgstr "Доступні високопріоритетні вхідні дан
 msgid "Device disconnected"
 msgstr "Пристрій від'єднано"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:139
+#: stdio-common/psiginfo.c:140
 msgid "Signal sent by kill()"
 msgstr "Сигнал надіслано kill()"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:142
+#: stdio-common/psiginfo.c:143
 msgid "Signal sent by sigqueue()"
 msgstr "Сигнал надіслано sigqueue()"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:145
+#: stdio-common/psiginfo.c:146
 msgid "Signal generated by the expiration of a timer"
 msgstr "Сигнал створено через завершення відліку часу таймером"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:148
+#: stdio-common/psiginfo.c:149
 msgid "Signal generated by the completion of an asynchronous I/O request"
 msgstr "Сигнал створено через завершення виконання асинхронного запиту щодо введення-виведення"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:152
+#: stdio-common/psiginfo.c:153
 msgid "Signal generated by the arrival of a message on an empty message queue"
 msgstr "Сигнал створено через появу повідомлення щодо спорожнення черги повідомлень"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:157
+#: stdio-common/psiginfo.c:158
 msgid "Signal sent by tkill()"
 msgstr "Сигнал надіслано tkill()"
 
-#: stdio-common/psiginfo.c:162
+#: stdio-common/psiginfo.c:163
 msgid "Signal generated by the completion of an asynchronous name lookup request"
 msgstr "Сигнал створено через завершення ви